keskiviikko 13. helmikuuta 2019

Lyhytkestoinen opiskelu ei estä työttömyysetuuden saamista
(Päivitetty 19.5.2022)

Huomautus kuntakokeilujen asiakkaille! Tämä blogiteksti on muilta osin ajan tasalla, mutta työllisyyden kuntakokeilujen alkamisen johdosta tietyt yksityiskohdat ovat muuttuneet. Jos olet saanut tiedon asiakkuutesi siirtymisestä kuntakokeiluun, ilmoita opinnoista kotikuntaan. Voit edelleen käyttää Oma asiointi -palveluaOpintojen vaikutuksen työttömyysetuuden saamiseen tutkii kotikuntasi.

Nyt se on sitten täyttä totta! Nimittäin työtön voi opiskella enintään 6 kuukautta menettämättä
työttömyysetuutta. Lyhytkestoinen opiskelu koskee 31.12.2018 tai sen jälkeen aloitettuja opintoja. Kun kirjoitan tässä blogitekstissä lyhytkestoisesta opiskelusta, lyhytkestoisen opiskelun mahdollisuudesta tai lyhytkestoisen opiskelun tuesta, tarkoitan sillä työttömyysturvalain 2 luvun 10 a §:n mukaista opiskelua. Lyhytkestoisen opiskelun lisäksi muita työttömyysetuudella opiskelun muotoja ovat edelleen työvoimakoulutus, työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu ja sivutoiminen opiskelu.

Lyhytkestoinen opiskelu on ensisijainen työttömyysetuudella opiskelun muoto suhteessa työttömyysetuudella tuettuun omaehtoiseen opiskeluun ja sivutoimiseen opiskeluun. Tämä tarkoittaa sitä, että TE-toimisto harkitsee aina ensiksi, voisiko opintojasi tukea lyhytkestoisen opiskelun kautta.  Lyhytkestoisen opiskelun ensisijaisuudesta huolimatta TE-toimisto voi edelleen tarvittaessa ja edellytysten täyttyessä puoltaa työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua tai katsoa opinnot sivutoimiseksi.

Minkälaisia ehtoja työttömyysetuuden säilymiselle on asetettu lyhytkestoisten opintojen kohdalla?


Opiskelu ei estä työttömyysetuuden saamista, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:
 • työnhakija on täyttänyt 25 vuotta ennen opintojen alkamista
 • opintojen muodostama kokonaisuus kestää yhdenjaksoisesti tai jaksotettuna enintään kuusi kuukautta ja
 • opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa.

Jotta voit saada työttömyysetuutta lyhytkestoisten opintojen aikana, sinun pitää olla ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon. Kohderyhmään kuuluvat työttömät, lomautetut ja osa-aikatyötä tekevät, joilla on oikeus työttömyysetuuteen. Opinnoista pitää aina ilmoittaa TE-toimistolle (ilmoittamisesta lisää myöhemmin). Edellytysten täyttyessä TE-toimisto kirjoittaa sellaisen lausunnon työttömyysetuuden maksajalle, joka mahdollistaa etuuden saamisen opintojen aikana. Opintojen aikana sinua koskevat normaalit työttömän oikeudet ja velvollisuudet; lyhytkestoinen opiskelu ei ole esimerkiksi pätevä syy kieltäytyä tarjotusta työstä tai palvelusta.

Työttömyysetuuden saaminen lyhytkestoisen opiskelun aikana ei vaadi TE-toimiston toteamaa koulutustarvetta, kuten työttömyysetuudella tuetussa omaehtoisessa opiskelussa.
Lähtökohtana on, että TE-toimisto ei tutki lyhytkestoisten opintojen tapauksessa, ovatko opinnot työttömyysturvalain kannalta katsottuna päätoimista vai sivutoimista opiskelua.  Tämä tarkoittaa asiakkaan kannalta sitä, että työttömyysetuuden saaminen voi säilyä myös perinteisesti päätoimiseksi arvioidun opiskelun kohdalla, jos se vain täyttää lyhytkestoisen opiskelun edellytykset. (Opintojen pää- ja sivutoimisuutta selvitetään lyhytkestoisten opintojenkin kohdalla esimerkiksi siinä tilanteessa, jos on mahdollista, että opinnot kerryttäisivät työssäolovelvoitetta.)

