keskiviikko 12. tammikuuta 2022

Lomautetun mahdollisuuksista työttömyysetuudella opiskeluun vuonna 2022

Kuva: Kaaviokuva, selitetty tekstissä.

(Päivitetty 20.5.2022)

Lomautettujen kohdalla voimassa ollut väliaikainen lakimuutos, joka mahdollisti opiskelemisen ilman vaikutusta työttömyysetuuteen, on päättynyt 31.12.2021. Tammikuusta 2022 alkaen lomautetuilla on samat mahdollisuudet työttömyysetuudella opiskeluun kuin työttömillä. Tässä blogitekstissäni kerron sinulle niistä vaihtoehdoista ja kuinka sinun kannattaa toimia. Keskityn tekstissäni nimenomaan omaehtoiseen opiskeluun. Työvoimakoulutukset eivät estä työttömyysetuuden saamista väliaikaisen lakimuutoksen päättymisen jälkeenkään.

Minulla on periaatteena, että jos jokin asia on käyty läpi juurta jaksaen aikaisemmassa blogitekstissäni tai toisella verkkosivulla, en toista samaa tekstiä tässä vaan annan siihen linkin. Näin saadaan tämän blogitekstin pituus pysymään kohtuullisena ja tärkeät asiat eivät huku tekstin paljouteen.

Annan heti aluksi tärkeän neuvon: jos olet tällä hetkellä lomautettu tai jäämässä lomautetuksi, kerro meneillään olevista tai alkavista uusista opinnoista työllisyysviranomaiselle. Opiskelun vaikutus työttömyysetuuden saamiseen selvitetään. Työllisyysviranomaisella tarkoitan tässä blogitekstissä TE-toimistoa tai kuntakokeilua, riippuen siitä kumman asiakas olet. Asiakkuuden saat selville esimerkiksi kirjautumalla TE-palvelut.fi -sivustolta Oma asiointiin.

Käydään seuraavaksi käsiksi tämän blogitekstin ydinkysymykseen.

Olen aloittanut opinnot lomautettuna väliaikaisen lakimuutoksen ollessa voimassa. Opiskelu ja lomautus jatkuvat vuoden 2022 puolelle. Voinko saada työttömyysetuutta opintojen aikana edelleen?

Työttömyysetuuden saaminen voi jatkua, jos olet 25 vuotta täyttänyt työnhakija ja jokin seuraavista vaihtoehdoista toteutuu.

Lyhytkestoisen ja sivutoimisen opiskelun aikana sinulla on velvollisuus hakea ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä sekä osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin työllisyysviranomaisen tarjotessa niitä. Opiskelu ei ole pätevä syy kieltäytyä tarjotusta työstä tai palvelusta. Lyhytkestoisessa opiskelussa jäljellä olevien opintojen kesto voi olla enintään 6 kuukautta, kun taas sivutoimisessa opiskelussa opintojen kestoa ei ole rajoitettu.

Kuinka ilmoitan lyhytkestoisista tai sivutoimisista opinnoista? Lyhytkestoisen opiskelun tapauksessa jätä Oma asioinnista yhteydenottopyyntö koskien koulutusta. Yhteydenottopyyntöä jättäessä kerro tekstikentässä koulutuksen tiedot: koulutuksen nimi, oppilaitos, alkamispäivä, päättymispäivä ja että kyse on aiemmin harjoitetuista opinnoista. Työllisyysviranomainen on yhteydessä sinuun puhelimitse viiden arkipäivän kuluessa ja lyhytkestoisen opiskelun mahdollisuus selvitetään. Varaudu kertomaan meneillään olevista opinnoistasi. Pidäthän yhteystietosi ajan tasalla.

Esimerkki: Olen aloittanut psykologian perusopintojen (25 op) suorittamisen avoimessa yliopistossa lomautusaikana. Opintoja on jäljellä vielä 4 kuukautta. → Opiskelu on todennäköisesti lyhytkestoista. Jätä yhteydenottopyyntö Oma asioinnin kautta koskien koulutusta.

