keskiviikko 19. lokakuuta 2016

Opintovapaa on lakisääteinen oikeus(Päivitetty 14.5.2019) 

Työssäkäyvän yksi parhaista opintojen rahoittamisen keinoista on hankkia opintovapaata työstä ja sille ajalle anoa joko Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukea tai Kelanopintotukea. Mutta mikä on tämä paljon hehkutettu opintovapaa ja kuinka sitä voi saada? Siihen paneudun tässä blogitekstissäni. Tarkoituksena ei ole tehdä kaiken kattavaa esitystä opintovapaasta, vaan pikemminkin käytännönläheinen johdatus aiheeseen.

Mikä ihmeen opintovapaa?

Opintovapaa on määräaikainen vapautus työstä opintojen tekemistä varten. Sitä ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen, kuten esimerkiksi “kielikylpymatkaan” ulkomaille, jollei kyseiseen matkaan liity opintovapaan kriteerit täyttävää opiskelua. Opintovapaa perustuu työntekijän omaan tahtoon ja sitä haetaan työnantajalta joko suullisesti tai kirjallisesti (hakemisesta tarkemmin myöhemmin). Yleensä opintovapaata haetaan sen vuoksi, ettei opintojen tekeminen onnistu työn ohessa. Opinnot voivat olla esimerkiksi niin kuormittavia, lähiopetusjaksot voivat osua työnteon kanssa pahasti päällekkäin ja/tai opinnot voivat tapahtua toisella paikkakunnalla.

Työntekijällä on lakisääteinen oikeus opintovapaaseen. Opintovapaasta on säädetty opintovapaalaissa ja opintovapaa-asetuksessa. Asetuksessa on määritelty tarkemmin muun muassa opintovapaan hakeminen, myöntäminen, antamistapa ja opiskelun muoto. Järjestelmän tarkoituksena on parantaa työelämässä toimivan väestön koulutus- ja opiskelumahdollisuuksia.

Opintovapaa on siinä mielessä subjektiivinen oikeus, että työnantajan on sitä myönnettävä, jos laissa ja asetuksessa säädetyt edellytykset myöntämiselle vain täyttyvät eikä perusteita siirtämiseen ole. Vaikka työntekijän oikeus opintovapaaseen on vahva, ei opintovapaata saa kuitenkaan aloittaa ilman työnantajalta saatua lupaa. Työnantaja voi irtisanoa työntekijän tai purkaa työsuhteen, jos työntekijä jää opintovapaalle ilman työnantajan lupaa.

Opintovapaa on lähtökohtaisesti palkaton vapaa, ellei siitä ole toisin sovittu työ- tai virkaehtosopimuksesta tai työntekijän ja työnantajan välillä. Työntekijän palvelussuhde säilyy opintovapaan aikana. Työntekijää ei saa irtisanoa eikä työsuhdetta purkaa pelkästään opintovapaan vuoksi. Opintovapaa ei tarjoa täydellistä suojaa työsuhteen säilymiselle, vaan työsuhde on päätettävissä opintovapaan aikana samoilla perusteilla kuin muidenkin työntekijöiden työsuhteet.

Kuka voi jäädä opintovapaalle ja kuinka pitkäksi aikaa?

Oikeus opintovapaaseen koskee työntekijöitä, virkamiehiä ja viranhaltijoita. Oppisopimuskoulutusta suorittava ei voi saada opintovapaata, kuten ei myöskään valvottua työharjoittelua tekevä. Näissä työsuhteen muodoissa opiskelu on jo osa työsuhdetta.

Jos olet ollut saman työnantajan palveluksessa vähintään vuoden ajan yhdessä tai useammassa jaksossa, voit saada opintovapaata enintään 2 vuotta. Sen jälkeen kun olet ollut 2 vuotta opintovapaalla, voit päästä uudelleen opintovapaalle 5 vuoden kuluttua ensimmäisen opintovapaan alkamisen jälkeen. Jos olet ollut saman työnantajan palveluksessa vähintään 3 kuukautta, voit saada opintovapaata enintään 5 päivää.


Milloin ja kuinka opintovapaata haetaan?

Opintovapaata haetaan lähtökohtaisesti siinä vaiheessa, kun on saanut opiskelupaikan. Opintovapaan voi hakea joko yhtenä tai useampana jaksona. On siis mahdollista hakea kerralla 2 vuotta opintovapaata tai vaikka 6 kappaletta 4 kuukauden opintovapaajaksoa 5 vuoden aikana, ja käydä jaksojen välissä työssä. Opintovapaata voi hakea myös osalle työpäivästä, eli vapaata olisi esimerkiksi klo 14—17. Varaudu kuitenkin siihen, että opintovapaapäiviä yhteen laskettaessa osittaiset opintovapaapäivätkin voidaan katsoa kokonaisiksi opintovapaapäiviksi.

Jos opintovapaa koostuu useista jaksoista, ei opintovapaata ole pakko hakea kerralla jokaiselle jaksolle. Tässä on hyvä tiedostaa kuitenkin sellainen asia, että opintovapaalain 8 §:n mukaan työnantajalle voi muodostua oikeus siirtää opintovapaata, “kun työntekijän aikaisemmasta opintovapaasta on kulunut vähemmän kuin kuusi kuukautta eikä opintovapaan aikana ole tarkoitus saattaa päätökseen aikaisemman opintovapaan aikana aloitettua opiskelua tai koulutusta.”

Edellä mainitun vuoksi voi olla järkevintä hakea kaikki opintovapaajaksot kerralla, jos se on vain suinkin mahdollista. Myös Työllisyysrahaston aikuiskoulutustuki kannattaa hakea kerralla mahdollisimman pitkälle ajalle, koska jos riskit toteutuvat ja työsuhde päättyykin opintovapaan aikana sinusta itsestä riippumattomista syistä johtuen, jo myönnetyt aikuiskoulutustukijaksot maksetaan työsuhteen päättymisestä huolimatta.

Opintovapaajaksoja miettiessä kannattaa kiinnittää huomiota myös siihen, mistä muodostuu toimeentulo opintojen kesälomien ajalle. Nimittäin, jos haet 2 vuotta opintovapaata putkeen ja sinulla on joka vuosi 3 kuukautta kesälomaa (jolloin et voi edetä opinnoissa), sinulle voi muodostua ongelma kesäajan toimeentulon kannalta. Kesäloman aikana ei yleensä pysty etenemään opinnoissa, joten kesäloman ajalle ei voi suositella aikuiskoulutustuen tai opintotuen hakemista. Tukea saavilla kun on velvollisuus edetä opinnoissa ja opinnoissa etenemistä myös seurataan etuuden maksajan taholta. Jos opinnoissa ei ole edennyt vaaditulla tavalla, jo maksetut tuet voidaan periä takaisin. Siksi on erittäin järkevää selvittää etukäteen oppilaitoksen kesälomajaksot ja hakea opintovapaa siten, että nämä jaksot jäävät opintovapaan ulkopuolelle. Tuolloin palaat kesälomien ajaksi oman työnantajan palvelukseen ja toimeentulo muodostuu palkasta.

Yli 5 työpäivää kestävää opintovapaata haetaan työnantajalta kirjallisesti vähintään 45 päivää ennen suunnitellun vapaan alkamista. Silloin työnantajan on ilmoitettava hakemusta koskevasta ratkaisusta kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen vapaan alkamista.

Enintään 5 työpäivää kestävää opintovapaata haetaan työnantajalta joko suullisesti tai kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen suunnitellun vapaan alkamista. Silloin työnantajan on ilmoitettava hakemusta koskevasta ratkaisusta kirjallisesti vähintään 7 päivää ennen vapaan alkamista. Suosittelen opintovapaan hakemista aina kirjallisesti vaikka lain mukaan ei olisi pakko. Näin molemmat osapuolet pysyvät kartalla, mistä on sovittu ja milloin.

Opintovapaata haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jonka on pidettävä sisällään opintovapaa-asetuksen 6§:ssä kerrotut tiedot. En lähde toistamaan tietoja tässä, vaan näin hyperlinkkien aikakaudella jokainen voi katsoa ne itse asetuksesta. Valtakunnallisesti yhtenäistä, “virallista” lomakepohjaa ei ole olemassa. Isoilla työnantajilla on omia lomakepohjia opintovapaan hakemiseen ja sellaista kannattaa tietysti käyttää aika kun mahdollista. Kirjoista ja netistä voi löytyä myös ihan käyttökelpoisia lomakepohjia. Hakemuksen liitteeksi on hyvä laittaa kopio oppilaitoksesta saadusta hyväksymisilmoituksesta opintoihin, mikä toimii todisteena opintovapaan hyväksyttävästä käyttämisestä.

Minkälaisiin opintoihin opintovapaata voi saada?

Opintovapaata voi saada julkisen valvonnan alaiseen koulutukseen tai ammattiyhdistyskoulutukseen.

