keskiviikko 19. lokakuuta 2016

Opintovapaa on lakisääteinen oikeus


(Päivitetty 20.5.2022) 

Työssäkäyvän yksi parhaista opintojen rahoittamisen keinoista on hankkia opintovapaata työstä ja sille ajalle anoa joko Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukea tai Kelan opintotukea. Mutta mikä on tämä paljon hehkutettu opintovapaa ja kuinka sitä voi saada? Siihen paneudun tässä blogitekstissäni. Tarkoituksena ei ole tehdä kaiken kattavaa esitystä opintovapaasta, vaan pikemminkin käytännönläheinen johdatus aiheeseen.

Mikä ihmeen opintovapaa?

Opintovapaa on määräaikainen vapautus työstä opintojen tekemistä varten. Sitä ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen, kuten esimerkiksi “kielikylpymatkaan” ulkomaille, jollei kyseiseen matkaan liity opintovapaan kriteerit täyttävää opiskelua. Opintovapaa perustuu työntekijän omaan tahtoon ja sitä haetaan työnantajalta joko suullisesti tai kirjallisesti (hakemisesta tarkemmin myöhemmin). Yleensä opintovapaata haetaan sen vuoksi, ettei opintojen tekeminen onnistu työn ohessa. Opinnot voivat olla esimerkiksi niin kuormittavia, lähiopetusjaksot voivat osua työnteon kanssa pahasti päällekkäin ja/tai opinnot voivat tapahtua toisella paikkakunnalla.

Työntekijällä on lakisääteinen oikeus opintovapaaseen. Opintovapaasta on säädetty opintovapaalaissa ja opintovapaa-asetuksessa. Asetuksessa on määritelty tarkemmin muun muassa opintovapaan hakeminen, myöntäminen, antamistapa ja opiskelun muoto. Järjestelmän tarkoituksena on parantaa työelämässä toimivan väestön koulutus- ja opiskelumahdollisuuksia.

Opintovapaa on siinä mielessä subjektiivinen oikeus, että työnantajan on sitä myönnettävä, jos laissa ja asetuksessa säädetyt edellytykset myöntämiselle vain täyttyvät eikä perusteita siirtämiseen ole. Vaikka työntekijän oikeus opintovapaaseen on vahva, ei opintovapaata saa kuitenkaan aloittaa ilman työnantajalta saatua lupaa. Työnantaja voi irtisanoa työntekijän tai purkaa työsuhteen, jos työntekijä jää opintovapaalle ilman työnantajan lupaa.

Opintovapaa on lähtökohtaisesti palkaton vapaa, ellei siitä ole toisin sovittu työ- tai virkaehtosopimuksesta tai työntekijän ja työnantajan välillä. Työntekijän palvelussuhde säilyy opintovapaan aikana. Työntekijää ei saa irtisanoa eikä työsuhdetta purkaa pelkästään opintovapaan vuoksi. Opintovapaa ei tarjoa täydellistä suojaa työsuhteen säilymiselle, vaan työsuhde on päätettävissä opintovapaan aikana samoilla perusteilla kuin muidenkin työntekijöiden työsuhteet.

Kuka voi jäädä opintovapaalle ja kuinka pitkäksi aikaa?

Oikeus opintovapaaseen koskee työntekijöitä, virkamiehiä ja viranhaltijoita. Oppisopimuskoulutusta suorittava ei voi saada opintovapaata, kuten ei myöskään valvottua työharjoittelua tekevä. Näissä työsuhteen muodoissa opiskelu on jo osa työsuhdetta.

Jos olet ollut saman työnantajan palveluksessa vähintään vuoden ajan yhdessä tai useammassa jaksossa, voit saada opintovapaata enintään 2 vuotta. Sen jälkeen kun olet ollut 2 vuotta opintovapaalla, voit päästä uudelleen opintovapaalle 5 vuoden kuluttua ensimmäisen opintovapaan alkamisen jälkeen. Jos olet ollut saman työnantajan palveluksessa vähintään 3 kuukautta, voit saada opintovapaata enintään 5 päivää.

Milloin ja kuinka opintovapaata haetaan?

Opintovapaata haetaan lähtökohtaisesti siinä vaiheessa, kun on saanut opiskelupaikan. Opintovapaan voi hakea joko yhtenä tai useampana jaksona. On siis mahdollista hakea kerralla 2 vuotta opintovapaata tai vaikka 6 kappaletta 4 kuukauden opintovapaajaksoa 5 vuoden aikana, ja käydä jaksojen välissä työssä. Opintovapaata voi hakea myös osalle työpäivästä, eli vapaata olisi esimerkiksi klo 14—17. Varaudu kuitenkin siihen, että opintovapaapäiviä yhteen laskettaessa osittaiset opintovapaapäivätkin voidaan katsoa kokonaisiksi opintovapaapäiviksi.

Jos opintovapaa koostuu useista jaksoista, ei opintovapaata ole pakko hakea kerralla jokaiselle jaksolle. Tässä on hyvä tiedostaa kuitenkin sellainen asia, että opintovapaalain 8 §:n mukaan työnantajalle voi muodostua oikeus siirtää opintovapaata, “kun työntekijän aikaisemmasta opintovapaasta on kulunut vähemmän kuin kuusi kuukautta eikä opintovapaan aikana ole tarkoitus saattaa päätökseen aikaisemman opintovapaan aikana aloitettua opiskelua tai koulutusta.”

Edellä mainitun vuoksi voi olla järkevintä hakea kaikki opintovapaajaksot kerralla, jos se on vain suinkin mahdollista. Myös Työllisyysrahaston aikuiskoulutustuki kannattaa hakea kerralla mahdollisimman pitkälle ajalle, koska jos riskit toteutuvat ja työsuhde päättyykin opintovapaan aikana sinusta itsestä riippumattomista syistä johtuen, jo myönnetyt aikuiskoulutustukijaksot maksetaan työsuhteen päättymisestä huolimatta.

Opintovapaajaksoja miettiessä kannattaa kiinnittää huomiota myös siihen, mistä muodostuu toimeentulo opintojen kesälomien ajalle. Nimittäin, jos haet 2 vuotta opintovapaata putkeen ja sinulla on joka vuosi 3 kuukautta kesälomaa (jolloin et voi edetä opinnoissa), sinulle voi muodostua ongelma kesäajan toimeentulon kannalta. Kesäloman aikana ei yleensä pysty etenemään opinnoissa, joten kesäloman ajalle ei voi suositella aikuiskoulutustuen tai opintotuen hakemista. Tukea saavilla kun on velvollisuus edetä opinnoissa ja opinnoissa etenemistä myös seurataan etuuden maksajan taholta. Jos opinnoissa ei ole edennyt vaaditulla tavalla, jo maksetut tuet voidaan periä takaisin. Siksi on erittäin järkevää selvittää etukäteen oppilaitoksen kesälomajaksot ja hakea opintovapaa siten, että nämä jaksot jäävät opintovapaan ulkopuolelle. Tuolloin palaat kesälomien ajaksi oman työnantajan palvelukseen ja toimeentulo muodostuu palkasta.

Yli 5 työpäivää kestävää opintovapaata haetaan työnantajalta kirjallisesti vähintään 45 päivää ennen suunnitellun vapaan alkamista. Silloin työnantajan on ilmoitettava hakemusta koskevasta ratkaisusta kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen vapaan alkamista.

Enintään 5 työpäivää kestävää opintovapaata haetaan työnantajalta joko suullisesti tai kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen suunnitellun vapaan alkamista. Silloin työnantajan on ilmoitettava hakemusta koskevasta ratkaisusta kirjallisesti vähintään 7 päivää ennen vapaan alkamista. Suosittelen opintovapaan hakemista aina kirjallisesti vaikka lain mukaan ei olisi pakko. Näin molemmat osapuolet pysyvät kartalla, mistä on sovittu ja milloin.

Opintovapaata haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jonka on pidettävä sisällään opintovapaa-asetuksen 6 §:ssä kerrotut tiedot. En lähde toistamaan tietoja tässä, vaan näin hyperlinkkien aikakaudella jokainen voi katsoa ne itse asetuksesta. Valtakunnallisesti yhtenäistä, “virallista” lomakepohjaa ei ole olemassa. Isoilla työnantajilla on omia lomakepohjia opintovapaan hakemiseen ja sellaista kannattaa tietysti käyttää aika kun mahdollista. Kirjoista ja netistä voi löytyä myös ihan käyttökelpoisia lomakepohjia. Hakemuksen liitteeksi on hyvä laittaa kopio oppilaitoksesta saadusta hyväksymisilmoituksesta opintoihin, mikä toimii todisteena opintovapaan hyväksyttävästä käyttämisestä.

Minkälaisiin opintoihin opintovapaata voi saada?

Opintovapaata voi saada julkisen valvonnan alaiseen koulutukseen tai ammattiyhdistyskoulutukseen.

Julkisen valvonnan alaisella koulutuksella tarkoitetaan valtion tai kunnan järjestämää koulutusta ja valtionosuuteen oikeuttavaa tai valtion avustuksella tuettua koulutusta ja opetusministeriön erikseen hyväksymää muuta koulutusta. Opinnot voivat tapahtua myös ulkomailla, jos ne ovat rinnastettavissa julkisen valvonnan alaiseksi koulutukseksi.

Ammattiyhdistyskoulutuksella tarkoitetaan valtakunnallisten työmarkkinajärjestöjen välisessä työehto- tai virkaehtosopimuksessa erikseen sovittua koulutusta sekä maatalousyrittäjille järjestettyyn koulutukseen osallistumista. Jälkimmäisessä tapauksessa koulutuksen pitää liittyä maatalousyrittäjien yhteiskunnalliseen edunvalvontaan.

Kattavaa luetteloa erilaisista koulutuksista, jotka oikeuttavat opintovapaaseen, ei ole olemassa. Hyvä nyrkkisääntö kuitenkin on, että jos koulutus täyttää aikuiskoulutustuen kriteerit, täyttää se myös opintovapaan kriteerit. Aikuiskoulutusetuuksista annetun lain 6 §:ssä on kerrottu aikuiskoulutustukeen oikeuttavasta koulutuksesta. Lisäksi opintovapaa-asetuksen 3 §:ssä on listattu yksityiskohtaisesti, mitä opintovapaalla suoritettava koulutus voi pitää sisällään (opetuksen seuraamista, käytännön harjoittelua jne.).

Opintovapaalla suoritettavien opintojen ei tarvitse liittyä millään tavalla nykyiseen työhön tai aikaisempaan koulutukseen. Opintojen kohteen saa työntekijä valita itse. Opintovapaa soveltuu siis erinomaisesti myös ammatinvaihtajille. Huomioithan kuitenkin sen, riittääkö opintovapaa opintojen loppuun suorittamiseen? Jos se ei riitä, kuinka rahoitat opintovapaan ylittävän ajan? Pystytkö tekemään opintoja työn ohessa? Nimittäin, jos joudut irtisanoutumaan työstä pelkästään omaehtoisten opintojen vuoksi, ei opintojen suorittaminen loppuun työttömyysetuudella tuetusti onnistu. Työvoimakoulutus on tässä suhteessa poikkeus, mutta siitä ei tässä yhteydessä enempää.

Voiko työnantaja estää opintovapaalle pääsyn tai siirtää sitä?

Periaatteessa työnantaja ei voi kokonaan estää työntekijää pääsemästä opintovapaalle, jos laissa ja asetuksessa säädetyt edellytykset vain täyttyvät. Työnantaja voi siirtää opintovapaalle pääsyä opintovapaalain 8 §:ssä mainituilla ehdoilla, eli muun muassa, jos opintovapaan myöntäminen hakemuksessa tarkoitettuna aikana tuottaisi tuntuvaa haittaa työnantajan harjoittamalle toiminnalle.

Tuntuva haitta voisi syntyä esimerkiksi, jos työnantajalla on vaikeaa saada sijaista lyhyiksi ajoiksi kerrallaan.

Jos aikaisemmasta opintovapaasta on kulunut alle 6 kuukautta, voi työnantaja siirtää opintovapaalle pääsyä, vaikka siitä ei aiheutuisi tuntuvaa haittaa. Siirtäminen ei kuitenkaan onnistu silloin, jos opintovapaalla saatetaan loppuun aiemman opintovapaan aikana aloitetut opinnot. Opintovapaan siirtäminen onnistuu yleensä enintään 2 kertaa peräkkäin. Poikkeuksen muodostavat ne työnantajat, joiden palveluksessa on alle 5 työntekijää, sillä heidän siirto-oikeutta ei ole rajoitettu.

Kuinka pitkäksi aikaa opintovapaalle pääsyä sitten voi siirtää? Työnantaja voi siirtää opintovapaan alkamisajankohtaa enintään kuudella kuukaudella kerralla. Jos kysymys on harvemmin kuin kuuden kuukauden väliajoin toistuvasta koulutuksesta, vapaata voi siirtää enintään siihen saakka, kunnes seuraava vastaava koulutustilaisuus järjestetään.

Voiko työntekijä siirtää opintovapaata, perua tai keskeyttää sen?

Työntekijä voi siirtää opintovapaalle pääsyä, jos opintovapaata on myönnetty yli 5 päivää ja siirrosta ei aiheudu työnantajalle tuntuvaa haittaa. Opintovapaan siirtämistä voidaan hakea enintään vuodeksi kerrallaan. Hakemus on tehtävä kirjallisesti.

Opintovapaan voi myös jättää käyttämättä kirjallisella ilmoituksella. Opintovapaan käyttämättä jättämisestä on tehtävä ilmoitus työnantajalle vähintään 2 viikkoa ennen opintovapaan alkamista.

Keskeyttäminen onnistuu, jos opintovapaata on myönnetty yli 50 työpäivän ajaksi. Keskeyttämisestä pitää ilmoittaa työnantajalle vähintään 4 viikkoa ennen aiottua työhön paluuta. Keskeytykselle ei edellytetä syytä.

Yleensä työnantaja palkkaa opintovapaan ajaksi sijaisen, mikä mutkistaa keskeyttämistä. Jos työnantaja on palkannut sijaisen, ei työnantajalla ole velvollisuutta ottaa opintovapaan keskeyttänyttä työntekijää takaisin töihin niin kauan kuin sijaisen työsopimus lain tai työehtosopimuksen mukaan on pidettävä voimassa.

Jos tulee työkyvyttömäksi opintovapaan aikana johtuen sairaudesta, synnytyksestä tai tapaturmasta ja työkyvyttömyys jatkuu yhtäjaksoisesti yli 7 päivää, ei tämän ajan ylittävää osaa työkyvyttömyysajasta lueta opintovapaa-ajaksi. Edellytyksenä on, että työntekijä pyytää opintovapaan keskeyttämistä ilman aiheetonta viivytystä. Työntekijä voi käyttää näin säästyneen opintovapaa-ajan myöhemmin.

Keneen otan yhteyttä ongelmatilanteissa?

Jos kuulut ammattiliittoon, voit kysyä apua opintovapaaseen liittyvissä ongelmatilanteissa oman ammattiliiton lakimieheltä. Apua voit kysyä myös työsuojeluviranomaiselta.

/Panu

Koulutusneuvoja
Valtakunnallinen koulutusneuvonta

(Päivitetty 20.5.2022. Päivitettiin linkit ja lähdeluettelo ajan tasalle.)

(Päivitetty 4.6.2021. Tarkistettiin ja päivitettiin toimimattomat linkit.)

(Päivitetty 17.11.2020. Korjattiin linkkejä, allekirjoitusta ja lähdeluetteloa.)

(Päivitetty 4.7.2019. Muutettiin käsitekartasta "Vähintään 3 kk" --> "3 - 11 kk" selkeyden vuoksi, sekä "6 pv - 2 v" --> "1 pv - 2 v", jotta ei synny virheellistä käsitystä opintovapaan vähimmäiskestosta kyseisessä tilanteessa.)

(Päivitetty 14.5.2019. Päivitettiin tekstistä "Koulutusrahasto" --> "Työllisyysrahasto". Lisättiin linkit Työllisyysrahastoon ja Kelaan. Laitettiin kaikki linkit avautumaan omiin ikkunoihin.)

(Päivitetty 15.11.2017. Lisättiin blogitekstin loppuun lisätietoihin linkki TEM:n Opintovapaa-esitteeseen.)


Lähteet ja lisätietoja

Opintovapaalaki 9.3.1979/273 (viitattu 14.10.2016)

Opintovapaa-asetus 7.12.1979/864 (viitattu 14.10.2016)

Laki aikuiskoulutusetuuksista 28.12.2000/1276 (viitattu 17.11.2020)

TEM.fi: Opintovapaa (viitattu 4.6.2021)

Työmarkkinatori: Töiden ja tekijöiden kohtaamispaikka (viitattu 20.5.2022)

Työsuojelu: Opintovapaa (viitattu 14.10.2016)

Kirsi Parnila, Hanna Skurnik-Järvinen: Työpaikan poissaolot käytännönläheisesti (Kauppakamari 2015), s. 116-121

167 kommenttia:

 1. Moikka! Olen pyrkinyt kouluun. Miten on, jos haen opintovapaata suoraan 2 vuodeksi, kuinka voin menetellä koulujen loma-aikoina? Voinko tehdä keikkaa muille työnantajille? Olen töissä hoitoalalla joten keikkaa kyllä riittäisi. Rehellisesti sanottuna en välttämättä haluaisi palata omaan työhöni kesien ajaksi. Entä aikuiskoulutustuki. Haenko sitä vain lukukauden kuukausille vai onko aikuiskoulutustuki yhtäkuin opintovapaa ajallisesti? Ajatukseni olisi siis anoa kevät ja syyslukukausille aikuisopintotukea ja opintovapaata koko kahdelle vuodelle. Onnistuuko se?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Moikka! Kiitos viestistä. Ensimmäinen vaihtoehto on hakea opintovapaata pelkästään niille jaksoille, kun oppilaitoksella on tarjota opetusta. Siinä tapauksessa kesäaika jää yleensä opintovapaan ulkopuolelle, jolloin palaat oman työnantajan palvelukseen (ellei työnantajan kanssa ole toisin sovittu). Voit selvittää oppilaitoksesta, pystyykö opinnoissa etenemään kesäaikana. Etenemismahdollisuus hieman vaihtelee koulutuksittain. Monissa korkeakouluopinnoissa voi edetä kesälläkin.

   Toinen vaihtoehto on hakea opintovapaata 2 vuotta yhteen putkeen. Tässä vaihtoehdossa omalla työnantajalla ei ole velvollisuutta tarjota sinulle työtä kesäaikana, eikä sinulla ole vastaavasti velvollisuutta palata työnantajasi palvelukseen kesäaikana. Voit hakea kesätyöpaikkaa toiselta työnantajalta, jollei oikeutta työskentelyyn toisen työnantajan palveluksessa ole mitenkään rajoitettu. Mahdolliset rajoitukset saat selville omalta työnantajaltasi.

