keskiviikko 8. tammikuuta 2020

Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun hakemisesta(Päivitetty 9.11.2022)

Huomautus kuntakokeilujen asiakkaille!

Tämä blogiteksti on muilta osin ajan tasalla, mutta työllisyyden kuntakokeilujen alkamisen johdosta tietyt yksityiskohdat ovat muuttuneet. Jos olet saanut tiedon asiakkuutesi siirtymisestä kuntakokeiluun, ratkaisun työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta antaa kotikuntasi. Kuntakokeilun asiakkaana käytät hakemiseen TEM-lomakkeiden sijaan KK621- ja KK623-lomakkeita. Kotoutumislain mukaista omaehtoisen opiskelun tukea hakevat maahanmuuttajat käyttävät KK621-lomakkeen sijaan lomaketta KK0714. Toimita lomakkeet suoraan kotikuntaasi, jonka yhteystiedot löydät Kuntaliiton verkkosivuilta.


Moni 25 vuotta täyttänyt TE-toimiston asiakas on saanut opiskelupaikan nyt tammikuussa alkaviin omaehtoisiin opintoihin tai ainakin suunnittelee aloittavansa opinnot syksyllä. Sen vuoksi eräs Koulutusneuvonnan kysytyimmistä asioista koskeekin tällä hetkellä työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun hakemista. Kuinka se tapahtuu? Missä vaiheessa haen tukea? Mistä löydän tarvittavat lomakkeet? Ja niin edelleen. Näihin tärkeisiin asioihin paneudun tässä blogitekstissä kysymysten ja vastausten kautta.

Tässä blogitekstissä en käsittele työttömyysetuudella opiskelun yleisiä edellytyksiä, koska niistä löytyy runsaasti tietoa Työmarkkinatorilta, julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annetusta laista ja lain soveltamisohjeesta. Voit olla yhteydessä meille Koulutusneuvontaan, jos sinua askarruttaa tämän opintojen rahoitusmuodon soveltuvuus kohdallasi. Olethan kuitenkin tietoinen, että Koulutusneuvonnasta käsin emme pysty lupaamaan tuen saamista; tuen saaminen perustuu aina oman alueesi TE-toimiston harkintaan.

Huom.! Paikallisilla TE-toimistoilla voi olla omia menettelyohjeita omaehtoisen opiskelun tuen hakemiseen, eikä tämän tekstin tarkoituksena ole korvata niitä ohjeita. Mikäli tämän blogitekstin ja oman TE-toimistosi antamat ohjeet poikkeavat toisistaan, suosittelen noudattamaan ensisijaisesti oman TE-toimistosi antamia ohjeita.

Pitääkö TE-toimistolta kysyä lupa ennen omaehtoisiin opintoihin hakemista?


Ei tarvitse. Voit hakea omaehtoisiin koulutuksiin vapaasti, kunhan tiedostat samalla sen, että kielteisen ratkaisun tapauksessa päätoiminen opiskelu yleensä estää työttömyysetuuden saamisen.

Työttömyysetuutta voi saada kielteisestä ratkaisusta huolimatta, jos TE-toimisto katsoo opiskelun lyhytkestoiseksi tai sivutoimiseksi. Näitä vaihtoehtoja en kuitenkaan avaa tässä kohtaa enempää.

Huom.! Kaikista opinnoista pitää ilmoittaa TE-toimistolle, jotta opiskelun mahdollinen vaikutus työttömyysetuuden saamiseen selvitetään.


Missä vaiheessa haen opintojani työttömyysetuudella tuettavaksi?


Mahdollisimman pian siinä vaiheessa, kun olet saanut oppilaitokselta tiedon opiskelupaikasta, mutta kuitenkin ennen opintojen aloittamista. Hakiessasi sinun pitää olla ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon. Kätevimmin työnhakijaksi ilmoittautuminen onnistuu Oma asioinnista.

Huom.! TE-toimisto ei käsittele hakemusta, jos et ole ilmoittautunut työnhakijaksi. 


Millä lomakkeilla hakeminen tapahtuu ja mistä ne löytyvät?


Hakeminen tapahtuu Suomi.fi -sivustolta hakusanoilla TEM621 ja TEM623 löytyvillä kahdella lomakkeella.