Julkisen valvonnan alaisella koulutuksella tarkoitetaan valtion tai kunnan järjestämää koulutusta ja valtionosuuteen oikeuttavaa tai valtion avustuksella tuettua koulutusta ja opetusministeriön erikseen hyväksymää muuta koulutusta. Opinnot voivat tapahtua myös ulkomailla, jos ne ovat rinnastettavissa julkisen valvonnan alaiseksi koulutukseksi.

Ammattiyhdistyskoulutuksella tarkoitetaan valtakunnallisten työmarkkinajärjestöjen välisessä työehto- tai virkaehtosopimuksessa erikseen sovittua koulutusta sekä maatalousyrittäjille järjestettyyn koulutukseen osallistumista. Jälkimmäisessä tapauksessa koulutuksen pitää liittyä maatalousyrittäjien yhteiskunnalliseen edunvalvontaan.

Kattavaa luetteloa erilaisista koulutuksista, jotka oikeuttavat opintovapaaseen, ei ole olemassa. Hyvä nyrkkisääntö kuitenkin on, että jos koulutus täyttää aikuiskoulutustuen kriteerit, täyttää se myös opintovapaan kriteerit. Aikuiskoulutustuestaannetun lain 6 §:ssä on kerrottu aikuiskoulutustukeen oikeuttavasta koulutuksesta. Lisäksi opintovapaa-asetuksen 3§:ssä on listattu yksityiskohtaisesti, mitä opintovapaalla suoritettava koulutus voi pitää sisällään (opetuksen seuraamista, käytännön harjoittelua jne.).

Opintovapaalla suoritettavien opintojen ei tarvitse liittyä millään tavalla nykyiseen työhön tai aikaisempaan koulutukseen. Opintojen kohteen saa työntekijä valita itse. Opintovapaa soveltuu siis erinomaisesti myös ammatinvaihtajille. Huomioithan kuitenkin sen, riittääkö opintovapaa opintojen loppuun suorittamiseen? Jos se ei riitä, kuinka rahoitat opintovapaan ylittävän ajan? Pystytkö tekemään opintoja työn ohessa? Nimittäin, jos joudut irtisanoutumaan työstä pelkästään omaehtoisten opintojen vuoksi, ei opintojen suorittaminen loppuun työttömyysetuudellatuetusti onnistu. Työvoimakoulutus on tässä suhteessa poikkeus, mutta siitä ei tässä yhteydessä enempää.


Voiko työnantaja estää opintovapaalle pääsyn tai siirtää sitä?

Periaatteessa työnantaja ei voi kokonaan estää työntekijää pääsemästä opintovapaalle, jos laissa ja asetuksessa säädetyt edellytykset vain täyttyvät. Työnantaja voi siirtää opintovapaalle pääsyä opintovapaalain 8 §:ssä mainituilla ehdoilla, eli muun muassa, jos opintovapaan myöntäminen hakemuksessa tarkoitettuna aikana tuottaisi tuntuvaa haittaa työnantajan harjoittamalle toiminnalle.

Tuntuva haitta voisi syntyä esimerkiksi, jos työnantajalla on vaikeaa saada sijaista lyhyiksi ajoiksi kerrallaan.

Jos aikaisemmasta opintovapaasta on kulunut alle 6 kuukautta, voi työnantaja siirtää opintovapaalle pääsyä, vaikka siitä ei aiheutuisi tuntuvaa haittaa. Siirtäminen ei kuitenkaan onnistu silloin, jos opintovapaalla saatetaan loppuun aiemman opintovapaan aikana aloitetut opinnot. Opintovapaan siirtäminen onnistuu yleensä enintään 2 kertaa peräkkäin. Poikkeuksen muodostavat ne työnantajat, joiden palveluksessa on alle 5 työntekijää, sillä heidän siirto-oikeutta ei ole rajoitettu.

Kuinka pitkäksi aikaa opintovapaalle pääsyä sitten voi siirtää? Työnantaja voi siirtää opintovapaan alkamisajankohtaa enintään kuudella kuukaudella kerralla. Jos kysymys on harvemmin kuin kuuden kuukauden väliajoin toistuvasta koulutuksesta, vapaata voi siirtää enintään siihen saakka, kunnes seuraava vastaava koulutustilaisuus järjestetään.

Voiko työntekijä siirtää opintovapaata, perua tai keskeyttää sen?

Työntekijä voi siirtää opintovapaalle pääsyä, jos opintovapaata on myönnetty yli 5 päivää ja siirrosta ei aiheudu työnantajalle tuntuvaa haittaa. Opintovapaan siirtämistä voidaan hakea enintään vuodeksi kerrallaan. Hakemus on tehtävä kirjallisesti.

Opintovapaan voi myös jättää käyttämättä kirjallisella ilmoituksella. Opintovapaan käyttämättä jättämisestä on tehtävä ilmoitus työnantajalle vähintään 2 viikkoa ennen opintovapaan alkamista.

Keskeyttäminen onnistuu, jos opintovapaata on myönnetty yli 50 työpäivän ajaksi. Keskeyttämisestä pitää ilmoittaa työnantajalle vähintään 4 viikkoa ennen aiottua työhön paluuta. Keskeytykselle ei edellytetä syytä.

Yleensä työnantaja palkkaa opintovapaan ajaksi sijaisen, mikä mutkistaa keskeyttämistä. Jos työnantaja on palkannut sijaisen, ei työnantajalla ole velvollisuutta ottaa opintovapaan keskeyttänyttä työntekijää takaisin töihin niin kauan kuin sijaisen työsopimus lain tai työehtosopimuksen mukaan on pidettävä voimassa.

Jos tulee työkyvyttömäksi opintovapaan aikana johtuen sairaudesta, synnytyksestä tai tapaturmasta ja työkyvyttömyys jatkuu yhtäjaksoisesti yli 7 päivää, ei tämän ajan ylittävää osaa työkyvyttömyysajasta lueta opintovapaa-ajaksi. Edellytyksenä on, että työntekijä pyytää opintovapaan keskeyttämistä ilman aiheetonta viivytystä. Työntekijä voi käyttää näin säästyneen opintovapaa-ajan myöhemmin.

Keneen otan yhteyttä ongelmatilanteissa?

Jos kuulut ammattiliittoon, voit kysyä apua opintovapaaseen liittyvissä ongelmatilanteissa oman ammattiliiton lakimieheltä. Apua voit kysyä myös työsuojeluviranomaiselta.


Lähteet ja lisätietoja


Opintovapaalaki 9.3.1979/273 (viitattu 14.10.2016)

Opintovapaa-asetus 7.12.1979/864 (viitattu 14.10.2016)

Laki aikuiskoulutustuesta 28.12.2000/1276 (viitattu 14.10.2016)

Työsuojelu: Opintovapaa (viitattu 14.10.2016)

Kirsi Parnila, Hanna Skurnik-Järvinen: Työpaikan poissaolot käytännönläheisesti (Kauppakamari 2015), s. 116-121

/Panu
 
Päivitetty 14.5.2019. Päivitettiin tekstistä Koulutusrahasto --> Työllisyysrahasto. Lisättiin linkit Työllisyysrahastoon ja Kelaan. Laitettiin kaikki linkit avautumaan omiin ikkunoihin.

Päivitetty 15.11.2017. Lisättiin blogitekstin loppuun lisätietoihin linkki TEM:n Opintovapaa-esitteeseen.

71 kommenttia:

 1. Moikka! Olen pyrkinyt kouluun. Miten on, jos haen opintovapaata suoraan 2 vuodeksi, kuinka voin menetellä koulujen loma-aikoina? Voinko tehdä keikkaa muille työnantajille? Olen töissä hoitoalalla joten keikkaa kyllä riittäisi. Rehellisesti sanottuna en välttämättä haluaisi palata omaan työhöni kesien ajaksi. Entä aikuiskoulutustuki. Haenko sitä vain lukukauden kuukausille vai onko aikuiskoulutustuki yhtäkuin opintovapaa ajallisesti? Ajatukseni olisi siis anoa kevät ja syyslukukausille aikuisopintotukea ja opintovapaata koko kahdelle vuodelle. Onnistuuko se?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Moikka! Kiitos viestistä. Ensimmäinen vaihtoehto on hakea opintovapaata pelkästään niille jaksoille, kun oppilaitoksella on tarjota opetusta. Siinä tapauksessa kesäaika jää yleensä opintovapaan ulkopuolelle, jolloin palaat oman työnantajan palvelukseen (ellei työnantajan kanssa ole toisin sovittu). Voit selvittää oppilaitoksesta, pystyykö opinnoissa etenemään kesäaikana. Etenemismahdollisuus hieman vaihtelee koulutuksittain. Monissa korkeakouluopinnoissa voi edetä kesälläkin.

   Toinen vaihtoehto on hakea opintovapaata 2 vuotta yhteen putkeen. Tässä vaihtoehdossa omalla työnantajalla ei ole velvollisuutta tarjota sinulle työtä kesäaikana, eikä sinulla ole vastaavasti velvollisuutta palata työnantajasi palvelukseen kesäaikana. Voit hakea kesätyöpaikkaa toiselta työnantajalta, jollei oikeutta työskentelyyn toisen työnantajan palveluksessa ole mitenkään rajoitettu. Mahdolliset rajoitukset saat selville omalta työnantajaltasi.