   Opintovapaan hakeminen 2 vuotta putkeen ja aikuiskoulutustuen hakeminen pelkästään kevät- ja syyslukukausille on mahdollista. Aikuiskoulutustukea haetaan sille ajalle, jolloin ollaan opintovapaalla JA opiskellaan. Aikuiskoulutustukea ei siis tarvitse hakea koko opintovapaan ajalle. Kun tukea haetaan Koulutusrahastosta, hakulomakkeessa pystyy ilmoittamaan kesätauot, jolloin ei opiskella. /Panu

   Poista
 2. Kiitos kattavasta vastauksesta! Näillä on hyvä jatkaa eteenpäin.

  VastaaPoista
 3. Hei, Olen opettaja, ja opetukseni määrä vaihtelee aika paljon kuukausittain. Jos jään opintovapaalla sellaisina kuukausina, kun opetusta olisi yli opetusvelvollisuuden, voiko työnantaja pidättää palkastani enemmän kuin kuukausipalkan verran per kuukausi? En tosin tiedä, miten tällainen onnistuisi, ehkä takautuvasti. Vai jättääkö työantaja maksamatta vain kuukausipalkan opintovapaakuukausiltani riippumatta siitä, miten paljon minulle on suunnittelu opetusta kullekin kuukaudelle?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Sinun kannattaa keskustella näistä palkan pidättämiseen liittyvistä yksityiskohdista ensiksi työnantajasi kanssa. Mikäli asiat eivät selviä sitä kautta tai olette asioista eri mieltä, voit kysyä neuvoa oman ammattiliiton lakimieheltä tai työsuojeluviranomaiselta. Koulutusneuvojana en osaa valitettavasti auttaa tässä asiassa. /Panu

   Poista
 4. Hei! Työskentelen henkilökohtaisena avustajana (110 h/kk) ja aion hakea sosionomi-monimuoto-opintoihin (Diak). Voinkohan saada opintovapaata, jos opiskelu työn ohella ei onnistu? Lähiopetusta on viikko 3-4 viikon välein. Vai voiko opintovapaata hakea vain näille lähiopetusviikoille?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei, kiitos viestistä! Voit saada opintovapaata, jos sen myöntämisen edellytykset täyttyvät kohdallasi. Edellytyksenä on muun muassa, että olet ollut työsuhteessasi yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään vuoden. Voit hakea vapaata vain lähiopetusviikoille tai esimerkiksi kerralla kahden vuoden ajalle. –Miia

   Poista
  2. Kiitos tiedosta!

   Poista
 5. Hei. Olen hakennut opintovapaata 3.6.2018 asti. Olen vakituisessa työsuhteessa. Mutta kesäksi ei ole työnantajalla töitä tarjota. Olen ns kesäkeskeytyksellä. Opintovapaata haen syksyllä uudestaan. Kysyn olenko kesänaikana oikeutettu liiton päivärahaan? Olen koulun kirjoilla 31.5.2019 asti.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kysymyksestä. Täällä blogitekstin kommenteissa ja saatavilla olevien rajallisten tietojen (työsuhde ja opinnot) perusteella ei pysty arvioimaan varmuudella oikeutta työttömyysetuuteen.

   Epäilen kuitenkin vahvasti, että oikeutta työttömyysetuuteen kuten ansiopäivärahaan ei olisi jo sen vuoksi, koska opinnot ovat tuolloin vielä kesken. Epäilyni perustuu työttömyysturvalain 2 luvun 10 §:n, jonka mukaan "Päätoimisella opiskelijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Rajoitus koskee myös päätoimisen opiskelun lomajaksoja." Useimmiten opintovapaalla suoritettavat opinnot ovat päätoimisia, koska se mahdollistaa opintovapaan ajalle haettavan tuen (opintotuki tai aikuiskoulutustuki) saamisen. Myös taustalla olevalla työsuhteella ja opintovapaan ottamisella siitä voi olla (ja todennäköisesti onkin) vaikutusta työttömyysetuuden saamiseen.

   Sinun kannattaa keskustella tarkemmin tästä vahvasti työttömyysturvaan liittyvästä asiasta olemalla yhteydessä työttömyysturvaneuvontaan, puh. 0295 020 701 (ma-pe klo 9.00–16.15). Voit halutessasi ilmoittautua työnhakijaksi Te-palvelut.fi -sivustolta kesän ajaksi, jolloin TE-toimisto tutkii oikeuden työttömyysetuuden saamiseen ja saat asiasta varmuuden. /Panu

   Poista
 6. Mitkä muut asiat kuin sijaisen saamattomuus voi säädösten nojalla aiheuttaa työnantajalle tuntuvaa haittaa, jolloin opintovapaan myöntämisen voisi evätä?

  Kuinka nopeasti työnantajan tulee käsitellä asia, kun koulutusrahaston sivuilta lähettää työnantajalle sen työnantajalomakkeen. Eli kuinka pitkään työnantaja voi laillisesti venyttää asiaa?

  Löytyykö näistä ennakkotapauksia?

  Kiitos selvennyksistä jo etukäteen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kysymyksistä.

   1. Lähtökohtana on, että työnantaja voi tietyissä tilanteissa siirtää opintovapaalle pääsyä, mutta ei kokonaan evätä opintovapaalle pääsyä (olettaen tässä opintovapaan perusedellytysten täyttyvän). TEM:n esite s. 5 kertoo siirtämisestä seuraavalla tavalla:

   "Työnantaja voi siirtää opintovapaata, jos se haittaa tuntuvasti työnantajan toimintaa. Vapaata saa kerralla siirtää enintään kuusi kuukautta. Jos kyseessä on harvemmin kuin kuuden kuukauden välein alkava koulutus, työnantaja voi siirtää opintovapaan alkua enintään seuraavan koulutusjakson alkamiseen.

   Työnantajalla on oikeus siirtää opintovapaata myös silloin, kun työntekijän edellisestä opintovapaasta on kulunut alle kuusi kuukautta, eikä tarkoitus ole päättää aiemmalla opintovapaalla aloitettuja opintoja.

   Vähintään viiden työntekijän yrityksissä työnantaja voi siirtää työntekijän opintovapaan alkamisajankohtaa vain kaksi kertaa peräkkäin. Enintään neljän työntekijän yrityksessä työnantajan oikeus opintovapaan siirtämiseen voi olla jatkuvakin. Kummassakin tapauksessa siirtäminen edellyttää, että opintovapaasta aiheutuu työnantajan toiminnalle tuntuvaa
   haittaa."

   Lähde:
   http://tem.fi/documents/1410877/2917589/Opintovapaa+31.1.2003/25a670ca-4d5a-47cb-950b-cee9cef4b1a5

   Valitettavasti minulla ei ole esittää muita esimerkkejä, joilla opintovapaan myöntämisen voisi siirtää hyväksytysti.

   Lisäksi kannattaa muistaa, että työnantajalla on myötävaikutusvelvollisuus. Kirsi Parnilan ja Hanna Skurnik-Järvisen kirjan "Työpaikan poissaolot käytännönläheisesti" s. 118 mukaan "Työnantajalla on aktiivinen velvollisuus myötävaikuttaa työntekijän opintovapaalle pääsyyn. Työnantajan velvollisuus on pyrkiä palkkaamaan sijaisia ja kouluttaa heitä tehtäviinsä ja näin edesauttaa työntekijän opintovapaan toteutumista."

   2. Siitä kuinka nopeasti työnantajan on annettava ratkaisu on säädetty opintovapaa-asetuksen 7 §:ssä seuraavalla tavalla:

   "Jos opintovapaata haetaan viittä työpäivää pitemmäksi ajaksi, työnantajan tulee ilmoittaa hakemusta koskevasta ratkaisustaan kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen koulutuksen tai opiskelun alkamista. (14.11.1986/812)

   Jos opintovapaata haetaan enintään viiden työpäivän ajaksi, työnantajan tulee ilmoittaa hakemusta koskevasta ratkaisustaan vähintään seitsemän päivää ennen koulutuksen tai opiskelun alkamista. (14.11.1986/812)

   Opintovapaahakemusta koskeva päätös on asianomaisen työntekijän pyynnöstä annettava tiedoksi myös sille työntekijöiden luottamushenkilölle, joka työpaikalla häntä lähinnä edustaa."

   Lähde:
   https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790864#P7

   3. Minulla ei ole valitettavasti esittää ennakkotapauksia, mutta suosittelen tutustumaan Sanna Lavosen opintovapaata koskettavan pro gradun kohtaan "4.1.3. Työnantajan näkökulmia opintovapaaseen", erityisesti sivulta 56 eteenpäin:
   http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97818/GRADU-1437976533.pdf;jsessionid=9CA48390095482FAD2C317A1D9AED071?sequence=1

   Toivottavasti näistä tiedoista on apua.

   /Panu

   Poista
 7. Hei
  Kiitos vastauksesta ja tuosta linkistä. Gradussa onkin hyvin kaikki mitä tarvitaan, kun ilmenee ongelmia työnantajan taholta vapaan myöntämisessä. Myös oikeustapaus.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Mukava kuulla, että löysit etsimäsi tiedon. Kovasti onnea ja menestystä opintoihin! /Panu

   Poista
 8. Työnantaja eväsi opintovapaan mikä alkaisi kolmen kuukauden kuluttua. Päätöstä perusteltiin uuden järjestelmän käyttöönotolla. Sijaista ei ole yritetty hankkia lainkaan vaan työnantajan mielestä em. järjestelmän käyttöönotto riittää perusteluksi. Työnantaja ilmoitti, että on tehty päätös että opintovapaiden myöntäminen on kielletty kokonaan loppuvuoden ajan. Samanaikaisesti on kuitenkin myönnetty ei-lakisääteinen loma ainakin yhdelle henkilölle em. ajalle. Toimiko työnantaja oikein? Mitä asiassa voisi tehdä?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Onhan tuo todella ikävän kuuloinen tilanne. Näin koulutusneuvojana en osaa varmuudella vastata näihin kysymyksiisi, vaan suosittelen keskustelemaan asiasta joko oman ammattiliiton lakimiehen tai työsuojeluviranomaisen kanssa. Uskoisin, että löydät vastaukset näihin kysymyksiin parhaiten sitä kautta. /Panu

   Poista
  2. Onneksi AVI:n eli aluehallintovirastoon voi tehdä työsuhdeasioiden valvontapyynnön, kun lakisääteisiä vapaita evätään. Näistä on työnantajia tuomittu sakkoihin ja korvauksiin menetetyistä aikuiskoulutustuista, joten toivoa on. Ja lisäksi luottamusmies ja liiton lakimies onneksi auttavat.

   Poista
  3. Hei! Juuri niin. Hyviä vinkkejä kuinka asiaa voi viedä eteenpäin. /Panu

   Poista
 9. Hei
  Jos henkilö saa opintovapaan, voiko hän suorittaa haluamansa opinnot oppisopimuksella toisen työnantajan palveluksessa? VAi onko oppisopimus pois suljettu koulutusmuotovaihtoehto opintovapaalla suoritettavista opinnoista?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Tuo on hyvä kysymys, enkä ole nähnyt asiaa oikein kunnolla avattuna missään. Mielestäni ei voi sanoa suoralta kädeltä pois suljetuksi, että suorittaisi oppisopimuskoulutusta opintovapaan aikana. (Jos joku blogin lukijoista on eri mieltä tästä asiasta, kerro ihmeessä kommenteissa minkä vuoksi.) Huomioon on syytä ottaa kuitenkin, että oppisopimuskoulutus on aina työsuhde, ja joissakin tilanteissa työn tekemistä toisen työnantajan palveluksessa on rajoitettu. Nämä rajoitukset voivat koskea myös opintovapaa-aikaa.

   Tämän edellä mainitun vuoksi oppisopimuskoulutuksen suorittamista opintovapaan aikana suunnittelevan kannattaa selvittää oman työnantajan kautta, onko työn tekemistä toisen työnantajan palveluksessa rajoitettu mitenkään. Jos tilanne näyttää lupaavalta siltä osin ja opintovapaan yleiset edellytykset täyttyvät, voi opintovapaata hakea oppisopimuskoulutuksen ajalle. Opintovapaan suhteen tilanne on onneksi siinä mielessä joustava, että työnantaja voi halutessaan myöntää opintovapaata myös muilla perusteilla kuin mitä opintovapaalaissa ja -asetuksessa on määritelty. /Panu

   Poista
 10. Hei! Työskentelen henkilökohtaisena avustajana vaikeasti vammaiselle ihmiselle. Haen opiskelupaikkaa ja jäisin siis opintovapaalle. Onko nollatuntisopimus riittävä peruste sille, ettei opiskelun aloitusta siirrettäisi? Työni ei vaadi ammatillista erityisosaamista ja vaikka teenkin lähestulkoon kokoaikatyötä, tulee minulle useamman kerran vuodessa työttömyysjaksoja mm.avustettavan kuntoutusjaksojen takia. Tuntuisi kohtuuttomalle että opintoja siirrettäisiin ja koska työpaikkani on täysin riippuvainen avustettavani terveydentilasta, on mahdollista, että puolen vuoden päästä ei olisi koko työtä, jos hän joutuisi vaikka laitokseen asumaan. Silloin opiskelun ehtona oleva vuoden voimassa ollut työsuhdekaan ei toteutuisi.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Valitettavasti en osaa koulutusneuvojana varmuudella arvioida, voiko nollatyösopimuksella olla jotain vaikutusta työnantajan mahdollisuuteen siirtää opintovapaalle pääsyä. Ainakaan asiasta ei ole kerrottu suoraan opintovapaalaissa ja -asetuksessa. Työnantajalla on aktiivinen velvollisuus myötävaikuttaa työntekijän opintovapaalle pääsyyn, pyrkiä palkkaamaan tilalle sijainen ja edesauttaa näin opintovapaan toteutumista. Voit keskustella tilanteestasi oman ammattiliiton lakimiehen tai työsuojeluviranomaisen kanssa varsinkin, jos opintovapaan saamisen suhteen tulee vastaan ongelmia. Työnantajan kanssa voi ennen virallista opintovapaan hakemistakin keskustella omista suunnitelmista, kuulostella hieman tunnelmia.

   Viestistäsi ei käynyt ilmi, onko sinulla toistaiseksi voimassaoleva työsopimus. Tämän asian suhteen kannattaa ottaa huomioon, että opintovapaata voi saada enintään niin pitkäksi aikaa kuin työsuhdetta on jäljellä. Määräaikainen työsopimus voi rajoittaa opintovapaan (ja sitä kautta myös aikuiskoulutustuen) kestoa. Opintovapaassa ja aikuiskoulutustuessa on vaatimuksena, että työsuhteen pitää olla kestänyt samaan työnantajaan vähintään vuoden ajan yhdessä tai useammassa jaksossa, johon viittaatkin viestisi lopussa. Lisäksi aikuiskoulutustuen saamiseen opintovapaan ajalle vaaditaan nykyisen työn osalta muun muassa, että työajan pitää olla keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa, mikä ei aina osa-aikatyön kohdalla toteudu. Jos tarkoituksena on hakea aikuiskoulutustukea, sen suhteen on myös 8 vuoden yleinen työhistoriavaatimus.

   Jos riskit toteutuvat ja käykin niin, että saat opiskelupaikan, mutta työsuhde päättyykin jostain muusta syystä kuin omasta pyynnöstäsi opintojen aloittamisen vuoksi, niin voit ilmoittautua työnhakijaksi Te-palvelut.fi -sivuston kautta ja hakea TE-toimistolta ns. työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua:
   http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/index.html

   Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu tarkoittaa sitä, että jos TE-toimisto lähtee puoltamaan opintojen tukemista, pystyy säilyttämään työttömyysetuuden saamisen päätoimisen opiskelun aikana enintään 24 kuukautta. Tämä tukimahdollisuus on tarkoitettu 25 vuotta täyttäneille ja perustuu aina oman alueen TE-toimiston tarveharkintaan. /Panu

   Poista
 11. Hei.
  Minua kiinnostaa kuinka loma kertyy opintovapaan aikana. Suunnittelen jääväni syyskuussa ja lopetan marraskuussa. Kummassakin, alku- ja lopetus kuussa täyttyy KVTES työssäoloehto 35h ja loma kertyy. Mutta entä kertyykö lokakuulta, kun olen poissa koko kk. KVTES sanotaan "Vuosiloman kertyminen opintovapaan aikana
  Työntekijälle kertyy vuosilomaa myös opintovapaan ajalta, kuitenkin enintään 30 opintovapaapäivältä lomanmääräytymisvuoden aikana. Vuosiloman kertyminen edellyttää, että työntekijä palaa töihin välittömästi opintovapaan päätyttyä." Tarkoittaako tämä, että lokakuulta myös tulisi ja säilyisi lomat.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä ja pahoittelut myöhäisestä vastauksesta. Minulla on koulutusneuvojana tiedossa tähän asiaan liittyen vain se, että opintovapaalla olevalle työntekijälle kertyy vuosilomaa yhden opintovapaakuukauden ajalta lomanmääräytymisvuodessa, mutta vain, jos työntekijä palaa työhön välittömästi opintovapaan jälkeen. Suosittelen varmistamaan loman kertymisen omassa tilanteessa työnantajan kautta tai kysymään tulkinta-apua näihin sääntöihin omasta ammattiliitosta tai työsuojeluviranomaiselta. /Panu

   Poista
 12. Hei! Sain opiskelupaikan ammattikorkeakoulun monimuoto-opintoihin, ja aion opiskella työni ohessa. Olen osa-aikaisessa työsuhteessa (työaika 110h/kk) ja saan soviteltua päivärahaa. Jos saan opiskeluni tueksi omaehtoisen opiskelun työttömyysetuutta soviteltuna, voinko hakea opintovapaata harjoittelujaksojen ajaksi (tutkinto-ohjelmaan sisältyy kahdeksan harjoittelujaksoa), vai kuinka poissaolo työstä järjestyy?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Onneksi olkoon opiskelupaikan johdosta ja pahoittelut myöhäisestä vastauksesta. Voit hakea opintovapaata osa-aikatyön ajalle ja monimuoto-opintoihin, kunhan opintovapaan yleiset edellytykset vain täyttyvät. Vaikka opintovapaalain 4 §:n vaatimuksissa puhutaan "päätoimisesta palvelussuhteesta", se ei ole silti sama asia kuin kokoaikatyö. Esimerkiksi Koulutusrahasto on määritellyt omissa ehdoissaan niin, että "Päätoiminen on työ, josta olet ansainnut enimmän osan tuloistasi ja jossa työaika on keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa."