 • Koulutuspalvelun tuottajan selvitys TE-toimistolle työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista opinnoista (TEM621)
 • Perustelut koulutustarpeelle (TEM623)

Täytä TEM621-lomakkeesta ensimmäisen osan henkilötiedot itse, loppuosan täyttää oppilaitos (pois lukien sivu 3/3). Täytä TEM623-lomake kokonaan itse. Lomakkeet voit tulostaa itse tai hankkia paikallisesta TE-toimistosta.

Voit sopia oppilaitoksen kanssa TEM621-lomakkeen palauttamisesta joko niin, että oppilaitos palauttaa lomakkeen täytettynä suoraan TE-toimistolle tai että täytetty lomake kulkee sinun kauttasi TE-toimistolle.

Huom.! Jos olet maahanmuuttaja ja haet tukea kotoutumislain mukaiseen omaehtoiseen opiskeluun, täytä silloin TEM621-lomakkeen sijasta lomake TEM0714.


Mitä liitteitä laitan hakemukseen?


Se riippuu siitä minkä TE-toimiston asiakas olet, onko kyse jo alkaneista opinnoista ja myös kouluttautumisen taustalla olevista syistä. Tässä vinkkejä liitteiden suhteen.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston ja Varsinais-Suomen TE-toimiston asiakkaiden on syytä laittaa hakemuksen liitteeksi kopio oppilaitoksesta saadusta hyväksymisilmoituksesta opintoihin. Kuinka toimin, jos en ole saanut paperista hyväksymisilmoitusta? Myös oppilaitoksesta saatu sähköposti tai tuloste Opintopolku.fi -portaalista käy, kunhan siitä käy ilmi opintoihin hyväksytyksi tuleminen. Jos olet jonkin muun TE-toimiston asiakas, sinun ei tarvitse toimittaa kopiota oppilaitoksen hyväksymisilmoituksesta ellei TE-toimisto sitä erikseen pyydä.

Hakiessa tukea jo alkaneisiin opintoihin (esim. vähintään vuoden keskeytyneenä olleisiin opintoihin tai työsuhteen aikana alkaneisiin opintoihin), laita liitteeksi oppilaitoksesta hankkimasi tuore opintosuoritusote, josta käyvät ilmi tähän mennessä suorittamasi opinnot.

Jos opiskelun taustalla on terveydellisiä syitä ja sinulla on kouluttautumista tukeva lääkärinlausunto (tai jokin muu asiantuntijalausunto), laita siitä kopio hakemuksen liitteeksi. Terveydellisten syiden ollessa taustalla on syytä selvittää aina ensiksi, toteutuuko ammatillisen kuntoutuksen kautta uudelleen kouluttautumisen vaihtoehto.

Jos olet jo hakenut tukea ammatillisen kuntoutuksen kautta ja saanut siitä kielteisen päätöksen, mainitse asiasta TEM623-lomakkeessa ja laita kopio päätöksestä hakemuksen liitteeksi.

Jos tiedossasi on varma työpaikka, johon työllistymisen ehtona on hakemasi koulutuksen käyminen, voit pyytää työnantajaa kirjoittamaan siitä vapaamuotoisen todistuksen TE-toimistolle. Laita todistus työllistymisestä hakemuksen liitteeksi.

Huom.! TE-toimisto voi pyytää sinua toimittamaan hakemuksen liitteeksi muitakin asiakirjoja kuin tässä mainittuja. Asiakirjojen suhteen kaikkein tärkeintä on toimittaa TEM621- ja TEM623-lomake riittävän ajoissa TE-toimistolle. Hakemusta voi täydentää tarvittaessa toimittamalla lisää liitteitä TE-toimistolle.


Voinko hakea tukea opintojen alkamisen jälkeen?


Voit hakea, mutta sillä voi olla vaikutusta tuen saamiseen. Jo alkaneiden opintojen tukeminen on nimittäin mahdollista vain tietyissä tilanteissa. Lain mukaan tuettavasta opiskelusta on sovittava työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa ennen opintojen aloittamista. Opintojen tukemisesta voidaan sopia opintojen alkamisen jälkeen vain, jos jokin seuraavista ehdoista toteutuu:

 • opinnot ovat olleet keskeytyneenä vähintään vuoden ajan
 • opinnot ovat aloitettu työsuhteen aikana (ml. oppisopimus)
 • opinnot ovat aloitettu työvoimakoulutuksena
 • opinnot ovat aloitettu työnantajalta saadun taloudellisen etuuden jaksotuksen aikana
 • opiskelupaikka on saatu peruutuspaikkana opintojen alkamisen jälkeen
 • jos siihen on painava syy (esim. TE-toimiston aikataulut).