   Opintovapaan hakeminen 2 vuotta putkeen ja aikuiskoulutustuen hakeminen pelkästään kevät- ja syyslukukausille on mahdollista. Aikuiskoulutustukea haetaan sille ajalle, jolloin ollaan opintovapaalla JA opiskellaan. Aikuiskoulutustukea ei siis tarvitse hakea koko opintovapaan ajalle. Kun tukea haetaan Koulutusrahastosta, hakulomakkeessa pystyy ilmoittamaan kesätauot, jolloin ei opiskella. /Panu

   Poista
 2. Kiitos kattavasta vastauksesta! Näillä on hyvä jatkaa eteenpäin.

  VastaaPoista
 3. Hei, Olen opettaja, ja opetukseni määrä vaihtelee aika paljon kuukausittain. Jos jään opintovapaalla sellaisina kuukausina, kun opetusta olisi yli opetusvelvollisuuden, voiko työnantaja pidättää palkastani enemmän kuin kuukausipalkan verran per kuukausi? En tosin tiedä, miten tällainen onnistuisi, ehkä takautuvasti. Vai jättääkö työantaja maksamatta vain kuukausipalkan opintovapaakuukausiltani riippumatta siitä, miten paljon minulle on suunnittelu opetusta kullekin kuukaudelle?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Sinun kannattaa keskustella näistä palkan pidättämiseen liittyvistä yksityiskohdista ensiksi työnantajasi kanssa. Mikäli asiat eivät selviä sitä kautta tai olette asioista eri mieltä, voit kysyä neuvoa oman ammattiliiton lakimieheltä tai työsuojeluviranomaiselta. Koulutusneuvojana en osaa valitettavasti auttaa tässä asiassa. /Panu

   Poista
 4. Hei! Työskentelen henkilökohtaisena avustajana (110 h/kk) ja aion hakea sosionomi-monimuoto-opintoihin (Diak). Voinkohan saada opintovapaata, jos opiskelu työn ohella ei onnistu? Lähiopetusta on viikko 3-4 viikon välein. Vai voiko opintovapaata hakea vain näille lähiopetusviikoille?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei, kiitos viestistä! Voit saada opintovapaata, jos sen myöntämisen edellytykset täyttyvät kohdallasi. Edellytyksenä on muun muassa, että olet ollut työsuhteessasi yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään vuoden. Voit hakea vapaata vain lähiopetusviikoille tai esimerkiksi kerralla kahden vuoden ajalle. –Miia

   Poista
  2. Kiitos tiedosta!

   Poista
 5. Hei. Olen hakennut opintovapaata 3.6.2018 asti. Olen vakituisessa työsuhteessa. Mutta kesäksi ei ole työnantajalla töitä tarjota. Olen ns kesäkeskeytyksellä. Opintovapaata haen syksyllä uudestaan. Kysyn olenko kesänaikana oikeutettu liiton päivärahaan? Olen koulun kirjoilla 31.5.2019 asti.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kysymyksestä. Täällä blogitekstin kommenteissa ja saatavilla olevien rajallisten tietojen (työsuhde ja opinnot) perusteella ei pysty arvioimaan varmuudella oikeutta työttömyysetuuteen.

   Epäilen kuitenkin vahvasti, että oikeutta työttömyysetuuteen kuten ansiopäivärahaan ei olisi jo sen vuoksi, koska opinnot ovat tuolloin vielä kesken. Epäilyni perustuu työttömyysturvalain 2 luvun 10 §:n, jonka mukaan "Päätoimisella opiskelijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Rajoitus koskee myös päätoimisen opiskelun lomajaksoja." Useimmiten opintovapaalla suoritettavat opinnot ovat päätoimisia, koska se mahdollistaa opintovapaan ajalle haettavan tuen (opintotuki tai aikuiskoulutustuki) saamisen. Myös taustalla olevalla työsuhteella ja opintovapaan ottamisella siitä voi olla (ja todennäköisesti onkin) vaikutusta työttömyysetuuden saamiseen.

   Sinun kannattaa keskustella tarkemmin tästä vahvasti työttömyysturvaan liittyvästä asiasta olemalla yhteydessä työttömyysturvaneuvontaan, puh. 0295 020 701 (ma-pe klo 9.00–16.15). Voit halutessasi ilmoittautua työnhakijaksi Te-palvelut.fi -sivustolta kesän ajaksi, jolloin TE-toimisto tutkii oikeuden työttömyysetuuden saamiseen ja saat asiasta varmuuden. /Panu

   Poista
 6. Mitkä muut asiat kuin sijaisen saamattomuus voi säädösten nojalla aiheuttaa työnantajalle tuntuvaa haittaa, jolloin opintovapaan myöntämisen voisi evätä?

  Kuinka nopeasti työnantajan tulee käsitellä asia, kun koulutusrahaston sivuilta lähettää työnantajalle sen työnantajalomakkeen. Eli kuinka pitkään työnantaja voi laillisesti venyttää asiaa?

  Löytyykö näistä ennakkotapauksia?

  Kiitos selvennyksistä jo etukäteen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kysymyksistä.

   1. Lähtökohtana on, että työnantaja voi tietyissä tilanteissa siirtää opintovapaalle pääsyä, mutta ei kokonaan evätä opintovapaalle pääsyä (olettaen tässä opintovapaan perusedellytysten täyttyvän). TEM:n esite s. 5 kertoo siirtämisestä seuraavalla tavalla:

   "Työnantaja voi siirtää opintovapaata, jos se haittaa tuntuvasti työnantajan toimintaa. Vapaata saa kerralla siirtää enintään kuusi kuukautta. Jos kyseessä on harvemmin kuin kuuden kuukauden välein alkava koulutus, työnantaja voi siirtää opintovapaan alkua enintään seuraavan koulutusjakson alkamiseen.

   Työnantajalla on oikeus siirtää opintovapaata myös silloin, kun työntekijän edellisestä opintovapaasta on kulunut alle kuusi kuukautta, eikä tarkoitus ole päättää aiemmalla opintovapaalla aloitettuja opintoja.

   Vähintään viiden työntekijän yrityksissä työnantaja voi siirtää työntekijän opintovapaan alkamisajankohtaa vain kaksi kertaa peräkkäin. Enintään neljän työntekijän yrityksessä työnantajan oikeus opintovapaan siirtämiseen voi olla jatkuvakin. Kummassakin tapauksessa siirtäminen edellyttää, että opintovapaasta aiheutuu työnantajan toiminnalle tuntuvaa
   haittaa."

   Lähde:
   http://tem.fi/documents/1410877/2917589/Opintovapaa+31.1.2003/25a670ca-4d5a-47cb-950b-cee9cef4b1a5

   Valitettavasti minulla ei ole esittää muita esimerkkejä, joilla opintovapaan myöntämisen voisi siirtää hyväksytysti.

   Lisäksi kannattaa muistaa, että työnantajalla on myötävaikutusvelvollisuus. Kirsi Parnilan ja Hanna Skurnik-Järvisen kirjan "Työpaikan poissaolot käytännönläheisesti" s. 118 mukaan "Työnantajalla on aktiivinen velvollisuus myötävaikuttaa työntekijän opintovapaalle pääsyyn. Työnantajan velvollisuus on pyrkiä palkkaamaan sijaisia ja kouluttaa heitä tehtäviinsä ja näin edesauttaa työntekijän opintovapaan toteutumista."

   2. Siitä kuinka nopeasti työnantajan on annettava ratkaisu on säädetty opintovapaa-asetuksen 7 §:ssä seuraavalla tavalla:

   "Jos opintovapaata haetaan viittä työpäivää pitemmäksi ajaksi, työnantajan tulee ilmoittaa hakemusta koskevasta ratkaisustaan kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen koulutuksen tai opiskelun alkamista. (14.11.1986/812)

   Jos opintovapaata haetaan enintään viiden työpäivän ajaksi, työnantajan tulee ilmoittaa hakemusta koskevasta ratkaisustaan vähintään seitsemän päivää ennen koulutuksen tai opiskelun alkamista. (14.11.1986/812)

   Opintovapaahakemusta koskeva päätös on asianomaisen työntekijän pyynnöstä annettava tiedoksi myös sille työntekijöiden luottamushenkilölle, joka työpaikalla häntä lähinnä edustaa."

   Lähde:
   https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790864#P7

   3. Minulla ei ole valitettavasti esittää ennakkotapauksia, mutta suosittelen tutustumaan Sanna Lavosen opintovapaata koskettavan pro gradun kohtaan "4.1.3. Työnantajan näkökulmia opintovapaaseen", erityisesti sivulta 56 eteenpäin:
   http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97818/GRADU-1437976533.pdf;jsessionid=9CA48390095482FAD2C317A1D9AED071?sequence=1

   Toivottavasti näistä tiedoista on apua.