   Myöskään se, että opintojen ajalle olisi puollettu työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua, ei estä opintovapaan hakemista harjoittelun ajalle. Sen sijaan opintovapaa estää hyvin todennäköisesti työttömyysetuuden saamisen kyseisen opintovapaajakson ajalta. Jos näin käy, niin varsinkin vähän pidemmän opintovapaajakson ajalle voi harkita rahoituksen hakemista Koulutusrahastosta aikuiskoulutustuen kautta tai Kelasta opintotuen kautta. Opintovapaan ja koulutuksen vähimmäiskestoa koskeviin ehtoihin yms. kannattaa tutustua etuuden maksajan verkkosivuilla. /Panu

   Poista
 13. Hei!
  Sain opiskelupaikan ammattikorkeakoulusta monimuoto-opintoihin, lähiviikkoja on yksi/kk. Opintoihin sisältyy harjoittelujaksoja yhteensä noin 35vkoa. Olen osa-aikatyössä 110h/kk. Voinko hakea opintovapaata vain noille lähiviikoille ja harjoittelujaksoille? Kuinka aikuiskoulutustuen maksuaika lasketaan, siis tarkoitan jos saan soviteltua aikuiskoulutustukea yhden viikon ajalta, lasketaanko se viikoksi vai kuukaudeksi? Sitä vain mietin että riittääkö tuo tukiaika miten pitkälle...

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Katsothan 6.9.2018 klo 13:28 lähettämäni vastauksen (yläpuolella). Opintovapaan voi hakea useampana jaksona, esim. pelkästään harjoittelujen ja lähiviikkojen ajalle. Kovin pirstaleiseen (tai useassa osassa haettuun) opintovapaaseen liittyy omat riskinsä, katsothan opintovapaatekstini kohdan "Voiko työnantaja estää opintovapaalle pääsyn tai siirtää sitä?".

   Koulutusrahaston tietojen mukaan kuukauteen, jolta maksetaan soviteltua aikuiskoulutustukea, katsotaan sisältyvän 21,5 tukipäivää todellisten opintovapaapäivien lukumäärästä riippumatta. Eli, viikon opintovapaa syö kokonaisen tukikuukauden aikuiskoulutustuen enimmäismaksuajasta.
   https://www.koulutusrahasto.fi/fi/aikuiskoulutustuen-hakijoille/soviteltu-aikuiskoulutustuki-palkansaajalle/

   /Panu

   Poista
 14. Onko mahdollista opiskella ensin 24 kk työttömyysetuudella tuettuna (omaehtoinen opiskelu) ja sen perään aikuiskoulutustuella (jos sitä silloin enää on olemassa)? Kumpi tukimuoto on yleisempi korkeakouluopinnoissa?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä ja pahoittelut myöhäisestä vastauksesta. Yleensä näiden kahden tukimuodon yhdistäminen ei onnistu saumattomasti. Jos ajatellaan työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua, niin se on työttömyysetuutta saavien tukimuoto. Jos ajattelee aikuiskoulutustukea, niin sitä saadakseen pitää olla työpaikka, josta jää opintovapaalle. Ja saman työnantajan palveluksessa pitää olla ollut vähintään vuoden ajan yhdessä tai useammassa jaksossa.

   Toki sellainen skenaario on mahdollinen, että tekee osa-aikatyötä (väh. 18 h/vko), saa soviteltua työttömyysetuutta ja saa opiskelupaikan. Jos TE-toimisto lähtee puoltamaan opintojen ajalle työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua, opiskelee sitten palkan ja sovitellun työttömyysetuuden turvin (max 24kk), jonka jälkeen hakee opintovapaata työstä ja sen ajalle aikuiskoulutustukea Koulutusrahastosta. Sellaisessa tilanteessa kannattaa puntaroida etukäteen, riittääkö osa-aikatyöstä saadun palkan pohjalta laskettu aikuiskoulutustuki. Apuna voi käyttää Koulutusrahasto.fi -sivulta löytyvää laskuria:
   https://www.koulutusrahasto.fi/fi/aikuiskoulutustuen-hakijoille/tuen-maaran-laskurit/

   Tilastojen mukaan vuonna 2016 aikuiskoulutustukea maksettiin 23 480 henkilölle, kun taas työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun turvin opiskeli vuonna 2016 yli 55 000 suomalaista. Molemmissa on siis kyse suosituista opintojen tukimuodoista. Korkeakouluopintojen suhteen minulla ei ole tiedossa, kumpi on yleisempi tukimuoto. /Panu

   Poista
 15. Tervehdys,

  Tässä on opiskelut ja opintovapaa alkamassa piakkoin.
  Nyt, kun paremmin on päässyt kärryille missä mennään ja mitä tuleivaisuus tuo tullessaan, niin on herännyt erityisesti yksi iso kysymys opintovapaasta.

  Onko siinä jotain ongelmallista opintovapaan kannalta, jos on palkallisessa työharjoittelussa jossain muussa yrityksessä, kuin tässä, josta opintovapaan on saanut ?

  Kiitoksia etukäteen vastauksesta !

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kysymyksestä ja pahoittelut myöhäisestä vastauksesta. Opintovapaan kannalta ei ole mitään ongelmaa olla palkallisessa työharjoittelussa jonkin toisen työnantajan palveluksessa, kunhan oikeutta työskennellä toisen työnantajan palveluksessa ei ole nykyisen työsuhteen ajalta rajoitettu. Joskushan voi olla esimerkiksi sellainen tilanne, että työskentelyä vaikkapa kilpailijan palveluksessa on rajoitettu. Sinun kannattaa selvittää mahdolliset rajoitukset omalta työnantajaltasi. /Panu

   Poista
 16. Hei, onko missään määritelty kuinka kauan minun pitää olla samalla työnantajalla töissä koulutuksen jälkeen? Voinko itse irtisanoutua vaikka ensimmäisenä päivänä? Seuraako siitä mahdollisesti jotain?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kysymyksestä ja pahoittelut myöhäisestä vastauksesta. Tarkoitatko, että kauanko pitää olla töissä nykyisen työnantajan palveluksessa sen jälkeen, kun opintovapaa on päättynyt? Jos tarkoitat, niin tässä on syytä tiedostaa se, että opintovapaan saaminen ei itsessään sido palaamaan ja työskentelemään tietyn aikaa nykyisen työnantajan palveluksessa opintovapaan jälkeen.

   Oikeus irtisanoutumiseen ja irtisanomisaikaa koskevat säännöt koskevat myös opintovapaata saaneita. Jos lainsäädäntö ei rajoita irtisanoutumista (esim. työsuhteen määräaikaisuuden vuoksi), on mahdollista irtisanoutua vaikka ensimmäisenä työpäivänä opintovapaan jälkeen tai opintovapaan aikanakin. Jos irtisanoutuu niin, ettei palaa välittömästi opintovapaan jälkeen töihin, menettää opintovapaan aikana normaalisti kertyvät vuosilomat.

   Mikäli irtisanoutumisen jälkeen ilmoittautuu sitten työnhakijaksi TE-toimistoon, on syytä varautua siihen, että TE-toimisto tutkii irtisanoutumisen syyn. Jos TE-toimisto ei katso syytä päteväksi, sillä on seurauksia työttömyysetuuden saamiseen. Lisätietoja asiasta saat työttömyysturvaneuvonnan puhelinpalvelusta, puh. 0295 020 701 (ma-pe klo 9.00–16.15) ja oheiselta verkkosivulta:
   http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/tyottomyysturva/karenssi/index.html

   /Panu

   Poista
 17. Hei! Pystyykö opintovapaata hakea polkuopiskelija?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kysymyksestä ja pahoittelut myöhäisestä vastauksesta. Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoja ja avoimen yliopiston väyläopintoja ei ole rajattu mitenkään opintovapaamahdollisuuden ulkopuolelle, eli vastaus on kyllä, polkuopintojen ajalle voi hakea opintovapaata. /Panu

   Poista
 18. Hei
  Olen ollut samalla työnantajalla kohta 4 vuotta ja olen siis lähihoitaja. Tammikuussa alkaisi 2 vuotta kestävä metallialan oppisopimuskoulutus. Voinko jäädä opintovapaalle vai irtisanoudunko
  Mihin rahallisiin apuihin olen oikeutettu jos opiskelu tapahtuu oppisopimuksella kun siitähän käsittääkseni jotain palkkaa tulee

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Kannattaa katsoa tuolla ylempänä ketjussa 21. toukokuuta 2018 klo 16.16 kirjoittamani vastaus. Se pätee myös tässä tapauksessa. Kannattaa lähteä liikkeelle siitä, että hakee opintovapaata koulutuksen ajalle. Irtisanoutua ei kannata, ellei ole aivan pakko (esim. jos opintovapaata ei saada millään järjestymään), eikä ainakaan ennen oppisopimuskoulutuksen toteutumisen varmistumista.

   Opintovapaavaihtoehdossa on se hyvä puoli, että sinulla säilyy työpaikka, johon voit palata oppisopimuskoulutuksen jälkeen, jos et saa heti metallialan koulutuksen mukaista työtä. Irtisanoutumisvaihtoehtoon voi liittyä työantajan mahdollisuus palkkatukeen, mutta sen suhteen ei voi olla täysin varma. Palkkatukiasiasta voi keskustella oman alueen TE-toimiston asiantuntijan kanssa ilmoittautumalla työnhakijaksi Te-palvelut.fi -sivustolta ja jättämällä yhteydenottopyyntö Oma asiointi -palvelusta koskien palkkatukea.

   Oppisopimusopiskelijan palkasta ja muista etuuksista löydät lisätietoja täältä:
   https://www.oppisopimus.fi/opiskelijalle/palkka-ja-etuudet/

   /Panu

   Poista
 19. Hei!
  Miten tätä kohtaa tulkitaan: "Jos olet ollut saman työnantajan palveluksessa vähintään vuoden ajan yhdessä tai useammassa jaksossa, voit saada opintovapaata enintään 2 vuotta." Lasketaanko työnantajan palveluksessa olemiseksi, jos on voimassa oleva työsopimus? Eli vaikka olisi vasta aloittanut uudessa työssä ja olisi pois työstä esim. 6kk kriisinhallintatehtävän tai perhevapaan vuoksi, niin lasketaanko tuo aika myös työnantajan palveluksessa olevaksi, jos työsuhde on voimassa, vaikkei työssä olisikaan tuona aikana.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Lainaamasi blgitekstin kohdan asia perustuu opintovapaalain 4 §:n, jossa kerrotaan, että "Työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on jäljempänä säädetyin rajoituksin oikeus saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta." (Alleviivataan tästä sanat "päätoiminen palvelussuhde".)
   https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790273#P4

   Samanlainen päätoimisen palvelussuhteen kestoa koskeva vaatimus sisältyy myös aikuiskoulutusetuuksista annetun lain 5 §:n 2 momenttiin, jonka mukaan palkansaajan aikuiskoulutustuen myöntämisen eräänä edellytyksenä on, että "päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan on tukikauden alkamiseen mennessä kestänyt yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään vuoden".
   https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20001276#P5

   Valitettavasti minulla ei ole tiedossa, onko olemassa jokin vakiintunut tapa tulkita alussa mainittua opintovapaalain pykälää. (Jos jollekin tämän blogitekstin lukijalle on tullut sellainen vastaan, laita ihmeessä kommenttia.) Sen sijaan aikuiskoulutusetuuksista annetun lain pykälään on tiedossa tulkinta, mitä tarkoitetaan päätoimisella työllä. Koulutusrahaston käsitys on, että "Päätoiminen on työ, josta olet ansainnut enimmän osan tuloistasi ja jossa työaika on keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa."
   https://www.koulutusrahasto.fi/fi/aikuiskoulutustuen-hakijoille/taysimaarainen-aikuiskoulutustuki-palkansaajalle/nykyinen-tyo/

   Koulutusrahasto ottaa huomioon työtunteja laskettaessa nimenomaan tehdyt työtunnit, joita on oltava riittävästi vuoden ajalta. Pelkkä vuoden voimassa ollut työsopimus ei riitä. Mikäli työsuhteen päätoimisuus on hakemuksen käsittelyvaiheessa syystä tai toisesta epäselvä, Koulutusrahasto voi pyytää työnantajaa ilmoittamaan tehdyt työtunnit viikoittain tai kalenterikuukausittain vuoden ajalta. Jos henkilö on ollut esimerkiksi palkattomalla perhevapaalla, sellainen jakso voidaan ohittaa palkkatietoja ja työsuhteen päätoimisuutta tarkistettaessa.

   Työnantaja voi myöntää opintovapaata vaikka työntekijä on ollut vuoden palvelussuhteesta osan palkattomalla vapaalla. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että jos työntekijä hakee opintovapaan ajalle Koulutusrahastosta aikuiskoulutustukea, sitä ei voi saada, jos keskimääräistä työaikaa koskeva vaatimus (väh. 18 h/vko) sekä muut ehdot eivät täyty. Koulutusrahaston tulkinta palvelussuhteen päätoimisuudesta voi olla tiukempi kuin työnantajan tulkinta.

   /Panu

   Poista
 20. Hei. Olen kolmivuorotyössä ja opiskelen samalla AMK-monimuotona. Tarve olisi saada vapaapäivä silloin ja toinen tällöin, suunnilleen 4-6päivää/kk. Kenen puoleen minun kannattaisi kääntyä että saisin suunnitelman etenemään? Saako tuollaista opintovapaata ja saako siltä ajalta tukea, vai tuleeko joku tuloraja vastaan? Olen kokoaikatyössä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Opintovapaa on yleensä yhdenjaksoinen vapaa. Opintovapaa-asetuksen 4 §:n perusteella opintovapaa voidaan myöntää myös muodostamalla se useasta vapaajaksosta, joiden välillä työntekijä on työssä. Voit siis sopia työnantajan kanssa opintovapaasta, joka tapahtuu tiettyjen päivien aikana kuukaudessa tietyn ajanjakson ajan.

   Sinun kannattaa selvittää ammattikorkeakoulusta ne päivät, jolloin tarvitset opintovapaata ja hakea opintovapaa niille päiville, kirjallisesti, mahdollisimman hyvissä ajoin ja samassa opintovapaahakemuksessa ennakoiden opintovapaajaksot mahdollisimman kauaksi tulevaisuuteen. Sellaista on hyvä välttää, jos suinkin vain mahdollista, että hakee opintovapaata lyhyissä jaksoissa ja aina yhden opintovapaajakson päätteeksi hakee uutta opintovapaajaksoa.

   Joissakin tilanteissa työnantajalle voi muodostua oikeus siirtää opintovapaalle pääsyä, jos työnantajalle on esimerkiksi hankalaa saada sijaista kovin lyhyiksi jaksoiksi kerrallaan tai jos työntekijä hakee uutta opintovapaajaksoa edellisen opintovapaan jatkoksi eikä sen uuden opintovapaajakson aikana saateta loppuun aikaisemman opintovapaan aikana aloitettuja opintoja.

   Opintovapaan ajalle voi hakea joko Koulutusrahastosta aikuiskoulutustukea tai Kelasta opintotukea. Sinun kannattaa selvittää arvio, kuinka paljon sinulla on tuloja kuukautta kohti, jos pidät suunnitelmiesi mukaisen opintovapaan. Sen tiedon pohjalta voit laskea Koulutusrahaston sivuilta löytyvällä laskurilla arvion sovitellun aikuiskoulutustuen määrästä:
   https://www.koulutusrahasto.fi/fi/aikuiskoulutustuen-hakijoille/tuen-maaran-laskurit/

   Vastaavasti Kelan opintotuen kohdalla voit käyttää vuositulorajalaskuria sen arvioimiseen, kannattaako opintotukea hakea enimmäkseen työn ohessa tehtävien opintojen ajalle:
   https://www.kela.fi/asioi-verkossa_opiskelijat_omat-tulot

   On täysin mahdollista (ja jopa todennäköistä), että tilanteessasi Kelan opintotuki osoittautuu mahdottomaksi vaihtoehdoksi tulorajojen ylittymisen vuoksi. Opintotuessa vuosituloraja lasketaan siten, että tuloja voi olla 667 euroa jokaista tukikuukautta kohti ja 1 990 euroa jokaista tuetonta kuukautta kohti.

   /Panu

   Poista
 21. Aloitin opintovapaan 29.8.2018. Kukaan ei toistaiseksi ole osannut vastata päättyykö vapaa 29.8.2020 eli lasketaanko maksimiaika kaksi vuotta kalenteripäivistä vai oikeista koulussakäyntipäivistä joita on vähemmän kun 365 kpl/vuosi. Jos käyn koulussa vaikka 180 päivänä vuodessa, saanko opintovapaata neljä vuotta?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Opintovapaan tarkka päättymispäivämäärä on varmistettava työnantajalta; Työnantajan on tiedettävä, milloin työntekijä on palaamassa takaisin töihin. Lähtökohtaisesti, jos työnantaja on myöntänyt yhdenjaksoisen opintovapaan kaksi vuotta alkaen 29.8.2018, niin opintovapaa päättyy 29.8.2020. (Oletan tässä nyt, että päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhteensä vähintään vuoden.)

   Työnantaja voi myöntää opintovapaan myös siten, että se muodostuu useasta vapaajaksosta, joiden välillä työntekijä on työssä. Opintovapaajaksot voivat olla sovittu esimerkiksi siten, että työntekijä pitää opintovapaata tiettyjen päivien aikana kuukaudessa tietyn ajanjakson aikana. Tällöin opintovapaata on käytettävissä viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta. Viiden vuoden laskeminen aloitetaan ensimmäisen opintovapaan alkamisesta alkaen.

   Jos kahden vuoden opintovapaata ei ole myönnetty yhdenjaksoisesti, vaan se muodostuu useasta vapaajaksosta, yhteensä 180 päivää vuodessa, tällöin opintovapaa jakautuu kokonaisuudessaan neljän vuoden ajalle. Jaksotetusta opintovapaasta pitää olla sovittu työnantajan kanssa, eli opintovapaajaksoista on kerrottu työnantajalle opintovapaahakemuksessa ja työnantaja on hyväksynyt hakemuksen. Toivottavasti tämä vastasi kysymykseesi. /Panu

   Poista
  2. Hei ja kiitos vastauksesta. Opintovapaa on nyt haettu koulun kesäloman alkamiseen asti, kesä olisi tarkoitus olla töissä ja hakea seuraava opintovapaajakso kun koulun aloituspäivä on tiedossa. Epäselvää on edelleen se, onko laskennassa esim. 8 kuukauden opintovapaa 8 kuukautta vai koulupäivien oikea määrä, n. 160 päivää. Ajan takaa sitä että työsuhde on purettava jossain vaiheessa kun opintovapaa tulee täyteen ja haluaisin tietää milloin se päivä on.

   Poista
  3. Opintovapaa on yhdenjaksoisesti 8 kuukautta, jollei työnantajan kanssa ole sovittu erikseen opintovapaan jaksottamisesta pelkästään koulupäiville. Jälkimmäisessä tapauksessa se voi olla esimerkiksi 160 päivää työnantajalle opintovapaahakemuksessa ilmoitettujen koulupäivien mukaisesti. Opintovapaan päättymispäivästä sovitaan työnantajan kanssa. /Panu

   Poista
 22. Hei,
  Voiko opintovapaata hakea niin, että alkamisajankohta on esim. 1.1.2019 vaikka koulutus alkaa vasta puolessa välissä tammikuuta?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kysymyksestä. Opintovapaalaissa ja -asetuksessa tarkoitettua opintovapaata haetaan opiskelun ajalle. Työnantajalla on oikeus vaatia työntekijää esittämään todistuksen koulutukseen osallistumisesta. Todistuksen saa tarvittaessa oppilaitokselta.