Silloin kun haet tukea vähintään vuoden keskeytyneenä olleisiin opintoihin, on tärkeää hakea tukea hyvissä ajoin ennen kuin aloitat opiskelun uudelleen; hyvä nyrkkisääntö on, että TEM621-lomakkeessa mainitun opintojen jatkamispäivämäärän pitää olla tulevaisuudessa suhteessa siihen päivämäärään, jolloin palautat lomakkeen TE-toimistolle. Edellytysten täyttymisen arvioi aina oman alueesi TE-toimisto.

Miten ja mihin lomakkeet palautetaan?


Lomakkeet palautetaan mahdollisten liitteiden kera oman alueen TE-toimiston kirjaamoon esimerkiksi postitse tai sähköisesti Turvaviestin kautta. Lomakkeet voi palauttaa myös suoraan TE-toimiston asiantuntijalle paikan päällä asioidessa tai TE-toimiston postilaatikkoon. Oman alueesi TE-toimiston yhteystiedot löydät TE-palvelut.fi -sivustolta. Työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua ei voi nykyisellään hakea Oma asiointi-palvelun kautta.

Turvaviestin kautta toimitettavat asiakirjat voi joko skannata tai kuvata digikameralla. Tiedostomuotona voi käyttää word-, pdf- tai jpg-muotoa. Tärkeintä on, että asiakirjat ovat helposti avattavissa ja teksti on luettavissa. Sähköisen asiakirjan kohdalla allekirjoitus ei ole välttämätön.

Huom.! Jos palautat asiakirjoja sähköpostitse TE-toimiston kirjaamon sähköpostiosoitteeseen, huomioithan, ettei sitä pidetä erityisen tietoturvallisena tapana toimittaa henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja. Lähettäminen sähköpostin kautta tapahtuu siis omalla vastuullasi. Sähköisten asiakirjojen toimittamisen kohdalla suosittelen Turvaviestin käyttämistä.

Voinko palauttaa TEM621- ja TEM623-lomakkeen eri aikaan?


Voit palauttaa. Voit toimittaa TE-toimistolle heti opiskelupaikan saatuasi TEM623-lomakkeen ja laittaa saatesanoiksi: TEM621-lomake toimitetaan heti, kun oppilaitos saa sen täytettyä. Näin on järkevää toimia erityisesti silloin, kun opinnot ovat alkamassa nopealla aikataululla.

Voit sopia oppilaitoksen kanssa TEM621-lomakkeen palauttamisesta joko niin, että oppilaitos palauttaa lomakkeen täytettynä suoraan TE-toimistolle tai että täytetty lomake kulkee sinun kauttasi TE-toimistolle.

Tarkoituksenani on aloittaa opinnot avoimen AMK:n polkuopintoina ja jatkaa sen jälkeen mahdollisimman pian varsinaisen AMK:n tutkinto-opiskelijaksi. Voinko hakea tukea samalla kertaa molempiin opintoihin?


Voit hakea ja kannattaakin hakea. Kerro TEM623-lomakkeessa, että haet tukea samalla kertaa myös polkuopintojen jälkeisiin varsinaisen AMK:n tutkintoon johtaviin opintoihin. Jos TE-toimisto puoltaa opintojen tukemista, enimmäistukiaika molempiin opintoihin on yhteensä 24 kuukautta. Sama mahdollisuus koskee myös avoimen yliopiston väyläopintoja ja varsinaisen yliopiston tutkintoon johtavia opintoja.

Huom.! Jos et hae tukea samalla kertaa myös varsinaisen AMK:n opintoihin, otathan huomioon sen, että polkuopintojen jälkeen varsinaisen AMK:n opintoihin tukea hakiessa sovelletaan samaa tiukkaa lainsäädäntöä kuin jo alkaneiden opintojen tukemiseen sovelletaan. Toisin sanoen, polkuopintojen suorittamisen jälkeen varsinaisen AMK:n opintoja voidaan tukea vain, jos opinnot ovat olleet polkuopintojen jälkeen keskeytyneenä vähintään vuoden ajan tai jos polkuopinnot ovat alkaneet esimerkiksi työsuhteen aikana. Jo alkaneiden opintojen tukemisesta on kerrottu tarkemmin aikaisemmin tässä blogitekstissä. 

Pitääkö minun olla hakuhetkellä täysin työtön?


