keskiviikko 6. toukokuuta 2020

Tietopaketti opintojen rahoitusvaihtoehdoista


(Päivitetty 11.5.2022)

Huomautus kuntakokeilujen asiakkaille! Tämä blogiteksti on muilta osin ajan tasalla, mutta työllisyyden kuntakokeilujen alkamisen johdosta tietyt yksityiskohdat ovat muuttuneet työnhakijoiden osalta. Jos olet saanut tiedon asiakkuutesi siirtymisestä kuntakokeiluun, ilmoita opinnoista kotikuntaan. Voit edelleen käyttää Oma asiointia. Opintojen vaikutuksen työttömyysetuuden saamiseen tutkii kotikuntasi. Työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta antaa ratkaisun kotikuntasi. Oppisopimuskoulutuksen tapauksessa kotikunta voi myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän työnhakijan palkkaamiseen. Kotikuntasi yhteystiedot löydät Kuntaliiton verkkosivuilta.
 

Kesä tarjoaa monille mahdollisuuden kehittää itseään. Ennen opintojen aloittamista on syytä kuitenkin pysähtyä hetkeksi miettimään toimeentuloa opintojen aikana. Tässä blogitekstissä kerron lyhyesti, mitkä keskeisimmät rahoitusvaihtoehdot tulevat kyseeseen työttömän, lomautetun, osa-aikatyötä tekevän, yrittäjän ja kokoaikatyötä tekevän kohdalla. Riippumatta opintojen alkamisen ajankohdasta ja kestosta, tästä blogitekstistä voi olla sinulle apua.

Tarkoituksena ei ole toistaa eri tukien ehtoja tyhjentävästi, vaan esittää karkeat suuntaviivat tarjolla olevista vaihtoehdoista kussakin elämäntilanteessa. Aivan kaikkia opintojen rahoitusmuotoja ei tästäkään tekstistä löydy, esimerkiksi kotoutujan omaehtoinen opiskelu ja ammatillisen kuntoutuksen kautta opiskeleminen jäävät tämän blogitekstin ulkopuolelle. Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja löydät blogitekstissä annettujen linkkien kautta tai ottamalla tarvittaessa yhteyttä meille Koulutusneuvontaan – käydään yhdessä läpi omaan tilanteeseesi sopivat vaihtoehdot.

Haluaisin heti kärkeen nostaa esille pari vinkkiä. Jos olet suorittamassa kesällä loppuun ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon johtavat opinnot, tutustu ja hae edellytysten täyttyessä Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä tutkinnon suorittamisen jälkeen. Kyse on 414 euron verottomasta kertakorvauksesta (vuosi 2022). Ammattitutkintostipendiä et voi saada korkeakouluopintoihin. Avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun tukimahdollisuudet löydät koottuna aikaisemmasta blogitekstistäni. Avoimet yliopistot ja avoimet ammattikorkeakoulut  voivat tarjota, tilanteesta riippuen, jopa maksuttomia opintoja työttömille sekä lomautetuille. Lisäksi osassa kansanopistoista voi opiskella opintoseteliavustuksella, jolla voidaan tukea muun muassa työttömien ja maahanmuuttajien opiskelua kansanopistolinjoilla. Näistä mahdollisuuksista saat lisätietoja suoraan oppilaitoksista.

Työtön


Työtön voi rahoittaa opintoja joko työttömyysetuuden tai Kelan opintotuen kautta. 

Opintotuki soveltuu vähintään 2 kuukautta kestävään opiskeluun. Sitä lyhyemmässä opiskelussa rahoitukseksi jää (tietyin ehdoin) työttömyysetuus. (Opintotuella tuettavaksi tarkoitetut kesäopinnot voivat olla toki lyhyemmät, jos opiskelet ympärivuotisesti opintotuella.)

Työttömyysetuus on monissa opinnoissa hyvä rahoitusvaihtoehto. Opiskelu ei estä työttömyysetuuden saamista, jos opiskelu on jotain näistä vaihtoehdoista: 

Työvoimakoulutuksen aikana voit saada myös kulukorvausta. Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu on aina harkinnanvarainen mahdollisuus, josta päättää oman alueesi TE-toimisto. Muista hakea lyhytkestoisen opiskelun tai työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun mahdollisuutta TE-toimistolta ennen opintojen aloittamista. Työttömyysetuutta saadaksesi sinun pitää ilmoittautua työnhakijaksi Oma asioinnista.