   Työnantajalta voi hakea vapaata myös muun kuin opiskelun perusteella, esimerkiksi juuri opintojen alkamista edeltävälle ajalle. Sellaista vapaata voi hakea vaikka samalla kertaa, kun hakee vapaata opintojen ajalle.

   Opintovapaahakemuksessa kannattaa ilmoittaa rehellisesti opintojen (ja haettavan opintovapaan) alkamisen ja päättymisen ajankohta, jotta siitä ei pääse muodostumaan estettä opintovapaan saamiselle. Jos tarvitsee vapaata muun kuin opintojen perusteella, se on tuotava julki vapaata hakiessa. /Panu

   Poista
 23. Hei! Kiitos hyödyllisestä sivustosta. Minulla on tällainen kysymys mielessä: nostaisin työsopimustani kesäksi suuremmalle tuntimäärälle, mutta samalla pitäisin opintovapaata maaliskuusta kesäkuun puoleen väliin. Voikohan työnantaja korottaa sopimustani, ja onko "laillista" käyttää heti siitä osa opintovapaaseen? Kiitos vastauksestasi!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä ja palautteesta. Sinun kannattaa varmistaa asia joko oman ammattiliittosi lakimieheltä tai työsuojeluviranomaiselta. Tämä on niin vahvasti työsuhteeseen ja siihen liittyvään lainsäädäntöön liittyvä asia, etten valitettavasti osaa koulutusneuvojana ottaa siihen kantaa. /Panu

   Poista
 24. Hei!
  Tarkoituksena on hakea ammattikorkeakouluun ja jäädä opintovapaalle töistä. Jos ymmärsin oikein niin tulostan vain opintovapaahakemuksen ja täytämme sen työnantajan kanssa. Postitetaanko hakemus johonkin? Vai mitä sen jälkeen. Ideana olisi etten koulun kesälomilla menisi työnantajalle töihin vaan haluaisin etsiä oman alan töitä kesän ajaksi ja esim viettää 1kk loman. Onko se miten toteuttavissa?
  Opintovapaan lähestyessä loppuaan, voinko esim 1kk ennen sen loppua sanoa vain itseni irti töistä? En haluaisi palata vanhalle työpaikalleni huonon työilmapiirin vuoksi.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Etenemisjärjestys on seuraava:
   1) hae opintoihin
   2) kun olet saanut tiedon opiskelupaikasta, hae opintovapaata työnantajalta kirjallisesti
   3) kun opintovapaa on myönnetty, voit hakea Työllisyysrahaston (aikaisemmin Koulutusrahasto) aikuiskoulutustukea tai vaihtoehtoisesti Kelan opintotukea. Muista vaadittavat liitteet.

   Ohjeet aikuiskoulutustuen hakemiseen löydät Työllisyysrahaston sivuilta:
   https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/taysimaarainen_aikuiskoulutustuki/#taysimaarainen_aikuiskoulutustuki_hakeminen

   Ohjeet opintotuen hakemiseen löydät Kelan sivuilta:
   https://www.kela.fi/opintotuki-nain-haet

   Silloin kun tarkoituksena on mennä kesätauolla toisen työnantajan palvelukseen, katso aikaisempi vastaus 19. helmikuuta 2018 klo 15.26. Sovi työnantajasi kanssa kuinka käytät vapaasi. Muista ilmoittaa aikuiskoulutustukihakemuksessa kesätaukojen ajankohdat, jolloin et opiskele.

   Opintovapaa ei estä irtisanoutumista siten, että työt nykyisen työnantajan palveluksessa päättyvät opintovapaan päätyttyä. Huomioon kannattaa kuitenkin ottaa, että opintovapaan aikaisen vuosiloman kertymisen edellytyksenä on työntekijän palaaminen töihin välittömästi opintovapaan päätyttyä. /Panu

   Poista
 25. Hei!
  Olen ammattikorkeakoulun kirjoilla, ja minulla puuttuu tutkinnosta 36 opintopistettä 210:stä. Haluaisin saada opintoni loppuun hyödyntäen opintovapaamahdollisuutta. Onko mahdollista olla opintovapaalla esimerkiksi kahden viikon jaksoissa? Siten, että olisi kaksi viikkoa töissä, kaksi viikkoa opintovapaalla. Tällöin työnantajan ei tarvitsisi hankkia tilalleni sijaista.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Opintovapaata voi hakea työnantajalta jaksotettuna kertomallasi tavalla, jolloin olisit kaksi viikkoa opintovapaalla kahden viikon välein. Opintovapaasta kannattaa sopia työnantajan kanssa kirjallisesti. /Panu

   Poista
 26. Tekstissä mainittiin: "Sen jälkeen kun olet ollut 2 vuotta opintovapaalla, voit päästä uudelleen opintovapaalle 5 vuoden kuluttua ensimmäisen opintovapaan alkamisen jälkeen." Ymmärsinkö oikein, että toisin sanoen töissä 3 vuotta oltuaan saa uudestaan opintovapaata? Koska jos lasketaan tosiaan tuo viisi vuotta opintovapaan alusta 2v opintovapaa +3v töissä = 5 vuotta yhteensä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Olet ymmärtänyt asian oikein, eli viiden vuoden laskeminen aloitetaan ensimmäisen opintovapaan alkamisesta alkaen. Uutta kahden vuoden opintovapaata voi hakea, kun on ollut kolme vuotta töissä kahden vuoden opintovapaan jälkeen. /Panu

   Poista
 27. Hei!
  Miten aikuiskoulutustukea haettaessa todistetaan 8 vuoden työkokemus? Voiko aikuiskoulutustukea hakea vain kahden viikon jaksolle?
  Kiitos vastauksestasi jo etukäteen!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Suomessa tehdyn työhistorian määrää ei tarvitse itse todistaa, vaan Työllisyysrahasto tekee selvitystyön puolestasi käyttäen Eläketurvakeskuksen rekisterin tietoja. Sen sijaan EU/ETA-maissa tai Sveitsissä tehdystä vakuutetusta työstä tai rinnastettavasta ajasta tulee liittää aikuiskoulutustukihakemukseen selvitys, esim. työtodistus ja palkkatodistus työstä. Lisätietoja löydät oheiselta sivulta ja aikuiskoulutustukihakemuksesta:
   https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/soviteltu-aikuiskoulutustuki/#saamisedellytykset

   Tarkoitatko kahden kuukauden jaksoa? Täysimääräistä aikuiskoulutustukea voi saada, jos jää työstä palkattomalle opintovapaalle yhdenjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi ja opintovapaan aikana tuloja on enintään 250 euroa kuukaudessa.

   Soviteltua aikuiskoulutustukea voi saada, jos opintovapaan aikana on tuloja yli 250 euroa kuukaudessa tai opiskelu on osa-aikaista tai jaksottaista (opintovapaajaksot kestävät alle 2 kk). Soviteltua aikuiskoulutustukea voi saada kuitenkin vain, jos on poissa työstä opintojen vuoksi vähintään 43 päivää, eli yhteensä vähintään 2 kuukautta.

   Lisätietoja aikuiskoulutustuesta saat Työllisyysrahaston kotisivuilta (https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/) ja heidän asiakaspalvelusta: puh. 075 757 0505 (arkisin klo 9–12) ja koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi. /Panu

   Poista
 28. Hei!
  Olen tällähetkellä opintovapaalla ja sen on määrä päättyä 31.5.2019, tarkoitus oli olla kesä töissä työpaikassa josta olen opintovapaalla. Voinko jatkaa opintovapaata suoraan tuosta 31.5.2019 eteenpäin ja olla kesätöissä opiskelemani alan kesätyöpaikassa?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Voit hakea työnantajalta uutta opintovapaajaksoa heti entisen jatkoksi, jos opintosi ovat edelleen kesken etkä ole käyttänyt vielä loppuun 2 vuoden opintovapaaoikeuttasi. Muista hakea opintovapaata kirjallisesti viimeistään huhtikuun puolessa välissä 2019, eli vähintään 45 päivää ennen suunnitellun opintovapaan alkamista.

   Koskien kesätyötä opiskelemasi alan kesätyöpaikassa, katso vastaukseni 7. syyskuuta 2018 klo 9.45. Oman työnantajasi kanssa kannattaa keskustella ja sopia siitä, ettet menekään kesätöihin sinne. /Panu

   Poista
 29. Hei! Lasketaanko opintovapaalla työsuhteen keston kertyminen? Minua kiinnostaa tämä siksi, että irtisanomisaika on yrityksessä 1 kk alle 10 vuoden palvelussuhteessa ja 2 kk yli 10 vuoden palvelussuhteessa. Olen ollut 17 kk opintovapaalla ja opintovapaani aikana minulle täyttyi päivämäärällisesti 10 vuotta. Mutta miinustetaanko opintovapaa-aikani työsuhteen kestosta? Kiitos!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kysymyksestä. Työsuojeluhallinnon sivuilla on kerrottu, että "Työntekijän palvelussuhde jatkuu opintovapaan aikana." Lähde:
   https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/muut-vapaat-tyosta/opintovapaa

   Sen tarkemmin en osaa avata tätä asiaa koulutusneuvojana; halutessasi voit varmistaa irtisanomisajan työnantajaltasi tai olla yhteydessä työsuojeluviranomaiseen tai ammattiliittosi lakimieheen. /Panu

   Poista
 30. Hei, kaipaisin tarkennusta opintovapaan hakemiseen. Minulle tulee täyteen 1 vuosi nykyisellä työnantajalla 23 heinäkuuta ja opinnot alkavat 1 elokuuta. Haenko opintovapaata vasta sen jälkeen kun vuosi tulee täyteen eli 23.7 jälkeen vai voinko hakea jo kesäkuun puolessa välissä(45 päivää ennen opintojen alkua)? Tarkoitus olisi hakea vapaata puoliksi vuodeksi.
  Kiitos vastauksesta etukäteen!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kysymyksestä. Tilanteessasi on järkevää hakea opintovapaata kirjallisesti työnantajalta kesäkuun puolessa välissä ja korostaa hakemuksessa, että opintovapaan alkaessa olet ollut nykyisen työnantajan palveluksessa vähintään vuoden ajan. Työnantajankin kannalta on tärkeää, että hän saa tiedon opintovapaalle jäämisestä mahdollisimman hyvissä ajoin. /Panu

   Poista
 31. Hei,

  Pahoittelut mikäli kysymysvirrassa on jo kyseinen kysymys mutta olenko oikeutettu aikuiskoulutustukeen mikäli sanon itseni ensin virkavapaalle tietämättäni kouluun pääsemisestä? Eli voiko tukea saada ns. takautuvasti jos vaikka pääsenkin opin polulle? Samassa työpaikassa olen viettänyt virassa kahdeksan vuotta ja mikäli koulun portit eivät aukene, niin työpaikkaa aion vaihtaa kuitenkin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Jos ymmärsin tilanteen oikein, niin olisit virkavapaalla saadessasi tiedon opiskelupaikasta ja haluaisit hakea opintojen ajalle aikuiskoulutustukea. Tilanteen tullessa kohdalle sinun kannattaa neuvotella työnantajasi kanssa, olisiko virkavapaata mahdollista vaihtaa opintovapaaksi. Nimittäin aikuiskoulutustukea ei voi saada, jos on vaikkapa henkilökohtaisista syistä virkavapaalla.

   Aikuiskoulutustukea voi saada opintovapaan tai muun vastaavan koulutuksen perusteella sovitun palkattoman vapaan ajalle. Työllisyysrahasto tutkii aikuiskoulutustuen edellytysten täyttymisen, joten sinun kannattaa epävarmassa tilanteessa varmistaa edellytysten täyttyminen suoraan heiltä: 075 757 0505 (klo 9–12 arkisin), koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi. /Panu

   Poista
 32. Moi. Onko tarkka opintojen aloitus päivä oltava tiedossa opintovapaata haettaessa vai voiko hakemukseen laittaa aloitus ajankohdan esim. Elokuu 2019? Olen aloittamassa opinnot mutta tarkka päivä selvinnee vasta kesällä.
  Ja aloitus ajankohta on elo-lokakuu.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Opintovapaa-asetuksen 6 §:n mukaan opintovapaahakemuksesta tulee käydä ilmi muun muassa opintojen ja haettavan opintovapaan alkamisen ja päättymisen ajankohta. Tiedot opintovapaahakemuksen sisällöstä löytyvät täältä:
   https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790864#P6

   Lähtökohta on siis, että opintovapaata haettaessa opiskelupaikka on jo varmistunut ja päivämäärät ovat selvillä. Opintovapaahakemuksen liitteeksi voit laittaa kopion oppilaitoksesta saadusta hyväksymisilmoituksesta opintoihin. Yli 5 työpäivää kestävää opintovapaata haetaan työnantajalta kirjallisesti vähintään 45 päivää ennen suunnitellun vapaan alkamista.

   Jos näyttää siltä, että tuo edellä mainittu opintovapaan hakemisen aikataulu ei toteudu koska tieto päivämääristä tulee liian pienellä varoitusajalla suhteessa opintojen alkamiseen, niin kannattaa hakea opintovapaata kuitenkin kirjallisesti mahdollisimman hyvissä ajoin ja kirjata hakemukseen ne päivämäärät ja muut tiedot opinnoista sillä tarkkuudella mitä sinulla on sillä hetkellä tiedossa. Sovi työnantajan kanssa tarkkojen päivämäärien toimittamisen aikataulusta, jotta työnantaja pystyy tekemään ratkaisun opintovapaasta sekä tarvittavat järjestelyt opintovapaasi ajalle. /Panu

   Poista
 33. Hei,
  Onko opintovapaan saamiselle joku edellytys tietystä opintopistemäärästä? En ole löytänyt tätä mistään laista, asetuksesta tai muusta vastaavasta? Riittääkö esimerkiksi yksi avoime yliopiston sivuainekokonaisuus joka saattaa olla 25 opintopistettä, ja jonka suorittamiseen haluaisi 9 kuukautta opintovapaata koska niin opinnot on jaksotettu?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kysymyksestä. Opintovapaan saamiselle ei ole määritelty vaatimusta sen suhteen, kuinka monta opintopistettä pitää suorittaa keskimäärin kuukautta kohti. 25 opintopistettä 9 kuukauden aikana on siis opintovapaan kannalta mahdollinen suunnitelma. Huomaathan kuitenkin, että jos haet opintovapaan ajalle Työllisyysrahastosta aikuiskoulutustukea, sen yhtenä vaatimuksena on opiskelun päätoimisuus (väh. 3 op/kk). Myös Kelan opintotuessa on päätoimisen opiskelun vaatimus, mutta sitä ei voi saada avoimen yliopiston opintoihin. /Panu

   Poista
 34. Hei,

  Voiko työnantaja olla myöntämättä opintovapaata kokoaikaisena vedoten suoritettavien opintojen 30 op toteutukseen monimuoto-opetuksena, jota kutsuu osa-aikaisiksi. Työntekijä on anonut yhtäjaksoista opintovapaata 9 kk ajalle. Työnantaja vaatii muuttamaan opintovapaahakemuksen koskemaan vain ns. lähiopetuspäiviä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kysymyksestä. Mikäli näin tapahtuu, niin työntekijän kannattaa olla yhteydessä oman ammattiliiton lakimieheen tai työsuojeluviranomaiseen. Sitä kautta hän saa parhaan avun tässä hankalassa tilanteessa. Valitettavasti en koulutusneuvojana pysty auttamaan tässä asiassa enempää. /Panu

   Poista
 35. Hei, Olen hakemassa opintovapaata vuoden ajaksi ja opintoihin kuuluu työssäoppimista. Sivuillanne sanotaan "Oppisopimuskoulutusta suorittava ei voi saada opintovapaata" voinko kuitenkin suorittaa opintojeni aikana olevan työssäoppimisen oppisopimuksella, kun minulla olisi siihen mahdollisuus?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Opintovapaalain 3 §:ssä viitataan siihen, että kyseinen laki ei koske oppisopimuslaissa tarkoitettuja oppilaita. Tämä tarkoittaa sitä, että kun oppisopimuskoulutuksessa oleva suorittaa koulutustaan työssäkäyvänä henkilönä, niin hän ei voi jäädä siitä oppisopimuskoulutuksen suorittamiseen sidotusta työstään enää opintovapaalain mukaiselle opintovapaalle ja hypätä tekemään vaikkapa jotain muita opintoja.

   Sille en näe mitään estettä etteikö opintovapaalla suoritettaviin opintoihin voisi sisältyä oppisopimuskoulutusjaksoja. On tätä päivää, että työssäoppimista suoritetaan oppisopimuskoulutuksen tai koulutussopimuksen kautta.

   Huomioon on syytä ottaa kuitenkin, että oppisopimuskoulutus on aina työsuhde, ja joissakin tilanteissa työn tekemistä toisen työnantajan palveluksessa on rajoitettu. Nämä rajoitukset voivat koskea myös opintovapaa-aikaa, jolloin palvelussuhde nykyiseen työnantajaan jatkuu. Tämän vuoksi kannattaa selvittää oman työnantajan kautta, onko työn tekemistä toisen työnantajan palveluksessa rajoitettu mitenkään. /Panu

   Poista
 36. Hei! Joissakin opintovapaatieto-yhteyksissä vilahtelee termi "työnantajan velvollisuus myötävaikuttaa opintovapaan toteutumiseen", esim. sijaisten aktiivisella hakemisella. Mihin lakiin/asetukseen/työehtosopimukseen tai niiden viralliseen tulkintaan tämä nojautuu? Kiitos jo etukäteen. Lisäksi kysyisin, voiko työnantaja siirtää opintovapaata vain esim.kolme kuukautta vaikka koulutus alkaisi seuraavan kerran vuoden päästä? Eli hakiessa opintovapaata yliopistokoulutukseen joka alkaa elokuussa 2019, voiko työnantaja siirtää opintovapaan alkamaan tammikuussa 2020? Koska lakihan puhuu "voi siirtää ENINTÄÄN 6 kk..." jne.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Löydät lisätietoja työnantajan myötävaikutusvelvollisuudesta oheisen Pro gradu -tutkielman sivulta 57:
   https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/97818/GRADU-1437976533.pdf?sequence=1

   Opintovapaalain mukaista opintovapaata voi saada vain koulutusta tai opiskelua varten. Jos työnantaja pyrkisi siirtämään opintovapaan alkamisajankohdan ajalle, jolloin opintoja ei olisi tosiasiassa mahdollista suorittaa, mielestäni siinä ei olisi enää kyse opintovapaalain mukaisesta vapaasta. Tämä on minun näkemykseni asiasta koulutusneuvojana. Siinä tilanteessa suosittelisin työntekijää ottamaan yhteyttä oman ammattiliiton lakimieheen tai työsuojeluviranomaiseen asian selvittämistä varten. /Panu

   Poista
 37. Hei, kiitos hyödyllisestä blogitekstistä, tästä oli paljon apua! Yksi asia jäi kuitenkin vielä vaivaamaan. Aloitan siis ammattikorkeakouluopinnot nyt syksyllä ja hain opintovapaata heti kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Ideani tosin oli, että voisin koulujen lomajaksot ja mahdolliset hyppytuntipäivät käydä töissä ja tienata vähän lisärahaa opintotuen päälle. Miten tämä käytännössä onnistuisi, voinko käydä tekemässä joitain päiviä/viikkoja töitä vaikka olenkin virallisesti opintovapaalla? Onko tämä vain työnantajan kanssa sovittavissa oleva asia? En vielä tiedä paljoa opintojen laajuudesta vaikka alustava lukujärjestys onkin nähtävillä (esim. onko tyhjät päivät tarkoitettu omatoimiselle opiskelulle), joten syys/talvilomia lukuunottamatta työpäivien kovin aikainen etukäteen sopiminen voisi tuottaa hankaluuksia.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä ja onnittelut opiskelupaikan johdosta. Voit työnantajan kanssa sopia niistä päivistä tai jaksoista, jolloin teet työtä. Jos saat opintovapaan aikana Kelan opintotukea, muista ottaa huomioon tulorajat ja etenemisvaatimus opinnoissa. /Panu

   Poista
 38. Moi! Olen tällähetkellä opintovapaalla ja kesätöissä. Olisin saamassa jatko sopimuksen kesätöiden jälkeen, joten minun täytyisi irtisanoa itseni opintovapaalta. Irtisanomisaika on normaali kuukausi, mutta en aio palata vanhaan työhön enään, joten voinko tehdä töitä irtisanomisajan kesätyöpaikassa, mistä olisin nyt saamassa jatkoa? Tuntuisi turhalta olla tuo 1kk irtisanomisaika ilman mitään töitä, eikai minun tarvitse mennä 1kk(irtisanomisajaksi) töihin tuohon paikkaan jossa olen opintovapaalla?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Oikeus irtisanoutumiseen ja irtisanomisaikaa koskevat säännöt koskevat myös opintovapaalla olevia. Jos lainsäädäntö ei rajoita irtisanoutumista (esim. työsopimuksen määräaikaisuuden vuoksi), on mahdollista irtisanoutua vaikka opintovapaan aikanakin.