   /Panu

   Poista
 7. Hei
  Kiitos vastauksesta ja tuosta linkistä. Gradussa onkin hyvin kaikki mitä tarvitaan, kun ilmenee ongelmia työnantajan taholta vapaan myöntämisessä. Myös oikeustapaus.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Mukava kuulla, että löysit etsimäsi tiedon. Kovasti onnea ja menestystä opintoihin! /Panu

   Poista
 8. Työnantaja eväsi opintovapaan mikä alkaisi kolmen kuukauden kuluttua. Päätöstä perusteltiin uuden järjestelmän käyttöönotolla. Sijaista ei ole yritetty hankkia lainkaan vaan työnantajan mielestä em. järjestelmän käyttöönotto riittää perusteluksi. Työnantaja ilmoitti, että on tehty päätös että opintovapaiden myöntäminen on kielletty kokonaan loppuvuoden ajan. Samanaikaisesti on kuitenkin myönnetty ei-lakisääteinen loma ainakin yhdelle henkilölle em. ajalle. Toimiko työnantaja oikein? Mitä asiassa voisi tehdä?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Onhan tuo todella ikävän kuuloinen tilanne. Näin koulutusneuvojana en osaa varmuudella vastata näihin kysymyksiisi, vaan suosittelen keskustelemaan asiasta joko oman ammattiliiton lakimiehen tai työsuojeluviranomaisen kanssa. Uskoisin, että löydät vastaukset näihin kysymyksiin parhaiten sitä kautta. /Panu

   Poista
  2. Onneksi AVI:n eli aluehallintovirastoon voi tehdä työsuhdeasioiden valvontapyynnön, kun lakisääteisiä vapaita evätään. Näistä on työnantajia tuomittu sakkoihin ja korvauksiin menetetyistä aikuiskoulutustuista, joten toivoa on. Ja lisäksi luottamusmies ja liiton lakimies onneksi auttavat.

   Poista
  3. Hei! Juuri niin. Hyviä vinkkejä kuinka asiaa voi viedä eteenpäin. /Panu

   Poista
 9. Hei
  Jos henkilö saa opintovapaan, voiko hän suorittaa haluamansa opinnot oppisopimuksella toisen työnantajan palveluksessa? VAi onko oppisopimus pois suljettu koulutusmuotovaihtoehto opintovapaalla suoritettavista opinnoista?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Tuo on hyvä kysymys, enkä ole nähnyt asiaa oikein kunnolla avattuna missään. Mielestäni ei voi sanoa suoralta kädeltä pois suljetuksi, että suorittaisi oppisopimuskoulutusta opintovapaan aikana. (Jos joku blogin lukijoista on eri mieltä tästä asiasta, kerro ihmeessä kommenteissa minkä vuoksi.) Huomioon on syytä ottaa kuitenkin, että oppisopimuskoulutus on aina työsuhde, ja joissakin tilanteissa työn tekemistä toisen työnantajan palveluksessa on rajoitettu. Nämä rajoitukset voivat koskea myös opintovapaa-aikaa.

   Tämän edellä mainitun vuoksi oppisopimuskoulutuksen suorittamista opintovapaan aikana suunnittelevan kannattaa selvittää oman työnantajan kautta, onko työn tekemistä toisen työnantajan palveluksessa rajoitettu mitenkään. Jos tilanne näyttää lupaavalta siltä osin ja opintovapaan yleiset edellytykset täyttyvät, voi opintovapaata hakea oppisopimuskoulutuksen ajalle. Opintovapaan suhteen tilanne on onneksi siinä mielessä joustava, että työnantaja voi halutessaan myöntää opintovapaata myös muilla perusteilla kuin mitä opintovapaalaissa ja -asetuksessa on määritelty. /Panu

   Poista
 10. Hei! Työskentelen henkilökohtaisena avustajana vaikeasti vammaiselle ihmiselle. Haen opiskelupaikkaa ja jäisin siis opintovapaalle. Onko nollatuntisopimus riittävä peruste sille, ettei opiskelun aloitusta siirrettäisi? Työni ei vaadi ammatillista erityisosaamista ja vaikka teenkin lähestulkoon kokoaikatyötä, tulee minulle useamman kerran vuodessa työttömyysjaksoja mm.avustettavan kuntoutusjaksojen takia. Tuntuisi kohtuuttomalle että opintoja siirrettäisiin ja koska työpaikkani on täysin riippuvainen avustettavani terveydentilasta, on mahdollista, että puolen vuoden päästä ei olisi koko työtä, jos hän joutuisi vaikka laitokseen asumaan. Silloin opiskelun ehtona oleva vuoden voimassa ollut työsuhdekaan ei toteutuisi.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Valitettavasti en osaa koulutusneuvojana varmuudella arvioida, voiko nollatyösopimuksella olla jotain vaikutusta työnantajan mahdollisuuteen siirtää opintovapaalle pääsyä. Ainakaan asiasta ei ole kerrottu suoraan opintovapaalaissa ja -asetuksessa. Työnantajalla on aktiivinen velvollisuus myötävaikuttaa työntekijän opintovapaalle pääsyyn, pyrkiä palkkaamaan tilalle sijainen ja edesauttaa näin opintovapaan toteutumista. Voit keskustella tilanteestasi oman ammattiliiton lakimiehen tai työsuojeluviranomaisen kanssa varsinkin, jos opintovapaan saamisen suhteen tulee vastaan ongelmia. Työnantajan kanssa voi ennen virallista opintovapaan hakemistakin keskustella omista suunnitelmista, kuulostella hieman tunnelmia.

   Viestistäsi ei käynyt ilmi, onko sinulla toistaiseksi voimassaoleva työsopimus. Tämän asian suhteen kannattaa ottaa huomioon, että opintovapaata voi saada enintään niin pitkäksi aikaa kuin työsuhdetta on jäljellä. Määräaikainen työsopimus voi rajoittaa opintovapaan (ja sitä kautta myös aikuiskoulutustuen) kestoa. Opintovapaassa ja aikuiskoulutustuessa on vaatimuksena, että työsuhteen pitää olla kestänyt samaan työnantajaan vähintään vuoden ajan yhdessä tai useammassa jaksossa, johon viittaatkin viestisi lopussa. Lisäksi aikuiskoulutustuen saamiseen opintovapaan ajalle vaaditaan nykyisen työn osalta muun muassa, että työajan pitää olla keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa, mikä ei aina osa-aikatyön kohdalla toteudu. Jos tarkoituksena on hakea aikuiskoulutustukea, sen suhteen on myös 8 vuoden yleinen työhistoriavaatimus.

   Jos riskit toteutuvat ja käykin niin, että saat opiskelupaikan, mutta työsuhde päättyykin jostain muusta syystä kuin omasta pyynnöstäsi opintojen aloittamisen vuoksi, niin voit ilmoittautua työnhakijaksi Te-palvelut.fi -sivuston kautta ja hakea TE-toimistolta ns. työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua:
   http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/index.html

   Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu tarkoittaa sitä, että jos TE-toimisto lähtee puoltamaan opintojen tukemista, pystyy säilyttämään työttömyysetuuden saamisen päätoimisen opiskelun aikana enintään 24 kuukautta. Tämä tukimahdollisuus on tarkoitettu 25 vuotta täyttäneille ja perustuu aina oman alueen TE-toimiston tarveharkintaan. /Panu

   Poista
 11. Hei.
  Minua kiinnostaa kuinka loma kertyy opintovapaan aikana. Suunnittelen jääväni syyskuussa ja lopetan marraskuussa. Kummassakin, alku- ja lopetus kuussa täyttyy KVTES työssäoloehto 35h ja loma kertyy. Mutta entä kertyykö lokakuulta, kun olen poissa koko kk. KVTES sanotaan "Vuosiloman kertyminen opintovapaan aikana
  Työntekijälle kertyy vuosilomaa myös opintovapaan ajalta, kuitenkin enintään 30 opintovapaapäivältä lomanmääräytymisvuoden aikana. Vuosiloman kertyminen edellyttää, että työntekijä palaa töihin välittömästi opintovapaan päätyttyä." Tarkoittaako tämä, että lokakuulta myös tulisi ja säilyisi lomat.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä ja pahoittelut myöhäisestä vastauksesta. Minulla on koulutusneuvojana tiedossa tähän asiaan liittyen vain se, että opintovapaalla olevalle työntekijälle kertyy vuosilomaa yhden opintovapaakuukauden ajalta lomanmääräytymisvuodessa, mutta vain, jos työntekijä palaa työhön välittömästi opintovapaan jälkeen. Suosittelen varmistamaan loman kertymisen omassa tilanteessa työnantajan kautta tai kysymään tulkinta-apua näihin sääntöihin omasta ammattiliitosta tai työsuojeluviranomaiselta. /Panu

   Poista
 12. Hei! Sain opiskelupaikan ammattikorkeakoulun monimuoto-opintoihin, ja aion opiskella työni ohessa. Olen osa-aikaisessa työsuhteessa (työaika 110h/kk) ja saan soviteltua päivärahaa. Jos saan opiskeluni tueksi omaehtoisen opiskelun työttömyysetuutta soviteltuna, voinko hakea opintovapaata harjoittelujaksojen ajaksi (tutkinto-ohjelmaan sisältyy kahdeksan harjoittelujaksoa), vai kuinka poissaolo työstä järjestyy?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Onneksi olkoon opiskelupaikan johdosta ja pahoittelut myöhäisestä vastauksesta. Voit hakea opintovapaata osa-aikatyön ajalle ja monimuoto-opintoihin, kunhan opintovapaan yleiset edellytykset vain täyttyvät. Vaikka opintovapaalain 4 §:n vaatimuksissa puhutaan "päätoimisesta palvelussuhteesta", se ei ole silti sama asia kuin kokoaikatyö. Esimerkiksi Koulutusrahasto on määritellyt omissa ehdoissaan niin, että "Päätoiminen on työ, josta olet ansainnut enimmän osan tuloistasi ja jossa työaika on keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa."