Koska koulutustarvetta ja opintojen päätoimisuutta ei tarvitse arvioida tämän tuen myöntämistä varten, on asian käsittely TE-toimistossa suhteellisen nopeasti hoidettavissa, kunhan TE-toimistolla on vain riittävät tiedot koulutuksesta. Riittävät tiedot ovat: koulutuksen nimi, oppilaitos, alkamispäivä, päättymispäivä ja onko kyse kokonaan uusista opinnoista vai aiemmin harjoitetuista opinnoista.

Lyhytkestoisten opintojen kohdalla oman alueesi TE-toimisto arvioi, antavatko opinnot ammatillisia valmiuksia tai tukevatko ne yritystoimintaa. Lain soveltamisohje sanoo, että tätä edellytystä on tarkoitus tulkita mahdollisimman laveasti. Edellytys täyttyy, jos opintojen voidaan mitenkään katsoa edistävän työnhakijan työllistymistä tai yritystoimintaa. Esimerkiksi kieliopintojen, luku- ja kirjoitustaidon opintojen sekä tietoteknisiä valmiuksia antavien opintojen on yleensä katsottava parantavan ammatillisia valmiuksia. Soveltamisalan ulkopuolelle jäävät lähinnä selvästi harrastusluonteiset opinnot. Mitä sellainen lyhytkestoisen opiskelun piiriin kuulumaton harrastusluonteinen opiskelu tai toiminta voi sitten tarkoittaa?

Tämän hetkisen ohjeistuksen mukaisesti muu harrastustoiminta tai yleisiä kansalaisvalmiuksia ylläpitävä toiminta, kuten esimerkiksi autokoulu tai ensiapukurssi, ei estä työttömyysetuuden saamista. TE-toimisto ei selvitä eikä anna työvoimapoliittista lausuntoa harrastustoiminnasta riippumatta toiminnan järjestäjästä. Tällaista harrastustoimintaa voivat olla esimerkiksi erilaiset liikuntaryhmät tai käsityökerhot.

Mutta eikö tässä ole haasteena se, että mikä on yhdelle harrastustoimintaa voi olla toiselle ammatillisia valmiuksia tukevaa toimintaa, riippuen esimerkiksi henkilön pohjakoulutuksesta? Epäilemättä tilanne on hieman sen suuntainen, että näiden kahden välille ei ole aina vedettävissä selkeää rajaa. Viime kädessä rajan vetäminen jää oman alueen TE-toimiston harkinnan varaan.

Kuuluvatko lupakorttikoulutukset lyhytkestoisen opiskelun tuen piiriin?


Niin sanottuja lupakorttikoulutuksia ei katsota tämän hetkisen ohjeistuksen mukaisesti lyhytkestoisen opiskelun piiriin kuuluvaksi. Lupakorttikoulutuksia ovat esimerkiksi työturvallisuuskortti-, sähkötyöturvallisuus- ja tulityökorttikoulutus. Tyhjentävää listausta kaikista lupakorttikoulutuksista ei ole.

Tämä lain tulkinta on asiakkaalle eduksi, koska muutoin esimerkiksi yhden päivän mittaisen työturvallisuuskorttikoulutuksen suorittaminen kuluttaisi lyhytkestoisen opiskelun mahdollisuuden kerralla, vaikka kurssi olisi vain yhden päivän mittainen. (Lyhytkestoisen opiskelun mahdollisuuden voi toki saada tietyin ehdoin uudelleen ja siitä myöhemmin lisää.) Jos lupakorttikoulutus on kestoltaan 1–3 päivää, niin kuin ne yleensä ovat, TE-toimisto voi katsoa sen sivutoimiseksi opiskeluksi. Vaikka kyse on selkeästi sivutoimisesta opiskelusta, siitäkin pitää ilmoittaa TE-toimistolle.

Jos kysymyksessä on kuitenkin ammatillisia valmiuksia antava tai yritystoimintaa tukeva pätevyys-, sertifikaatti-, lupa- tai lisenssikoulutus, on TE-toimiston mahdollista katsoa opiskelu lyhytkestoiseksi opiskeluksi kaikkien edellytysten täyttyessä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi viiden peräkkäisen päivän aikana suoritettavat erilaisten lupien, vaatimusten tai hyväksyntöjen voimassa pitämisen jatkokoulutukset. Tämän tyyppistä koulutusta on muun muassa kuljetusalalla ammattipätevyyden jatkokoulutus, eli kansankielellä "direktiivipäivät".