   Onko opintovapaa myönnetty kokoaikaisena ja niin pitkälle, että irtisanomisajan ajan olisit vielä opintovapaalla vanhasta työstäsi ja tekisit opintoja nykyisen työsi rinnalla? Jos tilanne on tämä, niin silloin sinulla ei ole velvollisuutta palata vanhaan työhösi irtisanomisajan ajaksi. /Panu

   Poista
 39. Hei, ja kiitos tästä blogista! Opiskelen työn ohessa monimuotona ammattikorkeakoulussa, yksi lukukausi jo takana ja toinen alkamassa. Olen harkinnut opintovapaata, jonka pilkon 3 x 5 kk. Lasketaanko opintovapaaseen kalenteripäivät vai arkipäivät? Jos haen opintovapaata tammikuussa 1.1.2020 alkavaksi, onko silloin lopetuspäivä 1.6.2020? Tarkoitus on työskennellä kesä ja palata syksyllä taas opiskelujen pariin 5 kk:n ajaksi. Yhteen hakemukseen kun aion nämä jaksot laittaa, niin tiedän tehdä sen heti kerralla oikein. Kiitos!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kysymyksistä ja palautteesta. Opintovapaalaissa kahdella vuodella tarkoitetaan kalenterivuosia. Jos haet 5 kuukauden opintovapaajakson alkaen 1.1.2020, niin jakso päättyy 1.6.2020. Onnea ja menestystä AMK-opintoihin! /Panu

   Poista
 40. Hei, opinnoistani on vuodenvaihteessa vain opinnäytetyö jäljellä. Opinnäytetyöni olen päättänyt tehdä tekemällä tutkimusmatkan mm. Mongoliaan ja Venäjälle. Voinko nostaa aikuiskoulutustukea ulkomailla ollessani kunhan saan tarvittavan määrän opintopisteitä opinnäytetyöstäni?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kysymyksestä. Annettujen tietojen pohjalta ei pysty varmuudella sanomaan onko se mahdollista. Perus lähtökohtana on, että aikuiskoulutustukea saadakseen pitää olla työssäkäyvä ja saada opintovapaata. Yleisellä tasolla totean näin, että suunnitelma kuulostaa mahdolliselta, jos olet kirjoilla suomalaisessa oppilaitoksessa, suorittamasi opinnot hyväksytään osaksi kyseisen oppilaitoksen tutkintoa ja aikuiskoulutustuen saamisen edellytykset täyttyvät muilta osin. Suosittelen tiedustelemaan asiasta vielä Työllisyysrahastosta, koska tuen saamiseen liittyy paljon sääntöjä (kaikkia ei voida käydä tässä yhteydessä läpi) ja he osaavat etuuden maksajana parhaiten vastata aikuiskoulutustukea koskeviin kysymyksiin:
   https://www.tyollisyysrahasto.fi/yhteystiedot/

   /Panu

   Poista
 41. Jos on päässyt koulutukseen aloittaa esim tammikuun erässä, mutta työnantaja ei pidä minusta ja siirtää sitä puollella vuodella(tosin sitä ei kerro. Miten koulun kanssa käy. Meneekö opiskelupaikka siinä vai ottaako koulu 6 kuukauden päästä seuraavassa erässä kouluun. 15 000 hengen firma ja 300 hengen laitos missä työskentelen joten on vaikea nähdä millä verukkeella on olisin niin tärkeä firmalle, mutta nyt on käynnissä kovat yt:t ja palkanalennukset.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Varmaankaan se, että työnantaja ei vain pidä sinusta ei käy opintovapaan siirtämisen perusteeksi. Työnantajan mahdollisuudesta siirtää opintovapaan ajankohtaa on säädetty opintovapaalain 8 §:ssä:
   http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790273#P8

   Sinun kannattaa varmistaa suoraan oppilaitoksesta, kuinka käy opiskelupaikan suhteen, jos opintojen aloittaminen siirtyy. Mikäli työnantaja päättää siirtää opintovapaalle pääsyä, voit varmistaa oman ammattiliittosi lakimieheltä tai työsuojeluviranomaiselta onko työnantajalla siirtämiseen pätevät perusteet. /Panu

   Poista
 42. Hei, haaveilen Terveydenhoitajan koulutuksesta (noin 4 vuotta), ja mietin että mitä vaihtoehtoja minulla on sen suhteen? Onko niin, että käyn koulua 2 vuotta opintovapaalla ja aikuiskoulutustuella, menen takaisin töihin 3 vuodeksi ja sitten jatkan opintoni loppuun 2 vuottaa opintovapaalla ja aikuiskoulutustuella.
  En ymmärrä miten perheelliset ihmiset pystyvät taloudellisesti opiskelemaan aikuisina, niin että leipää riittää pöytään. Haaveena lähteä opiskelemaan, mutta onko tosiaan niin että noin pitkiä opintoja on käytännössä mahdotonta toteuttaa? Tai mistä ihmiset löytävät koulutuksia, jotka ovat max. 15 kk pituisia (aikuiskoulutustuki)?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Kyseisessä tilanteessa opintovapaata voi hakea joko kerralla sen 2 vuotta putkeen tai sitten pienemmissä jaksoissa vain niille ajoille, jolloin ei voi suorittaa opintoja työn ohessa. Moni aikuisopiskelija suorittaa ammattikorkeakouluopintoja pääasiassa työn ohessa palkkaa saaden ja hankkii opintovapaata vain lähiopetus- ja työssäoppimisjaksoille. Sillä tavalla säännösteltynä opintovapaan ja aikuiskoulutustuen saa paremmin riittämään opintojen ajalle.

   Se, onko opintoja mahdollista tehdä työn ohessa riippuu luonnollisesti siitä, minkälaista työtä tekee ja kuinka joustavasti opinnot ovat järjestetty. Terveydenhoitaja (AMK) tutkintoon johtavia opintoja järjestetään myös monimuoto-opiskeluna, jolloin opiskelu sisältää lähi- ja etäopetusta, harjoitteluja sekä itsenäistä opiskelua; näin järjestettynä opintoja on usein mahdollista tehdä työn ohessa. Opintoja voi etsiä Opintopolku.fi -palvelusta rajaten hakutulokset vasemmasta reunasta alhaalta Rajaa opiskelumuodon mukaan > Monimuoto-opetus. Tämän lisäksi kannattaa koulutuskohtaisesti tutustua siihen, kuinka opinnot ovat järjestetty käytännössä ja tarvittaessa kysyä lisätietoja suoraan oppilaitoksesta.

   Kokonaan opintovapaalla opiskellen 4 vuoden opintoja ei ole oikein mahdollista suorittaa, ellei sitten tee niin kuin viestissäsi kerroit ja käy välissä työelämässä tavallaan uusimassa oikeuden 2 vuoden opintovapaaseen. Sellaisen poissaolon toteuttaminen opinnoista voi olla kuitenkin hankalaa ilman, että menettää opiskelupaikan siinä välissä. Huomioon on syytä ottaa sekin, että uutta 2 vuoden opintovapaajaksoa varten ei saa lisää aikuiskoulutustuen tukikuukausia, jos on kerran käyttänyt jo kaikki tukikuukaudet. Myöskään sellainen ei yleensä onnistu, että opintovapaan päätteeksi irtisanoutuu työstä pelkästään opintojen vuoksi ja lähtee jatkamaan opintoja työttömyysetuudella tuettuna. Yleensä opintojen mahdolliseksi rahoitusmuodoksi jää Kelan opintotuki, jos irtisanoutuu työstä pelkästään opintojen vuoksi.

   Aikuiskoulutustuen enimmäiskestoaika on todellakin 15 kuukautta. Jos mietitään, minkälaiset opinnot voi olla mahdollista rahoittaa kokonaisuudessaan 15 tukikuukauden puitteissa, niin esimerkiksi ammatti- tai erikoisammattitutkinto. Tukiajan puitteissa on mahdollista suorittaa myös ammatillisen tutkinnon osia, kuten esimerkiksi kokonaan uudet osaamisalaopinnot, jota kautta voi suuntautua uudelleen omalla alalla. Myös avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoja voi suorittaa melkoisen paketin 15 kuukauden aikana. Siinä ajassa esimerkiksi aineenopettaja voi suorittaa kokonaan uuden opetettavan aineen opinnot (eli perus- ja aineopinnot). Kaikkia näitä opintoja voi etsiä Opintopolku.fi -sivustolta sekä oppilaitosten kotisivuilta. On myös muuta lyhytkestoista ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta, jota voi suorittaa aikuiskoulutustuen turvin.

   Työllisyysrahaston sivuilta löydät listauksen aikuiskoulutustuen piiriin kuuluvista koulutusmuodoista ja meiltä Koulutusneuvonnasta (puh. 0295 020 702, ma-pe klo 9.00–16.15) voit halutessasi kysyä lisätietoja siitä, mistä mitäkin koulutuksia voi lähteä etsimään.

   Työllisyysrahasto: Tuettava koulutus
   https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/tuettava-koulutus/

   /Panu

   Poista
 43. Hei,
  olen jäämässä opintovapaalla 1.1.-30.5. (Vapaa on jo haettu). Suunnitelma oli alunperin toinen, mutta bongasin koulutuksen joka sopisi erinomaisesti täydennyskoulutukseksi. Kyse on Snellman- kesäyliopiston Tiedekasvatusohjaajakoulutus, joka sopii luokanopettajan työhön. Kyse onkin Työllisyysrahaston tuesta; koulutus alkaa 9.11.19 ja päättyy 1.8.2020, on monimuotokoulutusta lähijaksoineen ja 15 opintopisteen laajuinen. Koska tukea varten pitää olla 3 op/kk ja opintovapaani aika on lyhyempi, riittävätkö opintoni viiden kuukauden tukeen? Onko vastaavia tapauksia ollut? 1. jakso loppuu 1.2., toinen osuu helmi- huhtikuulle ja viimeinen jakso lopputöineen on 1.5.-1.8. Onko minun otettava varmuuden vuoksi vaikkapa avoimen yliopiston muu alaan liittyvä kurssi 5 - 8 op että voin osoittaa opiskelleeni riittävän päätoimisesti?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei Matti! Kiitos viestistä. Työllisyysrahaston tietojen mukaan opiskelusi tulee olla tukiaikana päätoimista, eli laajuudeltaan vähintään kolme opintopistettä. Heidän sivuilla on kerrottu näin:

   "Tukiaikana tehdyiksi opinnoiksi ei katsota niitä opintosuorituksia, jotka ovat kirjautuneet ennen tukijakson alkamista. Myöskään aikaisemmista opinnoista tai työkokemuksesta hyväksi luettuja suorituksia ei katsota tukiaikana tehdyiksi opinnoiksi, vaikka ne kirjattaisiin opintorekisteriin tukiaikana. Huomioithan, että aikuiskoulutustuki myönnetään hakemuksessa ilmoitettujen opintojen perusteella ja niiden suorittamiseen."

   Lähde:
   https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/tuettava-koulutus/

   Otathan edellä kerrotun huomioon. Viestissä kertomiesi tietojen pohjalta väh. 3 op/kk vaatimus ei näyttäisi täyttyvän, jos 9.11.2019 - 1.8.2020 aikana suoritetaan vain 15op. Sen sijaan väh. 3 op/kk vaatimus vaikuttaisi toteutuvan, jos 1.1.2020 - 30.5.2019 aikana suoritetuista opinnoista kirjataan opintorekisteriin 15op. Pidän epätodennäköisenä, että sivutoimiset opinnot (alle 3 op/kk) pystyisi muuntamaan päätoimisiksi opinnoiksi (väh. 3 op/kk) suorittamalla lisäksi muita avoimen yliopiston opintoja kuin mihin aikuiskoulutustuki on myönnetty.

   Sinun kannattaa neuvotella tästä asiasta Työllisyysrahaston kanssa. Minulla ei ole tietoa, minkälaisiin ratkaisuihin vastaavissa tilanteissa on päädytty aikaisemmin. Aikuiskoulutustuen myöntämisedellytysten täyttyminen ja opintojen jälkiseuranta on Työllisyysrahaston toimivaltaan kuuluva asia. /Panu

   Poista
 44. Hei,

  Tutkin mahdollisuutta opintovapaan pitämiseen. Suorittaisin yksittäisiä kursseja täydentääkseni aiempaa tradenomin tutkintoani sekä kehittääkseni ammatillista osaamistani nykyisessä työssäni.

  Onko mahdollista suorittaa kursseja useamman kuin yhden oppilaitoksen kautta, ja saada opintoihin aikuiskoulutustukea? Olisin kiinnostunut koostamaan yksittäisistä kursseista minulle sopivan koulutuskokonaisuuden kahden avoimen yliopiston ja yhden avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

  Lisäksi, pitääkö työnantajalle toimitettavassa opintovapaahakemuksessa olla liitteenä opintosuunnitelma?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Varmista suoraan Työllisyysrahastosta (puh. 75 757 0505, arkisin klo 9–12), onnistuuko aikuiskoulutustuen hakeminen tapauksessasi. Ainakaan palkansaajan aikuiskoulutustukihakemuksessa ei ole paikkaa useamman oppilaitoksen tiedoille.

   Opintovapaata hakiessa työnantajalle kannattaa toimittaa opintosuunnitelma, jossa on mainittu opintovapaa-asetuksen 6 §:ssä mainitut tiedot kaikista opinnoista joiden perusteella haet opintovapaata:
   https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790864#P6

   Työnantaja voi vaatia esittämään todistukset kursseille osallistumisesta. Todistukset saat oppilaitoksista. /Panu

   Poista
 45. Hei!
  Olen opintovapaalla ja työnantaja irtisanoi työsuhteeni taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Aikuiskoulutustukikausi jatkuu kuitenkin normaalisti irtisanomisesta huolimatta, mutta miten on irtisanomisajan palkan kanssa? Maksetaanko minulle irtisanomisajan palkkaa kun olen palkattomalla opintovapaalla? Kertyneet lomat ja lomarahat kyllä maksetaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Harmillinen tilanne tuo työsuhteen päättyminen, mutta onneksi aikuiskoulutustuen saaminen jatkuu. Lähtökohta on, että opintovapaan aikana ei makseta palkkaa, ellei siitä ole sovittu työ- tai virkaehtosopimuksessa tai työnantajan kanssa. Kaupanalan esimiesliitto KEY ry:n sivuilla on kerrottu, että "Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa opintovapaalla olevalle työntekijälle irtisanomisajan palkkaa tilanteessa, jossa työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta opintovapaan ajalta."

   Lähde:
   https://www.esimiesliitto.com/tyosuhdeinfo/opiskelu/opintovapaa/

   Jos tämän tyyppisissä asioissa ilmenee epävarmuutta, suosittelen varmistamaan aina oman ammattiliiton lakimieheltä tai työsuojeluviranomaiselta. /Panu

   Poista
 46. Hei,
  olen hakemassa opintovapaata työnantajaltani siten, että vapaan pidän kolmessa viiden kuukauden jaksossa, kokoaikaisesti opiskellen. Opiskelen tällä hetkellä monimuotona työn ohessa.

  Nyt kuitenkin harkitsen, hakisinko vapaata esim. niin, että työskentelisin 20 h/kk, erikseen sovittuina ajankohtina tilanteen mukaan.
  Onko tämä järkevää/mahdollista, onko aikuisopintotuki haettava soviteltuna jos hakemukseen kirjataan maininta tuosta työajasta? Vai haenko kokoaikaisen aikuisopintotuen ja jälkikäteen soviteltua?
  Työssäolo mahdollistaa tiettyjen etujen säilymisen opintojen aikana (esim. työterveyshuolto), mutta asia olisi kirjattava sovittuna hakemukseen? Esimerkkinä annettu 20 h/kk ei liene kerryttävän vuosilomaa?

  Jos työskentelisin esim. joka viikko yhtenä päivänä 5 h, sitä päivää ei laskettaisi opintovapaapäiväksi? Kuukaudessahan pitää olla vähintään 21,5 päivää opintovapaata. Kalenteripäivien mukaan menettäisin siis 4 päivää kokonaisesta kuukaudesta? Laskennallisesti kuukaudessa on 28 päivää -joten tämä riittäisi kuitekin opintovapaakuukauden määrittämiseen?
  Täten vapaa 5 kk on 5 kk, vaikka sisältäisi joka kuukausi tuon 20 h:n työmäärän?

  Vaikea valinta, ollako täysipäiväisesti opiskelija vai osapäiväisesti. Vaakakupeissa olevien asioiden paino pitäisi nyt määrittää, kumpi ompi parempi? Mitä pitäisi ottaa huomioon? "Voittaako vai häviääkö" työskentelemällä opintovapaan aikana.

