keskiviikko 8. tammikuuta 2020

Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun hakemisesta
Moni 25 vuotta täyttänyt TE-toimiston asiakas on saanut opiskelupaikan nyt tammikuussa alkaviin omaehtoisiin opintoihin tai ainakin suunnittelee aloittavansa opinnot syksyllä. Sen vuoksi eräs Koulutusneuvonnan kysytyimmistä asioista koskeekin tällä hetkellä työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun hakemista. Kuinka se tapahtuu? Missä vaiheessa haen tukea? Mistä löydän tarvittavat lomakkeet? Ja niin edelleen. Näihin tärkeisiin asioihin paneudun tässä blogitekstissä kysymysten ja vastausten kautta.

Tässä blogitekstissä en käsittele työttömyysetuudella opiskelun yleisiä edellytyksiä, koska niistä löytyy runsaasti tietoa TE-palvelut.fi -sivustolta, julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annetusta laista ja lain soveltamisohjeesta. Voit olla yhteydessä meille Koulutusneuvontaan, jos sinua askarruttaa tämän opintojen rahoitusmuodon soveltuvuus kohdallasi. Olethan kuitenkin tietoinen, että Koulutusneuvonnasta käsin emme pysty lupaamaan tuen saamista; tuen saaminen perustuu aina oman alueesi TE-toimiston harkintaan.

Huom.! Paikallisilla TE-toimistoilla voi olla omia menettelyohjeita omaehtoisen opiskelun tuen hakemiseen, eikä tämän tekstin tarkoituksena ole korvata niitä ohjeita. Mikäli tämän blogitekstin ja oman TE-toimistosi antamat ohjeet poikkeavat toisistaan, suosittelen noudattamaan ensisijaisesti oman TE-toimistosi antamia ohjeita.Pitääkö TE-toimistolta kysyä lupa ennen omaehtoisiin opintoihin hakemista?Ei tarvitse. Voit hakea omaehtoisiin koulutuksiin vapaasti, kunhan tiedostat samalla sen, että kielteisen ratkaisun tapauksessa päätoiminen opiskelu yleensä estää työttömyysetuuden saamisen.

Työttömyysetuutta voi saada kielteisestä ratkaisusta huolimatta, jos TE-toimisto katsoo opiskelun lyhytkestoiseksi tai sivutoimiseksi. Näitä vaihtoehtoja en kuitenkaan avaa tässä kohtaa enempää.

Huom.! Kaikista opinnoista pitää ilmoittaa TE-toimistolle, jotta opiskelun mahdollinen vaikutus työttömyysetuuden saamiseen selvitetään.Missä vaiheessa haen opintojani työttömyysetuudella tuettavaksi?


Mahdollisimman pian siinä vaiheessa, kun olet saanut oppilaitokselta tiedon opiskelupaikasta, mutta kuitenkin ennen opintojen aloittamista. Hakiessasi sinun pitää olla ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon. Kätevimmin työnhakijaksi ilmoittautuminen onnistuu TE-palvelut.fi -sivustolta.

Huom.! TE-toimisto ei käsittele hakemusta, jos et ole ilmoittautunut työnhakijaksi.Millä lomakkeilla hakeminen tapahtuu ja mistä ne löytyvät?Hakeminen tapahtuu Suomi.fi -sivustolta hakusanoilla TEM621 ja TEM623 löytyvillä kahdella lomakkeella.

  • Koulutuspalvelun tuottajan selvitys TE-toimistolle työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista opinnoista (TEM621)
  • Perustelut koulutustarpeelle (TEM623)

Täytä TEM621-lomakkeesta ensimmäisen osan henkilötiedot itse, loppuosan täyttää oppilaitos (pois lukien sivu 3/3). Täytä TEM623-lomake kokonaan itse. Lomakkeet voit tulostaa itse tai hankkia paikallisesta TE-toimistosta.

Voit sopia oppilaitoksen kanssa TEM621-lomakkeen palauttamisesta joko niin, että oppilaitos palauttaa lomakkeen täytettynä suoraan TE-toimistolle tai että täytetty lomake kulkee sinun kauttasi TE-toimistolle.

Huom.! Jos olet maahanmuuttaja ja haet tukea kotoutumislain mukaiseen omaehtoiseen opiskeluun, täytä silloin TEM621-lomakkeen sijasta lomake TEM0714.


Mitä liitteitä laitan hakemukseen?