   Myöskään se, että opintojen ajalle olisi puollettu työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua, ei estä opintovapaan hakemista harjoittelun ajalle. Sen sijaan opintovapaa estää hyvin todennäköisesti työttömyysetuuden saamisen kyseisen opintovapaajakson ajalta. Jos näin käy, niin varsinkin vähän pidemmän opintovapaajakson ajalle voi harkita rahoituksen hakemista Koulutusrahastosta aikuiskoulutustuen kautta tai Kelasta opintotuen kautta. Opintovapaan ja koulutuksen vähimmäiskestoa koskeviin ehtoihin yms. kannattaa tutustua etuuden maksajan verkkosivuilla. /Panu

   Poista
 13. Hei!
  Sain opiskelupaikan ammattikorkeakoulusta monimuoto-opintoihin, lähiviikkoja on yksi/kk. Opintoihin sisältyy harjoittelujaksoja yhteensä noin 35vkoa. Olen osa-aikatyössä 110h/kk. Voinko hakea opintovapaata vain noille lähiviikoille ja harjoittelujaksoille? Kuinka aikuiskoulutustuen maksuaika lasketaan, siis tarkoitan jos saan soviteltua aikuiskoulutustukea yhden viikon ajalta, lasketaanko se viikoksi vai kuukaudeksi? Sitä vain mietin että riittääkö tuo tukiaika miten pitkälle...

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Katsothan 6.9.2018 klo 13:28 lähettämäni vastauksen (yläpuolella). Opintovapaan voi hakea useampana jaksona, esim. pelkästään harjoittelujen ja lähiviikkojen ajalle. Kovin pirstaleiseen (tai useassa osassa haettuun) opintovapaaseen liittyy omat riskinsä, katsothan opintovapaatekstini kohdan "Voiko työnantaja estää opintovapaalle pääsyn tai siirtää sitä?".

   Koulutusrahaston tietojen mukaan kuukauteen, jolta maksetaan soviteltua aikuiskoulutustukea, katsotaan sisältyvän 21,5 tukipäivää todellisten opintovapaapäivien lukumäärästä riippumatta. Eli, viikon opintovapaa syö kokonaisen tukikuukauden aikuiskoulutustuen enimmäismaksuajasta.
   https://www.koulutusrahasto.fi/fi/aikuiskoulutustuen-hakijoille/soviteltu-aikuiskoulutustuki-palkansaajalle/

   /Panu

   Poista
 14. Onko mahdollista opiskella ensin 24 kk työttömyysetuudella tuettuna (omaehtoinen opiskelu) ja sen perään aikuiskoulutustuella (jos sitä silloin enää on olemassa)? Kumpi tukimuoto on yleisempi korkeakouluopinnoissa?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä ja pahoittelut myöhäisestä vastauksesta. Yleensä näiden kahden tukimuodon yhdistäminen ei onnistu saumattomasti. Jos ajatellaan työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua, niin se on työttömyysetuutta saavien tukimuoto. Jos ajattelee aikuiskoulutustukea, niin sitä saadakseen pitää olla työpaikka, josta jää opintovapaalle. Ja saman työnantajan palveluksessa pitää olla ollut vähintään vuoden ajan yhdessä tai useammassa jaksossa.

   Toki sellainen skenaario on mahdollinen, että tekee osa-aikatyötä (väh. 18 h/vko), saa soviteltua työttömyysetuutta ja saa opiskelupaikan. Jos TE-toimisto lähtee puoltamaan opintojen ajalle työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua, opiskelee sitten palkan ja sovitellun työttömyysetuuden turvin (max 24kk), jonka jälkeen hakee opintovapaata työstä ja sen ajalle aikuiskoulutustukea Koulutusrahastosta. Sellaisessa tilanteessa kannattaa puntaroida etukäteen, riittääkö osa-aikatyöstä saadun palkan pohjalta laskettu aikuiskoulutustuki. Apuna voi käyttää Koulutusrahasto.fi -sivulta löytyvää laskuria:
   https://www.koulutusrahasto.fi/fi/aikuiskoulutustuen-hakijoille/tuen-maaran-laskurit/

   Tilastojen mukaan vuonna 2016 aikuiskoulutustukea maksettiin 23 480 henkilölle, kun taas työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun turvin opiskeli vuonna 2016 yli 55 000 suomalaista. Molemmissa on siis kyse suosituista opintojen tukimuodoista. Korkeakouluopintojen suhteen minulla ei ole tiedossa, kumpi on yleisempi tukimuoto. /Panu

   Poista
 15. Tervehdys,

  Tässä on opiskelut ja opintovapaa alkamassa piakkoin.
  Nyt, kun paremmin on päässyt kärryille missä mennään ja mitä tuleivaisuus tuo tullessaan, niin on herännyt erityisesti yksi iso kysymys opintovapaasta.

  Onko siinä jotain ongelmallista opintovapaan kannalta, jos on palkallisessa työharjoittelussa jossain muussa yrityksessä, kuin tässä, josta opintovapaan on saanut ?

  Kiitoksia etukäteen vastauksesta !

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kysymyksestä ja pahoittelut myöhäisestä vastauksesta. Opintovapaan kannalta ei ole mitään ongelmaa olla palkallisessa työharjoittelussa jonkin toisen työnantajan palveluksessa, kunhan oikeutta työskennellä toisen työnantajan palveluksessa ei ole nykyisen työsuhteen ajalta rajoitettu. Joskushan voi olla esimerkiksi sellainen tilanne, että työskentelyä vaikkapa kilpailijan palveluksessa on rajoitettu. Sinun kannattaa selvittää mahdolliset rajoitukset omalta työnantajaltasi. /Panu

   Poista
 16. Hei, onko missään määritelty kuinka kauan minun pitää olla samalla työnantajalla töissä koulutuksen jälkeen? Voinko itse irtisanoutua vaikka ensimmäisenä päivänä? Seuraako siitä mahdollisesti jotain?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kysymyksestä ja pahoittelut myöhäisestä vastauksesta. Tarkoitatko, että kauanko pitää olla töissä nykyisen työnantajan palveluksessa sen jälkeen, kun opintovapaa on päättynyt? Jos tarkoitat, niin tässä on syytä tiedostaa se, että opintovapaan saaminen ei itsessään sido palaamaan ja työskentelemään tietyn aikaa nykyisen työnantajan palveluksessa opintovapaan jälkeen.

   Oikeus irtisanoutumiseen ja irtisanomisaikaa koskevat säännöt koskevat myös opintovapaata saaneita. Jos lainsäädäntö ei rajoita irtisanoutumista (esim. työsuhteen määräaikaisuuden vuoksi), on mahdollista irtisanoutua vaikka ensimmäisenä työpäivänä opintovapaan jälkeen tai opintovapaan aikanakin. Jos irtisanoutuu niin, ettei palaa välittömästi opintovapaan jälkeen töihin, menettää opintovapaan aikana normaalisti kertyvät vuosilomat.

   Mikäli irtisanoutumisen jälkeen ilmoittautuu sitten työnhakijaksi TE-toimistoon, on syytä varautua siihen, että TE-toimisto tutkii irtisanoutumisen syyn. Jos TE-toimisto ei katso syytä päteväksi, sillä on seurauksia työttömyysetuuden saamiseen. Lisätietoja asiasta saat työttömyysturvaneuvonnan puhelinpalvelusta, puh. 0295 020 701 (ma-pe klo 9.00–16.15) ja oheiselta verkkosivulta:
   http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/tyottomyysturva/karenssi/index.html

   /Panu

   Poista
 17. Hei! Pystyykö opintovapaata hakea polkuopiskelija?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kysymyksestä ja pahoittelut myöhäisestä vastauksesta. Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoja ja avoimen yliopiston väyläopintoja ei ole rajattu mitenkään opintovapaamahdollisuuden ulkopuolelle, eli vastaus on kyllä, polkuopintojen ajalle voi hakea opintovapaata. /Panu

   Poista
 18. Hei
  Olen ollut samalla työnantajalla kohta 4 vuotta ja olen siis lähihoitaja. Tammikuussa alkaisi 2 vuotta kestävä metallialan oppisopimuskoulutus. Voinko jäädä opintovapaalle vai irtisanoudunko
  Mihin rahallisiin apuihin olen oikeutettu jos opiskelu tapahtuu oppisopimuksella kun siitähän käsittääkseni jotain palkkaa tulee

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Kannattaa katsoa tuolla ylempänä ketjussa 21. toukokuuta 2018 klo 16.16 kirjoittamani vastaus. Se pätee myös tässä tapauksessa. Kannattaa lähteä liikkeelle siitä, että hakee opintovapaata koulutuksen ajalle. Irtisanoutua ei kannata, ellei ole aivan pakko (esim. jos opintovapaata ei saada millään järjestymään), eikä ainakaan ennen oppisopimuskoulutuksen toteutumisen varmistumista.