Ei tarvitse olla. Lain soveltamisohjeen 6 luvun 4 §:ssä sanotaan, että työnhakijan ei tarvitse olla työtön, jotta hänen kanssaan voidaan sopia työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta. Hakiessasi sinulla voi olla kokoaikatyö, jonka päättyminen on varmistunut. Voit olla myös osa-aikatyössä, lomautettu tai sivutoiminen yrittäjä. Sivutoiminen opiskelijakin voi hakea päätoimisiin opintoihin työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua.

Huom.! Työstä irtisanoutuminen pelkästään opintojen vuoksi voi johtaa siihen, ettei TE-toimisto puolla opintojen tukemista työttömyysetuudella. Poikkeuksena tähän on, jos irtisanoutuminen johtuu terveydellisistä syistä tai olet määräaikaisessa palkkatukityössä. Vakituisesti työssäkäyviä suosittelen tutustumaan opintovapaaseen ja Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukeen.

Voinko saada ratkaisun opintojen tukemisesta ennen kuin olen saanut tiedon opiskelupaikasta? Olen hakenut maksulliseen koulutukseen ja haluaisin varmuuden etukäteen. En voi ottaa sitä riskiä, että joudun maksamaan kurssimaksuja siinäkin tapauksessa, jos saan kielteisen ratkaisun ja joudun luopumaan opiskelupaikasta työttömyysturvan säilyttämisen vuoksi.


Tässä tilanteessa jätä yhteydenottopyyntö Oma asioinnista koskien koulutusta. Kerro avoimessa tekstikentässä tilanteesta ja että haluat selvittää mahdollisuutesi työttömyysetuudella tuettuun omaehtoiseen opiskeluun ennen koulutukseen hakemista. Sinuun ollaan yhteydessä TE-toimistosta puhelimitse 0295-alkuisesta numerosta. Varaudu kertomaan suunnitteilla olevista opinnoista TE-toimiston asiantuntijalle. TE-toimisto voi harkintansa mukaan, joissakin tilanteissa, antaa opintojen tukemisesta ratkaisun jo ennen opiskelupaikan varmistumista. Tämä mahdollisuus perustuu lain soveltamisohjeen 6 luvun 4 §:n.

Huom.! Yhteydenottopyynnön voit jättää Oma asioinnista vain, jos olet ilmoittautunut työnhakijaksi.

Mistä voin seurata hakemuksen etenemistä?


Oma asioinnista voit katsella omia työnhakutietojasi, josta näet kaksi viimeisintä asiakastietoihin yhteydenottoihin tehtyä kirjausta. Yhteydenottoihin kirjataan niin lomakkeiden saapuminen TE-toimistoon kuin lopulta myös itse ratkaisu. Tarvittaessa voit olla yhteydessä meille Koulutusneuvontaan.

Kuinka nopeasti saan tietää ratkaisun?


Yleensä parin viikon kuluessa siitä, kun olet toimittanut TE-toimistolle kaikki ratkaisun tekemiseen vaadittavat asiakirjat. Ruuhka-aikoina, kuten ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulujen yhteishakujen opiskelijavalintojen julkaisemisen ajankohtina, ratkaisun saaminen voi hieman viivästyä. Löydät tiedon käsittelyajoista oman alueesi TE-toimiston kotisivuilta.

Sain kielteisen ratkaisun TE-toimistolta, mutta se on tehty puutteellisten tietojen pohjalta. Sain tiedon, että ratkaisusta ei voi valittaa. Voinko tehdä tilanteelle enää mitään?


Kyllä voit. Voit toimittaa TE-toimistolle ne tiedot, jotka ovat jääneet puuttumaan aikaisemmasta hakemuksestasi ja pyytää TE-toimistoa käsittelemään asian uudelleen. Pyyntö uudelleenkäsittelystä on tehtävä kirjallisesti. Paperinen kirje tai sähköpostiviesti oman alueesi TE-toimiston kirjaamoon riittää.

Saanko karenssin, jos en aloita tuettua omaehtoista opiskelua tai lopetan sen kesken?


Et saa karenssia. Lain soveltamisohjeen 6 luvun 7 §:n mukaan omaehtoisten opintojen lopettamisesta ei aiheudu korvauksetonta määräaikaa (eli karenssia) tai muuta seuraamusta. Tämä koskee nimenomaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisia opintoja.

Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun voi perua ennen opintojen aloittamista tai opiskelun voi lopettaa kesken opintojen. Voit hankkia oppilaitokselta tositteen opintojen päättymisestä ja toimittaa sen TE-toimistolle. Halutessasi voit toimia esimerkiksi niin, että kielteisen ratkaisun tapauksessa luovut opiskelupaikasta, jolloin sinulla ei ole enää päätoimisia opintoja estämässä työttömyysetuuden saamista.

Ennen opiskelupaikasta luopumista sinun kannattaa luonnollisesti selvittää, voisiko opintoja rahoittaa esimerkiksi Kelan opintotuen tai osa-aikatyön turvin. Jos haluat keskustella opintojen rahoitusvaihtoehdoista, voit olla yhteydessä meille Koulutusneuvontaan.

Huom.! Sinulla on velvollisuus edetä tuetuissa opinnoissa vaaditulla tavalla siihen saakka, kunnes olet lopettanut opinnot. Mikäli opinnot eivät ole edenneet vaaditulla tavalla, sillä voi olla seuraamuksia; lain mukaan oikeus työttömyysetuuteen lakkaa ajankohdasta, josta työnhakijan opintojen ei voida katsoa edenneen riittävästi. Tämä voi johtaa etuuksien takaisinperintään. 

Voiko työttömyysetuudella opiskelu vaikuttaa palkkatuen suuruuteen?


Työttömyysetuudella opiskelulla voi olla vaikutusta palkkatukeen, jos se on jotain seuraavista:

Sen sijaan sivutoimisella opiskelulla ei ole vaikutusta. Sillä ei ole merkitystä, onko opiskelu sivutoimista laajuuden vai työhistorian perusteella. Sivutoimisen opiskelun edellytykset täyttävällä lyhytkestoisella opiskelulla ei ole vaikutusta palkkatukeen.

Pitääkö työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun aikana hakea työtä?


Pitää hakea, jos työnhakuvelvollisuudesta on sovittu oman alueen TE-toimiston tai kuntakokeilun kanssa laadittavassa/päivitettävässä suunnitelmassa. Tämä on osa uutta työvoimapalvelumallia, joka on astunut voimaan 2.5.2022. Katso tarkemmat tiedot työnhakuvelvollisuudesta blogitekstistäni Opiskelun aikainen työnhakuvelvollisuus uudessa työvoimapalvelumallissa.

Voinko hakea harkinnanvaraista kulukorvausta työttömyysetuudella tuettuun omaehtoisen opiskeluun?


Harkinnanvaraista kulukorvausta ei voida myöntää palvelulain mukaiseen työttömyysetuudella tuettuun omaehtoiseen opiskeluun. Säännöksessä ei ole rajattu ulkopuolelle kotoutumislain mukaista omaehtoista opiskelua, joten kotoutumislain mukaisiin omaehtoisiin opintoihin voidaan myöntää harkinnanvaraista kulukorvausta kaikkien edellytysten täyttyessä. 

Edellytykset myöntämiselle ovat samat kuin työvoimakoulutusten kohdallakin ja hakeminen tapahtuu samalla tavalla. Lisätietoja edellytyksistä ja hakemisesta löydät tästä blogitekstistäni. Harkinnassa otetaan huomioon, että kotoutuja-asiakkaan kohdalla esimerkiksi kieliopinnot voivat edistää työllistymistä. Myös se huomioidaan, että esimerkiksi verkkokoulutukseen osallistumisesta ei välttämättä synny matkakuluja tai muita korvattavia kustannuksia. Etuuteen ei ole subjektiivista (ehdotonta) oikeutta, vaan se on nimensä mukaisesti harkinnanvarainen.

Mistä saan lisätietoja?


Lisätietoja voit kysyä Koulutusneuvonnasta. Oman alueesi TE-toimistoon saat yhteyden jättämällä Oma asioinnista yhteydenottopyynnön koskien koulutusta tai lähettämällä sähköpostia TE-toimiston kirjaamoon. Sähköpostiosoite löytyy TE-toimiston kotisivuilta yhteystiedoista.

/Panu

Koulutusneuvoja
Valtakunnallinen koulutusneuvonta

(Päivitetty 26.5.2020. Lisättiin tieto mahdollisuudesta toimittaa lomakkeet TE-toimistolle Turvapostin kautta.)

(Päivitetty 13.11.2020. Vaihdettiin Turvaposti --> Turvaviesti. Tarkennettiin allekirjoitusta.)