Se riippuu siitä minkä TE-toimiston asiakas olet, onko kyse jo alkaneista opinnoista ja myös kouluttautumisen taustalla olevista syistä. Tässä vinkkejä liitteiden suhteen.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston ja Varsinais-Suomen TE-toimiston asiakkaiden on syytä laittaa hakemuksen liitteeksi kopio oppilaitoksesta saadusta hyväksymisilmoituksesta opintoihin. Kuinka toimin, jos en ole saanut paperista hyväksymisilmoitusta? Myös oppilaitoksesta saatu sähköposti tai tuloste Opintopolku.fi -portaalista käy, kunhan siitä käy ilmi opintoihin hyväksytyksi tuleminen. Jos olet jonkin muun TE-toimiston asiakas, sinun ei tarvitse toimittaa kopiota oppilaitoksen hyväksymisilmoituksesta ellei TE-toimisto sitä erikseen pyydä.

Hakiessa tukea jo alkaneisiin opintoihin (esim. vähintään vuoden keskeytyneenä olleisiin opintoihin tai työsuhteen aikana alkaneisiin opintoihin), laita liitteeksi oppilaitoksesta hankkimasi tuore opintosuoritusote, josta käyvät ilmi tähän mennessä suorittamasi opinnot.

Jos opiskelun taustalla on terveydellisiä syitä ja sinulla on kouluttautumista tukeva lääkärinlausunto (tai jokin muu asiantuntijalausunto), laita siitä kopio hakemuksen liitteeksi. Terveydellisten syiden ollessa taustalla on syytä selvittää aina ensiksi, toteutuuko ammatillisen kuntoutuksen kautta uudelleen kouluttautumisen vaihtoehto.

Jos olet jo hakenut tukea ammatillisen kuntoutuksen kautta ja saanut siitä kielteisen päätöksen, mainitse asiasta TEM623-lomakkeessa ja laita kopio päätöksestä hakemuksen liitteeksi.

Jos tiedossasi on varma työpaikka, johon työllistymisen ehtona on hakemasi koulutuksen käyminen, voit pyytää työnantajaa kirjoittamaan siitä vapaamuotoisen todistuksen TE-toimistolle. Laita todistus työllistymisestä hakemuksen liitteeksi.

Huom.! TE-toimisto voi pyytää sinua toimittamaan hakemuksen liitteeksi muitakin asiakirjoja kuin tässä mainittuja. Asiakirjojen suhteen kaikkein tärkeintä on toimittaa TEM621- ja TEM623-lomake riittävän ajoissa TE-toimistolle. Hakemusta voi täydentää tarvittaessa toimittamalla lisää liitteitä TE-toimistolle.


Voinko hakea tukea opintojen alkamisen jälkeen?


Voit hakea, mutta sillä voi olla vaikutusta tuen saamiseen. Jo alkaneiden opintojen tukeminen on nimittäin mahdollista vain tietyissä tilanteissa. Lain mukaan tuettavasta opiskelusta on sovittava työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa ennen opintojen aloittamista. Opintojen tukemisesta voidaan sopia opintojen alkamisen jälkeen vain, jos jokin seuraavista ehdoista toteutuu:

  • opinnot ovat olleet keskeytyneenä vähintään vuoden ajan
  • opinnot ovat aloitettu työsuhteen aikana (ml. oppisopimus)
  • opinnot ovat aloitettu työvoimakoulutuksena
  • opinnot ovat aloitettu työnantajalta saadun taloudellisen etuuden jaksotuksen aikana
  • opiskelupaikka on saatu peruutuspaikkana opintojen alkamisen jälkeen
  • jos siihen on painava syy (esim. TE-toimiston aikataulut).

Silloin kun haet tukea vähintään vuoden keskeytyneenä olleisiin opintoihin, on tärkeää hakea tukea hyvissä ajoin ennen kuin aloitat opiskelun uudelleen; hyvä nyrkkisääntö on, että TEM621-lomakkeessa mainitun opintojen jatkamispäivämäärän pitää olla tulevaisuudessa suhteessa siihen päivämäärään, jolloin palautat lomakkeen TE-toimistolle. Edellytysten täyttymisen arvioi aina oman alueesi TE-toimisto.


Miten ja mihin lomakkeet palautetaan?


Lomakkeet palautetaan mahdollisten liitteiden kera oman alueen TE-toimiston kirjaamoon esimerkiksi postitse tai sähköpostitse. Lomakkeet voi palauttaa myös suoraan TE-toimiston asiantuntijalle paikan päällä asioidessa tai TE-toimiston postilaatikkoon. Oman alueesi TE-toimiston yhteystiedot löydät TE-palvelut.fi -sivustolta. Työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua ei voi nykyisellään hakea Oma asiointi-palvelun kautta.

Sähköpostitse toimitettaessa asiakirjat voi joko skannata tai kuvata digikameralla. Tiedostomuotona voi käyttää word-, pdf- tai jpg-muotoa. Tärkeintä on, että asiakirjat ovat helposti avattavissa ja teksti on luettavissa. Sähköisen asiakirjan kohdalla allekirjoitus ei ole välttämätön.