   Opintovapaavaihtoehdossa on se hyvä puoli, että sinulla säilyy työpaikka, johon voit palata oppisopimuskoulutuksen jälkeen, jos et saa heti metallialan koulutuksen mukaista työtä. Irtisanoutumisvaihtoehtoon voi liittyä työantajan mahdollisuus palkkatukeen, mutta sen suhteen ei voi olla täysin varma. Palkkatukiasiasta voi keskustella oman alueen TE-toimiston asiantuntijan kanssa ilmoittautumalla työnhakijaksi Te-palvelut.fi -sivustolta ja jättämällä yhteydenottopyyntö Oma asiointi -palvelusta koskien palkkatukea.

   Oppisopimusopiskelijan palkasta ja muista etuuksista löydät lisätietoja täältä:
   https://www.oppisopimus.fi/opiskelijalle/palkka-ja-etuudet/

   /Panu

   Poista
 19. Hei!
  Miten tätä kohtaa tulkitaan: "Jos olet ollut saman työnantajan palveluksessa vähintään vuoden ajan yhdessä tai useammassa jaksossa, voit saada opintovapaata enintään 2 vuotta." Lasketaanko työnantajan palveluksessa olemiseksi, jos on voimassa oleva työsopimus? Eli vaikka olisi vasta aloittanut uudessa työssä ja olisi pois työstä esim. 6kk kriisinhallintatehtävän tai perhevapaan vuoksi, niin lasketaanko tuo aika myös työnantajan palveluksessa olevaksi, jos työsuhde on voimassa, vaikkei työssä olisikaan tuona aikana.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Lainaamasi blgitekstin kohdan asia perustuu opintovapaalain 4 §:n, jossa kerrotaan, että "Työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on jäljempänä säädetyin rajoituksin oikeus saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta." (Alleviivataan tästä sanat "päätoiminen palvelussuhde".)
   https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790273#P4

   Samanlainen päätoimisen palvelussuhteen kestoa koskeva vaatimus sisältyy myös aikuiskoulutusetuuksista annetun lain 5 §:n 2 momenttiin, jonka mukaan palkansaajan aikuiskoulutustuen myöntämisen eräänä edellytyksenä on, että "päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan on tukikauden alkamiseen mennessä kestänyt yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään vuoden".
   https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20001276#P5

   Valitettavasti minulla ei ole tiedossa, onko olemassa jokin vakiintunut tapa tulkita alussa mainittua opintovapaalain pykälää. (Jos jollekin tämän blogitekstin lukijalle on tullut sellainen vastaan, laita ihmeessä kommenttia.) Sen sijaan aikuiskoulutusetuuksista annetun lain pykälään on tiedossa tulkinta, mitä tarkoitetaan päätoimisella työllä. Koulutusrahaston käsitys on, että "Päätoiminen on työ, josta olet ansainnut enimmän osan tuloistasi ja jossa työaika on keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa."
   https://www.koulutusrahasto.fi/fi/aikuiskoulutustuen-hakijoille/taysimaarainen-aikuiskoulutustuki-palkansaajalle/nykyinen-tyo/

   Koulutusrahasto ottaa huomioon työtunteja laskettaessa nimenomaan tehdyt työtunnit, joita on oltava riittävästi vuoden ajalta. Pelkkä vuoden voimassa ollut työsopimus ei riitä. Mikäli työsuhteen päätoimisuus on hakemuksen käsittelyvaiheessa syystä tai toisesta epäselvä, Koulutusrahasto voi pyytää työnantajaa ilmoittamaan tehdyt työtunnit viikoittain tai kalenterikuukausittain vuoden ajalta. Jos henkilö on ollut esimerkiksi palkattomalla perhevapaalla, sellainen jakso voidaan ohittaa palkkatietoja ja työsuhteen päätoimisuutta tarkistettaessa.

   Työnantaja voi myöntää opintovapaata vaikka työntekijä on ollut vuoden palvelussuhteesta osan palkattomalla vapaalla. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että jos työntekijä hakee opintovapaan ajalle Koulutusrahastosta aikuiskoulutustukea, sitä ei voi saada, jos keskimääräistä työaikaa koskeva vaatimus (väh. 18 h/vko) sekä muut ehdot eivät täyty. Koulutusrahaston tulkinta palvelussuhteen päätoimisuudesta voi olla tiukempi kuin työnantajan tulkinta.

   /Panu

   Poista
 20. Hei. Olen kolmivuorotyössä ja opiskelen samalla AMK-monimuotona. Tarve olisi saada vapaapäivä silloin ja toinen tällöin, suunnilleen 4-6päivää/kk. Kenen puoleen minun kannattaisi kääntyä että saisin suunnitelman etenemään? Saako tuollaista opintovapaata ja saako siltä ajalta tukea, vai tuleeko joku tuloraja vastaan? Olen kokoaikatyössä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Opintovapaa on yleensä yhdenjaksoinen vapaa. Opintovapaa-asetuksen 4 §:n perusteella opintovapaa voidaan myöntää myös muodostamalla se useasta vapaajaksosta, joiden välillä työntekijä on työssä. Voit siis sopia työnantajan kanssa opintovapaasta, joka tapahtuu tiettyjen päivien aikana kuukaudessa tietyn ajanjakson ajan.

   Sinun kannattaa selvittää ammattikorkeakoulusta ne päivät, jolloin tarvitset opintovapaata ja hakea opintovapaa niille päiville, kirjallisesti, mahdollisimman hyvissä ajoin ja samassa opintovapaahakemuksessa ennakoiden opintovapaajaksot mahdollisimman kauaksi tulevaisuuteen. Sellaista on hyvä välttää, jos suinkin vain mahdollista, että hakee opintovapaata lyhyissä jaksoissa ja aina yhden opintovapaajakson päätteeksi hakee uutta opintovapaajaksoa.

   Joissakin tilanteissa työnantajalle voi muodostua oikeus siirtää opintovapaalle pääsyä, jos työnantajalle on esimerkiksi hankalaa saada sijaista kovin lyhyiksi jaksoiksi kerrallaan tai jos työntekijä hakee uutta opintovapaajaksoa edellisen opintovapaan jatkoksi eikä sen uuden opintovapaajakson aikana saateta loppuun aikaisemman opintovapaan aikana aloitettuja opintoja.

   Opintovapaan ajalle voi hakea joko Koulutusrahastosta aikuiskoulutustukea tai Kelasta opintotukea. Sinun kannattaa selvittää arvio, kuinka paljon sinulla on tuloja kuukautta kohti, jos pidät suunnitelmiesi mukaisen opintovapaan. Sen tiedon pohjalta voit laskea Koulutusrahaston sivuilta löytyvällä laskurilla arvion sovitellun aikuiskoulutustuen määrästä:
   https://www.koulutusrahasto.fi/fi/aikuiskoulutustuen-hakijoille/tuen-maaran-laskurit/

   Vastaavasti Kelan opintotuen kohdalla voit käyttää vuositulorajalaskuria sen arvioimiseen, kannattaako opintotukea hakea enimmäkseen työn ohessa tehtävien opintojen ajalle:
   https://www.kela.fi/asioi-verkossa_opiskelijat_omat-tulot

   On täysin mahdollista (ja jopa todennäköistä), että tilanteessasi Kelan opintotuki osoittautuu mahdottomaksi vaihtoehdoksi tulorajojen ylittymisen vuoksi. Opintotuessa vuosituloraja lasketaan siten, että tuloja voi olla 667 euroa jokaista tukikuukautta kohti ja 1 990 euroa jokaista tuetonta kuukautta kohti.