Miksi lyhytkestoista opiskelua tuetaan?


Hallituksen esityksen mukaan lyhytkestoista opiskelua koskevan muutoksen tavoitteena on tukea ja sujuvoittaa työttömien mahdollisuuksia parantaa opiskelun kautta työllistymisen ja yritystoiminnan aloittamisen edellytyksiä. Samalla muutos tukee osaavan työvoiman saatavuutta ja uuden yritystoiminnan syntymistä. Muutos tukee työttömien mahdollisuuksiin osallistua erityisesti lyhytkestoisiin täydennyskoulutuksen luonteisiin opintoihin. Tämän muutoksen tarkoituksena ei ole kuitenkaan, että työttömyysetuudesta muodostuisi opintotukea korvaava etuusjärjestelmä. Opintotuen on haluttu säilyvän edelleen ensisijaisena päätoimisen opiskelun tukimuotona, jonka vuoksi lainsäädännössä on päädytty näihin ehtoihin ja rajoituksiin (mm. ikävaatimus), mitä tässä blogitekstissä on esitelty.

Kuinka ja missä vaiheessa ilmoitan opinnoista TE-toimistolle?


Ilmoittaminen tapahtuu esimerkiksi jättämällä TE-palvelut.fi -sivuston Oma asioinnista yhteydenottopyyntö koskien koulutusta. Tekstikentässä voit mainita lyhytkestoisesta opiskelusta sekä tarkemmat tiedot: koulutuksen nimi, oppilaitos, alkamispäivä, päättymispäivä ja onko kyse kokonaan uusista opinnoista vai aiemmin harjoitetuista opinnoista. TE-toimistosta ollaan sinuun yhteydessä yhteydenottopyynnön johdosta. Ilmoita lyhytkestoisista opinnoista siinä vaiheessa, kun olet saanut tiedon opiskelupaikasta, mutta et ole vielä aloittanut opiskelua.

Kaikista opinnoista pitää ilmoittaa TE-toimistolle, jotta niiden mahdollinen vaikutus työttömyysetuuden saamiseen tutkitaan. Ilmoittaminen on tärkeää sen vuoksi, että TE-toimisto voi antaa asiaan kuuluvan lausunnon työttömyysetuuden maksajalle.

Voinko saada lyhytkestoisen opiskelun tukea esimerkiksi 6 kuukauden ajalle 7 kuukautta kestäviin opintoihin?


Tämä ei onnistu, jos jo aloitettujen opintojen tukemista koskevat edellytykset eivät täyty (tästä asiasta lisää myöhemmin). Sillä ei ole merkitystä, kuinka pitkältä ajalta työttömyysetuutta haetaan, vaan ratkaisevaa on opintojen kesto. Opintojen kestolla tarkoitetaan joko sen opintokokonaisuuden kestoa, joka työnhakijalla on tarkoitus opiskella, tai opintojen jäljellä olevaa kestoa. Tarkoituksena ei ole, että työttömyysetuudella voisi aloittaa esimerkiksi vuosia kestävät tutkintoon johtavat opinnot. Tämän vuoksi työttömyysetuuteen ei ole oikeutta lyhytkestoisen opiskelun puitteissa, jos on ilmeistä, että tavoitteena on yli 6 kuukautta kestävien opintojen suorittaminen.

Jos opintosi kestävät pidempään kuin 6 kuukautta, sinun kannattaa selvittää sivutoimisen opiskelun tai työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun mahdollisuus.


Voinko saada työttömyysetuutta lyhytkestoisten opintojen aikana karenssin ollessa voimassa?


Valitettavasti et voi saada ennen kuin työttömyysetuuden saamisen estävä sanktio eli karenssi tai työssäolovelvoite päättyy. Kyseinen ikävä tilanne voi tulla vastaan esimerkiksi silloin, jos irtisanoutuu itse ilman pätevää syytä työstä ja aloittaa lyhytkestoisen opiskelun.

Seuraako TE-toimisto lyhytkestoisten opintojen etenemistä, onko opinnoilla jokin tietty etenemisvaatimus?