Huom.! Jos palautat asiakirjoja sähköpostitse TE-toimiston kirjaamon sähköpostiosoitteeseen, huomioithan, ettei sitä pidetä erityisen tietoturvallisena tapana toimittaa henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja. Lähettäminen sähköpostin kautta tapahtuu siis omalla vastuullasi.


Voinko palauttaa TEM621- ja TEM623-lomakkeen eri aikaan?


Voit palauttaa. Voit toimittaa TE-toimistolle heti opiskelupaikan saatuasi TEM623-lomakkeen ja laittaa saatesanoiksi: TEM621-lomake toimitetaan heti, kun oppilaitos saa sen täytettyä. Näin on järkevää toimia erityisesti silloin, kun opinnot ovat alkamassa nopealla aikataululla.

Voit sopia oppilaitoksen kanssa TEM621-lomakkeen palauttamisesta joko niin, että oppilaitos palauttaa lomakkeen täytettynä suoraan TE-toimistolle tai että täytetty lomake kulkee sinun kauttasi TE-toimistolle.

Tarkoituksenani on aloittaa opinnot avoimen AMK:n polkuopintoina ja jatkaa sen jälkeen mahdollisimman pian varsinaisen AMK:n tutkinto-opiskelijaksi. Voinko hakea tukea samalla kertaa molempiin opintoihin?


Voit hakea ja kannattaakin hakea. Kerro TEM623-lomakkeessa, että haet tukea samalla kertaa myös polkuopintojen jälkeisiin varsinaisen AMK:n tutkintoon johtaviin opintoihin. Jos TE-toimisto puoltaa opintojen tukemista, enimmäistukiaika molempiin opintoihin on yhteensä 24 kuukautta. Sama mahdollisuus koskee myös avoimen yliopiston väyläopintoja ja varsinaisen yliopiston tutkintoon johtavia opintoja.

Huom.! Jos et hae tukea samalla kertaa myös varsinaisen AMK:n opintoihin, otathan huomioon sen, että polkuopintojen jälkeen varsinaisen AMK:n opintoihin tukea hakiessa sovelletaan samaa tiukkaa lainsäädäntöä kuin jo alkaneiden opintojen tukemiseen sovelletaan. Toisin sanoen, polkuopintojen suorittamisen jälkeen varsinaisen AMK:n opintoja voidaan tukea vain, jos opinnot ovat olleet polkuopintojen jälkeen keskeytyneenä vähintään vuoden ajan tai jos polkuopinnot ovat alkaneet esimerkiksi työsuhteen aikana. Jo alkaneiden opintojen tukemisesta on kerrottu tarkemmin aikaisemmin tässä blogitekstissä. 

Pitääkö minun olla hakuhetkellä täysin työtön?


Ei tarvitse olla. Lain soveltamisohjeen 6 luvun 4 §:ssä sanotaan, että työnhakijan ei tarvitse olla työtön, jotta hänen kanssaan voidaan sopia työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta. Hakiessasi sinulla voi olla kokoaikatyö, jonka päättyminen on varmistunut. Voit olla myös osa-aikatyössä, lomautettu tai sivutoiminen yrittäjä. Sivutoiminen opiskelijakin voi hakea päätoimisiin opintoihin työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua.

Huom.! Työstä irtisanoutuminen pelkästään opintojen vuoksi voi johtaa siihen, ettei TE-toimisto puolla opintojen tukemista työttömyysetuudella. Poikkeuksena tähän on, jos irtisanoutuminen johtuu terveydellisistä syistä tai olet määräaikaisessa palkkatukityössä. Vakituisesti työssäkäyviä suosittelen tutustumaan opintovapaaseen ja Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukeen.


Voinko saada ratkaisun opintojen tukemisesta ennen kuin olen saanut tiedon opiskelupaikasta? Olen hakenut maksulliseen koulutukseen ja haluaisin varmuuden etukäteen. En voi ottaa sitä riskiä, että joudun maksamaan kurssimaksuja siinäkin tapauksessa, jos saan kielteisen ratkaisun ja joudun luopumaan opiskelupaikasta työttömyysturvan säilyttämisen vuoksi.


Tässä tilanteessa jätä yhteydenottopyyntö TE-palvelut.fi -sivustolta Oma asiointi-palvelusta koskien koulutusta. Kerro avoimessa tekstikentässä tilanteesta ja että haluat selvittää mahdollisuutesi työttömyysetuudella tuettuun omaehtoiseen opiskeluun ennen koulutukseen hakemista. Sinuun ollaan yhteydessä TE-toimistosta puhelimitse 0295-alkuisesta numerosta. Varaudu kertomaan suunnitteilla olevista opinnoista TE-toimiston asiantuntijalle. TE-toimisto voi harkintansa mukaan, joissakin tilanteissa, antaa opintojen tukemisesta ratkaisun jo ennen opiskelupaikan varmistumista. Tämä mahdollisuus perustuu lain soveltamisohjeen 6 luvun 4 §:n.