(Päivitetty 4.3.2021. Lisättiin blogitekstin alkuun huomautus kuntakokeilujen asiakkaille ja päivitettiin lähdeluetteloa.)

(Päivitetty 3.6.2021. Tarkistettiin ja päivitettiin toimimattomat linkit.)

(Päivitetty 23.2.2022. Lisättiin tieto työttömyysetuudella opiskelun mahdollisesta vaikutuksesta palkkatukeen.)

(Päivitetty 11.5.2022. Lisättiin kysymys ja vastaus koskien uuden työvoimapalvelumallin mukaista hakuvelvollisuutta, lisättiin tarkennus vastaukseen koskien seuraako opintojen keskeyttämisestä karenssia, päivitettiin linkit ja lähdeluettelo ajan tasalle.)

(Päivitetty 9.11.2022. Lisättiin kysymys ja vastaus koskien harkinnanvaraisen kulukorvauksen hakemisen mahdollisuutta.)

Lähteet


Työttömyysturvalaki (30.12.2002/1290) (viitattu 2.1.2020)
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021290

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (28.12.2012/916) (viitattu 10.12.2019)
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120916

Laki kotoutumisen edistämisestä (30.12.2010/1386) (viitattu 10.12.2019)
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (24.1.2003/13) (viitattu 27.12.2019)
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030013

Työ- ja elinkeinoministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriön ohje julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta (TEM/2376/00.03.05.02/2017) (viitattu 10.12.2019)
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/540001/42910

Tyomarkkinatori.fi: Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella (viitattu 11.5.2022)

TEM.fi: Työllisyyden kuntakokeilut (viitattu 4.3.2021)

Kuntaliitto.fi: Työllisyyskokeilut (viitattu 4.3.2021)

Suotuisa suunta: Opiskelun aikainen työnhakuvelvollisuus uudessa työvoimapalvelumallissa (viitattu 11.5.2022)

Suotuisa suunta: Opintojen etenemisvaatimus työttömyysetuudella tuetussa omaehtoisessa opiskelussa (viitattu 11.5.2022)

8 kommenttia:

 1. Olen VALMISUNUT Luksia VALMA koulutuksesta. 8.6.2021.
  Liitteessä näette minun opintosuorite otteen. Virallisen todistuksen saamiseen menee muutama viikko. Voinko lähettää sen teille valokuvana virkailijalle?
  Olen saanut opiskelupaikan Ravintola- ja catering-alan perustutkinosta, Luksia Nummela.
  Onko minun mahdollista opiskella koulutuksessa Työmarkkinatuella?
  Pääsen aloittamaan koulutuksen 9.6 jälkeen.
  Koulutuksessa on kesäloma 24.6-1.8.2021
  Olen pyytänyt koulua lähettämään TEM-lomakkeen teille. En tiedä toimittavatko lomakkeen minulle vai suoraan teille.
   
  Tarvitsetteko lisäselvitystä asiasta?
   

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Onnittelut valmistumisen ja uuden opiskelupaikan johdosta! Jos olet TE-toimiston asiakas, voit toimittaa kuvan todistuksesta esimerkiksi Turvaviestin kautta: https://turvaviesti.te-toimisto.fi/

   Voit selvittää työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun mahdollisuutta jättämällä mahdollisimman pian yhteydenottopyynnön TE-palvelut.fi -sivustolta Oma asiointi-palvelusta koskien koulutusta. Sen johdosta sinuun ollaan yhteydessä puhelimitse.

   Muistathan toimittaa molemmat TEM-lomakkeet ennen perustutkinto-opintojen aloittamista. Lomakkeet voi toimittaa joko yhdessä tai erikseen. Sekin on mahdollista, että oppilaitos toimittaa koulutuspalvelun tuottajan selvityksen suoraan TE-toimistolle.

   Valitettavasti opintojen tukemista koskevaa asiaa ei voi selvittää tai viedä eteenpäin täällä blogitekstin kommenteissa. Mukavaa kesän jatkoa sinulle! /Panu

   Poista
 2. Ellei aloita lyhytkestoisia opintoja, joihin on te-toimiston "lupa", tuleeko tästä karenssia?Kyseessä ei siis ole työllistämistä edistävä palvelu, vaan lyhytkestoinen koulutus. Saako lain kohdan myös, mistä teksti löytyy.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei, sinun ei tarvitse aloittaa lyhytkestoista opiskelua, mikäli et tahdo. Ilmoita vain asiasta TE-toimistoon. Asiasta ei tule seuraamuksia. Tätä ei sanota suoraan missään laissa.