  Kaikki vinkit ja näkökulmat ovat tervetulleita!
  Kiitos vastauksesta etukäteen!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Opintovapaa-asetuksen 4 §:n mukaan opintovapaa voidaan myöntää myös antamalla osia työpäivästä vapaaksi tai muodostamalla se useasta vapaajaksosta, joiden välillä työntekijä on työssä. Työnantajan kanssa on siis mahdollista sopia niin, että opintovapaa ei ole kokoaikainen, vaan välissä on myös työskentelyä työnantajalle.

   Mikäli olet hakemassa opintovapaan ajalle Työllisyysrahastosta aikuiskoulutustukea, sinun kannattaa varmistaa suoraan Työllisyysrahastosta minkälainen vaikutus opintojen aikaisella työnteolla olisi tapauksessasi. Minulla on tiedossani vain, että aikuiskoulutustuki haetaan soviteltuna, jos sinulla on opintovapaan aikana tuloja yli 250 euroa kuukaudessa tai opiskelusi on osa-aikaista tai jaksottaista. Varmista Työllisyysrahastosta katsotaanko nekin päivät opintovapaapäiviksi, jolloin teet työtä tietyn tuntimäärän, ja pitääkö sinun hakea aikuiskoulutustuki soviteltuna kalenterikuukausittain jälkikäteen.

   Työterveyshuollon säilyminen opintovapaan aikana pitää varmistaa työnantajalta (sopimuksissa voi olla vaihtelua) ja opintovapaan aikana säilyvistä etuuksista voi ilman muuta sopia työnantajan kanssa kirjallisesti. Vuosilomaa työntekijälle kertyy opintovapaan ajalta enintään 30 opintovapaapäivältä lomanmääräytymisvuoden aikana. Vuosiloman kertyminen edellyttää työntekijän palaamista töihin välittömästi opintovapaan päätyttyä. Muilta osin vuosiloma-asioissa voi kääntyä oman ammattiliiton lakimiehen tai työsuojeluviranomaisen puoleen.

   On hyvä puntaroida, kuinka paljon työn tekemisestä silloin tällöin opintojen ohessa on hyötyä ja kuinka paljon siitä on vaivaa. Ansioista pitää kuitenkin ilmoittaa Työllisyysrahastolle ja sovitellun aikuiskoulutustuen hakeminen vaatii aina hieman vaivaa. Kannattaa myös arvioida taloudellista näkökulmaa; onko lisätulo merkittävä vaivaan nähden. Mieti myös vaikutusta opintojen etenemiseen; hidastaako työn tekeminen opintojen loppuun saattamista. On järkevää miettiä asiaa myös siltä kantilta, että aiheuttavatko osittaiset opintovapaapäivät ja opintovapaan jaksottaminen haasteita työnantajalle. Jos opintovapaa on kovin sirpaleinen, se voi aiheuttaa tuntuvaa haittaa työnantajan harjoittamalle toiminnalle. Tuolloin työnantajalle voi muodostua opintovapaalain 8 §:n mukainen oikeus siirtää opintovapaan alkamisajankohtaa. /Panu

   Poista
 47. Hei, voinko jäädä opintovapaalle, jos olen jo päätoiminen opiskelija? Eli tilanne se, että olen pienellä tuntisopparilla töissä samalla kun opiskelen. Niin voinko hakea opintovapaata ja jos haen, niin voiko työnantaja evätä sen? Mitä tarkoittaa päätoiminen palvelussuhde tässä yhteydessä?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Opintovapaata voi hakea ja saada kesken opintojen, eli opintovapaan ei tarvitse alkaa heti opintojen alusta alkaen.

   Opintovapaalain 4 §:ssä mainittua "päätoimista palvelussuhdetta" ei ole määritelty sen tarkemmin opintovapaalaissa tai -asetuksessa. Työllisyysrahasto tulkitsee kuitenkin asiaa siten, että "Päätoimisella työ- tai virkasuhteella tarkoitetaan työtä, josta olet ansainnut enimmän osan tuloistasi ja jossa työaika on vähintään 18 tuntia viikossa."

   Lähde:
   https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/taysimaarainen_aikuiskoulutustuki/#Saamisedellytykset

   Tämä on tärkeä kohta opintojen rahoituksen kannalta. Mikäli tämä ehto ei täyty, sinulla ei ole mahdollisuutta saada aikuiskoulutustukea opintovapaan ajalle vaikka työnantaja opintovapaata myöntäisikin. (Huom.! Työnantaja voi myöntää vapaata opintojen ajalle muullakin kuin opintovapaalain ja -asetuksen perusteella.)

   Valitettavasti en pysty ennakoimaan sitä, voiko työnantaja evätä opintovapaalle pääsemisen tapauksessasi. Asiaa on käyty läpi blogitekstin otsikon "Voiko työnantaja estää opintovapaalle pääsyn tai siirtää sitä?" alla. Mikäli työnantaja estää opintovapaalle pääsyn tai siirtää sitä, suosittelen keskustelemaan tilanteestasi oman ammattiliiton lakimiehen tai työsuojeluviranomaisen kanssa. /Panu

   Poista
 48. Hei, jos olen opintovapaalla palkkatyöstäni ja saan aikuiskoulutustukea, voinko tehdä opintojen ohella kuitenkin oman yritykseni (Oy) kautta konsultin hommia (ei kilpailevaa palkkatyöhön nähden), kunhan en maksa itselleni palkkaa yli 250 eur/kk? Kiitos etukäteen!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Opintovapaan aikana voi halutessaan hankkia sivutuloja samalla tavalla kuin muutenkin työsuhteen aikana; omalta työnantajalta voit tarvittaessa selvittää, onko työn tekemistä jotenkin rajoitettu. Täysimääräisen aikuiskoulutustuen sivutuloraja on 250 euroa bruttona kuukaudessa. Jos opintovapaan aikaiset sivutulot ylittävät sivutulorajan, sinun pitää hakea soviteltua aikuiskoulutustukea kalenterikuukausittain jälkikäteen. Aikuiskoulutustukeen liittyvät asiat kannattaa varmistaa aina Työllisyysrahastosta. /Panu

   Poista
 49. Hei! Tarkentaisin seuraavan lauseen asiaa: "Opintovapaa ei estä irtisanoutumista siten, että työt nykyisen työnantajan palveluksessa päättyvät opintovapaan päätyttyä. Huomioon kannattaa kuitenkin ottaa, että opintovapaan aikaisen vuosiloman kertymisen edellytyksenä on työntekijän palaaminen töihin välittömästi opintovapaan päätyttyä." Tarkoittaako tämä sitä, että vuosilomien kertymisen edellytys on palata SAMALLE työnantajalle, kuin mistä on jäänyt opintovapaalle? Jos palaa töihin, mutta eri töihin kuin mistä jäi opintovapaalle, niin tällöinkö kertyneet lomat ns. palaa?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Juuri niin. Olen aina ymmärtänyt vuosilomien kertymisen edellyttävän palaamista välittömästi saman työnantajan palvelukseen, josta on jäänyt opintovapaalle. Kysyin asiasta kollegoiltani ja hekin ovat käsittäneet asian samalla tavalla. Halutessasi voit varmistaa lain tulkinnan oman ammattiliittosi lakimieheltä tai työsuojeluviranomaiselta. /Panu

   Poista
 50. Hei! Aikuiskoulutustuessa huomioidaan 12 edellisen kuukauden vakiintuneet tulot. Miten tämä menee, jos ensi syksynä tukea hakiessani olen palannut omaehtoiselta virkavapaalta (reppureissu Aasiassa) jo virkaani, mutta hakuvaiheessa 12 edellisen kuukauden aikana olen ollut palkattomalla virkavapaalla 10 kk? Lasketaanko tukeen vain kaksi palkallista kuukautta, jolloin tuki jää tosi pieneksi, vai piteneekö otanta-aika niin, että siinä huomioidaan 12 vakiintuneen tulon kuukautta? Eli siis, piteneekö tarkastelujakso virkavapaata edeltäneelle ajalle? Kiitos!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Aikuiskoulutustuessa ansio-osan määrä lasketaan tukikautta edeltäneen työ-, virka- tai muun palvelussuhteen vakiintuneista ansioista yhteensä 12 kuukauden ajalta. Työllisyysrahaston sivulta löytyy esimerkkejä niistä palkattomien poissaolojen syistä, joiden kohdalla palkaton jakso ikään kuin sivuutetaan tarkastelussa. Listauksessa ei ole mainittu virkavapaata, jonka vuoksi suosittelen varmistamaan tämän kysymäsi asian suoraan Työllisyysrahastosta. Itselläni ei ole asiasta sen tarkempaa tietoa kuin mitä Työllisyysrahaston sivulla on mainittu:
   https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/taysimaarainen_aikuiskoulutustuki/#Taysimaarainen_aikuiskoulutustuki_maara_ja_verotus

   /Panu

   Poista
 51. Hei! Olen työskennellyt kohta 4 v. kunnan palveluksessa kokkina. Nyt olisin halunnut lähteä opiskelemaan hierojan ammattitutkintoa. Se kestäisi 9 kk. ja meinasin hakea opintovapaata. Voiko työnantaja evätä sen vedoten, ettei liity ammattiin? KIITOS!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kysymyksestä. Ei ole hyväksyttävä syy estää opintovapaalle pääsyä sillä perusteella, että opinnot eivät liity nykyiseen ammattiisi. Opintojen kohteen saat valita itse. Opintovapaa soveltuu erinomaisesti myös ammatinvaihtajille. Jos opintovapaalle pääsemisen kanssa tulee vastaan hankaluuksia, voit kysyä apua oman ammattiliittosi lakimieheltä tai työsuojeluviranomaiselta. Onnea hierojaopintoihin! /Panu

   Poista
 52. Hei!
  Olen virassa oleva luokanopettaja ja jään opintovapaalle erityisopettajan erillisten opintojen takia. Opinnot järjestetään ajalla syyskuu-toukokuu 2019-2020. Työnantajani sanoi, että opintovapaata annetaan ajalle 1.8.2020-31.7.2021. Miten on, voiko työnantaja tälläistä määrätä? Haluaisin tietenkin palata töihin kesäkuun alusta, heti kun opintoni ovat suoritetut. Enhän voi edes olla opintovapaalla enää kesäkuukausina, jolloin opetusta ei tarjota?
  Kiitos vastauksesta!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kysymyksestä. Ymmärsinkö oikein, että opintosi kestävät toukokuun loppuun 2021 saakka ja työnantajasi olisi myöntämässä opintovapaata heinäkuun loppuun 2021 saakka? Mielestäni tämä ei mene nyt ihan oikein, koska opintovapaalain mukaista opintovapaata myönnetään vain opiskelun ajalle. Tilanne on hankala myös opintojen päättymisen jälkeisen palkattoman "opintovapaan" aikaisen toimeentulonkin kannalta, koska sille opinnottomalle ajalle ei voi saada Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukea tai Kelan opintotukea. Kyseisenä aikana ei saa todennäköisesti myöskään työttömyysetuutta Kelasta tai työttömyyskassasta. Mikäli yhteisymmärrystä opintovapaan päättymisen ajankohdasta ei löydy työnantajan kanssa, suosittelen yhteydenottoa oman ammattiliittosi lakimieheen tai työsuojeluviranomaiseen. /Panu

   Poista
 53. Hei! Olen opintovapaalla toukokuun loppuun, ja minulla olisi kesäksi töitä toisella työnantajalla kuin mistä olen jäänyt opintovapaalle. Voinko siis hakea opintovapaalle jatkoa, olla töissä, mutta en siis hae aikuiskoulutustukea, koska olen töissä? Jos siis työnantaja tähän suostuu, onko siihen muita rajoituksia?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kysymyksestä. Ymmärsinkö oikein, että sinulla on nyt kesäksi opintoihin liittymätöntä työtä ja varsinaiset opinnot jatkuvat sen jälkeen syksyllä? Tässä kohtaa on hyvä tiedostaa, että opintovapaalaissa ja -asetuksessa tarkoitettua opintovapaata haetaan opiskelun ajalle. Opintovapaa-asetuksen 3 §:ssä on määritelty, mitä opintovapaan perusteeksi hyväksyttävä opiskelu voi käsittää.

   Mikäli haet opintovapaata ajalle, jolloin et tosiasiassa opiskele, voi työnantaja kieltäytyä sen myöntämisestä. Työnantajalla on oikeus vaatia sinua esittämään todistuksen koulutukseen osallistumisesta. Minä näkisin asian koulutusneuvojana niin, että voit hakea samalla kertaa työnantajalta vapaata kesäksi muun kuin opiskelun perusteella ja syksystä eteenpäin sitten opintovapaata varsinaisen opiskelun ajalle. Jos työnantaja ei myönnä sinulle vapaata toisen työnantajan palveluksessa tehdyn kesätyön ajaksi, sinun pitäisi palata työhön alkuperäiselle työnantajallesi. Tilanne on tietysti hieman toisenlainen, jos osallistutkin kesällä opintoihin kuuluvaan työssäoppimiseen; silloin sekin aika kuuluu opintoihin ja voit hakea myös sille ajalle opintovapaata.

   Syytä on myös huomioida, että silloin kun aikaisemmasta opintovapaasta on kulunut alle 6 kuukautta, voi työnantajalla olla mahdollisuus siirtää opintovapaalle pääsyä. Siirtäminen ei kuitenkaan onnistu silloin, jos opintovapaalla saatetaan loppuun aiemman opintovapaan aikana aloitetut opinnot. Lisätietoja löydät blogitekstin otsikon "Voiko työnantaja estää opintovapaalle pääsyn tai siirtää sitä?" alta. /Panu

   Poista
 54. Hei. Olen hakemassa opintovapaata ja aikuiskoulutustukea ammattikorkeakouluopintoja varten. Koulu alkaa 24.8 ja minulla on pitämättömiä lomia 7.9-27.9. Miten nämä lomat vaikuttavat opintovapaaseen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kysymyksestä ja onnittelut opiskelupaikan johdosta. Sinun kannattaa neuvotella vuosiloman pitämisestä työnantajan kanssa. Onnistuisiko esimerkiksi siirtää loma alkamaan opintojen alusta ja jatkaisit heti loman päätyttyä opintovapaalla? Mikäli haluat lisätietoja vuosiloman ja opintovapaan vuorovaikutuksesta, suosittelen ottamaan yhteyttä oman ammattiliiton lakimieheen tai työsuojeluviranomaiseen. Oma tietämykseni vuosiloma-asioista on koulutusneuvojana hyvin rajallinen.

   Aikuiskoulutustuen maksajan Työllisyysrahaston verkkosivuilla kerrotaan näin: "Vuosilomasi ajalle voit hakea soviteltua aikuiskoulutustukea, jolloin loma-ajan palkka otetaan sivutulona huomioon samalla tavoin kuin normaali palkkatulokin. Jos aiot pitää tukiajalla pitkän kesäloman, voi olla parempi ratkaisu olla hakematta tukea loma-ajalle. Tällöin tuki voidaan myöntää etukäteen, mikäli palkaton opintovapaa loman ympärillä kestää molemmilla puolilla vähintään 2 kuukautta."

   Lähde:
   https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/taysimaarainen_aikuiskoulutustuki/

   /Panu

   Poista
 55. Hei, olin hakenut ja saanut opintovapaata jo 1.10.20-31.6.21 työnantajaltani. Nyt oma työnantajani tarjosi minulle toista tehtävää, ja niin, että olisin siinä 1.10.20-3.1.21, tekisin sen ajan 50% työtä ja opintovapaata 50%per kk. 4.1.21-31.6.21 sitten täysin opintovapaalla. Aioin jo hakea ensihakemuksella aikuiskoulutustukea tuolle 1.10-31.6.21.nyt mietin, onko minun sovittava jo nyt tietyt päivät kuukaudessa jolloin olen töissä ja ne päivät, jolloin opintovapaata (eli aina puolet kuusta)? Tämä on vaikea määritellä vielä, sillä työni on kolmivuorotyö ja siinä suunnitellaan vuorot kolmeksi viikoksi. Vai riittääkö aik. Koulutustukea hakiessa tieto Että teen 50% töitä ja loput opintovapaata kuussa? Nyt 1.8. Tuli muutokset tukeen, ja sitä haetaan aina jälkikäteen tulojen perusteella, niin onko tietyillä työskentelypöivillä väliä tukea hakiessa? Kun varmistatte työnantajalta myönnetyn opintovapaan, kuinka tarkan tiedon tarvitte, vai riittääkö tieto: 1.10.20-3.1.21 50% opintovapaalla ja 4.1.21-31.6.21 kokonaan opintovapaalla? Selitinköhän nyt kuinka vaikeasti? 😊

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Opintovapaan suhteen on työnantajan kanssa sovittavissa oleva asia, kuinka tarkasti määritellään ennakkoon opintovapaapäivien sijainti. Aikuiskoulutustukea koskevissa kysymyksissä suosittelen kuitenkin varmistamaan asiat suoraan etuuden maksajalta Työllisyysrahastosta: puh. 075 757 0505 (pvm/mpm) klo 9–12 arkisin tai koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi. He osaavat vastata parhaiten uudistunutta aikuiskoulutustukea koskevissa asioissa. /Panu

   Poista
 56. Hei, suunnittelen hakevani 2kk opintovapaata vuoden 2020 loppuun. Vuodelle 2021 suunnittelin syksylle pidempää opintovapaata. Muodostuuko aiemmin pidetystä opintovapaasta karenssia tuleville opintovapaille? (Poislukien opintovapaan raamit: 2 vuotta 5 vuoden sisällä.)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Ei muodostu. Sellainen asia on kuitenkin syytä ottaa huomioon opintovapaajaksoja hakiessa, että jos aikaisemmasta opintovapaasta on kulunut alle 6 kuukautta, voi työnantaja siirtää opintovapaalle pääsyä, vaikka siitä ei aiheutuisi tuntuvaa haittaa työnantajan harjoittamalle toiminnalle. Siirtäminen ei kuitenkaan onnistu silloin, jos opintovapaalla saatetaan loppuun aiemman opintovapaan aikana aloitetut opinnot. Kovasti onnea opintoihin! /Panu

   Poista
 57. Hei,
  Kuinka tuo 2 vuoden opintovapaa määritellään päivien määrässä?
  Onko se niin, että jos kuukaudessa voi olla 21 päivää opintovapaalla, niin silloin opintovapaapäiviä voi olla 5 vuoden aikana yhteensä 520?
  Tämä kiinnostaa minua sillä jos haluaisin olla opintovapaalla työstäni esimeriksi vain joka toinen viikko, niin päivien määrässä määriteltynä opintovapaa voisi mennä yli tuon kahden vuoden.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Valitettavasti näihin kysymyksiin minulla ei ole vastausta, koska opintovapaalainsäädäntö ei määrittele, kuinka monta päivää kahden vuoden opintovapaa on. Opintovapaalaissa kahdella vuodella tarkoitetaan kalenterivuosia. Toisin sanoen, jos kahden vuoden yhdenjaksoinen opintovapaa alkaa esimerkiksi 1.9.2020, se päättyy 1.9.2022. Opintovapaa voi koostua myös useasta vapaajaksosta (esim. viikko kerrallaan), joiden välillä työntekijä on työssä. Suosittelen keskustelemaan ja sopimaan jaksotuksesta oman työnantajan kanssa kirjallisesti. Mikäli ette pääse yksimielisyyteen tai tarvitset apua opintovapaalainsäädännön tulkintaan (esim. opintovapaapäivien määrän suhteen), kannattaa keskustella joko oman ammattiliiton lakimiehen tai työsuojeluviranomaisen kanssa. Kovasti onnea opintoihin! /Panu

   Poista
 58. Voiko opintovapaalla toimia työsuojeluvaltuutettuna?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei Juho! Kiitos viestistä. Valitettavasti en osaa vastata tähän kysymykseen koulutusneuvojana; kysymykseen vastaaminen vaatii laajempaa juridista osaamista kuin mitä minulla on. Työsuojeluviranomainen tai oman ammattiliittosi lakimies pystyy auttamaan sinua tässä asiassa varmasti parhaiten. /Panu

   Poista
 59. Hei, nyt kun ehdot muuttuivat 1.8.2020, ymmärsinkö oikein että työllisyysrahastaon tuen saamiseksi tuo 2kk minimivaatimus palkattomalle opintovapaalle poistui?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Minulla on tiedossani vain, että aikuiskoulutustuen suhteen edellytetään jäämistä osittaiselle tai palkattomalle opintovapaalle työstä tai muulle vastaavalle koulutuksen perusteella sovitulle vapaalle. Suosittelen varmistamaan aikuiskoulutustukea koskevat asiat suoraan etuuden maksajalta Työllisyysrahastosta: puh. 075 757 0505 (pvm/mpm) klo 9–12 arkisin tai koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi. He osaavat vastata parhaiten uudistunutta aikuiskoulutustukea koskevissa asioissa. /Panu

   Poista
  2. Hei! Palatakseni kysymykseesi vielä, löydät vastauksen Työllisyysrahaston diasarjan diasta nro 12, jonka mukaan "Edellytys vähintään kahden kuukauden opintovapaasta tai 43 päivän koulutuksen kestosta poistuu".