Huom.! Yhteydenottopyynnön voit jättää Oma asiointi-palvelusta vain, jos olet ilmoittautunut työnhakijaksi.

Mistä voin seurata hakemuksen etenemistä?


TE-palvelut.fi -sivustolta Oma asiointi-palvelusta voit katsella omia työnhakutietojasi, josta näet kaksi viimeisintä asiakastietoihin yhteydenottoihin tehtyä kirjausta. Yhteydenottoihin kirjataan niin lomakkeiden saapuminen TE-toimistoon kuin lopulta myös itse ratkaisu. Tarvittaessa voit olla yhteydessä meille Koulutusneuvontaan.


Kuinka nopeasti saan tietää ratkaisun?


Yleensä parin viikon kuluessa siitä, kun olet toimittanut TE-toimistolle kaikki ratkaisun tekemiseen vaadittavat asiakirjat. Ruuhka-aikoina, kuten ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulujen yhteishakujen opiskelijavalintojen julkaisemisen ajankohtina, ratkaisun saaminen voi hieman viivästyä. Löydät tiedon käsittelyajoista oman alueesi TE-toimiston kotisivuilta.


Sain kielteisen ratkaisun TE-toimistolta, mutta se on tehty puutteellisten tietojen pohjalta. Sain tiedon, että ratkaisusta ei voi valittaa. Voinko tehdä tilanteelle enää mitään?


Kyllä voit. Voit toimittaa TE-toimistolle ne tiedot, jotka ovat jääneet puuttumaan aikaisemmasta hakemuksestasi ja pyytää TE-toimistoa käsittelemään asian uudelleen. Pyyntö uudelleenkäsittelystä on tehtävä kirjallisesti. Paperinen kirje tai sähköpostiviesti oman alueesi TE-toimiston kirjaamoon riittää.

Saanko karenssin, jos en aloita tuettua omaehtoista opiskelua tai lopetan sen kesken?


Et saa karenssia. Lain soveltamisohjeen 6 luvun 7 §:n mukaan omaehtoisten opintojen lopettamisesta ei aiheudu korvauksetonta määräaikaa (eli karenssia) tai muuta seuraamusta.

Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun voi perua ennen opintojen aloittamista tai opiskelun voi lopettaa kesken opintojen. Voit hankkia oppilaitokselta tositteen opintojen päättymisestä ja toimittaa sen TE-toimistolle. Halutessasi voit toimia esimerkiksi niin, että kielteisen ratkaisun tapauksessa luovut opiskelupaikasta, jolloin sinulla ei ole enää päätoimisia opintoja estämässä työttömyysetuuden saamista.

Ennen opiskelupaikasta luopumista sinun kannattaa luonnollisesti selvittää, voisiko opintoja rahoittaa esimerkiksi Kelan opintotuen tai osa-aikatyön turvin. Jos haluat keskustella opintojen rahoitusvaihtoehdoista, voit olla yhteydessä meille Koulutusneuvontaan.

Huom.! Sinulla on velvollisuus edetä tuetuissa opinnoissa vaaditulla tavalla siihen saakka, kunnes olet lopettanut opinnot. Mikäli opinnot eivät ole edenneet vaaditulla tavalla, sillä voi olla seuraamuksia; lain mukaan oikeus työttömyysetuuteen lakkaa ajankohdasta, josta työnhakijan opintojen ei voida katsoa edenneen riittävästi. Tämä voi johtaa etuuksien takaisinperintään.

Mistä saan lisätietoja?


Lisätietoja voit kysyä Koulutusneuvonnasta. Oman alueesi TE-toimistoon saat yhteyden jättämällä Oma asiointi-palvelusta yhteydenottopyynnön koskien koulutusta tai lähettämällä sähköpostia TE-toimiston kirjaamoon. Sähköpostiosoite löytyy TE-toimiston kotisivuilta yhteystiedoista.