Työnhakijana sinulla on velvollisuus ilmoittaa kaikista opinnoista TE-toimistolle, jotta niiden mahdollinen vaikutus työttömyysetuuden saamiseen selvitetään. 

Mahdollisiin opintojen kurssimaksuihin ei ole erillistä rahoitusmuotoa, vaan ne jäävät lähtökohtaisesti itselle maksettavaksi. Työvoimakoulutus on maksutonta, mutta koulutukseen liittyvät kortti-, tutkinto- ja muut viranomaismaksut jäävät osallistujalle maksettavaksi. Mahdollisista osallistujalle jäävistä maksuista on kerrottu koulutusilmoituksessa.

Toisen asteen ammatilliseen tutkintoon, tutkinnon osaan tai sitä pienempään kokonaisuuteen johtavia opintoja voit suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, joten et ole varsinaisesti työtön opintojen aikana. Työpaikalla tapahtuvien jaksojen ajalta saat palkkaa. Tietopuolisen opetuksen ajalta saat opintososiaalisia etuuksia, jos et saa palkkaa. Sinulla voi olla mahdollisuus palkan lisäksi soviteltuun työttömyysetuuteen, jos oppisopimuskoulutus toteutuu sinusta itsestä riippumattomista syistä osa-aikatyönä. Työajan tulee olla kuitenkin keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa. Työnantaja saa oppisopimuskoulutuksen aikana koulutuskorvausta. TE-toimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän työnhakijan oppisopimuskoulutukseen.

Voiko työttömyysetuudella opiskelu vaikuttaa palkkatuen suuruuteen?

Työttömyysetuudella opiskelulla voi olla vaikutusta palkkatukeen, jos se on jotain seuraavista:

Sen sijaan sivutoimisella opiskelulla ei ole vaikutusta. Sillä ei ole merkitystä, onko opiskelu sivutoimista laajuuden vai työhistorian perusteella. Sivutoimisen opiskelun edellytykset täyttävällä lyhytkestoisella opiskelulla ei ole vaikutusta palkkatukeen.

Pitääkö työttömyysetuudella opiskelun aikana hakea työtä?

Pitää hakea, jos työnhakuvelvollisuudesta on sovittu oman alueen TE-toimiston tai kuntakokeilun kanssa laadittavassa/päivitettävässä suunnitelmassa. Tämä on osa uutta työvoimapalvelumallia, joka on astunut voimaan 2.5.2022. Katso tarkemmat tiedot työnhakuvelvollisuudesta blogitekstistäni Opiskelun aikainen työnhakuvelvollisuus uudessa työvoimapalvelumallissa.

Osa-aikatyö


Osa-aikatyötä tekevä voi rahoittaa opintoja työstä saadun palkan, sovitellun työttömyysetuuden, Kelan opintotuen tai Työllisyysrahaston aikuiskoulutustuen kautta. Joissakin tilanteissa myös vuorottelukorvaus voi tulla kyseeseen.

Opintotuki soveltuu vähintään 2 kuukautta kestävään opiskeluun. Sitä lyhyemmässä opiskelussa rahoitukseksi jää palkan lisäksi aikuiskoulutustuki tai (tietyin ehdoin) soviteltu työttömyysetuus. (Opintotuella tuettavaksi tarkoitetut kesäopinnot voivat olla toki lyhyemmät, jos opiskelet ympärivuotisesti opintotuella.) Aikuiskoulutustuki voi tulla kyseeseen, mikäli kaikki opintovapaan ja aikuiskoulutustuen edellytykset täyttyvät. Jotta aikuiskoulutustuella opiskelu voi toteutua, osa-aikatyön työajan pitää olla vähintään 18 tuntia viikossa.

Samaan aikaan voit saada palkan lisäksi vain yhtä etuutta kerrallaan. Mikäli haet opintoihin opintotukea, huomioi opintotuen tulorajat. Aikuiskoulutustuessa tulot vaikuttavat tuen määrään, opinnoissa etenemisen vaatimukseen ja tukikuukausien kulumiseen.