Sivutoimisten opintojen kohdalla voit ilmoittaa opinnoista Oma asioinnin kohdasta, jossa tehdään muutoksia työnhakuun. Ilmoituksen pohjalta saat todennäköisesti työllisyysviranomaiselta selvityspyynnön opinnoista, johon antamasi vastauksen pohjalta ratkaistaan opintojen vaikutus työttömyysetuuteen.

Esimerkki: Olen aloittanut aikuislukio-opinnot (88 op) lomautusaikana. Opinnot eivät ole sisäoppilaitoksessa järjestettyjä. → Opiskelu on todennäköisesti sivutoimista. Ilmoita opinnoista Oma asioinnin kohdasta, jossa tehdään muutoksia työnhakuun.

Osaamisen kehittäminen avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla on ollut väliaikaisen lakimuutoksen voimassaolon aikana suosittua muun muassa sen vuoksi, koska monet korkeakoulut ovat tarjonneet opintojaan lomautetuille jopa ilmaiseksi. Löydät täsmätietoa avoimen opintojen vaikutuksesta työttömyysetuuden saamiseen aikaisemmasta blogitekstistäni nimeltään Avoimen opintojen tukimahdollisuuksista. Lyhytkestoinen opiskelu on käyty läpi blogitekstissäni Lyhytkestoinen opiskelu ei estä työttömyysetuuden saamista. Sivutoimisesta opiskelusta löydät tietoa Työmarkkinatorista sekä blogitekstistäni Opintojen osoittaminen sivutoimiseksi työhistorialla.

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu on päätoimisen opiskelun tukimuoto. Tuen saaminen harkinnanvaraista ja siitä päättää työllisyysviranomainen. Ohjeet tuen hakemiseen löydät aikaisemmasta blogitekstistäni nimeltään Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun hakemisesta. Tässä vaihtoehdossa opintoja voidaan tukea työttömyysetuudella enintään 24 kuukautta (tai perusopetuksen oppimäärän suorittamiseen 48 kuukautta), mutta itse opinnot voivat toki kestää pidempäänkin. Samaan hengenvetoon on kuitenkin todettava, että lain soveltamisohjeen mukaan tukemisen painopiste on lyhytkestoisissa ja nopeaa työmarkkinoille sijoittumista edistävissä opinnoissa. Opintojen kestolla voi olla siis vaikutusta siihen, puoltaako työllisyysviranomainen opintojen tukemista vai ei.

Tukiaikaa laskettaessa otetaan huomioon ne kuukaudet, jolloin olet saanut työttömyysetuutta lomautettuna ollessasi ja opiskellut. Eli, jos olet saanut vuonna 2021 lomautusaikana väliaikaisen lakimuutoksen aikana opiskellessasi työttömyysetuutta 12 kuukautta, työllisyysviranomainen voi puoltaa työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua samoihin opintoihin enintään 12 kuukautta alkaen tammikuusta 2022. Tällöin työttömyysetuudella opiskelua on samaa opintokokonaisuutta kohden yhteensä 24 kuukautta.

Yli kuukauden kestävän työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun aikana on voimassa "kevennetty" työnhakuvelvollisuus, joka on yksi ero suhteessa lyhytkestoiseen ja sivutoimiseen opiskeluun. Löydät lisätietoja blogitekstistäni Opiskelun aikainen työnhakuvelvollisuus uudessa työvoimapalvelumallissa

Esimerkki: Olen aloittanut liiketoiminnan perustutkintoon johtavat opinnot lomautusaikana. Opintoja on jäljellä vielä vuosi. → Opiskelu on todennäköisesti päätoimista. Hae työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua mahdollisimman pian.

Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun kohdalla opintojen tukemisesta pitää olla lähtökohtaisesti sovittu työllisyysviranomaisen kanssa ennen opintojen aloittamista. Jo alkaneita opintoja voidaan kuitenkin tukea kaikkien edellytysten täyttyessä esimerkiksi silloin, kun opinnot ovat alkaneet työsuhteen aikana. Lomautuksen aikana alkaneet opinnot ovat työsuhteen aikana alkaneita. Siitä ei siis muodostu estettä, vaikka opinnot ovat aloitettu lomautuksen aikana ja tukemisesta ei ole sovittu ennakkoon työllisyysviranomaisen kanssa.

Voit suorittaa lyhytkestoiseksi katsotut opinnot vain kerran lomautettuna ollessa, jonka jälkeen voit suorittaa toiset lyhytkestoiset opinnot vasta työssäoloehdon täytyttyä uudelleen. Edellä mainittu tarkoittaa yleensä tilannetta, jossa olet ollut edellisten opintojen jälkeen työelämässä vähintään 6 kuukautta ja työttömyyspäivärahan enimmäisaika on alkanut alusta. Lisätietoja työssäoloehdosta ja sen täyttymisestä löydät Kelan ja TYJ:n verkkosivuilta. Jos lyhytkestoisen opiskelun mahdollisuus on kertaalleen käytetty, tai jos sen edellytykset eivät muuten täyty, kannattaa selvittää voisiko opiskelu olla sivutoimista tai työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun piiriin kuuluvaa.

Entä, jos olen alle 25-vuotias? Silloin työttömyysetuuden saaminen voi jatkua vain opintojen ollessa sivutoimisia laajuuden tai työhistorian perusteella. Lyhytkestoinen opiskelu tai työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu eivät toteudu kohdallasi lakiin kirjoitetun ikävaatimuksen vuoksi.

Olen aloittamassa uudet opinnot lomautettuna vuoden 2022 puolella. Voinko saada työttömyysetuutta opintojen aikana?

Työttömyysetuuden saaminen voi jatkua opintojen aikana, jos jokin seuraavista vaihtoehdoista toteutuu.

Lyhytkestoinen opiskelu tai työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu voi toteutua vain 25 vuotta täyttäneen kohdalla. Alle 25-vuotias voi saada työttömyysetuutta omaehtoisten opintojen aikana vain, jos opinnot ovat sivutoimisia laajuuden tai työhistorian perusteella. Tutustu myös, mitä näistä vaihtoehdoista on kerrottu tämän blogitekstin edellisen kysymyksen vastauksen kohdalla.

Ilmoita kaikista opinnoista työllisyysviranomaiselle, jotta niiden vaikutus työttömyysetuuden saamiseen selvitetään. Työnhaku on syytä pitää voimassa myös opintojen aikana, koska se on edellytys työttömyysetuuden saamiselle. Olen koonnut ohjeet opinnoista ilmoittamiseen seuraavaan taulukkoon.


Lyhytkestoinen opiskelu Sivutoiminen opiskelu Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu
Milloin haetaan Kun olet saanut opiskeluoikeuden Kun olet saanut opiskeluoikeuden Kun olet saanut opiskeluoikeuden, mutta ennen opintojen aloittamista
Miten haetaan Jätä yhteydenottopyyntö mahdollisimman pian Oma asioinnista koskien koulutusta ja kerro tekstikentässä tiedot opinnoista Ilmoita opinnoista mahdollisimman pian Oma asioinnin kohdasta, jossa tehdään muutoksia työnhakuun Toimita lomakkeet täytettynä TE-toimistoon tai kuntakokeiluun, riippuen siitä kumman asiakas olet
Muuta huomioitavaa Pidä yhteystietosi ajan tasalla, koska sinuun ollaan yhteydessä puhelimitse viiden arkipäivän kuluessa Vastaa saamaasi selvityspyyntöön Oma asioinnissa määräaikaan mennessä

Lomakkeet

TE-toimiston asiakkaat: TEM621 ja TEM623

Kuntakokeilun asiakkaat:
KK621 ja KK623

Muista selvittää mahdollisuus työttömyysetuudella tuettuun omaehtoiseen opiskeluun ennen opintojen aloittamista.