/Panu

Lähteet


Työttömyysturvalaki (30.12.2002/1290) (viitattu 2.1.2020)
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021290

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (28.12.2012/916) (viitattu 10.12.2019)
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120916

Laki kotoutumisen edistämisestä (30.12.2010/1386) (viitattu 10.12.2019)
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (24.1.2003/13) (viitattu 27.12.2019)
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030013

Työ- ja elinkeinoministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriön ohje julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta (TEM/2376/00.03.05.02/2017) (viitattu 10.12.2019)
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/540001/42910

TE-palvelut.fi: Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna (viitattu 10.12.2019)
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/index.html

keskiviikko 1. tammikuuta 2020

Viisautta vuoteen 2020

Uusi vuosi on alkamassa blogissamme. Blogia on luettu jo lähemmäs 310 000 kertaa. Tekstejä olemme laatineet noin 320. Niissä riittää aiheita monien tilanteiden tueksi. Monet ovat kuulleet asioidessaan TE-palveluissa, että blogistamme löytyy sekä tietoa että pohdiskelevia ja kannustavia kirjoituksia. Jotkut ovat saattaneet löytää palvelumme blogia lukiessaan. Blogi on ollut näyteikkuna palveluumme – siitä saa käsitystä, millaisista asioista Koulutusneuvonnassa ja Uraohjauksessa keskustellaan. Jatkossa julkaisemme kirjoituksen parin viikon välein. 


Tämän kirjoituksen lopussa oleva Ulrich Shafferin runo johdattaa miettimään rajapintaa, joka on itsemme ja ulkomaailman välissä. Uusia asioita kohdatessa on tärkeä kysellä ja etsiä tietoa. Toisaalta on kysymyksiä, joiden suhteen paras vastaus löytyy huolellisella itsetutkiskelulla. Toivon että alkavana vuonna muistamme taidon hiljentyä viisauden äärelle, toivon että kiireen keskellä löytyy rauhoittumisen ja kohtaamisen hetkiä. Hetkiä, jolloin maailma näyttää valoisammalta ja suunnitelmat mahdollisemmilta. Minä luotan sisimmässämme

olevaan viisauteen

joka voidaan vapauttaa.

Minä uskon

että syvällä minussa on jotain

joka näyttää minulle tien

kuin kompassi,

joka osoittaa kohti elämää.Kaikkea minun ei tarvitse ammentaa

ulkopuoleltani.

Viisauden opettajien

ei tarvitse näyttää minulle tietä,

minä käännyn sisäänpäin

ja kuuntelen sisäistä opettajaani.

Minä tiedän, mikä tekee minut eläväksi

ja mikä vie minulta elämän Minä luotan itseeni.
Ulrich Shaffer (1995) Sykähdyksiä. Luotan ja uskaltaudun tuntemattomaan. Heli
urapsykologi

keskiviikko 18. joulukuuta 2019

Toivotamme rauhallista joulua 2019


Salomaan jouluMetsä viettää joulua,
ja joulun tähdet palaa,
kuukin jouluhopeataan seudun yli valaa.

Kuusen oksat lumitähdin
nyt on koristettu,
koivuihin on kirkkaat jäiset
puikot ripustettu.Karhu näkee luolassansa
joulun syvää unta,
Lumivaipan alla lepää
salon luomakunta.

Jänön jalka jätti pienet
jäljet kankahalle,
kun se juoksi joulunviettoon
kotiin,kuusen alle.

Järvellä on yksinäiset
hiihtosuksen ladut.
Hiljaa hyrrää salomailla
joulun suuret sadut!


– Arvid Lydecken –

keskiviikko 11. joulukuuta 2019

Urataidot urasuunnittelun tienviittoinaKäsitteellä ”uranhallintakyky” kuvataan taitoja, ominaisuuksia, asenteita ja tietoja, joita yksilöinä tarvitsemme voidaksemme hallita aktiivisesti uraamme ja urakehitystämme. Urasuunnittelua on helpompi lähestyä, kun ymmärrämme sen joukkona erilaisia taitoja, joita voi jokainen oppia ammatillisen elämän matkan aikana. Olen aina ollut kiinnostunut parhaista arjessa toimivista työkaluista, joilla tukea ihmisiä löytämään oma ammatillinen suunta. Blogin tarkoitus on rohkaista tutkimaan erilaisia näkemyksiä​​, jotka voivat auttaa rakentamaan polkuja työelämän siirtymissä. Luovien keinojen löytäminen itsemme kehittämiseksi tarvitsee ajan varaamista ammatillisen osaamisemme ja uramme kehityskohtien tarkasteluun.

Tulevaisuuden ammatillisten tavoitteiden suunnittelu käynnistyy, kun kysyt itseltäsi mitä odotat tapahtuvaksi? Oletko suunnistamassa koulutukseen vai etsitkö työelämälähtöistä ratkaisua työurasi muutostilanteessa. Visualisoi eli kuvittele mielessäsi motivoiva merkityksellinen tavoite tulevaisuuden mahdollisuutena. Tavoitteista puhuttaessa voi pohtia alustavaa aikataulua, joka helpottaa henkisesti asennoitumaan ja arvioit, milloin muutosta toteutat. Mitä selkeämmin hahmotat tavoitteesi, sitä todennäköisemmin tiedät, mitä tehdä seuraavaksi. Kun selvität itsellesi, mitä hyvää elämässäsi voi seurata, kun näet vaivaa, auttaa toivomasi tulokset pysymään liikkeellä. Ajattele tavoitteitasi!