Soviteltu työttömyysetuus on monissa opinnoissa hyvä rahoitusvaihtoehto. Opiskelu ei estä työttömyysetuuden saamista, jos opiskelu on jotain näistä vaihtoehdoista:

Työvoimakoulutuksen aikana voit saada myös kulukorvausta. Huomioithan, että jos joudut vähentämään työtuntien määrää opintojen vuoksi, menetät oikeuden soviteltuun työttömyysetuuteen. Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu on aina harkinnanvarainen mahdollisuus, josta päättää oman alueesi TE-toimisto; irtisanoutuminen työstä pelkästään opintojen vuoksi estää opintojen tukemisen sitä kautta. Muista hakea lyhytkestoisen opiskelun tai työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun mahdollisuutta TE-toimistolta ennen opintojen aloittamista. Soviteltua työttömyysetuutta saadaksesi sinun pitää olla ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon.

Työnhakijana sinulla on velvollisuus ilmoittaa kaikista opinnoista TE-toimistolle, jotta niiden mahdollinen vaikutus työttömyysetuuden saamiseen selvitetään. 

Mahdollisiin opintojen kurssimaksuihin ei ole erillistä rahoitusmuotoa, vaan ne jäävät lähtökohtaisesti itselle maksettavaksi. Työvoimakoulutus on maksutonta, mutta koulutukseen liittyvät kortti-, tutkinto- ja muut viranomaismaksut jäävät osallistujalle maksettavaksi. Mahdollisista osallistujalle jäävistä maksuista on kerrottu koulutusilmoituksessa.

Toisen asteen ammatilliseen tutkintoon, tutkinnon osaan tai sitä pienempään kokonaisuuteen johtavia opintoja voit suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus voi olla mahdollista toteuttaa myös nykyisessä työpaikassasi. Työpaikalla tapahtuvien jaksojen ajalta saat palkkaa. Tietopuolisen opetuksen ajalta saat opintososiaalisia etuuksia, jos et saa palkkaa. Sinulla voi olla mahdollisuus palkan lisäksi soviteltuun työttömyysetuuteen, jos oppisopimuskoulutus toteutuu sinusta itsestä riippumattomista syistä osa-aikatyönä. Työajan tulee olla kuitenkin keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa. Työnantaja saa oppisopimuskoulutuksen aikana koulutuskorvausta.

Silloin kun työaikasi on yli 75 % alan kokoaikaisen työntekijän työajasta ja työhistoriaa on kertynyt vähintään 20 vuotta, myös vuorotteluvapaa ja sen aikana maksettava vuorottelukorvaus voi olla mahdollinen rahoitusmuoto kaikkien edellytysten täyttyessä.

Lomautettu


Lomautetun osalta opintojen rahoitusvaihtoehdot ovat samat kuin työttömällä. Sinun tulee ilmoittautua työnhakijaksi Oma asioinnista ja ilmoittaa opinnoistasi TE-toimistolle.

Yrittäjä


Yrittäjä voi rahoittaa opintoja yritystoiminnasta saatujen tulojen, työttömyysetuuden, Kelan opintotuen tai yrittäjän aikuiskoulutustuen kautta.

Opintotuki ja yrittäjän aikuiskoulutustuki soveltuvat vähintään 2 kuukautta kestävään opiskeluun. Sitä lyhyemmässä opiskelussa rahoitukseksi jää yritystoiminnasta saatu tulo ja/tai (tietyin ehdoin) työttömyysetuus. (Opintotuella tuettavaksi tarkoitetut kesäopinnot voivat olla toki lyhyemmät, jos opiskelet ympärivuotisesti opintotuella.)

Samaan aikaan voit saada vain yhtä etuutta kerrallaan: joko (soviteltua) työttömyysetuutta, opintotukea tai yrittäjän aikuiskoulutustukea. Mikäli haet opintoihin opintotukea ja sinulla on tuloja yritystoiminnasta, huomioi opintotuen tulorajat. Yrittäjän aikuiskoulutustuessa on sivutuloraja, jonka ylittyessä tuen saaminen katkeaa; yrittäjä ei voi saada soviteltua aikuiskoulutustukea.