   Työttömyysturvalaista https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021290#O1L1P5 voit tarkistaa sen, mitkä ovat työllistämistä edistäviä palveluja. Ne on lueteltu Työttömyysturvalain 1 luvun 5§ kohdassa 15. Lyhytkestoinen opiskelu ei kuulu työllistymistä edistäviin palveluihin. Sen jälkeen voit tarkistaa, mitä asioita pidetään työvoimapoliittisesti moitittavina. Täältä ei löydy lyhytkestoisista opinnoista eroamista.

   Terveisin Kirsti Koulutusneuvonnasta

   Poista
 3. Kumpi loppupeleissä olisi kannattavampaa; hakea tuota omaehtoista opiskelua työttömyysetuudella, vai ihan opintotuki + asumistuki, & lainantakaus opintolainaan. Molemmat taitavat poissulkea toisensa?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Yhdelle voi olla kannattavampaa opiskella työttömyysetuudella ja toiselle Kelan opintotuella.

   Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna voit verrata saamasi työttömyysetuuden määrää (ota huomioon mahdollinen korotusosa) arvioon opintotuen ja asumistuen määrästä (ks. linkit alempana). Työttömyysetuutta on monen suuruista, riippuen siitä saatko työttömyyskassan maksamaa ansiopäivärahaa vai Kelan maksamaa peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Opintotuen suuruuskin vaihtelee riippuen omasta tilanteestasi ja opinnoistasi.

   Kelan opintotuen suuruutta voit arvioida tällä laskurilla:
   https://asiointi.kela.fi/otlaskenta_app/OTLaskentaApplication?&lang=fi

   Yleisen asumistuen määrää voit arvioida tällä laskurilla:
   https://asiointi.kela.fi/aylaskenta_app/AYLaskentaApplication?&lang=fi

   Ymmärrän hyvin, että esimerkiksi työmarkkinatukea saavan kohdalla opintoraha ja opintolaina voivat olla houkutteleva vaihtoehto opintojen aikaisen toimeentulon turvaamiselle. Opintolainan suhteen täytyy kuitenkin muistaa, että se pitää maksaa takaisin.

   Vaikka päätoimisen opiskelijan kohdalla ensisijainen tukimuoto on yleensä opintotuki, se ei ole aina mahdollinen vaihtoehto. Korkeakouluopintoihin on käytettävissä tietty määrä opintotukikuukausia. Esimerkiksi tilanteessa jossa opintotukikuukaudet on käytetty aikaisemman tutkinnon yhteydessä, uudet korkeakouluopinnot pitää rahoittaa jotenkin muuten kuin opintotuella. Lisäksi avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin ei voi saada opintotukea.

   Työttömyysetuutta ja opintotukea ei voi saada samaan aikaan. Ei ole mahdollista yhdistellä näitä etuuksia esimerkiksi siten, että opiskelee työttömyysetuudella tuetusti ja saa sen lisäksi opintolainan valtiontakauksen. Toivotan oikein mukavaa viikon jatkoa ja menestystä opintoihin!

   /Panu

   Poista
 4. Nuo sähköiset asiakirjat ovat itselleni olleet ongelma. Olenkin miettinyt PDF muokkausohjelman hankkimista. Ilmeisesti sillä saa paljon tehtyä tiedostoihin liittyen, ja myös liitettyä sähköisen allekirjoituksen. Itselle hieman vieraita nämä asiat, siksi mielelläni vierailen paikanpäällä virastoissa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei Aino! Kiitos viestistä. PDF-muokkausohjelman hankkiminen ei ole välttämätöntä. Lomakkeista on saatavilla myös DOC-versiot, jotka avautuvat Microsoft Word (tai vastaavalla) tekstinkäsittelyohjelmalla. DOC-version voi tekstinkäsittelyohjelmalla täydentää ja tallentaa. Tallennetun tiedoston voi sitten lähettää TE-toimistolle/kuntakokeilulle. On olemassa myös ilmaisia tekstinkäsittelyohjelmia, joilla DOC-lomakkeiden muokkaaminen ja tallentaminen onnistuu. Sähköisen asiakirjan tapauksessa allekirjoitus ei ole välttämätön, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä ja se on muutenkin kunnossa. Mukavaa perjantaita ja viikonloppua! /Panu

   Poista