Itsearviointia ja tietoisuutta omista taidoista

Nykyisin käsitetään, että urahallintataitojen oppiminen on jatkuva ja elinikäinen kehitysprosessi. Ammatilliseen elämäämme liittyvien taitojen ja tietojen oppimisen ajatellaan rakentuvan, kun yksilöinä kohtaamme uusia tilanteita ja kokemuksia sekä samanaikaisesti tiedostamme omia uskomuksiamme. Kriittinen taito on reflektointi, joka ymmärretään omien mielen sisäisten ajatuksiemme, tunteidemme ja toimintamme harkitsevana ja tarkoituksellisena pohtimisena.  Mietiskellessämme syvällisesti muodostamme uusia ymmärrystapoja omiin kokemuksiimme liitettyinä. Taitoa on oivaltaa uutta ja kykyä käyttää ymmärrystään rohkeasti kokeilemalla itsellemme uusia toiminta- ja lähestymistapoja ammatillisen tulevaisuuden suunnitteluun.

Logiikka taustalla on seuraava: herätä kiinnostuksesi muutokseen: suunnittele visio - toteuta - arvioi kokemusta - toimi ja reflektoi oppimaasi. Hankkimalla uusia kokemuksia ja tietoa sovellamme oppimaamme ja muokkaamme kokemusta henkilökohtaiseksi. Alkuun pääsee, kun tarkastelee tapahtunutta ja kysyy, mikä muuttui ja mitä oikeasti opit. Reflektointi on avain muuttaa tarvittaessa toimintaa ja suunnata energia aidosti itselle merkityksellisten asioiden pariin. Mitä voisit tehdä toisin, kehittyäksesi lähemmäksi toivomaasi uratavoitetta? Ketterä kehittämisen malli on päivän sana ja viittaa iteratiiviseen eli pienissä osissa toimimisen tapaan, mikä voi olla osuva näkökulma urasuunnittelussa.  Luo uteliaasti uratavoitettasi mahdollistavia vaihtoehtoja ja reittejä, kokeile pienellä tavalla kiinnostustasi (esim. tarjolla on valtava määrä verkossa tehtäviä kursseja, muotoile osaamista hyödyntäviä erilaisia työnkuvia, kokeile). Pohdi hetki, miltä sinun tilanteessasi ajatus ennakoivan urasuunnitelman rakentamisesta näyttäisi, tee mielikuvamatka tulevaan toimintaan.

Itsetuntemus on uraidentiteettisi pääomaa

Urahallintataidoissa tuodaan esiin näkökulma, jossa jokaisen on keskeistä kehittää työuransa muutoksessa soveltuvia strategioita navigoidakseen tehokkaasti erilaisissa työhaasteissa. Toimintasuunnitelmat ovat yksilöllisiä voimavaroja, joskin yhtäläisyyksiä löytyy taidoissa hallita työuran muutosta. Tietoinen oman itsen tutkiskelu on lähtökohta selkeämmälle itseymmärrykselle. Itsetuntemusta rakennetaan pohtimalla henkilökohtaisia luonteen vahvuuksia, kiinnostuksen kohteita, tunteita herättäviä sisältöjä, motiiveja ja ammatillisia toiveita. Voit kysyä itseltäsi: Mitä osaan tehdä hyvin? Mikä on tärkeää minulle? Minkä taitojeni käytöstä nautin eniten? Minkä tekemisestä en pidä? Nämä kysymykset ohjaavat sinut uratavoitteesi muotoiluun.

Kutsun tällaista itsetutkiskelusta kumpuavaa strategiaa nimellä ammatillisen minän käsikirjoitus tässä hetkessä. Kertomus, joka kuvaa sinun myönteisiä luonteenominaisuksia, taitojasi ja onnistumisen hetkiä tuoneita opiskelu- ja työkokemuksia. Unohtamatta aitoa tapaasi olla yhteydessä toisiin ihmisiin yhteisöjesi jäsenenä. Heikkoudet tunnistat kysymällä, minkä tekeminen on hankalaa tai suorastaan ärsyttää? Ratkaisevaa on kohdistaa huomiota ajassamme oleviin ilmiöihin ja tunnistaa, ja mikä uusi ammatillinen tietojen alue herättää aidosti sisäisen innostuksesi. On selvitettävä tarkemmin, mitä taitoja ja tietoja sinua kiinnostavassa työssä tarvitaan pystyäksesi toimimaan ammatissa. Onko työn tarkoitus niin mielekäs, että olet valmis kehittämään työssä tarvittavaa kyvykkyyttä itsessäsi lisää? Millainen olisi sinun ammattitaitoasi rakentava uratarina, jossa kuvaat sellaista osaamista, arvoja ja elämäsi ohjeita, joita odottaisit tulevassa työssäsi voivasi toteuttaa?  