   Lähde:
   https://www.tyollisyysrahasto.fi/globalassets/etuuksien-liitteet/esitys-oppilaitoksille_22042020.pdf

   /Panu

   Poista
 60. Moi. Olen opintovapaalla, ja tarkoituksenani olisi irtisanoutua 1kk ennen töihinpaluuta. (Irtisanomisaikani on 1kk. Eikä haluja palata työhön ole.) Kysymykseni on, että onko minulla jonkinlainen aikaraja tms. jota ennen minun pitäisi ilmoittaa työnantajalleni palaanko työhöni vaiko en?
  Kuulin keskustelun jossa väitettiin, että tilallenni määräaikaiseksi palkattu henkilö palkattaisiin tilalleni, jos en 2kk ennen paluutani vahvistaisi paluutani työhöni.
  En siis haluaisi ensin ottaa työtäni takaisin, ja sen jälkeen irtisanoutua.

  En löytänyt internetistä vahvistusta kuulemalleni keskustelulle.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. On mahdollista irtisanoutua opintovapaalla kuukautta ennen opintovapaan päättymistä ja irtisanomisaika kuluu vapaan aikana. Minun korviini ei ole kantautunut sellaista, että pitäisi esimerkiksi vähintään 2 kuukautta ennen opintovapaan päättymistä vahvistaa työnantajalle palaako työhön vai ei. Suosittelen varmistamaan asian joko oman ammattiliiton lakimieheltä tai työsuojeluviranomaiselta. /Panu

   Poista
 61. Hei!
  Olen yliopisto-opiskelija ja olen käynyt opintojen ohella töissä. Työsuhteeni on nollatuntisopimuksella vuokratyöfirmassa. Voinko saada opintovapaata loppuihin opintoihini, vaikka minulla ei paperilla ole määritelty lainkaan työtunteja? Olen kuitenkin tehnyt samalle työnantajalle 1,5 vuotta töitä vaihtelevin määrin mutta pääsääntöisesti yli 18 t/vko ja yleensä reilusti enemmänkin. Epäilen, onko työnantajani halukas pitämään työsuhteen voimassa jos olen kuitenkin opintovapaalla käyttämättömissä työhön. Kun ei ole niitä vähimmäistuntejakaan sovittuna. Onko opintovapaata mahdollista saada nollatuntisopimuksella keikkatyöskentelevälle?

  Työn riittävillä palkkatuloilla ei tahdo jaksaminen riittää enää opintoihin ja Kelan opintotuki ei pelkästään riitä elämiseen. Aiempia opintolainoja makselen edelleen, niin en haluaisi ottaa lisää lainaa. Onko joitain muitakin toimeentulomahdollisuuksia kuin Työttömyysrahaston tuki? Työttömän ansiopäivärahaahan ei voi hakea enää takautuvasti jo alotettuihin opintoihin, vaikka jatkan aiemman suorittamani tutkinnon alan opiskelua korkeakoulussa työllistyäkseni alalle paremmin?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Opintovapaalainsäädäntö on sen verran vanha, ettei siitä käy ilmi nollasopimustyön soveltuvuus. Valitettavasti en koulutusneuvojana pysty arvioimaan, voiko opintovapaa sopia tilanteeseesi. Suosittelen selvittämään asiaa oman ammattiliittosi lakimieheltä tai työsuojeluviranomaiselta.

   Opintovapaan aikaiset opintojen rahoitusmuodot ovat joko Työllisyysrahaston aikuiskoulutustuki tai Kelan opintotuki. Opintovapaan aikana ei ole mahdollista saada työttömyysetuutta. Osa-aikaisen työn ja opintojen rinnalla on mahdollisuus saada tietyin ehdoin työttömyysetuutta soviteltuna.

   Ensimmäinen vaihtoehto on, jos olet 25 vuotta täyttänyt, työnhakijana TE-toimistossa ja jos opinnot ovat alkaneet työsuhteen aikana, voit hakea TE-toimistolta työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua vaikka opinnot ovatkin jo alkaneet. Tuki on harkinnanvarainen ja siitä päättää oman alueesi TE-toimisto. Hakuohjeet löydät tästä blogitekstistäni:
   http://suotuisasuunta.blogspot.com/2020/01/tyottomyysetuudella-tuetun-omaehtoisen.html

   Toinen vaihtoehto on, että jos olet tehnyt opintoja työn ohessa riittävän pitkän aikaa, opinnot voidaan katsoa sivutoimiseksi vakiintuneen työssäolon perusteella. Riittävänä opiskeluaikaisena työssäolona pidetään ainakin työtä, joka kestoltaan riittää täyttämään palkansaajan työssäoloehdon, eli noin 6 kuukautta. Työn ei tarvitse olla kokoaikatyötä, vaan myös työssäoloehtoon luettava osa-aikatyö voidaan ottaa huomioon. Tämän vaihtoehdon toteutumisen voit selvittää ilmoittautumalla työnhakijaksi TE-palvelut.fi -sivustolta ja toimittamalla vaaditut selvitykset TE-toimistolle. Jos olet jo työnhakija, voit jättää Oma asiointi-palvelusta yhteydenottopyynnön TE-toimistolle. Sivutoiminen opiskelu ei estä työttömyysetuuden saamista, jos olet opintojen aikana valmis ottamaan vastaan työtä ja TE-toimiston tarjoamia palveluja.

   Työttömyysturvan kannalta ei kannata irtisanoutua työstä, eikä työtuntien määrää kannata vähentää omasta tahdosta. Toivottavasti näistä vinkeistä on apua. /Panu

   Poista
 62. Hei. Olen saanut opintovapaata työnantajaltani ensi vuoden toukokuun loppuun asti tästä syksystä alkaen. Tarkoitus on pitää kaikki 2 v opintovapaa mahdollisuudet pois, mutta kirjoitin sopimuksen aluksi tuonne asti, koska en osaa vielä sanoa olisinko kesän sitten normaalisti töissä vai kenties työharjoittelussa tms.

  Ala, jolla olen nyt reilun kk opiskellut ei tunnukaan omalta. Tiedän, että jos keskeytän niin opintovapaa päättyy ja palaan normaalisti töihin. Kyselin ja hain ja saisin opiskelupaikan toisesta oppilaitoksesta. Mietinkin, että voiko kesken opintovapaan vaihtaa koulua? Onko se sovittavissa työnantajan kanssa? Vai onko se ns niin lukkoon lyöty kirjalliselle paperille, ettei työnantaja suostuisi sitä muuttamaan? Koulu siis alkaisi välittömästi eli mitään taukoa opiskeluun ei tulisi.

  Mikäli tilanne menisi niin, ettei työnantajalta ei irtoaisi suostumusta vaihtaa lennosta koulua niin ilmeisesti ainut vaihtoehtoni silloin siinä tilanteessa olisi (olettaen, että haluaisin siis keskeyttää nyk. opinnot, mutta en palata takaisin töihinkään) irtisanoutuminen, eikö niin? Tuntuu jopa hieman pelottavalta ottaa asia puheeksi työnantajan kanssa. Mikäli asia olisi hänelle ok niin olisihan se sinänsä vähän hassua, koska opintovapaan ideahan siinä menisi sitten puihin... (eli se, että jos keskeyttää niin palaa takaisin töihin).

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Voit neuvotella ja sopia työnantajan kanssa opintovapaan perusteena olevan koulutuksen vaihtamisesta toiseen; opintovapaaseen liittyvät asiat ovat hyvin pitkälti sovittavissa oman työnantajan kanssa. Mikäli opintovapaan suhteen tulee ongelmia, voit selvittää asiaa oman ammattiliittosi lakimiehen tai työsuojeluviranomaisen kautta. Muista ilmoittaa muutoksesta myös Työllisyysrahastolle tai Kelalle, jos saat opintoihin rahoitusta sitä kautta.

   Mikäli opintovapaata lähtisi keskeyttämään ja palaamaan takaisin nykyiseen työhön, siihen pätee mitä on sanottu blogitekstin otsikon "Voiko työntekijä siirtää opintovapaata, perua tai keskeyttää sen?" alla. Eli, jos työnantaja on palkannut sijaisen, ei työnantajalla ole velvollisuutta ottaa opintovapaan keskeyttänyttä työntekijää takaisin töihin niin kauan kuin sijaisen työsopimus lain tai työehtosopimuksen mukaan on pidettävä voimassa.

   Irtisanoutuminen on viimeinen vaihtoehto. Irtisanoutumisen suhteen on syytä tiedostaa, että työttömänä opintoihin ei voi saada aikuiskoulutustukea, ja irtisanoutuminen pelkästään opintojen vuoksi yleensä estää työttömyysetuuden saamisen omaehtoisten opintojen ajalle. /Panu

   Poista
 63. Hei. Miten kävisi seuraavassa hypoteettisessa tilanteessa. Minulle on myönnetty opintovapaata töistä ensi kevääksi ja syksyksi. Kesän tekisin töitä nykyisellä työnantajallani koska opintoja ei ole kesällä. Olen hakenut myös aikuiskoulutustukea opintovapaan ajalle, en siis kesäkuukausille. Kesän aikana työsuhteeni katkeaa minusta riippumattomista syistä. Evätäänkö tässä tapauksessa myös syksyn aikuiskoulutustuki vaikka alunperin olen hakenut; ja se on myönnetty myös syksylle?

  Työsuhteen katkeaminenhan opintovapaan aikana ei ole peruste myönnetyn aikuiskoulutustuen lakkauttamiselle.

  Jos huolenani on työsuhteen päättyminen, olisiko parempi vaihtoehto anoa opintovapaa sekä aikuiskoulutustuki kerralla koko ensivuodelle. Sopisin työnantajani kanssa, että työskentelen kesän vaikka olenkin "opintovapaalla". Kesältä en tietenkään tekisi aikuiskoulutustuen maksuhakemuksia, jolloin se ei vähennä aikuiskoulutustuen tukikuukausiani. Toimisiko tämä malli? Aikuiskoulutustukea voi hakea kerrallaan maksimissaan 15kk jaksolle. Vähentävätkö ne kuukaudet tuota jaksoa, joilta ei tehdä maksuhakemusta?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Aikuiskoulutustukea koskevat asiat kannattaa varmistaa aina suoraan etuuden maksajalta Työllisyysrahastosta: puh. 075 757 0505 (pvm/mpm) klo 9–12 arkisin tai koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi.

   Tiedossani on, että aikuiskoulutusetuuksista annetun lain (28.12.2000/1276) 5 §:ssä on kerrottu näin: "Henkilö ei menetä oikeuttaan palkansaajan aikuiskoulutustukeen, jos hänen työsuhteensa irtisanotaan tukikauden alkamisen jälkeen hänestä itsestään riippumattomista syistä."
   https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20001276#P5

   Valitettavasti en osaa sanoa, vaikuttaisiko aikuiskoulutustuen maksatukseen syksystä, jos työsuhteesi irtisanottaisiin opintovapaa-/aikuiskoulutustukijaksojen välissä kesällä. Myös viimeisessä kappaleessa mainitun mallin toimivuus ja tukiajan kuluminen kannattaa varmistaa Työllisyysrahastosta.

   Opintovapaan näkökulmasta katsottuna on järkevää hakea koko opintovapaa samalla kertaa ja sopia opintovapaan jaksotuksesta siten, että kesät jäävät opintovapaan ulkopuolelle, jos kesäisin on tarkoitus työskennellä oman työnantajan palveluksessa eikä opiskella. Silloin kesät eivät kuluta opintovapaa-aikaa, ja työnantajalle ei synny mahdollisuutta siirtää uuden opintovapaajakson alkamista sillä perusteella, että aikaisemmasta opintovapaasta on kulunut vähemmän kuin 6 kuukautta (ks. otsikko "Voiko työnantaja estää opintovapaalle pääsyn tai siirtää sitä?"). /Panu

   Poista
 64. Hei, jos olen ollut työnantajan palveluksessa 12 vuotta, kuinka paljon voin saada opintovapaata?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei Elli! Kiitos viestistä. Kaikkien edellytysten täyttyessä voit pitää opintovapaata 5 vuoden aikana yhteensä enintään 2 vuotta. /Panu

   Poista
 65. Hei. Työelämässä myyjänä olen ollut pitkään,yli 10v. Välillä ollut äitiyslomia. Pääsin sairaanhoitaja monimuotokoulutukseen ja opintoja kaksi päivää viikossa. Aluksi teen ainakin omassa työpaikassa lyhyempää työviikkoa opintojen ohessa. Haluaisin kuitenkin hoitoalan töihin. Aikuiskoulutustukeen voi olla harjoittelujaksoilla mahdollisuus? Mutta mitä sitten jos jossain vaiheessa vaihdan työpaikkaa, mitä tukea voin saada sitten harjoittelujakson ajalle? Nykyinen työpaikka on sellainen että haluaisin pois sieltä mutta teenkö itselleni pahasti hallaa jos irtisanoudun vakituisesta työpaikasta. Meillä toki lomautusuhka ja tulossa varmasti alkuvuodesta. Voisiko se olla itselle tilaisuus päästä muihin töihin?Harjoittelujakso mietityttää vaan että kuinka siitä selviää kun on iso perhe ja talolaina

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Voit hakea sairaanhoitaja (AMK) opintoihin kuuluvien harjoittelujaksojen ajalle opintovapaata ja aikuiskoulutustukea, jos olet ollut nykyisen työnantajan palveluksessa vähintään vuoden ajan ja sinulla on yleistä työhistoriaa vähintään 8 vuotta. Tutustu aikuiskoulutustuen edellytyksiin Työllisyysrahaston verkkosivuilla. Toinen vaihtoehto opintovapaan aikaiseksi rahoitukseksi on Kelan opintotuki.

   Jos luovut nykyisestä työstäsi ja siirryt uuden työnantajan palvelukseen, mahdollisuus opintojen jatkamiseen opintovapaan ja aikuiskoulutustuen (tai opintotuen) turvin tulee uudelleen vasta sitten, kun olet ollut vähintään vuoden ajan uuden työnantajan palveluksessa.

   Mikäli sinut lomautetaan nykyisestä työstäsi, lomautuksen aikana opiskelu ei näillä näkymin estä työttömyysetuuden saamista vuoden 2021 loppuun saakka. Irtisanoutuminen työstä pelkästään opintojen vuoksi johtaa yleensä siihen tilanteeseen, että ei ole mahdollisuutta opiskella työttömyysetuutta saaden.

   Jos haluat keskustella opintojen rahoitusvaihtoehdoista lisää, olethan yhteydessä Koulutusneuvontaan puh. 0295 020 702 (ma-pe klo 9.00–16.15). Kovasti onnea ja menestystä opintoihin! /Panu

   Poista
 66. Hei,

  Voiko aikuiskoulutustukea saada eri koulutuksille? Jos käytän nyt aikuiskoulutustuen 15 kuukauden maksimimäärästä esimerkiksi 2 kk ja valmistun kesällä. Haen uudelleen opiskelemaan vaikka vuoden päästä ja käyttäisin tähän eri tutkintoon loput 13 kk aikuiskoulutustuet. Onko näin mahdollista tehdä vai "häviääkö" loput 13 kk, kun en käytä niitä tähän tutkintoon?

  Yt.Susanna

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei Susanna! Kiitos viestistä. Aikuiskoulutustuen 15 tukikuukautta voi käyttää yhteen tai useampaan eri koulutukseen, eikä kaikkia tukikuukausia ole suinkaan pakko käyttää kerralla. Tuettavasta koulutuksesta on kerrottu täällä:
   https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/tuen-saamisehdot/#tuettava-koulutus

   Lisätietoja aikuiskoulutustuesta saat tarvittaessa etuuden maksajalta Työllisyysrahastosta:
   https://www.tyollisyysrahasto.fi/yhteystiedot/

   Toivottavasti tämä vastasi kysymyksiisi. /Panu

   Poista
 67. Hei,
  olen ollut nykyisessä työpaikassani töissä 4 vuotta, sain opiskelupaikan yliopistosta viime syksynä. Tarvitsisin nyt yksittäisiä opintovapaa päiviä kevääksi (noin 1pv vapaata per viikko 10 viikon ajalta) kesän olisin normaalisti töissä, ja syksyllä tarvitsisin opintovapaata syyskuussa 2 viikkoa, lokakuussa 2 viikkoa ja marraskuussa 2 viikkoa.
  Pystynkö hakemaan nämä yksittäiset päivät sekä syksyn 2 viikon pätkät samalla opintovapaa hakemuksella? Menetänkö lomapäivien kertymistä näin lyhyillä opintovapaa jaksoilla?