Jos olet päätoiminen yrittäjä ja osallistut työvoimakoulutukseen, sinulla voi olla mahdollisuus työttömyysetuuteen työvoimakoulutukseen osallistumisen aikana. Työttömyysetuuden maksaja sovittelee mahdolliset yritystoiminnan tulot työttömyysetuuden kanssa. Mikäli soviteltua työttömyysetuutta jää maksuun, voit saada työvoimakoulutuksen ajalta perusetuuden lisäksi myös kulukorvausta. Sinun tulee ilmoittautua työnhakijaksi Oma asioinnista, jotta voit saada näitä etuuksia.

Toisen asteen ammatilliseen tutkintoon, tutkinnon osaan tai sitä pienempään kokonaisuuteen johtavia opintoja voit suorittaa myös yrittäjän oppisopimuskoulutuksena. Tietopuolisen opetuksen ajalta saat opintososiaalisia etuuksia korvauksena ansionmenetyksestä. Koulutuskorvausta voidaan maksaa neuvonnasta aiheutuviin kustannuksiin toiselle yrittäjälle tai muulle henkilölle, joka toimii opiskelevan yrittäjän ohjaajana.

Sivutoimisen yrittäjän osalta opintojen rahoitusvaihtoehdot ovat samat kuin työttömällä.

Kokoaikatyö


Työssäkäyvä voi rahoittaa opintoja palkan, Työllisyysrahaston aikuiskoulutustuen, Kelan opintotuen tai vuorottelukorvauksen kautta. 

Opintotuki soveltuu vähintään 2 kuukautta kestävään opiskeluun. Sitä lyhyemmässä opiskelussa rahoitukseksi jää palkka, aikuiskoulutustuki tai (tietyin ehdoin) vuorottelukorvaus.  (Opintotuella tuettavaksi tarkoitetut kesäopinnot voivat olla toki lyhyemmät, jos opiskelet ympärivuotisesti opintotuella.)

Aikuiskoulutustuki voi tulla kyseeseen, mikäli kaikki opintovapaan ja aikuiskoulutustuen edellytykset täyttyvät. Jotta aikuiskoulutustuella opiskelu voi toteutua, sinulla täytyy olla muun muassa yleistä työhistoriaa vähintään 8 vuotta. Lisäksi sinun täytyy olla ollut nykyisen työnantajan palveluksessa vähintään vuoden ajan.

Työstä on myös mahdollista jäädä vuorotteluvapaalle, jonka aikana saat vuorottelukorvausta. Vaikka vuorotteluvapaa ja sen aikana maksettava korvaus ei olekaan erityisesti opiskelun rahoitusmuoto, soveltuu se siihenkin. Jos haluat käyttää hyväksesi sekä vuorotteluvapaan että opintovapaan, ne pitää yhdistää juuri tässä järjestyksessä: ensin vuorotteluvapaa ja sitten opintovapaa. Huomaathan, että vuorotteluvapaalle lähtevällä pitää olla työhistoriaa vähintään 20 vuotta.

Samaan aikaan voit saada vain yhtä etuutta kerrallaan: joko aikuiskoulutustukea, opintotukea tai vuorottelukorvausta. Mikäli haet opintoihin opintotukea ja sinulla on työtuloja, huomioi opintotuen tulorajatAikuiskoulutustuessa tulot vaikuttavat tuen määrään, opinnoissa etenemisen vaatimukseen ja tukikuukausien kulumiseen. Vuorottelukorvausta vähentävät palkka- ja muut työtulot, joita saat vapaan aikana. 

Toisen asteen ammatilliseen tutkintoon, tutkinnon osaan tai sitä pienempään kokonaisuuteen johtavia opintoja voit suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus voi olla mahdollista toteuttaa nykyisessä työpaikassasi. Työpaikalla tapahtuvien jaksojen ajalta saat palkkaa. Tietopuolisen opetuksen ajalta saat opintososiaalisia etuuksia, jos et saa palkkaa. Työnantaja saa oppisopimuskoulutuksen aikana koulutuskorvausta.

/Panu

Koulutusneuvoja
Valtakunnallinen koulutusneuvonta

(Päivitetty 11.5.2022. Lisättiin kysymys ja vastaus koskien uuden työvoimapalvelumallin mukaista hakuvelvollisuutta, päivitettiin linkit ja lähdeluettelo ajan tasalle.)