   /Panu

   Poista
 21. Aloitin opintovapaan 29.8.2018. Kukaan ei toistaiseksi ole osannut vastata päättyykö vapaa 29.8.2020 eli lasketaanko maksimiaika kaksi vuotta kalenteripäivistä vai oikeista koulussakäyntipäivistä joita on vähemmän kun 365 kpl/vuosi. Jos käyn koulussa vaikka 180 päivänä vuodessa, saanko opintovapaata neljä vuotta?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Opintovapaan tarkka päättymispäivämäärä on varmistettava työnantajalta; Työnantajan on tiedettävä, milloin työntekijä on palaamassa takaisin töihin. Lähtökohtaisesti, jos työnantaja on myöntänyt yhdenjaksoisen opintovapaan kaksi vuotta alkaen 29.8.2018, niin opintovapaa päättyy 29.8.2020. (Oletan tässä nyt, että päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhteensä vähintään vuoden.)

   Työnantaja voi myöntää opintovapaan myös siten, että se muodostuu useasta vapaajaksosta, joiden välillä työntekijä on työssä. Opintovapaajaksot voivat olla sovittu esimerkiksi siten, että työntekijä pitää opintovapaata tiettyjen päivien aikana kuukaudessa tietyn ajanjakson aikana. Tällöin opintovapaata on käytettävissä viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta. Viiden vuoden laskeminen aloitetaan ensimmäisen opintovapaan alkamisesta alkaen.

   Jos kahden vuoden opintovapaata ei ole myönnetty yhdenjaksoisesti, vaan se muodostuu useasta vapaajaksosta, yhteensä 180 päivää vuodessa, tällöin opintovapaa jakautuu kokonaisuudessaan neljän vuoden ajalle. Jaksotetusta opintovapaasta pitää olla sovittu työnantajan kanssa, eli opintovapaajaksoista on kerrottu työnantajalle opintovapaahakemuksessa ja työnantaja on hyväksynyt hakemuksen. Toivottavasti tämä vastasi kysymykseesi. /Panu

   Poista
  2. Hei ja kiitos vastauksesta. Opintovapaa on nyt haettu koulun kesäloman alkamiseen asti, kesä olisi tarkoitus olla töissä ja hakea seuraava opintovapaajakso kun koulun aloituspäivä on tiedossa. Epäselvää on edelleen se, onko laskennassa esim. 8 kuukauden opintovapaa 8 kuukautta vai koulupäivien oikea määrä, n. 160 päivää. Ajan takaa sitä että työsuhde on purettava jossain vaiheessa kun opintovapaa tulee täyteen ja haluaisin tietää milloin se päivä on.

   Poista
  3. Opintovapaa on yhdenjaksoisesti 8 kuukautta, jollei työnantajan kanssa ole sovittu erikseen opintovapaan jaksottamisesta pelkästään koulupäiville. Jälkimmäisessä tapauksessa se voi olla esimerkiksi 160 päivää työnantajalle opintovapaahakemuksessa ilmoitettujen koulupäivien mukaisesti. Opintovapaan päättymispäivästä sovitaan työnantajan kanssa. /Panu

   Poista
 22. Hei,
  Voiko opintovapaata hakea niin, että alkamisajankohta on esim. 1.1.2019 vaikka koulutus alkaa vasta puolessa välissä tammikuuta?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kysymyksestä. Opintovapaalaissa ja -asetuksessa tarkoitettua opintovapaata haetaan opiskelun ajalle. Työnantajalla on oikeus vaatia työntekijää esittämään todistuksen koulutukseen osallistumisesta. Todistuksen saa tarvittaessa oppilaitokselta.

   Työnantajalta voi hakea vapaata myös muun kuin opiskelun perusteella, esimerkiksi juuri opintojen alkamista edeltävälle ajalle. Sellaista vapaata voi hakea vaikka samalla kertaa, kun hakee vapaata opintojen ajalle.

   Opintovapaahakemuksessa kannattaa ilmoittaa rehellisesti opintojen (ja haettavan opintovapaan) alkamisen ja päättymisen ajankohta, jotta siitä ei pääse muodostumaan estettä opintovapaan saamiselle. Jos tarvitsee vapaata muun kuin opintojen perusteella, se on tuotava julki vapaata hakiessa. /Panu

   Poista
 23. Hei! Kiitos hyödyllisestä sivustosta. Minulla on tällainen kysymys mielessä: nostaisin työsopimustani kesäksi suuremmalle tuntimäärälle, mutta samalla pitäisin opintovapaata maaliskuusta kesäkuun puoleen väliin. Voikohan työnantaja korottaa sopimustani, ja onko "laillista" käyttää heti siitä osa opintovapaaseen? Kiitos vastauksestasi!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä ja palautteesta. Sinun kannattaa varmistaa asia joko oman ammattiliittosi lakimieheltä tai työsuojeluviranomaiselta. Tämä on niin vahvasti työsuhteeseen ja siihen liittyvään lainsäädäntöön liittyvä asia, etten valitettavasti osaa koulutusneuvojana ottaa siihen kantaa. /Panu

   Poista
 24. Hei!
  Tarkoituksena on hakea ammattikorkeakouluun ja jäädä opintovapaalle töistä. Jos ymmärsin oikein niin tulostan vain opintovapaahakemuksen ja täytämme sen työnantajan kanssa. Postitetaanko hakemus johonkin? Vai mitä sen jälkeen. Ideana olisi etten koulun kesälomilla menisi työnantajalle töihin vaan haluaisin etsiä oman alan töitä kesän ajaksi ja esim viettää 1kk loman. Onko se miten toteuttavissa?
  Opintovapaan lähestyessä loppuaan, voinko esim 1kk ennen sen loppua sanoa vain itseni irti töistä? En haluaisi palata vanhalle työpaikalleni huonon työilmapiirin vuoksi.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Etenemisjärjestys on seuraava:
   1) hae opintoihin
   2) kun olet saanut tiedon opiskelupaikasta, hae opintovapaata työnantajalta kirjallisesti
   3) kun opintovapaa on myönnetty, voit hakea Työllisyysrahaston (aikaisemmin Koulutusrahasto) aikuiskoulutustukea tai vaihtoehtoisesti Kelan opintotukea. Muista vaadittavat liitteet.

   Ohjeet aikuiskoulutustuen hakemiseen löydät Työllisyysrahaston sivuilta:
   https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/taysimaarainen_aikuiskoulutustuki/#taysimaarainen_aikuiskoulutustuki_hakeminen

   Ohjeet opintotuen hakemiseen löydät Kelan sivuilta:
   https://www.kela.fi/opintotuki-nain-haet

   Silloin kun tarkoituksena on mennä kesätauolla toisen työnantajan palvelukseen, katso aikaisempi vastaus 19. helmikuuta 2018 klo 15.26. Sovi työnantajasi kanssa kuinka käytät vapaasi. Muista ilmoittaa aikuiskoulutustukihakemuksessa kesätaukojen ajankohdat, jolloin et opiskele.

   Opintovapaa ei estä irtisanoutumista siten, että työt nykyisen työnantajan palveluksessa päättyvät opintovapaan päätyttyä. Huomioon kannattaa kuitenkin ottaa, että opintovapaan aikaisen vuosiloman kertymisen edellytyksenä on työntekijän palaaminen töihin välittömästi opintovapaan päätyttyä. /Panu

   Poista
 25. Hei!
  Olen ammattikorkeakoulun kirjoilla, ja minulla puuttuu tutkinnosta 36 opintopistettä 210:stä. Haluaisin saada opintoni loppuun hyödyntäen opintovapaamahdollisuutta. Onko mahdollista olla opintovapaalla esimerkiksi kahden viikon jaksoissa? Siten, että olisi kaksi viikkoa töissä, kaksi viikkoa opintovapaalla. Tällöin työnantajan ei tarvitsisi hankkia tilalleni sijaista.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Opintovapaata voi hakea työnantajalta jaksotettuna kertomallasi tavalla, jolloin olisit kaksi viikkoa opintovapaalla kahden viikon välein. Opintovapaasta kannattaa sopia työnantajan kanssa kirjallisesti. /Panu

   Poista
 26. Tekstissä mainittiin: "Sen jälkeen kun olet ollut 2 vuotta opintovapaalla, voit päästä uudelleen opintovapaalle 5 vuoden kuluttua ensimmäisen opintovapaan alkamisen jälkeen." Ymmärsinkö oikein, että toisin sanoen töissä 3 vuotta oltuaan saa uudestaan opintovapaata? Koska jos lasketaan tosiaan tuo viisi vuotta opintovapaan alusta 2v opintovapaa +3v töissä = 5 vuotta yhteensä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Olet ymmärtänyt asian oikein, eli viiden vuoden laskeminen aloitetaan ensimmäisen opintovapaan alkamisesta alkaen. Uutta kahden vuoden opintovapaata voi hakea, kun on ollut kolme vuotta töissä kahden vuoden opintovapaan jälkeen. /Panu

   Poista
 27. Hei!
  Miten aikuiskoulutustukea haettaessa todistetaan 8 vuoden työkokemus? Voiko aikuiskoulutustukea hakea vain kahden viikon jaksolle?
  Kiitos vastauksestasi jo etukäteen!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Suomessa tehdyn työhistorian määrää ei tarvitse itse todistaa, vaan Työllisyysrahasto tekee selvitystyön puolestasi käyttäen Eläketurvakeskuksen rekisterin tietoja. Sen sijaan EU/ETA-maissa tai Sveitsissä tehdystä vakuutetusta työstä tai rinnastettavasta ajasta tulee liittää aikuiskoulutustukihakemukseen selvitys, esim. työtodistus ja palkkatodistus työstä. Lisätietoja löydät oheiselta sivulta ja aikuiskoulutustukihakemuksesta:
   https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/soviteltu-aikuiskoulutustuki/#saamisedellytykset

   Tarkoitatko kahden kuukauden jaksoa? Täysimääräistä aikuiskoulutustukea voi saada, jos jää työstä palkattomalle opintovapaalle yhdenjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi ja opintovapaan aikana tuloja on enintään 250 euroa kuukaudessa.

   Soviteltua aikuiskoulutustukea voi saada, jos opintovapaan aikana on tuloja yli 250 euroa kuukaudessa tai opiskelu on osa-aikaista tai jaksottaista (opintovapaajaksot kestävät alle 2 kk). Soviteltua aikuiskoulutustukea voi saada kuitenkin vain, jos on poissa työstä opintojen vuoksi vähintään 43 päivää, eli yhteensä vähintään 2 kuukautta.

   Lisätietoja aikuiskoulutustuesta saat Työllisyysrahaston kotisivuilta (https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/) ja heidän asiakaspalvelusta: puh. 075 757 0505 (arkisin klo 9–12) ja koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi. /Panu

   Poista
 28. Hei!
  Olen tällähetkellä opintovapaalla ja sen on määrä päättyä 31.5.2019, tarkoitus oli olla kesä töissä työpaikassa josta olen opintovapaalla. Voinko jatkaa opintovapaata suoraan tuosta 31.5.2019 eteenpäin ja olla kesätöissä opiskelemani alan kesätyöpaikassa?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Voit hakea työnantajalta uutta opintovapaajaksoa heti entisen jatkoksi, jos opintosi ovat edelleen kesken etkä ole käyttänyt vielä loppuun 2 vuoden opintovapaaoikeuttasi. Muista hakea opintovapaata kirjallisesti viimeistään huhtikuun puolessa välissä 2019, eli vähintään 45 päivää ennen suunnitellun opintovapaan alkamista.

   Koskien kesätyötä opiskelemasi alan kesätyöpaikassa, katso vastaukseni 7. syyskuuta 2018 klo 9.45. Oman työnantajasi kanssa kannattaa keskustella ja sopia siitä, ettet menekään kesätöihin sinne. /Panu

   Poista
 29. Hei! Lasketaanko opintovapaalla työsuhteen keston kertyminen? Minua kiinnostaa tämä siksi, että irtisanomisaika on yrityksessä 1 kk alle 10 vuoden palvelussuhteessa ja 2 kk yli 10 vuoden palvelussuhteessa. Olen ollut 17 kk opintovapaalla ja opintovapaani aikana minulle täyttyi päivämäärällisesti 10 vuotta. Mutta miinustetaanko opintovapaa-aikani työsuhteen kestosta? Kiitos!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kysymyksestä. Työsuojeluhallinnon sivuilla on kerrottu, että "Työntekijän palvelussuhde jatkuu opintovapaan aikana." Lähde:
   https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/muut-vapaat-tyosta/opintovapaa

   Sen tarkemmin en osaa avata tätä asiaa koulutusneuvojana; halutessasi voit varmistaa irtisanomisajan työnantajaltasi tai olla yhteydessä työsuojeluviranomaiseen tai ammattiliittosi lakimieheen. /Panu

   Poista
 30. Hei, kaipaisin tarkennusta opintovapaan hakemiseen. Minulle tulee täyteen 1 vuosi nykyisellä työnantajalla 23 heinäkuuta ja opinnot alkavat 1 elokuuta. Haenko opintovapaata vasta sen jälkeen kun vuosi tulee täyteen eli 23.7 jälkeen vai voinko hakea jo kesäkuun puolessa välissä(45 päivää ennen opintojen alkua)? Tarkoitus olisi hakea vapaata puoliksi vuodeksi.
  Kiitos vastauksesta etukäteen!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kysymyksestä. Tilanteessasi on järkevää hakea opintovapaata kirjallisesti työnantajalta kesäkuun puolessa välissä ja korostaa hakemuksessa, että opintovapaan alkaessa olet ollut nykyisen työnantajan palveluksessa vähintään vuoden ajan. Työnantajankin kannalta on tärkeää, että hän saa tiedon opintovapaalle jäämisestä mahdollisimman hyvissä ajoin. /Panu

   Poista
 31. Hei,

  Pahoittelut mikäli kysymysvirrassa on jo kyseinen kysymys mutta olenko oikeutettu aikuiskoulutustukeen mikäli sanon itseni ensin virkavapaalle tietämättäni kouluun pääsemisestä? Eli voiko tukea saada ns. takautuvasti jos vaikka pääsenkin opin polulle? Samassa työpaikassa olen viettänyt virassa kahdeksan vuotta ja mikäli koulun portit eivät aukene, niin työpaikkaa aion vaihtaa kuitenkin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Jos ymmärsin tilanteen oikein, niin olisit virkavapaalla saadessasi tiedon opiskelupaikasta ja haluaisit hakea opintojen ajalle aikuiskoulutustukea. Tilanteen tullessa kohdalle sinun kannattaa neuvotella työnantajasi kanssa, olisiko virkavapaata mahdollista vaihtaa opintovapaaksi. Nimittäin aikuiskoulutustukea ei voi saada, jos on vaikkapa henkilökohtaisista syistä virkavapaalla.

   Aikuiskoulutustukea voi saada opintovapaan tai muun vastaavan koulutuksen perusteella sovitun palkattoman vapaan ajalle. Työllisyysrahasto tutkii aikuiskoulutustuen edellytysten täyttymisen, joten sinun kannattaa epävarmassa tilanteessa varmistaa edellytysten täyttyminen suoraan heiltä: 075 757 0505 (klo 9–12 arkisin), koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi. /Panu

   Poista
 32. Moi. Onko tarkka opintojen aloitus päivä oltava tiedossa opintovapaata haettaessa vai voiko hakemukseen laittaa aloitus ajankohdan esim. Elokuu 2019? Olen aloittamassa opinnot mutta tarkka päivä selvinnee vasta kesällä.
  Ja aloitus ajankohta on elo-lokakuu.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Opintovapaa-asetuksen 6 §:n mukaan opintovapaahakemuksesta tulee käydä ilmi muun muassa opintojen ja haettavan opintovapaan alkamisen ja päättymisen ajankohta. Tiedot opintovapaahakemuksen sisällöstä löytyvät täältä:
   https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790864#P6

   Lähtökohta on siis, että opintovapaata haettaessa opiskelupaikka on jo varmistunut ja päivämäärät ovat selvillä. Opintovapaahakemuksen liitteeksi voit laittaa kopion oppilaitoksesta saadusta hyväksymisilmoituksesta opintoihin. Yli 5 työpäivää kestävää opintovapaata haetaan työnantajalta kirjallisesti vähintään 45 päivää ennen suunnitellun vapaan alkamista.

   Jos näyttää siltä, että tuo edellä mainittu opintovapaan hakemisen aikataulu ei toteudu koska tieto päivämääristä tulee liian pienellä varoitusajalla suhteessa opintojen alkamiseen, niin kannattaa hakea opintovapaata kuitenkin kirjallisesti mahdollisimman hyvissä ajoin ja kirjata hakemukseen ne päivämäärät ja muut tiedot opinnoista sillä tarkkuudella mitä sinulla on sillä hetkellä tiedossa. Sovi työnantajan kanssa tarkkojen päivämäärien toimittamisen aikataulusta, jotta työnantaja pystyy tekemään ratkaisun opintovapaasta sekä tarvittavat järjestelyt opintovapaasi ajalle. /Panu

   Poista
 33. Hei,
  Onko opintovapaan saamiselle joku edellytys tietystä opintopistemäärästä? En ole löytänyt tätä mistään laista, asetuksesta tai muusta vastaavasta? Riittääkö esimerkiksi yksi avoime yliopiston sivuainekokonaisuus joka saattaa olla 25 opintopistettä, ja jonka suorittamiseen haluaisi 9 kuukautta opintovapaata koska niin opinnot on jaksotettu?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kysymyksestä. Opintovapaan saamiselle ei ole määritelty vaatimusta sen suhteen, kuinka monta opintopistettä pitää suorittaa keskimäärin kuukautta kohti. 25 opintopistettä 9 kuukauden aikana on siis opintovapaan kannalta mahdollinen suunnitelma. Huomaathan kuitenkin, että jos haet opintovapaan ajalle Työllisyysrahastosta aikuiskoulutustukea, sen yhtenä vaatimuksena on opiskelun päätoimisuus (väh. 3 op/kk). Myös Kelan opintotuessa on päätoimisen opiskelun vaatimus, mutta sitä ei voi saada avoimen yliopiston opintoihin. /Panu

   Poista