  Kiitos vastauksesta jo etukäteen!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Voit hakea yksittäiset opintovapaapäivät ja -jaksot samalla hakemuksella. Minulla on koulutusneuvojana tiedossa vain, että opintovapaalla työntekijälle kertyy vuosilomaa opintovapaan ajalta, mikäli työntekijä palaa välittömästi töihin opintovapaan päätyttyä. Vuosilomaa kertyy kuitenkin enintään 30 opintovapaapäivältä lomanmääräytymisvuoden aikana. Suosittelen varmistamaan loman kertymisen omassa tilanteessa työnantajan kautta tai kysymään tulkinta-apua näihin sääntöihin omasta ammattiliitosta tai työsuojeluviranomaiselta. /Panu

   Poista
 68. Hei! Olen sopinut työnantajan kanssa olevani opintovapaalla elokuuhun asti, mutta valmistunkin jo toukokuussa. Onko minulla oikeus pitää opintovapaata tuonne elokuuhun asti? Olen saanut kesätyöpaikan koulutustani vastaavasta paikasta, joka loppuisi samoihin aikoihin kuin opintovapaani. Jos järjestely sopii kaikille osapuolille, onko joku lakipykälä joka tulee vastaan?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä ja kovasti tsemppiä opintojesi viime metreille. Ilmoita opintojen päättymisestä työnantajalle, ja jos saat opintoihin jotain etuutta, myös etuuden maksajalle. Voit sopia jo myönnetyn vapaan loppuosan järjestelyistä työnantajasi kanssa. Mikäli et pääse yksimielisyyteen työnantajan kanssa, voit selvittää asiaa oman ammattiliittosi lakimiehen tai työsuojeluviranomaisen kanssa.

   On hyvä tiedostaa, että jos työnantajasi on palkannut opintovapaan ajaksi sijaisen, ei työnantajalla olisi todennäköisesti velvollisuutta ottaa sinua takaisin töihin niin kauan kuin sijaisen työsopimus lain tai työehtosopimuksen mukaan on pidettävä voimassa. Kyseisessä tilanteessa opintovapaan keskeyttäminen ja työhön palaaminen ennenaikaisesti voisi olla hankalaa. Hyvä, kun olet saanut kesätyötä, jota kautta vapaan opinnottoman loppuosan toimeentulo on turvattu. /Panu

   Poista
 69. Olin opintovapaalla viime syksystä nyt toukokuun loppuun asti (kirjallinen sopimus). Päätin kuitenkin keskeyttää opinnot eli en palaisi enää syksyllä kouluun takaisin, koska ala ei tuntunutkaan lainkaan omalta. Eikö olekin nyt niin, että palaan normaalisti opintovapaan päätyttyä työpaikalleni töihin, koska opintovapaata ei ole jatkettu tai toisin sovittu? Olen siis palaamassa sinne nyt, mutta vielä pitäisi toki työnantajalle mainita, etten jatkakaan opintoja. Eihän tästä tule minulle mitään sanktioita, kaiken järjen mukaan miksi tulisi... Hyödynsin opintovapaata vaikka tässä tapauksessa se meni ehkä vähän "hukkaan", koska ala ei ollutkaan yhtään omanlainen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Koska opintovapaan jatkosta ei ole sovittu työnantajan kanssa, palaat opintovapaajakson päätyttyä normaalisti töihin. Opintovapaan käyttäminen ei aiheuta velvollisuutta suorittaa opinnot loppuun. Opintojen keskeyttämisestä ei aiheudu mitään sanktiota opintovapaan näkökulmasta katsottuna. Mukavaa kesän jatkoa sinulle! /Panu

   Poista
 70. Hei. Jos menen opiskelujen kesätauoksi töihin, onko normaali työsopimukseni silloin voimassa? Jos en ole merkinnyt opiskelujen käsätaukoja opintovapaahakemuksen, katsooko työnantaja minun olevan edelleen opintovapaalla? Voiko työnantaja kieltäytyä antamasta tällöin täysiä tunteja ja joudunkoniyse NS. kesätyö tekijän paikalle?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Mikäli kokoaikainen opintovapaa on haettu ja myönnetty yhdenjaksoisena, esimerkiksi 2 vuotta putkeen, työnantajalla ei ole velvollisuutta ottaa sinua sen aikana kesäksi töihin. Työsuhde on edelleen voimassa, mutta olet silloin opintovapaalla. Sen sijaan, jos työnantajan kanssa on sovittu opintovapaan jaksottamisesta siten, että kesät jäävät opintovapaan ulkopuolelle, palaat kesän ajaksi ihan normaalisti töihin työnantajallesi. Mikäli haluat selvittää tarkemmin työsopimukseen, työtunteihin tai palkkaan liittyviä asioita, suosittelen olemaan yhteydessä joko oman ammattiliiton lakimieheen tai työsuojeluviranomaiseen. Menestystä opintoihin ja mukavaa syksyn jatkoa! /Panu

   Poista
 71. Hei, haluan opintovapaata 2 vuotta, mutta löysin koulutuksen, joka kestää vain 1 vuoden. Voinko silti hakea opintovapaata 2 vuotta, jos ensin suoritan tuon 1 vuoden koulutuksen ja sitten suoritan esim. yksittäisiä kursseja avoimessa yliopistossa niin, että 4 ops/kk tulee täyteen 2 vuoden ajan?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Opintovapaalain mukaista opintovapaata voi hakea ja saada vain opiskelun ajalle. Mikään ei estä hakemasta opintovapaahakemuksessa samalla kertaa opintovapaata useisiinkin opintoihin. Työnantaja voi myöntää kaikkien edellytysten täyttyessä opintovapaan kahdeksi vuodeksi, jos hakemiesi opintojen kokonaiskesto on vähintään sen verran.

   Mainitsit viestissäsi vuoden mittaisesta koulutuksesta ja avoimen yliopiston kursseista. Suosittelen tutustumaan blogitekstin otsikon "Minkälaisiin opintoihin opintovapaata voi saada?" alla oleviin tietoihin. Kertomiesi tietojen perusteella ei ole pääteltävissä, onko vuoden mittainen koulutus esimerkiksi julkisen valvonnan alainen ja kuuluuko se siten opintovapaalain piiriin. Avoimen yliopiston järjestämä koulutus on julkisen valvonnan alaista ja kuuluu opintovapaalain piiriin. Työnantaja voi toki halutessaan myöntää vapaata myös muunkin kuin julkisen valvonnan alaisen koulutuksen ajalle.

   Suoritettavista opinnoista olisi hyvä olla esittää mahdollisimman tarkat tiedot jo opintovapaata työnantajalta haettaessa. Työnantajalle pitää olla lisäksi valmis esittämään todistuksen opintovapaan hyväksyttävästä käyttämisesta, jos sellaista pyydetään. Opiskelutodistuksen saa oppilaitokselta.

   Oma lukunsa on opintovapaan ajalle haettava rahoitus. Jos tarkoituksenasi on hakea opintovapaan ajalle aikuiskoulutustukea, suosittelen olemaan yhteydessä Työllisyysrahastoon sen selvittämiseksi, ovatko opinnot tuettavissa olevia.

   Hyvää alkanutta viikkoa!

   /Panu

   Poista
  2. Kiitos! Tämä 1 v -koulutus on aikuiskoulutustuen piirissää olevaa opiskelua ja sain siitä opintopaikkavahvistuksen. Miten voin hakea opintovapaata tuleville avoimen yliopiston kursseille, jos ne alkavat vasta vuoden päästä eikä minulla ole niistä osoittaa mitään vahvistusta, että minut olisi sinne hyväksytty opiskelijaksi, kun edes ilmoittautuminen ei ole alkanut?

   Jos haen nyt tuon 1 vuoden opintovapaan, niin voinko sen loppuvaiheessa hakea opintovapaan jatkoa, kun avoimen yliopiston ilmoittautumiset keväälle 2023 alkavat?

   Poista
  3. Onnittelut opiskelupaikasta! Opintovapaassa on kysymys pitkälti työntekijän ja työnantajan välisestä sopimuksesta. Voit pyrkiä neuvottelemaan ja sopimaan opintovapaasta niidenkin kurssien osalta, joihin et ole saanut vielä opiskeluoikeutta. Voit esimerkiksi sopia työnantajan kanssa alustavasti tietystä ajankohdasta opintovapaalle ja että toimitat tarkemmat tiedot suoritettavista kursseista myöhemmin, kun saat opiskeluoikeudet niihin. Kannattaa sopia myös siitä, miten toimitaan, jos opiskelu yksittäisten kurssien osalta ei jostain syystä toteudukaan.

   Voit hakea opintovapaata myös kahdessa tai useammassa jaksossa, eli ensimmäisen opintovapaan loppupuolella tulevien kurssien tietojen tarkentuessa haet jatkoksi toista opintovapaajaksoa. Ota kuitenkin huomioon, että näin toimiessa työnantajalle voi muodostua mahdollisuus siirtää opintovapaalle pääsyä. Lisätietoja kyseisestä riskistä löydät blogitekstin otsikon "Voiko työnantaja estää opintovapaalle pääsyn tai siirtää sitä?" alta. Kovasti onnea ja menestystä opintoihin!

   /Panu

   Poista
 72. Kiitos, tämä selvensi hyvin!

  VastaaPoista
 73. Hei! Olen ollut vuosia töissä samalla työnantajalla vakituisessa työsuhteessa. Harkitsen syksyllä opintovapaalle jäämistä. Työsuhteessani työaika on 10% kokoaikatyöstä, mutta viimeiset kaksi vuotta olen tehnyt 100% työaikaa. Voiko tämä työsopimus estää minua saamasta aikuiskoulutustukea, vaikka muut ehdot täyttyvät, ja tosiasiallisesti teen kokopäivätyötä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Sinun kannattaa varmistaa asia suoraan Työllisyysrahastosta. Yhteystiedot löydät täältä otsikon "Aikuisopiskelijan etuudet" alta: https://www.tyollisyysrahasto.fi/yhteystiedot/

   Tiedossani on vain, että aikuiskoulutustuen edellytysten täyttymisen kannalta työajan pitää olla vähintään 18 tuntia viikossa. Mukavaa perjantaita ja viikonloppua! /Panu

   Poista
 74. Hei!
  Tarkoituksenani on ensi lukuvuodella (1.9.22–19.5.23) suorittaa syksykaudella (1.9–31.12.22) opinnäytetyö eli 15 op ja kevät kaudella (1.1–19.5.23) harjoittelu eli 30 op. Yhteensä lukuvuodelle tulee siis 45 opintopistettä. Olenko oikeutettu opintovapaaseen koko lukuvuodelle, vaikka opintoja kertyy näin vähän? En löytänyt tietoa, onko tähän jokin minimi suoritusmäärä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Opintovapaa koko lukuvuodelle on mahdollinen, jos kaikki muut opintovapaan edellytykset vain täyttyvät. Opintovapaan saamisen suhteen ei ole sellaista vaatimusta, että pitäisi suorittaa vähintään tietty määrä opintopisteitä tietyssä ajassa. Opintojen etenemisvaatimukset löytyvät opintovapaan aikaisista opintojen rahoitusmuodoista, eli Työllisyysrahaston aikuiskoulutustuesta (riippuen tuloista väh. 2 tai 4 op/kk) ja Kelan opintotuesta (väh. 5 op/kk). Opintojen rahoituksen järjestymisen kannalta on tärkeää pitää huoli, että opintopisteitä kertyy riittävästi kuukautta kohti. Mukavaa perjantaita ja viikonloppua! /Panu

   Poista
 75. Hei! Olisin halunnut tarkentaa loman kertymistä opintovapaan aikana. Jos työntekijälle kertyy vuosilomaa yhden opintovapaakuukauden ajalta lomanmääräytymisvuodessa, kun työntekijä palaa työhön välittömästi opintovapaan jälkeen, niin mitä tarkoitetaan tuolla "palaa työhön välittömästi opintovapaan jälkeen"? Tarkoittaako se, että jos heti opintovapaan jälkeen aloittaa vuosiloman tai on sairauslomalla, niin lomaa ei kerry opintovapaalta?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Minulla on koulutusneuvojana tiedossa vain se, että vuosilomaa kertyy opintovapaan ajalta, mikäli työntekijä palaa välittömästi töihin opintovapaan päätyttyä. Vuosilomaa kertyy enintään 30 opintovapaapäivältä lomanmääräytymisvuoden (1.4.–31.3.) aikana, eli kovin montaa päivää sitä ei kerry pitkänkään opintovapaan aikana.

   Suosittelen varmistamaan vuosiloma-asian oman työnantajan kautta tai kysymään tulkinta-apua näihin sääntöihin oman ammattiliiton lakimieheltä tai työsuojeluviranomaiselta. Mukavaa alkanutta viikkoa! /Panu

   Poista
 76. Kiitos vastauksesta. Vielä olisin kysynyt, jos olen ollut 1,5 vuotta opintovapaalla yhtäjaksoisesti, kertyykö molemmilta lomanmääräytymisvuosilta lomaa (30 opintovapaapäivältä/vuosi)?

  VastaaPoista
 77. Olen aloittamassa opintovapaata sovitusti työnantajani kanssa niin, että olen 4 päivää työssä ja yhden päivän koulussa viikossa. Opiskeluihin kuuluu kuitenkin työharjoittelujakso, jolloin minun on oltava yhtäjaksoisesti pois pidempään työstä. Olen siis opintovapaalla niin pitääkö minun käyttää lomapäiviä opintovapaalla työharjoittelun takia? Voiko näin toimia?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Suosittelen, että sovit työnantajasi kanssa kirjallisesti yhtäjaksoisesta opintovapaasta työharjoittelujakson ajalle mahdollisimman hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 45 päivää ennen työharjoittelujakson alkamista. Nämä muutokset ovat työnantajan kanssa sovittavissa olevia asioita. Mukavaa perjantaita ja viikonloppua! /Panu

   Poista
 78. Haluaisin käyttää opintovapaata ensimmäisen vuoden aikana 2 päivää per kuukausi, onko siis niin että minulta kuluisi siis vuodessa 24 päivää opintovapaasta, joka olisi noin kuukauden verran opintovapaata (olen lukenut että opintovapaakuukauteen katsotaan sisältyvän 21,5 opintovapaapäivää). Joten siis jos käytän ensimmäisen vuoden aikana 24 päivää, minulle jäisi siis vielä lopuille neljälle vuodelle n. 1v ja 11kk opintovapaata käytettäväksi, olettaen että täytän ehdot jotta voin hakea 2v/5v opintovapaata. Lomiahan kertyy 30 opintovapaapäivältä, joten minulla pitäisi olla täydet lomatkin tässä tapauksessa?

  Tarkoitus olisi hakea siis noin 6kk kerrallaan osa-aikaisesti opintovapaat. Onko mitään rajoituksia kuinka moneen osaan opintovapaan voi pilkkoa? Voiko työnantaja myös siirtää toista 6kk osa-aikaista opintovapaata, jos työnantaja on myöntänyt ensimmäisen ja toisella 6kk jaksolla on tarkoitus kuitenkin jatkaa jo aloitettua opiskelua?

  Ajatus oli hakea opintovapaata osa-aikaisesti opiskelun alussa ja lopussa käyttää pidempiä yhdenjaksoisia vapaita harjoittelun ja opintojen loppuun viemiseen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä.

   Voit hakea työnantajaltasi opintovapaata jaksotetusti siten, että olet 2 päivää kuukaudessa opintovapaalla (yht. 24 päivää vuodessa) ja jaksojen välillä töissä. Lomiin niin lyhyellä poissaololla tuskin on vaikutusta, mutta varmista asia kuitenkin vielä työnantajaltasi.

   Opintovapaajaksojen lukumäärää ei ole rajoitettu. Jaksotettua opintovapaata hakiessa on kuitenkin syytä ottaa huomioon kaksi asiaa. Ensinnäkin, työnantajalle voi syntyä oikeus siirtää opintovapaan alkamisen ajankohtaa vedoten tuntuvaan haittaan siten, kuin opintovapaalain 8 §:ssä on säädetty. Tuntuva haitta voi syntyä esimerkiksi vaikeudesta saada sijaista lyhyiksi ajoiksi kerrallaan.

   Toiseksi, työntekijän hakiessa opintovapaata useilla erillisillä opintovapaahakemuksilla voi työnantajalle syntyä oikeus siirtää opintovapaata silloin, kun työntekijän aikaisemmasta opintovapaasta on kulunut vähemmän kuin kuusi kuukautta, eikä opintovapaan aikana ole tarkoitus saattaa päätökseen aikaisemman opintovapaan aikana aloitettuja opintoja. Mainitsemasi opintovapaan siirtämisen riski on siis olemassa, kun hakee opintovapaata jaksotettuna ja usealla erillisellä opintovapaahakemuksella.

   Toivottavasti tämä vastasi kysymyksiisi. Mukavaa alkanutta viikkoa ja menestystä opintoihin!

   /Panu

   Poista
 79. Hei!

  Olen ollut syksyn opintovapaalla, joka jatkuu 16.12. asti. Opintokokonaisuus on 25 op. Olen oikeastaan tehnyt jo kaikki kokonaisuuden kurssit, mutta palautan tehtäviä ja sillä periaatteella, että jokaiselle kuukaudelle tulisi tasaisesti suorituksia. Onko tämä turhaa taktikointia, eli jos saan opintokokonaisuuden valmiiksi vaikka heti huomenna, saanko kuitenkin tukea 16.12. asti vai pitääkö minun ilmoittaa "valmistumisestani" heti Aikuiskoulutusrahastolle? Opintopisteitä minulla on reippaasti enemmän kuin vaaditut 4/kk.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Tosi hienoa, että opintosi ovat edenneet nopeaan tahtiin ja opintopisteitä on kertynyt. Koskien etuajassa valmistumista, Työllisyysrahasto ohjeistaa verkkosivuillaan toimimaan siinä tilanteessa näin: "Jos valmistut ennen kuin oikeutesi aikuiskoulutustukeen päättyy, niin muista perua tukioikeutesi valmistumisen jälkeiseltä ajalta."

   Lähde:
   Työllisyysrahasto: Toimi näin, jos suunnitelmasi muuttuvat tai palaat opintoihin (viitattu 3.11.2022)
   https://www.aikuiskoulutustuki.fi/aikuiskoulutustuki/hakeminen/nain-toimit-tilanteesi-muuttuessa/

   Etuajassa valmistuminen on lähtökohtaisesti iloinen asia, mutta se voi luoda toisinaan hankalan tilanteen opintovapaan keskeyttämisen ja töihin palaamisen kannalta. Nimittäin, jos työnantaja on palkannut sijaisen opintovapaan ajaksi, työnantajalla ei ole silloin velvollisuutta ottaa opintovapaan keskeyttänyttä työntekijää takaisin töihin niin kauan kuin sijaisen työsopimus on pidettävä voimassa lain tai työehtosopimuksen mukaisesti. Siitä voi seurata taloudellisesti hyvin haasteellinen jakso, jolloin ei saa valmistumisesta sijaisen työsopimuksen päättymiseen saakka palkkaa, aikuiskoulutustukea tai työttömyysetuutta.

   Toivottavasti näistä tiedoista on apua. Halutessasi voit kysyä lisätietoja Työllisyysrahastosta: 075 757 0505 (pvm/mpm) klo 9–15 arkisin, koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi.

   Mukavaa illanjatkoa! /Panu

   Poista
 80. Kyllä auttoivat, kiitos paljon!

  VastaaPoista