(Päivitetty 5.4.2022. Poistettiin tiedot lomautettujen ja yrittäjien lakimuutoksista vanhentuneena.)

(Päivitetty 23.2.2022. Lisättiin tieto työttömyysetuudella opiskelun mahdollisesta vaikutuksesta palkkatukeen.)


(Päivitetty 20.10.2021. Päivitettiin yrittäjien otsikon alle tieto lakimuutoksen jatkumisesta.)

(Päivitetty 9.8.2021. Päivitettiin yrittäjien otsikon alle tieto lakimuutoksen jatkumisesta.)


(Päivitetty 10.6.2021. Lisättiin johdantotekstiin vinkki joidenkin oppilaitosten tarjoamista maksuttomista opinnoista työttömille ja lomautetuille, sekä maininta kansanopistojen opintoseteliavustuksesta.) 

(Päivitetty 8.6.2021. Muokattiin hieman alun johdantotekstiä. Tarkistettiin ja päivitettiin toimimattomat linkit.)

(Päivitetty 11.5.2021. Lisättiin alkuun huomautus kuntakokeilujen asiakkaille ja päivitettiin tieto yrittäjien otsikon alle lakimuutoksen jatkumisesta.)

(Päivitetty 18.12.2020. Kirjattiin lomautettujen ja yrittäjien kohdalle tieto väliaikaisten lakimuutosten jatkumisesta. Lisättiin linkki lähteisiin.)


(Päivitetty 26.11.2020. Kirjattiin lomautettujen ja yrittäjien kohdalle tieto hallituksen esityksestä väliaikaisten lakimuutosten jatkumisesta. Lisättiin linkki lähteisiin.)

(Päivitetty 30.9.2020. Korjattiin linkkejä ja päivitettiin aikuiskoulutustukea koskevia tietoja.)

(Päivitetty 24.6.2020. Lisättiin lomautetun ja yrittäjän otsikoiden alle tieto lakimuutoksen voimassaolon jatkamisesta sekä lähteisiin asiaan kuuluva lähde.)

Lähteet


Työttömyysturvalaki (30.12.2002/1290) (viitattu 20.4.2020)

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (28.12.2012/916) (viitattu 20.4.2020)

Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) (viitattu 20.4.2020)

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan opintososiaalisista etuuksista (679/2017) (viitattu 20.4.2020)

TEM.fi: Kysymyksiä ja vastauksia yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan (viitattu 20.4.2020)
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-yrittajien-oikeudesta-tyottomyysturvaan

TEM.fi: Jatkoa toimille, joilla on tuotu turvaa ja joustoa työmarkkinoille korona-aikana (viitattu 24.6.2020)
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/jatkoa-toimille-joilla-on-tuotu-turvaa-ja-joustoa-tyomarkkinoille-korona-aikana

TEM.fi: Väliaikaiset laajennukset lomautettujen ja yrittäjien työttömyysetuuteen jatkuvat (viitattu 26.11.2020)

Työmarkkinatori: Töiden ja tekijöiden kohtaamispaikka (viitattu 11.5.2022)

OPH: Työelämässä oppiminen (viitattu 20.4.2020)

Kela: Opintotuki (viitattu 21.4.2020)

Kela: Ammatillinen kuntoutus (viitattu 21.4.2020)

Kela: Yrittäjän väliaikainen työttömyysturva (viitattu 22.4.2020)

Työllisyysrahasto: Aikuisopiskelijan etuudet (21.4.2020)

Oppisopimus.fi (viitattu 21.4.2020)

Suotuisa suunta: Opintovapaa on lakisääteinen oikeus (viitattu 21.4.2020)

Suotuisa suunta: Avoimen opintojen tukimahdollisuuksista (viitattu 21.4.2020)

Suotuisa suunta: Lyhytkestoinen opiskelu ei estä työttömyysetuuden saamista (viitattu 21.4.2020)

Suotuisa suunta: Opiskelun aikainen työnhakuvelvollisuus uudessa työvoimapalvelumallissa (viitattu 11.5.2022)

Kansanopistot.fi: Opiskelun kustannukset (viitattu 10.6.2021)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti