keskiviikko 19. elokuuta 2015

Avoimen opintojen tukimahdollisuuksista
(Päivitetty 1.11.2022)

Huomautus kuntakokeilujen asiakkaille! Tämä blogiteksti on muilta osin ajan tasalla, mutta työllisyyden kuntakokeilujen alkamisen johdosta tietyt yksityiskohdat ovat muuttuneet. Jos olet saanut tiedon asiakkuutesi siirtymisestä kuntakokeiluun, ilmoita opinnoista kotikuntaan. Voit edelleen käyttää Oma asiointia. Opintojen vaikutuksen työttömyysetuuden saamiseen tutkii kotikuntasi. Työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta antaa ratkaisun kotikuntasi. Kuntakokeilun asiakkaana käytät työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun hakemiseen TEM-lomakkeiden sijaan KK621- ja KK623-lomakkeita. Toimita lomakkeet suoraan kotikuntaasi, jonka yhteystiedot löydät Kuntaliiton verkkosivuilta.

Nyt on elokuu ja avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat yhä useampien asiakkaiden ajatuksissa. Erityisesti kiinnostavat rahoitusvaihtoehdot. Tunnettua on, että näihin avoimen opintoihin ei Kelan opintotukea heru vaikka opiskelisit päätoimisesti samoja opintoja, joita tutkintotavoitteisesti opiskelevatkin suorittavat.
 Minusta se on tukijärjestelmässä oleva epäkohta, mutta nykyisen taloustilanteen huomioon ottaen on varsin epätodennäköistä, että siihen tulisi muutosta lähiaikoina. (Huom.! Poikkeuksena on tilanne, jos suoritat avoimen opintoja kansanopistossa – silloin sinulla voi olla oikeus opintotukeen.)

Mitä sitten voi saada, kun Kelan opintotukeen ei ole mahdollisuutta? Tässä blogitekstissä pohdin eri vaihtoehtoja, ensiksi työssäkäyvän kohdalta ja toiseksi työttömyysetuutta saavan osalta (koskee siis esimerkiksi työttömiä, lomautettuja tai osa-aikatyötä tekeviä).

Työn ohessa palkkaa saaden


Työssäkäyvä voi tehdä avoimen opintoja usein työn ohessa, jolloin opintojen rahoituksena toimii palkka. Työn ohessa opiskeleminen on mahdollista varsinkin monien avoimen yliopiston opintokokonaisuuksien kohdalla, jotka etenevät varsin verkkaisesti ja opinnot ovat yleensä helposti sovitettavissa omaan päivärytmiin. Usein avoimen ammattikorkeakoulun polkuopinnot ovat päätoimista opiskelua ja sellaisena liian raskas työn ohessa suoritettavaksi. Silloin vaihtoehdoksi jää joko työtuntien määrän vähentäminen tai opintovapaan ottaminen opiskeluajaksi.

Opintovapaalla aikuiskoulutustuella


Kun avoimen opinnot ovat liian raskas taakka työn ohessa suoritettavaksi, voi anoa opintovapaata omasta työstä ja sille ajalle aikuiskoulutustukea Työllisyysrahastosta. Aikuiskoulutustuki on lähes ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan suuruinen etuus ilman korotusosia. Kyse on siis varsin hyvästä etuudesta.

Voit saada opintovapaata enintään 2 vuotta, jos olet ollut nykyisen työnantajan palveluksessa vähintään vuoden ajan. Työhistorian ei tarvitse olla yhdenjaksoista. Työsopimuksen ei tarvitse olla toistaiseksi voimassaoleva, vaan määräaikainen käy. Työsuhteen pitää kuitenkin kestää koko haettavan opintovapaan ajan. Lisätietoja opintovapaasta löydät Opintovapaa on lakisääteinen oikeus -blogitekstistäni.

Opintovapaan kannalta opintojen ei tarvitse liittyä millään tavalla nykyiseen työhön, mutta yksittäisten kurssien tapauksessa aikuiskoulutustuen saamisen kannalta opintojen pitää olla sellaisia, että ne voidaan katsoa ammatilliseksi lisä- tai täydennyskoulutukseksi (siitä lisää myöhemmin).

Aikuiskoulutustukea voit käyttää enintään 15 tukikuukautta, jos sinulla on vähintään 8 vuotta yleistä työhistoriaa. Ennen aikuiskoulutustuen ensihakemuksen tekemistä hanki itsellesi oikeus suorittaa opinnot avoimessa ja päätös opintovapaan myöntämisestä.

Aikuiskoulutustukea voit saada esimerkiksi avoimen yliopiston perus- ja aineopintoihin sekä avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoihin. Yksittäisten kurssien kohdalla opintojen pitää olla sinulle ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta suhteessa nykyiseen työhösi tai aikaisempaan koulutustaustaasi. Yksittäisiä kursseja suorittaessasi voit pyytää työnantajaa kirjoittamaan lausunnon opintojen ammatillisuudesta ja liittää sen osaksi tukihakemusta.

Opiskelun aikaiset tulot vaikuttavat tuen määrään, opinnoissa etenemisen vaatimukseen ja tukikuukausien kulumiseen. Jos tuloja on tukikuukauden aikana yli 50 % normaalista palkasta, edellytetään tukikuukauden aikana suoritettavaksi vähintään 2 opintopistettä ja tukikuukausia kuluu 0,5. Jos tuloja on 50 % tai alle normaalista palkasta, edellytetään suoritettavaksi 4 opintopistettä ja tukikuukausia kuluu 1. Opintojen etenemistä seurataan. 

Tarkemmat tiedot aikuiskoulutustuesta ja sen hakemisesta löydät Työllisyysrahaston verkkosivuilta.

Lyhytkestoisesti opiskellen työttömyysetuudella

Työttömyysetuutta saava voi opiskella enintään 6 kuukautta kestävät avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opinnot menettämättä työttömyysetuutta, jos TE-toimisto katsoo opinnot lyhytkestoiseksi opiskeluksi.

Vaatimuksena on, että sinun pitää olla 25 vuotta täyttänyt ennen opintojen alkamista ja opintojen pitää antaa ammatillisia valmiuksia tai tukea yritystoimintaa. Lyhytkestoinen opiskelu koskee 31.12.2018 tai sen jälkeen aloitettuja opintoja. Opintojen aikana sinua koskevat normaalit työttömän oikeudet ja velvollisuudet; lyhytkestoinen opiskelu ei ole esimerkiksi pätevä syy kieltäytyä tarjotusta työstä tai palvelusta.

Lyhytkestoinen opiskelu on ensisijainen työttömyysetuudella opiskelun muoto suhteessa työttömyysetuudella tuettuun omaehtoiseen opiskeluun ja sivutoimiseen opiskeluun. Tämä tarkoittaa sitä, että TE-toimisto harkitsee aina ensiksi, voidaanko opintojasi tukea lyhytkestoisen opiskelun kautta.

Olen laatinut erillisen blogitekstin nimeltään Lyhytkestoinen opiskelu ei estä työttömyysetuuden saamista, josta löydät tarkemmat tiedot tästä tukimahdollisuudesta. Muistathan, että lyhytkestoisesta opiskelustakin pitää ilmoittaa TE-toimistolle.

Sivutoimisesti opiskellen työttömyysetuudella


Mikäli lyhytkestoisen opiskelun edellytykset eivät täyty, voi työttömyysetuuden saamisen säilyttää opintojen aikana, jos opiskelu katsotaan työttömyysturvalain kannalta sivutoimiseksi tai jos TE-toimisto lähtee puoltamaan päätoimisten opintojen kohdalla työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua.

Jos avoimen opinnoista kertyy opintosuunnitelman mukaan keskimäärin alle 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohden, on kyse sivutoimisesta opiskelusta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi avoimen yliopiston 25 opintopisteen perusopintokokonaisuuden suorittamiseen kuluu yli 5 opiskelukuukautta, opiskelu katsotaan sivutoimiseksi. Opintojen aikana sinua koskevat normaalit työttömän oikeudet ja velvollisuudet; sivutoiminen opiskelu ei ole esimerkiksi pätevä syy kieltäytyä tarjotusta työstä tai palvelusta. Sinulla pitää olla oikeus työttömyysetuuteen esimerkiksi työttömyyden, lomautuksen tai osa-aikatyön perusteella.

Joissakin tapauksissa TE-toimisto voi katsoa laajuudeltaan päätoimisen opiskelun edellytykset (väh. 5 op/kk) täyttävät opinnot sivutoimisiksi vakiintuneen työssäolon tai yritystoiminnan harjoittamisen perusteella. Tämä koskee tilannetta, jossa olet tehnyt avoimen opintoja ensin työn ohessa ainakin palkansaajan työssäoloehdon täyttymisen pituisen ajan (n. 6 kk) ja jäät sitten työttömäksi itsestä riippumattomista syistä. On myös tilanteita, joissa lyhempikin työhistoria voi riittää opintojen katsomiseen sivutoimisiksi (esim. lomautus tai irtisanominen TUTA-perusteella). Löydät lisätietoja tästä vaihtoehdosta blogitekstistäni Opintojen osoittaminen sivutoimiseksi työhistorialla.

Jos avoimen opinnot vaikuttavat selkeästi sivutoimisilta, voit ilmoittautua opintoihin ja ilmoittaa opinnoista TE-toimistolle esimerkiksi Oma asioinnin kautta kohdasta, jossa tehdään muutoksia työnhakuun. TE-toimisto selvittää, onko opinnoilla vaikutusta työttömyysturvaan.

Huom.! 11.7.2022 voimaan tulleen lakimuutoksen johdosta, jos opintojen opintosuunnitelman mukainen laajuus on kokonaisuudessaan alle 5 opintopistettä, voi TE-toimisto tai kuntakokeilu antaa lausunnon opintojen sivutoimisuudesta ilman sen tarkempaa selvittämistä. Tässä tilanteessa merkitystä on nimenomaan opintojen kokonaislaajuudella, eli kuinka monen opintopisteen laajuista opintokokonaisuutta olet suorittamassa. Kokonaislaajuudella ei tarkoiteta esimerkiksi opintojen keskimääräistä laajuutta opiskelukuukautta kohti. 

Opintojen katsominen sivutoimiseksi ilman selvittämistä voi toteutua tilanteissa, joissa opintojen vaikutuksen arvioimiseen ei liity harkintaa. Näin on esimerkiksi silloin, kun sinulla ei ole kyseisten avoimen opintojen ajalta työhistoriaa, yritystoiminnan harjoittamista tai omassa työssä työllistymistä. Huomioithan kuitenkin, että enintään 6 kuukauden mittaiset avoimen opinnot katsotaan aina ensisijaisesti lyhytkestoiseksi opiskeluksi, jos vain kaikki siihen liittyvät edellytykset täyttyvät.

Päätoimisesti opiskellen työttömyysetuudella


Jos avoimen opinnoista kertyy opintosuunnitelman mukaan keskimäärin vähintään 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohden, on kyse työttömyysturvalain kannalta katsottuna päätoimisesta opiskelusta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos esimerkiksi avoimen ammattikorkeakoulun 60 opintopisteen polkuopintojen suorittamiseen kuluu 12 opiskelukuukautta (tai vähemmän), opiskelu katsotaan päätoimiseksi.

Silloin kun opinnoista kertyy keskimäärin vähintään 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohti, voi työttömyysetuuden saamisen säilyttää vain, jos jokin seuraavista vaihtoehdoista toteutuu: kyse on lyhytkestoisesta opiskelusta (enintään 6kk), opiskelu voidaan katsoa sivutoimiseksi vakiintuneen työssäolon (tai yritystoiminnan) perusteella, tai TE-toimisto lähtee puoltamaan työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua. Tässä kohtaa keskitymme jälkimmäiseen vaihtoehtoon, jonka hakeminen tulee kyseeseen erityisesti silloin, kun lyhytkestoisen opiskelun tukimahdollisuus on jo käytetty tai päätoiminen opiskelu kestää yli 6 kuukautta.

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu on aina oman alueesi TE-toimiston tarveharkintaan perustuva mahdollisuus, eli sinulla ei ole automaattisesti oikeutta työttömyysetuuden saamiseen päätoimisen opiskelun aikana. Opiskelun tukemisen pitää edistää hakijan työllistymismahdollisuuksia. Yleisiä edellytyksiä tuen saamiselle ovat muun muassa seuraavat:

 • hakija on TE-toimistossa työnhakijana,
 • hän on 25 vuotta täyttänyt,
 • hänellä on todettu koulutustarve,
 • opiskelusta on sovittu työllistymissuunnitelmassa lähtökohtaisesti ennen opintojen aloittamista ja
 • edellytykset työttömyysetuuden maksamiselle täyttyvät.

TE-toimiston kanssa voidaan sopia tarvittaessa avoimen yliopiston väyläopintojen tai avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintojen kohdalla niin, että avoimen opinnot ja varsinaiset tutkintoon johtavat opinnot muodostavat TE-toimiston kanssa laadittavassa suunnitelmassa yhden opintokokonaisuuden. Tällöin avoimen opintoihin ja varsinaisen yliopiston/ammattikorkeakoulun opintoja voidaan tukea yhtenä pakettina enintään 24 kuukautta. (Väylä- ja polkuopinnoilla tarkoitetaan sitä, että opiskelun tavoitteena on suorittaa riittävä määrä avoimen opintoja tarpeeksi hyvillä arvosanoilla, jotta voi saada opiskelupaikan varsinaisen yliopiston tai ammattikorkeakoulun puolelle ja päästä suorittamaan tutkinnon.)

Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun aikana voi saada sitä työttömyysetuutta (ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea) mihin on oikeus työttömänä ollessa. Työttömyysetuuteen voi saada korotusosan, jos korotusosan maksupäiviä on jäljellä. Jos TE-toimisto lähtee puoltamaan opintojen tukemista, työttömyysetuuden saaminen säilyy opintojen aikana enintään 24 kuukautta. Avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintojen pitää edetä tuetun opiskelun aikana keskimäärin vähintään 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohden. Opintojen etenemistä seurataan.

Erona sivutoimiseen opiskeluun on ainakin kolme asiaa. Ensinnäkin, yli kuukauden kestävän työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun aikana on voimassa kevennetty työnhakuvelvollisuus. Toiseksi, työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun aikana etuuteen voi olla mahdollisuus saada korotusosa. Kolmanneksi, työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen aikana opintojen etenemistä seurataan säännöllisin väliajoin.

Jos työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu on sinun opintojesi ensisijainen rahoitusmuoto, ole yhteydessä Koulutusneuvontaan hyvissä ajoin ennen opintojen aloittamista. Meiltä saat etuuden hakemiseen tarvittavat ohjeet. Voit tutustua myös laatimaani blogitekstiin nimeltään Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun hakemisesta.


Kuinka opintojen päätoimisuutta ja sivutoimisuutta arvioidaan, kun tarkoitus on suorittaa useita päällekkäin meneviä kursseja avoimessa yliopistossa ja/tai avoimessa ammattikorkeakoulussa?


Avoimen kurssit tulkitaan lähtökohtaisesti yhdeksi opintokokonaisuudeksi. Kurssien laajuus opintopisteinä lasketaan yhteen ja opintojen kesto on ensimmäisen kurssin alusta viimeisen kurssin loppuun. 

Kurssien yhteenlaskettu opintopistemäärä jaetaan opiskelukuukausien määrällä. Opiskelu on sivutoimista, jos opintosuunnitelman mukainen laajuus jää keskimäärin alle 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohti. Opiskelu on päätoimista, jos opintosuunnitelman mukainen laajuus on keskimäärin vähintään 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohti. 

Opintokokonaisuus voi muodostua hieman epäloogisistakin kursseista, kunhan ne muodostavat sinun näkökulmastasi katsottuna järkevän kokonaisuuden.

Esimerkki: Tavoitteenasi on perustaa yritys, johon tarvitset valmiuksia eri asioista. Suoritat avoimessa kursseja liiketaloudesta, oikeustieteestä ja psykologiasta. Opinnot muodostavat yhden opintokokonaisuuden. 

Olen tällä hetkellä työtön. Voinko saada alennusta avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintojen maksuihin?


Sinun kannattaa varmistaa asia suoraan oppilaitoksesta. Monet avoimet yliopistot ja avoimet ammattikorkeakoulut tarjoavat tällä hetkellä jopa maksuttomia opintoja työttömille sekä lomautetuille.

Lisäksi osassa kansanopistoista voi opiskella opintoseteliavustuksella, jolla voidaan tukea muun muassa työttömien ja maahanmuuttajien opiskelua kansanopistolinjoilla. Opintoseteli voi tarkoittaa esimerkiksi opintomaksujen alentamista. Löydät lisätietoja asiasta Suomen Kansanopistoyhdistyksen ja kansanopistojen verkkosivuilta.


Voiko kertaalleen sivutoimiseksi opiskeluksi laajuuden perusteella (alle 5 op/kk) katsottu avoimen opiskelu muuttua jälkikäteen päätoimiseksi sillä perusteella, että opinnot on suoritettu loppuun alkuperäistä opintosuunnitelmaa nopeammalla aikataululla? Opintojen toteutuneen keston seurauksena keskimääräinen opintopistemäärä opiskelukuukautta kohti olisi vähintään 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohti.


Lähtökohtaisesti kerran sivutoimiseksi katsotut opinnot eivät muutu enää päätoimisiksi sillä perusteella, että ne suoritetaan nopeampaa tahtia kuin on alun perin ilmoitettu. Opintojen sivutoimisuus/päätoimisuus voidaan arvioida uudelleen jälkikäteen siinä tilanteessa, jos opiskeluaika on ilmoitettu alun perin erheellisesti/tahallisesti tarkoituksena työttömyysetuuden piiriin pääseminen. 

Ilmoita opiskelua koskevista muutoksista (valmistumisesta, keskeytymisestä, viivästymisestä jne.) oman alueesi TE-toimistoon tai kotikuntaan riippuen siitä kumman asiakas olet. Voit ilmoittaa muutoksista esimerkiksi jättämällä yhteydenottopyynnön Oma asioinnin kautta koskien koulutusta. Kerro tekstikentässä tilanteestasi. Sinuun ollaan yhteydessä puhelimitse.


Voinko suorittaa työttömyysetuutta menettämättä lyhytkestoisen opiskelun aikana toisia opintoja sivutoimisesti opiskellen tai sivutoimisen opiskelun aikana toisia opintoja lyhytkestoisesti?


Kumpikin näistä on mahdollista. Muista ilmoittaa kaikista opinnoista TE-toimistolle tai kotikuntaan riippuen siitä kumman asiakas olet, jotta opintojen mahdollinen vaikutus työttömyysetuuden saamiseen tutkitaan. 

Lyhytkestoisen opiskelun aikana aloitettujen toisten opintojen päätoimisuus/sivutoimisuus selvitetään kuten normaalisti opintojen aloittamisesta lukien. Toisilla opinnoilla tarkoitetaan tässä erillisiä opintoja, jotka eivät ole samaa opintokokonaisuutta lyhytkestoisten opintojen kanssa. 

Toisten opintojen päätoimisuutta/sivutoimisuutta arvioitaessa ei huomioida lyhytkestoisia opintoja esimerkiksi laajuutta arvioitaessa. Jos toiset opinnot ovat sivutoimisia, opiskelu ei estä työttömyysetuuden saamista. Jos toiset opinnot ovat päätoimisia, ne estävät työttömyysetuuden saamisen opintojen aloittamisesta lukien.

Vastaavasti, jos sivutoimisen opiskelun aikana aloitat lyhytkestoisen opiskelun, ei lyhytkestoisilla opinnoilla ole vaikutusta aikaisempiin sivutoimisiin opintoihin. Sivutoimiset opinnot eivät voi muuttua päätoimisiksi niiden aikana aloitettujen lyhytkestoisten opintojen perusteella. Sillä ei ole merkitystä, onko opinnot sivutoimisia laajuuden vai työhistorian perusteella.

Edellä kerrottu on voimassa 27.10.2021 alkaen.


Voiko työttömyysetuudella opiskelu vaikuttaa palkkatuen suuruuteen?


Työttömyysetuudella opiskelulla voi olla vaikutusta palkkatukeen, jos se on jotain seuraavista:

Sen sijaan sivutoimisella opiskelulla ei ole vaikutusta. Sillä ei ole merkitystä, onko opiskelu sivutoimista laajuuden vai työhistorian perusteella. Sivutoimisen opiskelun edellytykset täyttävällä lyhytkestoisella opiskelulla ei ole vaikutusta palkkatukeen.

Opiskelen työttömyysetuudella. Pitääkö opiskelun aikana hakea työtä?


Lähtökohtaisesti pitää, jos opiskelu on lyhytkestoista, sivutoimista tai työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua. Työnhakuvelvollisuudesta on sovittu TE-toimiston tai kuntakokeilun kanssa laadittavassa/päivitettävässä suunnitelmassa, jonka löydät Oma asioinnista. Tämä on osa uutta työvoimapalvelumallia, joka on astunut voimaan 2.5.2022. Katso tarkemmat tiedot työnhakuvelvollisuudesta blogitekstistäni Opiskelun aikainen työnhakuvelvollisuus uudessa työvoimapalvelumallissa.


/Panu

Koulutusneuvoja
Valtakunnallinen koulutusneuvonta

(Päivitetty 1.11.2022. 
Lisättiin otsikon "Sivutoimisesti opiskellen työttömyysetuudella" alle tieto 11.7.2022 lakimuutoksesta.)

(Päivitetty 28.7.2022. Päivitettiin kohta "Erona sivutoimiseen opiskeluun on ainakin kolme asiaa..." uuden työvoimapalvelumallin mukaiseksi.)

(Päivitetty 20.5.2022. Lisättiin kysymys ja vastaus koskien uuden työvoimapalvelumallin mukaista hakuvelvollisuutta sekä päivitettiin linkit ajan tasalle.)

(Päivitetty 23.2.2022. Lisättiin tieto työttömyysetuudella opiskelun mahdollisesta vaikutuksesta palkkatukeen.)

(Päivitetty 19.11.2021. Lisättiin kysymys ja vastaus koskien mahdollisuutta aloittaa lyhytkestoisen opiskelun aikana sivutoimiset opinnot.)

(Päivitetty 15.10.2021. Lisättiin loppuun kysymys koskien opintojen valmistumista suunniteltua nopeammin ja vastaus siihen.)

(Päivitetty 10.6.2021. Lisättiin loppuun kysymys "Olen tällä hetkellä työtön. Voinko saada alennusta avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintojen maksuihin?" ja vastaus siihen.)


(Päivitetty 4.6.2021. Tarkistettiin ja päivitettiin toimimattomat linkit. Lisättiin alkuun huomautus oikeudesta opintotukeen kansanopistossa opiskelun ajalta. Lisättiin otsikon "Sivutoimisesti opiskellen työttömyysetuudella" alle viittaus blogitekstiin "Opintojen osoittaminen sivutoimiseksi työhistorialla".)

(Päivitetty 11.5.2021. Lisättiin alkuun huomautus kuntakokeilujen asiakkaille.)

(Päivitetty 19.11.2020. Lisättiin loppuun kysymys ja vastaus koskien usean päällekkäin menevän avoimen kurssin suorittamista.)

(Päivitetty 30.9.2020. Korjattiin linkkejä. Päivitettiin aikuiskoulutustukea, sivutoimista opiskelua ja työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua koskevia tietoja.)

(Päivitetty 13.5.2019. Muokattiin sivutoimista ja päätoimista opiskelua koskevia tekstejä.)
 
(Päivitetty 10.5.2019. Lisättiin lyhytkestoisen opiskelun vaihtoehto, lisättiin lyhytkestoinen opiskelu käsitekarttaan, korjattiin vanhentuneet linkit, päivitettiin Koulutusrahaston nimi Työllisyysrahastoksi, lisättiin lause "Lisätietoja opintovapaasta löydät Opintovapaa on lakisääteinen oikeus -blogitekstistäni", päivitettiin sivutoimisesta opiskelusta ensimmäinen kappale.)

(Päivitetty 18.12.2018. Korjattiin vanhentuneet linkit, laitettiin linkit avautumaan uudelle sivulle, lisättiin linkit työttömyysturvalakiin ja Koulutusrahaston sivulle otsikon "Sivutoimisesti opiskellen työttömyysetuudella" alle, lisättiin linkki TE-palvelujen omaehtoisen opiskelun tuen sivuille otsikon "Päätoimisesti opiskellen työttömyysetuudella" alle, lisättiin blogin loppuun linkki Koulutusneuvonnan Facebook-sivulle. Lisättiin otsikoiden "Sivutoimisesti opiskellen työttömyysetuudella" ja "Päätoimisesti opiskellen työttömyysetuudella" alle lauseet "Laajuutta arvioitaessa opintojen mahdolliset loma-ajat vähennetään opiskeluajasta." Lisättiin sana "lähes" lauseeseen "Aikuiskoulutustuki on [lähes] ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan suuruinen etuus ilman korotusosia", koska tukea on leikattu. Muutettiin lopusta sana Te-palvelut.fi --> TE-palvelut.fi.)
 

(Päivitetty 13.12.2017. Päivitettiin linkit koskien Koulutusrahastoa, opintovapaata ja ministeriön ohjetta. Lisättiin maininta "opintokokonaisuus tai" ja ", tehtävän" aikuiskoulutustukea koskevaan tekstin osaan. Lisättiin kohta opintojen katsomisesta sivutoimiseksi vakiintuneen työssäolon tai yritystoiminnan perusteella. Muokattiin viittausta edellä mainittuun asiaan otsikon "Päätoimisesti opiskellen työttömyysetuudella" alla. Muutettiin lopusta viittaukset Työlinjan koulutusneuvonnasta --> Koulutusneuvonnan puhelinpalveluun. Laitettiin linkit aukeamaan uuteen ikkunaan.)

(Päivitetty 11.8.2017. Muutettu aikuiskoulutustuen kestoaika. Poistettu tieto, että työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen koulutuksen ajalta maksettaisiin kulukorvausta. -Kirsti)

(Päivitetty 1.9.2016. Lisätty seuraavat asiat: Toimimaton lisätietoja opintovapaasta -linkki korjattu. Huomautus siitä, että aikuiskoulutustuen etuusehtoihin kaavaillaan muutoksia 1.1.2017 alkaen. Sivutoimisista opinnoista voi ilmoittaa TE-toimistolle Oma asiointi -palvelun kautta. Neljäs kohta päätoimisen ja sivutoimisen opiskelun eroihin. Ohjaus Työlinjan koulutusneuvontaan työttömyysetuudella tuetun omaehtoinen opiskelun tapauksessa.) 

39 kommenttia:

 1. Työttömien opiskelumahdollisuuksien rajoittamisessa ei ole yhtään mitään järkeä! Niin kauan kuin on työssä, voi opiskella työn ohessa ihan mitä haluaa. Sitten kun joutuu työttömäksi ja usein todella tarvitsisi lisäkoulutusta tai uudelleenkoulutusta, niin eipä enää voikaan opiskella mitä haluaa tai menee työttömyyskorvaukset. Kaikki rajoitukset työttömien opiskelulta tulee poistaa heti, koska ne usein tuhoavat työttömän tulevaisuuden! Työtön diplomi-insinööri, jonka osaamisella ei ole enää kysyntää työmarkkinoilla, ei voi tällä hetkellä kouluttautua esim. lääkäriksi työttömyysturvaa menettämättä. Hän ei saa myöskään opintotukea, joten opiskelu osoittautuu yleensä mahdottomaksi. Jos hän saisi opiskella 2 vuotta työttömyyskorvauksen avulla, olisivat opiskelut jo hyvällä mallilla ja opinnot voisi rahoittaa toisen vuoden jälkeen töillä. 2 vuotta opiskellut lääketieteilijä voi nimittäin toimia perushoitajana ja kolmannen vuoden jälkeen pääsee jo amanuenssiksi eli lääkäriharjoittelijaksi.
  Yleisesti voi todeta, että te-palveluilla ei ole tarjottavana akateemiseille työttömille yhtään mitään, joten olisi kohtuullista, että ihmisten tulevaisuutta ei pilattaisi typerillä byrokraattisilla rajoituksilla.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Valitettavasti sille emme voi mitään, että työttömyysturvalaki asettaa rajoituksia työttömyysetuuden saamiselle päätoimisen opiskelun aikana. Halutessaan kansalainen voi jättää asiaa koskevan kehitysehdotuksen eduskuntaan tai työ- ja elinkeinoministeriöön, jossa on paremmat vaikutusmahdollisuudet lakien suhteen.

   Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu perustuu aina tapauskohtaiseen tarveharkintaan, joten jokaisen tukiasiaa pohtivan kannattaa selvittää mahdollisuutensa paikallisesta TE-toimistosta. Tilastojen mukaan vuosina 2010-2012 työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun on aloittanut yhteensä 34830 henkilöä, joten kyllä tätä tukimuotoa oikeasti käytetään Suomessa. /Panu

   Poista
 2. Minä hain koulutusrahastolta kaksi vuotta sitten opiskelemani aineen aineopintoihin ennakkopäätöstä saanko koulutusrahaa. Sain päätöksen, että ei, koska opinnot ei liity ammattiini. Oliko se virheellinen päätös vai onko tuo muuttunut äskettäin? En ymmärtänyt valittaa asiasta. On ollut tosi raskasta yrittää opiskella työn ohella. Haluaisin tietää tosiaan, että sainko virheellisen päätöksen silloin, koska on törkeää, että opintojen pitäisi liittyä juuri omaan työtehtävään jos haluaa edetä uralla.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos kysymyksestäsi! No onpa kyllä harmillinen tilanne. Aikuiskoulutustuen ehdot ovat muuttuneet toukokuun 2015 loppupuolella siten, että tuettavilta avoimen yliopiston opinnoilta ei vaadita niiden olevan ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta, kun kyse on perus- tai aineopintokokonaisuudesta. /Panu

   Poista
 3. Olen tällä hetkellä polkuopinnoissa suorittamassa tuotantotalouden insinöörin opintoja. Paikallinen Te-keskus epäsi minulta mahdollisuuden työttömyyskorvaukseen polkuopintojen aikana vaikka muut ehdot täyttyivät. Aikaisempi koulutus on Rastorin työteknikkokoulutus ja tällä perusteella tuli kieltävä vastaus. Olen esittänyt ottavani vastaan hakemuksiani vastaavan työn jos sellaiseen pääsen, ja olenkin hakenut mutta heikolla menestyksellä. Nyt opiskelen ilman mitään korvausta tämän ensimmäisen vuoden. Kysynkin, että onko minulla mahdollisuutta saada työttömyyskorvausta kun/jos jatkan syksyllä varsinaiseen valmistavaan opinjaksoon? Nim. rahat ei oikeen riitä...

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos kysymyksestä! Mikäli saat opiskelupaikan varsinaiseen ammattikorkeakouluun tutkintoon johtaviin opintoihin, sinun kannattaa hakea TE-toimistolta työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua niihin opintoihin. Valitettavasti en pysty täältä lupaamaan, että opintoja lähdetään varmuudella tukemaan, koska tukiasia on aina harkinnanvarainen ja paikallisen TE-toimiston päätettävissä. Aina kannattaa kuitenkin hakea, siinä ei menetä mitään. /Panu

   Poista
 4. Täällä Pohjois-Pohjanmaalla ei ole asiantuntijaa ELYkeskuksella, joka valvoisi omaehtoisen opiskelun lausuntoja. Ei ole edes asiantuntijaa, jolta saisi perustelut kielteiselle päätökselle ja voisi toimittaa oikaisuvaatimuksen omatoimisen opiskelun tukemista koskien. Muilla Ely-keskuksilla tällainen asiantuntija on. Ennen päätösten yhdenvertaisuutta ja päätösten yhdenmukaisuutta te-keskusten välillä valvoi työttömyysturva-asiamies. Vuodesta 2016 sellaista ei ole. Nyt oikaisuvaatimusta ei siis voi toimittaa kenellekään täällä Pohjois-Pohjanmaalla. Ja minusta on Työlinja virkailijoita eettisesti väärin ohjata hakemaan tuota omaehtoista tukea, koska sitä ei hyvin todennäköisesti ainakaan yliopiston (jatko)tutkintoon saa tai tämä pitäisi ainakin mainita. Nimittäin jos tämän tuen varaan laskee, joutuu kielteisen päätöksen saatuaan luopumaan kovalla työllä saamastaan opiskelupaikkasta, karenssin te-keskukselta(syynä pintojen lopettaminen) sekä paljon kohtuutonta mielipahaa vain siitä, että haluaisi parantaa työllistymismahdollisuuksia.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos viestistä! Koskien työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua, on tärkeää, että asiakkaalle kerrotaan selkeät perustelut tehdylle ratkaisulle. Ministeriön ohjeistuksen s. 56 mukaisesti asiakkaalla on oikeus saada ratkaisun perustelut kirjallisesti. Asia voidaan hoitaa esimerkiksi siten, että TE-toimisto selostaa asian ensin asiakkaalle ja lähettää sen jälkeen vastaavat tiedot kirjallisesti asiakkaalle.

   Työttömyysturva-asiamiehen tehtävä on lakkautettu vuoden 2016 alusta alkaen. Mikäli asiakas on tyytymätön TE-toimiston ratkaisuun ja hänellä on esittää uusia perusteluja ratkaisun tueksi, voi asiakas pyytää TE-toimistolta asian uudelleen käsittelemistä. Jos asiakas epäilee, että nyt on toimittu virheellisesti, asiakas voi olla yhteydessä TE-toimiston esimiestasolla olevaan henkilöön (esim. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston asiakas voi olla yhteydessä palvelujohtaja Mari Tuomikoskeen).

   Silloin kun TE-toimisto ei lähde puoltamaan opintojen tukemista työttömyysetuudella, siitä ei anneta työvoimapoliittista lausuntoa. Tämän vuoksi kielteisestä ratkaisusta ei voi myöskään valittaa. Sen sijaan työttömyysetuuden maksajan päätöksestä voi valittaa työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan ja sen päätöksestä edelleen vakuutusoikeuteen.

   TE-toimisto toiminnasta voi jättää palautetta tämän lomakkeen kautta:
   http://toimistot.te-palvelut.fi/palaute

   Työlinjan koulutusneuvojan tehtävä on kertoa eri tukimahdollisuuksista ja asiakas itse päättää, hakeeko tukea vai ei. Valtakunnallisesti kielteiseen ratkaisuun on päädytty enimmillään noin 1/3 tapauksista, eli noin 2/3 ratkaisuista on ollut opiskelun tukemista puoltavia. Tieteelliseen jatkotutkintoon (lisensiaatti tai tohtori) johtavat opinnot eivät kuulu työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun piiriin lainkaan, mutta niiden kohdalla asiakkaan kannattaa pyytää TE-toimistoa selvittämään voisiko opinnot katsoa sivutoimisiksi. Sivutoimisilla opinnoilla ei ole estävää vaikutusta työttömyysetuuden saamiseen, jos opintojen aikana pystyy vastaanottamaan kokoaikatyötä.

   Jos kyse on uusista ylempään tai alempaan korkeakoulututkintoon johtavista yliopisto-opinnoista (huom. mikä ei ole tämän blogitekstin asia), TE-toimisto voi puoltaa opintojen tukemista työttömyysetuudella vain erityisestä syystä. Ministeriön ohjeessa s. 48-49 on kerrottu tarkemmin mitä erityisellä syyllä tarkoitetaan. Erityinen syy voi olla esimerkiksi, jos asiakas voisi lukea yliopistossa suoritettaviin opintoihinsa aikaisemmin (esim. avoimessa yliopistossa) suorittamiaan opintoja.

   Se katsooko TE-toimisto erityisen syyn olevan olemassa ja lähdetäänkö opiskelua tukemaan selviää vain hakemalla tukimahdollisuutta TE-toimistolta. Minä olen sitä mieltä, että tukea kannattaa hakea ja perustella hakemus hyvin. Valitettavasti mielipahalta ei voi kuitenkaan aina välttyä, kun tuen saaminen perustuu tarveharkintaan. Asiakkaan ja TE-toimiston käsitykset koulutustarpeesta eivät aina kohtaa.

   Jos TE-toimisto ei lähde puoltamaan omaehtoisten opintojen tukemista työttömyysetuudella ja asiakas päättää luopua opiskelupaikasta, opintojen lopettamisesta kokonaan ei seuraa korvauksetonta määräaikaa (karenssia) tai mitään muutakaan sanktiota työttömyysturvaan. Sanktio omaehtoisen koulutuksen opiskelupaikasta luopumisesta voi tulla vain, jos henkilö on alle 25-vuotias ja hänellä ei ole ammatillista- tai korkeakoulututkintoa suoritettuna.

   Ministeriön ohje löytyy täältä:
   https://www.finlex.fi/data/normit/42135-TEM871Ohje_julkisesta_ty_voima__ja.pdf

   /Panu

   Poista
 5. Hei,
  en tiedä, onko tämä oikea paikka kysyä, mutta kysynpä kuitenkin:
  Estääkö noin 5 vuotta sitten yliopistosta saatu ammatillisen lisensiaattitutkinnon suorittamisoikeus työttömyyspäivärahan saannin?

  Tällä hetkellä siis töissä, ja työssäoloehto täyttyy, enkä ole kirjoittautunut yliopistolle, mutta en myöskään irtisanonut jatko-opintopaikkaa. Onko tällaisen opiskeluoikeuden olemassaolo riski ansiosidonnaisen päivärahan saannille eli kannattaako opiskeluoikeus varmuuden vuoksi irtisanoa, jos työttömyys uhkaa?

  Kiitos!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos kysymyksestä! Opinto-oikeudesta ei tarvitse välttämättä luopua. Jos työttömyys toteutuu, TE-toimisto tutkii ammatillisesti suuntautuneen lisensiaatin tutkinnon opinto-oikeuden mahdollisen vaikutuksen työttömyysetuuden saamiseen. TE-toimisto voi katsoa opinnot päättyneiksi (vaikka opinto-oikeus olisikin olemassa), jos sinulla ei ole opintosuorituksia vähintään vuoteen etkä ole ottanut osaa opetukseen tai valmistellut ohjatusti lisensiaatintyötä. Päättyneiksi katsotuilla opinnoilla ei ole estävää vaikutusta työttömyysetuuden kuten ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan saamiseen. -Panu

   Poista
 6. Kirjoitatte yllä blogistekstissänne ”Jos avoimen opinnoista kertyy opintosuunnitelman mukaan keskimäärin alle 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohden, on kyse sivutoimisesta opiskelusta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi avoimen yliopiston 25 opintopisteen perusopintokokonaisuuden suorittamiseen kuluu yli 5 kuukautta, opiskelu katsotaan sivutoimiseksi. Työttömyysetuuden saaminen jatkuu sivutoimisten opintojen aikana ihan normaalisti, kunhan pystyt vain opintojen aikana vastaanottamaan kokoaikatyötä sellaista tarjottaessa.”

  Varmistin, että asia perustuu työttömyysturvalain 2 luvun 10 §:n 3 momenttiin.

  Luin myös te-toimiston sivuilta ”Sivutoimisten opintojen ajalta voit saada työttömyysetuutta, jos täytät myös muut työvoimapoliittiset edellytykset.” (http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_ jaat_tyottomaksi/tyottomyysturva/opinnot_tyottomyysetuus/index.html)

  Olen työtön työnhakija, saan ansiopäivärahaa ja suunnittelen sivutoimisia opintoja avoimessa yliopistossa.

  Kurssi 1 ajalla 10.1.-28.2.2017 ( 3op)
  Kurssi 2 ajalla 17.1.-10.3.2017 (3 op)
  Kurssi 3 ajalla 24.1.- 18.4.2017 (4 op)
  Kurssi 4 ajalla 1.3.- 25.4.2017 (6 op)

  Yhteensä kurssit kestävät yhtäjaksoisesti 3,5 kk ja opintopisteitä kertyy 16 op eli keskimäärin n. 4,6 op/kk.

  Olisiko yllä mainittujen sivutoimisten opintojen suorittaminen työttömyysturvalain tulkintanne mukaan ja blogitekstin nojalla hyväksyttävää menettämättä työttömyysturvaetuuttani?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos viestistä! Jos avoimen yliopiston opintokokonaisuus on laajuudeltaan yhteensä 16 op ja opiskelu ajoittuu ajalle 10.1.-25.4.2017 (ei lomajaksoja), on opintojen laajuus virkailijakäytössä olevan OMO-laskurin mukaan keskimäärin 4,53 op/kk. Tämä viittaa sivutoimiseen opiskeluun (alle 5 op/kk). Jos sivutoimisen opiskelun aikana pystyy vastaanottamaan kokoaikatyötä sellaista tarjottaessa, ei opiskelu estä työttömyysetuuden saamista.

   Mikäli päätät aloittaa opinnot avoimessa yliopistossa ja saat opiskelupaikan, ilmoita opinnoista TE-toimistolle Oma asiointi-palvelun kautta kohdasta, jossa tehdään muutoksia työnhakuun. TE-toimisto antaa ilmoituksen perusteella selvityspyynnön, johon annetun vastauksen perusteella opintojen vaikutus työttömyysturvaan tutkitaan.

   Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta! -Panu

   Poista
 7. Moikka! Kiitos tästä, todella hyvä tiivistys!

  Kiinnostaa tietää, ovatko tiedot nyt ajantasalla? Blogia päivitetty vuosi sitten ja tosiaan ainakin aikuiskoulutustukeen on tullut muutoksia.

  Mikähän tilanne on tuon päätoimisen omaehtoisen opiskelun kanssa, ovatko tiedot ennallaan?

  Kiitos!

  terkuin Leila

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos hyvistä huomioista! Aikuiskoulutustuen tukiaika on tosiaan muuttanut. Korjaamme tiedon.

   Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu on säilynyt muuten ennallaan, mutta kulukorvaus on poistunut. Päivitämme myös tämän tiedon ajantasalle.

   Kiitos! -Kirsti

   Poista
 8. hei,

  olen työtön työnhakija, ja käyn 1,5 pv viikossa ammattiani vastaamattomassa työssä. Saan työmarkkinatukea muilta päiviltä. Olen nyt ilmoittautunut ja päässyt avoimeen yliopistoon kurssille, joka kestää 7,5 vk ja on laajuudeltaan 5 op. Tarvitsen kurssin yliopiston dosentuurihakemusta varten. Dosentuuri taas auttaa saamaan rahoitusta omaaan ammattiini. Menetänkö työmarkkinatuen kurssin takia, vai voinko opiskella sen turvin? Miten käytännössä toimin?

  VastaaPoista
 9. Hei! Opintojen suhteen ei pitäisi olla huolta, sillä opinnot etenevät alle viisi opintopistettä kuukaudessa. Sivutoimiset opinnot eivät vaikuta työmarkkinatuen maksamiseen. Lisäksi tärkeää on, että opinnoista huolimatta olet edelleen valmis ottamaan kokoaikatyötä vastaan.

  Opinnoista pitää ilmoittaa TE-toimistoon. Helpoiten tämä käy Oman asioinnin kautta https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi. Saat TE-toimistosta selvityspyynnön opinnoista. Selvityspyynnöllä TE-toimisto varmistaa opintojen sivutoimisuuden.

  Onnea matkaan! -Kirsti

  VastaaPoista
 10. Hei! Onko alle 25 vuotiaalla, 23 vuotiaalla työttömällä työnhakijalla mitään mahdollisuutta päästä opiskelemaan omaehtoisesti työttömyysetuudella vai onko ainut tukimahdollisuus kelan opintotuki? Ollut jo pari vuotta työttömänä työnhakijana ja nyt päässyt suorittamaan ammattikouluun logistiikan perustutkintoa aikuiskoulutuksena.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä ja onnittelut opiskelupaikan johdosta! Alle 25-vuotias työtön työnhakija voi saada työttömyysetuutta opiskelun aikana vain a) työvoimakoulutuksen aikana, tai b) sivutoimisen opiskelun aikana. Sivutoimisen opiskelun aikana työttömyysetuutta voi saada vain, jos opintojen aikana pystyy vastaanottamaan kokoaikatyötä sellaista tarjottaessa. Työvoimakoulutukset löytyvät tältä sivulta:
   http://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/

   Alle 25-vuotias ei voi saada työttömyysetuutta päätoimisten opintojen aikana, koska TE-toimisto ei voi puoltaa ns. työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua. Ikävaatimus on lakiin kirjoitettu asia, jossa TE-toimisto ei voi joustaa. Se mikä katsotaan päätoimiseksi ja mikä sivutoimiseksi opiskeluksi on laajempi aihe kuin mitä tässä yhteydessä voidaan käydä läpi. Ammatilliseen perustutkintoon (esim. logistiikan perustutkinto) johtava opiskelu on yleensä päätoimista opiskelua. Opintojen sivutoimisuuden/päätoimisuuden tutkii aina oman alueen TE-toimisto.

   Sivutoimiseksi perustutkintoon johtavat opinnot voitaisiin katsoa TE-toimistossa esimerkiksi tilanteessa, jossa opintoja olisi tehty työn (tai yritystoiminnan) ohessa vähintään puoli vuotta ja jäisi sitten työttömäksi itsestä riippumattomista syistä. Jos sivutoimisen opiskelun kriteerit eivät täyty, jää opintojen rahoitusvaihtoehdoksi joko Kelan opintotuki tai osa-aikatyön tekeminen opintojen ohessa. -Panu

   Poista
 11. Onko alle 25 vuotiaalla, 23 vuotiaalla mitään mahdollisuutta päästä opiskelemaan omaehtoisesti työttömyysetuudella tuettuna, vai onko kelan opintotuki ainoa mahdollinen tukimahdollisuus? Pari vuotta ollut työttömänä ja nyt pääsisi syksyllä alkavaan kouluun. Kaikki muut työttömyysetuuden vaatimukset täyttyvät, paitsi tuo ikä..

  VastaaPoista
 12. Hei!

  Onko alle 25-vuotiaalla, 23-vuotiaalla mitään mahdollisuutta päästä missään tilanteessa opiskelemaan omaehtoisesti työttömyysetuudella tuettuna? Kaikki muut etuuden saamisen kriteerit täyttyvät, paitsi tuo ikä. Pari vuotta ollut työttömänä ja nyt olisi opiskelut syksyllä alkamassa. Vai onko alle 25 vuotiaan ainoa tukimahdollisuus Kelan opintotuki?

  VastaaPoista
 13. Hei,
  olen hankalassa tilanteessa, jossa uusi työpaikka on osoittautunut vääräksi valinnaksi. On mahdollista, että minut irtisanotaan 6kk koeajan puitteissa tai voi olla, että joudun itse lähtemään koeaikana (koko tiimi hermoromahduksen partaalla ja työterveys ja HR ovat mukana selvittämässä huonoja työolosuhteita jne). Olen nyt syksyllä aloittanut YAMK -opinnot ja suurin huoleni on miten opintojen käy jos joudun työttömäksi? Eli kun opinnot on jo aloitettu (lisäksi 22op hyväksytty aiemmista erikoistumisopinnoista) ja joudun työttömäksi, voinko saada työttömyystukea?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei Aino! Kiitos viestistä. Vaikuttaa aika ikävältä tilanteelta. Työttömyysetuutta voi saada kahdessa eri tilanteessa YAMK-opintojen aikana: a) jos opinnot katsotaan vakiintuneen työssäolon (tai yritystoiminnan) perusteella sivutoimisiksi ja opintojen aikana pystyy vastaanottamaan kokoaikatyötä, tai vaihtoehtoisesti b) jos opinnot katsotaan päätoimisiksi ja TE-toimisto lähtee puoltamaan ns. työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua. Opinnot voidaan katsoa TE-toimistossa sivutoimisiksi vakiintuneen työssäolon perusteella, jos niitä on tehty työn ohessa vähintään 6 kuukautta ja työsuhde on päättynyt itsestä riippumattomista syistä.

   Voit hakea työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua siten, että jos työsuhteesi päättyminen varmistuu ja olet 25 vuotta täyttänyt, ilmoittaudu ensiksi työnhakijaksi TE-palvelut.fi -sivustolta ja toimita sen jälkeen seuraavat lomakkeet täytettynä TE-toimistolle.

   Tästä täytät ensimmäisen osan itse ja loppuosan täyttää oppilaitos (pois lukien sivu 3/3):

   Koulutuspalvelun tuottajan selvitys TE-toimistolle työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista opinnoista (TEM621)
   https://www.suomi.fi/kansalaiselle/palvelut/lomake/2c069e80-fddc-4406-895a-f206e0e8d12f

   Tämän täytät kokonaan itse:

   Perustelut koulutustarpeelle (TEM623)
   https://www.suomi.fi/kansalaiselle/palvelut/lomake/6aa15f37-9929-4f44-ba93-0e4a17823829

   Laita liitteeksi AMK:n opintorekisteriote, josta näkyvät aikaisemmat opintosuorituksesi. Jos olet joutunut irtisanoutumaan terveydellisten syiden vuoksi ja sinulla on lääkärinlausunto asiasta, voit laittaa siitä kopion hakemuksen liitteeksi. TE-toimisto tutkii annettujen tietojen pohjalta, voidaanko opintoja lähteä tukemaan työttömyysetuudella. Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu on aina tarveharkintaan perustuva mahdollisuus, josta päättää oman alueen TE-toimisto. Lisätietoja tästä tukimahdollisuudesta löydät täältä:
   http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/index.html

   Tarvittaessa voit soitella meidän puhelinpalveluun 0295 020 702
   (ma-pe klo 9.00–16.15), niin jutellaan asiasta lisää. /Panu

   Poista
 14. Korkeakouludiplomi, Henkilöstö- ja talousosaaja, 63 op
  (12.03.2018 - 22.11.2019)
  Avoin AMK ja täydennyskoulutus

  Hei, tiedustelisin että onko ko. koulutus päätoimista opiskelua ? Saadakseni opiskella omaehtoisesti työmarkkinatuella, on TE- toimistosta ilmoitettu että opiskeluiden pitää olla päätoimista. Kiitos vastauksestanne.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kysymyksestä. Korkeakouludiplomi ei johda tutkintoon, mutta opiskelija saa todistuksen eli korkeakouludiplomin. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelu katsotaan työttömyysturvalain kannalta päätoimiseksi, jos opintosuunnitelman mukainen laajuus on keskimäärin vähintään 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohti.

   Jos opinnot ovat 63 opintopistettä ja kesto 12.03.2018 - 22.11.2019, jää keskimääräinen laajuus aika selkeästi alle 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohti, mikä viittaa sivutoimiseen opiskeluun. Sivutoiminen opiskelu ei estä työttömyysetuuden saamista, jos opintojen aikana pystyy vastaanottamaan kokoaikatyötä sellaista tarjottaessa.

   Mikäli päätät hakea sivutoimisiin avoimen AMK:n opintoihin ja saat opiskelupaikan, ilmoitathan opinnoista Te-palvelut.fi -sivustolta Oma asioinnin kohdasta, jossa tehdään muutoksia työnhakuun. TE-toimisto tutkii opintojen sivutoimisuuden/päätoimisuuden ja vaikutuksen työttömyysetuuden saamiseen. /Panu

   Poista
 15. Hei,
  olen harkinnut opintoja avoimessa yliopistossa. Ilmoittautuisin 1.8.2018 opintojaksoille. Virallisesti syyslukukausi alkaa 1.8.2018 ja päättyy 31.12.2018. Opetusperiodi alkaa 27.8.2018 ja päättyy 20.12.2017. Lähiopetuspäivät ja tentit on vaihtelevasti tuona aikana. Aloitan opiskelun heti 1.8.2018, lukemalla opiskelukirjoja ja tekemällä tehtäviä. Opintopisteitä syksystä kertyisi yhteensä 21 op. Mistä päivistä opiskelun 5 op:n keskimääräisyys lasketaan?
  Ilmoittautuisin näille kursseille jo nyt, jotta saan varmasti niihin opinto-oikeuden. En kuitenkaan ole varma, suoritanko niitä lopulta kaikkia, sillä tilanteet voi kuitenkin muuttua. Jos opiskelu laskennallisesti alittaa tuon 5 op:n määrän, tuleeko minun ilmoittaa näistä etukäteen TE-toimistoon vaikka en vielä tiedä suoritanko näistä kaikki tai vain osan?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä ja pahoittelut myöhäisestä vastauksesta. Sain tietää blogiteksteihin saapuneista kysymyksistä vasta tänään. Avoimen opintojen keskimääräistä laajuutta laskettaessa katsotaan opintosuunnitelmaa: milloin opiskelu alkaa, milloin opiskelu päättyy, onko virallisia loma-aikoja, montako opintopistettä opiskeluaikana kertyy.

   Opintosuunnitelmalla tarkoitetaan sitä suunnitelmaa, jota kyseinen opiskelija omissa opinnoissaan noudattaa. Tarkoituksena on selvittää, kykeneekö työnhakijana oleva henkilö ottamaan vastaan kokoaikatyötä opintojen estämättä. Jos henkilölle on laadittu henkilökohtainen opintosuunnitelma, on sitä käytettävä laajuuden arvioinnissa. Lähtökohtaisesti opintojen alkamis- ja päättymispäiväksi katsotaan opintojen todelliset alkamis- ja päättymispäivät.

   Opiskeluajan suhteen vaihtoehtoja ovat nämä. Opiskeluaika voi olla koulutuksen järjestäjästä ja henkilön opinnoista riippuen A) opinto-oikeusaika eli aika, jona henkilö voi suorittaa opintoja ja oppilaitos ottaa suoritukset vastaan, tai B) se voi olla tietyn kurssin alkamispäivästä päättymispäivään, taikka C) kurssin alkamispäivästä siihen liittyvään koe- tai tenttitilaisuuden päivään saakka. Viimeksi mainitussa tilanteessa päättymispäivänä pidetään sitä koe- tai tenttipäivää, jolloin henkilö aikoo kokeeseen osallistua tai viimeistä mahdollista koepäivää, jos henkilö ei muuta ilmoita.

   Opintopistemäärä jaetaan opiskeluajalla (opiskelukuukaudet). Laskettaessa opintojen mahdolliset loma-ajat vähennetään opiskeluajasta, mutta niitä ei taida avoimen yliopiston opinnoissa ollakaan. Valitettavasti tämän tarkemmin en pysty asiaa täältä avaamaan. Voin vain kertoa sen, mitä yllä on kerrottu.

   Opinnoista ilmoitetaan TE-toimistolle siinä vaiheessa, kun on saanut tiedon opiskeluoikeudesta. Voit ilmoittaa opinnoista sen tiedon perusteella mitä sinulla on siinä vaiheessa, kun olet saanut opiskeluoikeuden. Jos opintosuunnitelmaan tulee alkuperäisen ilmoituksen jälkeen muutoksia, ilmoitat niistä sitten TE-toimistolle ja TE-toimisto arvioi onko muutoksilla vaikutusta työttömyysetuuden saamiseen. Noin yleisesti, jos näyttää olevan yhtään riskiä, että opintojen päätoimisuuden (5 op/kk) ehto voi täyttyä ja olet 25 vuotta täyttänyt, kannattaa varmuuden vuoksi hakea työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua TE-toimistolta ennen kuin aloittaa opinnot. /Panu

   Poista
 16. Hei,
  Mitenkähän tämä asia menee käytännössä, jos on karenssi päällä ja karenssiaikana aloittaa omaehtoisen opiskelun työmarkkinatuella, ( opiskelu on katsottu sivutoimiseksi opiskeluksi. ) Voiko sivutoiminen opiskelija saada jälleen heti työmarkkinatukea kun opiskelu alkaa, eli karenssia ei tällöin enää huomioida ? Kiitollinen tiedosta !

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Sivutoimisten opintojen aikana ei voi saada työttömyysetuutta (eli työmarkkinatukea, peruspäivärahaa tai ansiopäivärahaa) niin pitkään, kun on voimassa korvaukseton määräaika (eli karenssi) tai työssäolovelvoite.

   Tilanne on toinen, jos aloittaa korvauksettoman määräajan tai työssäolovelvoitteen aikana työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun (joka on päätoimista opiskelua) tai työvoimakoulutuksen. Tuolloin työttömyysturvalain 10 luvun 2 § aiheuttaa sen, ettei korvaukseton määräaika tai työssäolovelvoite estä työttömyysetuuden saamista. /Panu

   Poista
 17. Moi !
  Minulle ei ole oikein auennut, että kumpaa nyt opiskelun pitäisi olla, päätoimista vai sivutoimista, että sitä voidaan työttömyysetuudella / työmarkkinatuella tukea ? ( omaehtoinen opiskelu hyväksytty TE-tstossa. )
  Otin tuosta allaolevasta viestistä nyt lähettäjän yhteystiedot pois, mutta TE- toimistosta saatu informaatio on kuitenkin.

  Kiitos vastauksesta jo etukäteen !

  Kopio TE-tston viestistä:
  ----Kun saat tiedon, että sinut on valittu koulutukseen niin, pyydä oppilaitosta täyttämään koulutuspalvelun tuottajan selvitys (TEM621) ( liitteenä)ja toimita se TE- toimistoon käsiteltäväksi. Lomakkeen (TEM621) saat myös osoitteesta www.suomi.fi. Tämän lomakkeen perusteella tutkitaan että koulutus on päätoimista niin että sitä voidaan työttömyysetuudella tukea.
  Onnea koulutusvalintaan!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Työttömyysetuuden saamisen voi säilyttää tietyin ehdoin kummassakin tilanteessa. Jos avoimen opiskelu on sivutoimista (keskimäärin alle 5op/kk), voi työttömyysetuuden saamisen säilyttää, jos opintojen aikana on valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä sekä TE-toimiston tarjoamia palveluja.

   Jos avoimen opiskelu on päätoimista (keskimäärin vähintään 5op/kk), voi työttömyysetuuden saamisen säilyttää, jos on 25 vuotta täyttänyt ja TE-toimisto lähtee puoltamaan työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua. Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun tapauksessa opintojen aikana ei ole velvollisuutta vastaanottaa työtä tai TE-toimiston tarjoamia palveluja. Opinnoissa pitää kuitenkin pystyä etenemään keskimäärin vähintään 5op/kk.

   Lisäksi on vielä sellainen vaihtoehto, että jos kyse on lyhytkestoisesta opiskelusta (enintään 6kk), voi työttömyysetuuden saamisen säilyttää opintojen aikana, jos on 25 vuotta täyttänyt, opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa ja opintojen aikana on valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä sekä TE-toimiston tarjoamia palveluja. Enintään 6 kuukauden opintojen tapauksessa ei lähtökohtaisesti tutkita opintojen sivutoimisuutta/päätoimisuutta, eikä myöskään asiakkaan koulutustarvetta. (Blogitekstiin on tulossa myöhemmin päivitystä tästä 31.12.2018 voimaan tulleesta lyhytkestoisen opiskelun mahdollisuudesta.)

   Toimita TEM621- ja TEM623-lomakkeet täytettynä TE-toimistolle ennen avoimen opintojen aloittamista, niin tukiasian selvittely lähtee siitä eteenpäin. Kovasti menestystä opintoihin!

   /Panu

   Poista
 18. Hei! Olen koettannut selvitellä, voisiko aikuiskoulutustuki olla mahdollinen keino rahoittaa opinnot, kun kyseessä olisi avoimen yliopiston opinnot, jotka eivät ole ammattillista lisä- tai täydennyskoulutusta? Ajatuksena olisi suorittaa psykologian perus- ja aineopinnot avoimessa ja hakea myöhemmin valintakokeella tutkinto-opiskelijaksi (tällä hetkellä valintakokeeseen opiskelu + työt ovat mahdoton yhdistelmä).

  Työllisyysrahaston sivuilla mainitaan, että tuettava koulutus voi olla esim. "Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkintojen osien suorittaminen, esimerkiksi perus-, aine- ja syventävien opintojen sekä polkuopintojen suorittaminen avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakouluissa". Kuitenkaan minulle ei aukea, onko aikuiskoulutustukeen oikeutettu, mikäli opinnot eivät täydennyskoulutusta, vaikka kyseessä olisikin opintokokonaisuus?

  Haaveena olisi siis alanvaihto psykologian puolelle, joka vaatii kyseisen tutkinnon. Olen tällä hetkellä alalla, joka ei motivoi laisinkaan ja opiskelu ohessa tuntuu mahdottomalta. Mikäli rahoitusasialle saisin varmuutta, niin tarkoitus olisi jäädä opintovapaalle ja tähdätä tavoitteellisesti unelma-alalleni. Olen yhden maisteritutkinnon jo tehnyt ja käyttänyt kaikki opintotukikuukaudet, joten opintovapaa + aikuiskoulutuki olisi kohdallani paras vaihtoehto.

  Kiitos jo etukäteen, jos voisitte auttaa tässä ja saisin selvyyden tälle.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kysymyksestä. Avoimen yliopiston perus- ja aineopintojen suorittaminen kuuluu aikuiskoulutustuen piiriin ilman, että kyseisten opintojen tarvitsee olla ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta. Kovasti onnea ja menestystä alanvaihtoon! /Panu

   Poista
 19. Hei! Pähkäilen, miten voi itse arvioida avoimen yliopiston/AMK yksittäisten kurssien ammatillisuutta? Ajatus olisi suorittaa pari yksittäistä kurssia vahvistaakseni englannin kielen taitoaniTAI opiskella työergonomiaa. Olen pk seudulla bussikuskina, joten oman järjen mukaan kielitaito kasvattaa ammatillisuutta, samoin ergonomiatietämys. Mutta on kurja jos haen ja saan opintovapaata ja sitten tuleekin kielteinen päätös tuesta... T

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kysymyksestä. Olet ilmeisesti hakemassa opintoihin aikuiskoulutustukea. Avoimessa yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa suoritettava ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus kuuluu aikuiskoulutustuen piiriin, kun taas yleissivistävä, harrastusluonteinen tai vapaatavoitteinen koulutus ei kuulu. Työllisyysrahasto arvioi opintojen ammatillisuutta suhteessa nykyiseen työhösi ja aikaisempaan koulutustaustaasi. Selvitä hakemuksessasi, millä tavoin suorittamasi opinnot ovat kohdallasi ammatillisesti pätevöittäviä. Lisäksi voit pyytää työnantajaltasi kirjallisen lausunnon opintojen ammatillisuudesta ja liittää sen hakemukseesi.

   Lisätietoja tuettavasta koulutuksesta löydät täältä:
   https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/tuen-saamisehdot/#tuettava-koulutus

   Aikuiskoulutustuen edellytysten täyttymisen arvioi Työllisyysrahasto ensihakemuksen pohjalta, jolloin opiskelupaikan ja opintovapaan pitää olla jo varmistunut. Valitettavasti en pysty ennakoimaan Koulutusneuvonnasta käsin tuen saamista. Ymmärrän tilanteen olevan hankala. Kannattaa harkita, voisiko yksittäisiä opintoja tehdä ainakin osittain työn ohessa, jolloin toimeentulo ei olisi niin riippuvainen aikuiskoulutustuesta. Monia avoimen opintoja voi tehdä työn ohessakin.

   /Panu

   Poista
 20. Tämä kohta kannattaisi muokata uuden palvelumallin mukaiseksi, kun työtä on haettava: "Erona sivutoimiseen opiskeluun on ainakin kolme asiaa. Ensinnäkin, työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun aikana ei ole velvollisuutta vastaanottaa kokoaikatyötä tai TE-toimiston tarjoamia palveluja. Toiseksi, työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun aikana etuuteen voi olla mahdollisuus saada korotusosa. Kolmanneksi, työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen aikana opintojen etenemistä seurataan säännöllisin väliajoin."

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos palautteesta. Olet aivan oikeassa, siihen oli jäänyt vanhentunutta tietoa. Korjasin kyseisen kohdan ajan tasalle. Mukavaa päivänjatkoa! /Panu

   Poista