Työelämätietämys on osa henkistä pääomaasi

Toinen strategia liittyy vahvasti tietoisena ja valppaana pysymiseen työelämän, koulutuksien ja ammattien vaihtoehdoista nykyhetkessä ja ennakoivasti. Uraohjauksessa ihmiset lukevat verkosta eri työnkuvista, yrityksien ja ammattiliittojen uratarinoista sekä koulutussisällöistä. Uratavoitteen todentumiseksi useat ottavat rohkeasti yhteyttä heitä kiinnostavista työnkuvista ja koulutuksista tietäviin ihmisiin. Vinkin voisi tiivistää: pyri ymmärtämään ja yhdistämään saamaasi tietoa muuttuvista työnkuvista, osaamisen tarpeista ja käynnissä olevista ja alkavista toimintamahdollisuuksista urasuunnitelmiisi. Sosiaaliset verkostot ja keskustelut laajentavat mahdollisuuksien näkemistä. Yhteenkuuluvaisuuden kautta löydät henkisen porukan, yhteisön, josta tunnistat tulevan työn rooliisi ja jonka osaksi haluat henkilökohtaisesti liittyä. Omaa ammatillista yhteisöllistä käsikirjoitusta on kyettävä päivittämään työympäristömme todellisuuden muuttuessa odottamatta.
Ammatillisen minän kehittämistä voi ajatella roolin rakentamisena "työn näyttämöille". Opi näkemään mahdollisuuksia ympäristössäsi ja ideoimaan vaihtoehtoja. Löydä paikkasi ammattialojen ja työnkuvien näkymästä ja suunnista tärkeille tapahtumapaikoille paikan päälle. Tarkastele ennen päätöksentekoa arvojasi tunnistamalla omat vakaumukset ja toiveet työn merkityksestä. Arvosi toimivat sisäistettyinä normeina ja arvosteluperusteina tulevalle. Arvot helpottavat valitsemaan ammatin ja arvioimaan, haluatko olla mukana työpaikan työhön liittyvien tavoitteiden toteuttamisessa.

Yksi toimiva tehtävä, josta moni on saanut apua navigoinnissa, voi auttaa sinua lausumaan ja sanoittamaan omat vuorosanasi.  Miten kuvaisit viidellä avainsanalla sitä osaamista, jota kohden haluat tulevaisuuden osaajana kehittyä? Minkälaisten ammatillisten aiheiden ja ongelmien ratkomisen parissa työskentely olisi arvokasta sinulle, ja sitä kautta teet itsestäsi merkityksellisen yhteisölle. Tee elämääsi ja työtä koskevat päätökset, joilla muutat urakehitystäsi paremmaksi ja mahdollistat tyytyväisyyden kokemuksia. Treenaa ja tule hyväksi akateemisten, ammatillisten ja yleisissä ammatillista kasvua edistävissä taidoissa, joilla saavutat, luot, ylläpidät ja edistät työllisyyttäsi. Uratavoitteet vaativat tavallisesti päättäväisyyttä, uskoa omiin kykyihisi, ratkaisujen hakua mahdollisiin esteisiin, joustavuutta eri reittien tiedostamiseksi ja kovaa työtä.


Johanna Viheräkoski


Psykologi, ihmisten itsensä voittamisen ja osaamisen kehittämisen teemoista innostunut ja työhyvinvoinnin puolesta puhuja.

keskiviikko 4. joulukuuta 2019

Opiskelu työn ohessa – onnistuuko, jos ei ole superihminen


Koulutusneuvojan työssä rohkaisen päivittäin asiakkaitani koulutukseen. Vakuutan, että kyllä sinä pärjäät. Olen ajatellut, että työn ohessa opiskelevat ovat superihmisiä. Ei onnistuisi minulta eikä tarvitsekaan. Minulla on vakituinen työ, josta tykkään. Silti joka vuosi pyörittelen eri vaihtoehtoja mielessäni; ehkä psykologiaa tai hallintotiedettä vai pitäisikö sittenkin vahvistaa ohjausosaamista opettajan pedagogisilla opinnoilla.

Toissa vuonna hakuajan viimeisillä minuuteilla laitoin kokeeksi hakemuksen opettajan pedagogisiin opintoihin. Asiakkailleni toki neuvon, että hakemus kannattaa jättää hyvissä ajoin. Netin kanssa voi aina tulla vastaan ongelmia. Ei tullut. Sain paikan ja päätin aloittaa. Suunnitelmani oli kovin epämääräinen. Tiesin, että pitemmälle vapaalle en opintojen vuoksi voisi jäädä. Oulun ammattikorkeakoulun verkko-opintoihin saattoi käyttää aikaa vuodesta kolmeen vuoteen. Minä suunnittelin ehkä puoltatoista vuotta. Mies lupasi ottaa enemmän vastuuta kodin pyörittämisestä, jotta minä voisin keskittyä opintoihini.