Voiko työttömyysetuudella opiskelu vaikuttaa palkkatuen suuruuteen?

Työttömyysetuudella opiskelulla voi olla vaikutusta palkkatukeen, jos se on jotain seuraavista:

Sen sijaan sivutoimisella opiskelulla ei ole vaikutusta. Sillä ei ole merkitystä, onko opiskelu sivutoimista laajuuden vai työhistorian perusteella. Sivutoimisen opiskelun edellytykset täyttävällä lyhytkestoisella opiskelulla ei ole vaikutusta palkkatukeen.

Heräsikö kysymyksiä? Ota yhteyttä meille Koulutusneuvontaan, niin mietitään yhdessä kuinka asiassa kannattaa edetä. Kovasti onnea ja menestystä opintoihin!

/Panu

Koulutusneuvoja
Valtakunnallinen koulutusneuvonta

Lähteet

Työttömyysturvalaki (30.12.2002/1290) (viitattu 12.11.2021)
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021290

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (28.12.2012/916) (viitattu 12.11.2021)
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120916

Työ- ja elinkeinoministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriön ohje TE-toimiston tehtävistä työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanossa (29.04.2022 TEM/12765/2022) (viitattu 20.5.2022)
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/540001/48158

Työ- ja elinkeinoministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriön ohje julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta (19.12.2017 TEM/2376/00.03.05.02/2017) (viitattu 12.11.2021)
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/540001/42910

Työmarkkinatori: Koulutusneuvonta (viitattu 20.5.2022)
https://tyomarkkinatori.fi/info/valtakunnalliset-neuvontapalvelut/henkiloasiakkaan-neuvontapalvelut/koulutusneuvonta

Suotuisa suunta: Opintovapaa on lakisääteinen oikeus (viitattu 12.11.2021)
http://suotuisasuunta.blogspot.com/2016/10/opintovapaa-on-lakisaateinen-oikeus.html

Suotuisa suunta: Avoimen opintojen tukimahdollisuuksista (viitattu 12.11.2021)
http://suotuisasuunta.blogspot.com/2015/08/avoimen-opintojen-tukimahdollisuuksista.html

Suotuisa suunta: Lyhytkestoinen opiskelu ei estä työttömyysetuuden saamista (viitattu 12.11.2021)
http://suotuisasuunta.blogspot.com/2019/02/lyhytkestoinen-opiskelu-ei-esta.html

Suotuisa suunta: Kotoutumislain mukainen maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu (viitattu 12.11.2021)
https://suotuisasuunta.blogspot.com/2021/03/kotoutumislain-mukainen-maahanmuuttajan.html

Suotuisa suunta: Opintojen osoittaminen sivutoimiseksi työhistorialla (viitattu 12.11.2021)
http://suotuisasuunta.blogspot.com/2021/02/opintojen-osoittaminen-sivutoimiseksi.html

Suotuisa suunta: Tieteellisen jatkotutkinnon suorittaminen työttömyysetuudella (viitattu 12.11.2021)
http://suotuisasuunta.blogspot.com/2021/04/tieteellisen-jatkotutkinnon.html

Suotuisa suunta: Opiskelun aikainen työnhakuvelvollisuus uudessa työvoimapalvelumallissa (viitattu 20.5.2022)
http://suotuisasuunta.blogspot.com/2022/04/opiskelun-aikainen-tyonhakuvelvollisuus.html

Opintopolku-portaali (viitattu 20.5.2022)
https://opintopolku.fi/konfo/fi/

(Päivitetty 20.5.2022. Päivitettiin linkit ja lähdeluettelo ajan tasalle.)

(Päivitetty 23.2.2022. Lisättiin tieto työttömyysetuudella opiskelun mahdollisesta vaikutuksesta palkkatukeen.)