Alussa opiskelu tuntui vaikealta. Tapa opiskella oli niin erilainen kuin yliopisto-opinnoissani. Luentojen ja tenttien sijaan puhuttiin osaamisperusteisesta koulutuksesta. Kukaan ei kertonut kuinka paljon mihinkin menee aikaa ja miten opinnot pitäisi järjestää. Harjoittelun kestoksi ilmoitettiin tarvittavan osaamisen saavuttaminen. Tarkasti mitattaviin asioihin tottuneelle se oli hämmentävää. 


Opinnot olivat kiinnostavia. Teimme paljon ryhmässä ja tapasimme netissä. Toisilla viikoilla oma panos yhteisiin tuotoksiin oli isompi, toisilla pienempi, mutta yhdessä edettiin. Ryhmän vuoksi piti ponnistella, eikä asioita voinut siirtää seuraavaan viikkoon. Pikkuhiljaa opinnot alkoivat hahmottua ja osaamista karttua. Blogin kirjoittaminen alkoi tuntua luontevalta tavalta jäsentää omaa osaamistaan. Tajusin, että ulkoa opitun paperille vuodattaminen tenteissä ei ole ainoa tapa osoittaa osaamistaan. 

Ajankäyttö tuotti ongelmia. Koskaan ei ollut riittävästi aikaa. Tuntui, että aikaa uupui opinnoista ja liikunnasta. Jumpat korvautuivat nettitreffeillä ryhmän kanssa ja pitkät lenkit vaihtuivat pikapyrähdyksiin. Se ahdisti. Kotityöt onneksi hoituivat. Ei niihin aina minua tarvittu. Teinit pystyivät moneen ja mies teki kotona ollessaan enemmän kuin osansa. 


Vuosi vaihtui ja elämä muuttui. Mies sai työtarjouksen toisesta kaupungista. Viideksi kuukaudeksi jäin pyörittämään taloutta lasten kanssa, valmistelemaan talon myyntiä, muuttoa, tekemään töitä ja opiskelemaan. Jo sovittu harjoittelu painoi päälle. Olisin laittanut opinnot hyllylle, mutta tutorini ja ohjaava opettaja olivat sitä mieltä, että pystyisin. Minä epäilin. Heidän rohkaisullaan lähdin silti. Päivät ja yöt venyivät ja liikunta jäi vähiin. Olin harjoittelussa pari päivää viikossa ja muun ajan normaalisti töissä. Viikonloput vietimme jo tulevalla kotipaikkakunnalla. 

Monesti teki mieli lyödä hanskat tiskiin, mutta päätin jaksaa vielä seuraavaan etappiin saakka. Harjoittelun jälkeen huomasin, että opinnot olivat jo melkein kasassa. Yllättäen sain opinnot valmiiksi vajaassa vuodessa. Ehkä tiukka rypistys sopi minulle parhaiten.

Pohdin, mitä tahdon sanoa tällä kirjoituksella. Ehkä sen, että voimavaroja löytyy, kun on tahtoa. Perhekin joustaa, kun tarvitaan. Teinit oppivat monia uusia juttuja vuoden aikana. Monta kertaa oli rankkaa, mutta jokaisen etapin saavuttaminen tuntui hyvältä. Se toi kokemuksen siitä, että pystyn mihin vain. Toinen opetus itselle oli, että kaikki ei välttämättä mene, kuten on suunniteltu, mutta siitä selviää. Jos mietin, mitä tekisin toisin, pitäisin tarkemmin kiinni omasta liikunnasta. Se olisi lisännyt jaksamista opintojen keskellä. 

Erityiskiitos opiskeluvuodestani kuuluu upealle perheelleni; miehelleni, joka vastasi täysihoidostani viikonloppuisin uudella paikkakunnalla ja lapsille, jotka hoitivat hommat kotona. Maininnan ansaitsevat myös ohjaava opettajani Anne, sillä parempaa ei ole sekä tutorini Kati. Ilman rohkaisua olisin lyönyt hanskat tiskiin. Onneksi myös työpaikkani jousti. Sain kymmenen palkallista opintovapaapäivää ja mahdollisuuden käyttää lomapäiviäni tarkoituksenmukaisesti. Työpaikan joustoja kannattaa aina kysyä. Suurimman työn tein kuitenkin itse. Upeaa, että onnistuin.

-Kirsti