TE-toimisto ei seuraa opintojen etenemistä kesken opintojen. Tukiajan päätyttyä TE-toimisto haluaa tietää, ovatko opinnot päättyneet vai ovatko ne edelleen kesken. Varsinaista opintojen aikaista etenemisvaatimusta ei ole TE-toimiston taholta. Etenemisvaatimuksella tarkoitan tässä esimerkiksi korkeakouluopintojen kohdalla sitä, kuinka monta opintopistettä pitää suorittaa keskimäärin opiskelukuukautta kohti.

Mitä tapahtuu, jos opintoni etenevät suunniteltua hitaammin ja ne ovat edelleen kesken 6 kuukauden jälkeen?


Jos alun perin enintään 6 kuukauden pituisiksi tarkoitetut opinnot ovat kesken 6 kuukauden määräajan päättyessä, TE-toimisto selvittää ovatko opinnot päätoimisia vai sivutoimisia. Opintojen laajuutta arvioitaessa otetaan huomioon opinnot kokonaisuudessaan niiden alkamisesta lukien. Ratkaisu koskee lähtökohtaisesti vain mainitun 6 kuukauden jälkeistä aikaa, eikä esimerkiksi opintojen viivästyminen työnhakijasta johtuvasta syystä vaikuta asiaan. Jos opiskelu katsotaan sivutoimiseksi, niin 6 kuukautta ylittävä opiskelu ei estä työttömyysetuuden saamista, kunhan olet opintojen aikana edelleen valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä ja TE-toimiston tarjoamia palveluja.

Työnhakijan työttömyysturvaoikeutta koskeva ratkaisu tehdään takautuvasti opintojen alkamisesta lukien, jos lyhytkestoisen opiskelun lainsäädäntöä on sovellettu esimerkiksi virheellisten tietojen perusteella. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että voit joutua maksamaan takaisin opintojen ajalle myönnetyn työttömyysetuuden, jos olet ilmoittanut TE-toimistolle opintojen keston tarkoituksella virheellisesti päästäksesi tuen piiriin (esim. tosiasiassa 7 kuukautta kestävä opiskelu on ilmoitettu 6 kuukautta kestäväksi). Näin ei siis kannata tehdä missään nimessä.

Voiko 6 kuukautta kestävä opiskelu koostua vaikka kolmesta ajallaan erillisestä 2 kuukautta kestävästä jaksosta?


Kyllä se voi olla mahdollista, mutta ei aina. Asiasta kannattaa keskustella oman alueen TE-toimiston asiantuntijan kanssa. Työttömyysturvalain mukaan opintojen muodostama kokonaisuus voi kestää yhdenjaksoisesti tai jaksotettuna enintään 6 kuukautta. Opintojen muodostama kokonaisuus voi olla kestoltaan esimerkiksi päivän tai tasan kuusi kuukautta.

Voit aloittaa vain yhdet lyhytkestoiset opinnot. Kurssien lisääminen samaan opintokokonaisuuteen on mahdollista, kunhan ne ovat samaa opintojen muodostamaa kokonaisuutta. Esimerkiksi alun perin 2 kuukautta kestävien opintojen tukiajan kestoa voidaan tarvittaessa jatkaa opintojen venyessä, kunhan 6 kuukauden enimmäisaikaa ei ylitetä.

Opintoja voidaan käsitellä jaksotettuina silloin, kun opinnot jakautuvat kahteen tai useampaan ajallisesti kaukana toisistaan olevaan osioon. Ohjeistuksen mukaan koulutusta ei tule jaksottaa keinotekoisesti, jotta enintään 6 kuukauden enimmäisaikaa saataisiin pidennettyä. Käytännössä opintojen jaksotus liittyy oppilaitoksen ja opintojen järjestelyihin.

Jos opintosi ovat järjestetty jaksoissa, sinua ei pidetä kyseisten opintojen perusteella päätoimisena opiskelijana jaksojen välisenä aikana. Tämä mahdollistaa työttömyysetuuden säilymisen myös jaksojen välisenä aikana.

Voiko jo aloitettuihin opintoihin saada tukea tätä kautta?


Lyhytkestoinen opiskelu koskee 31.12.2018 tai sen jälkeen aloitettuja opintoja. Yleisten edellytysten täyttyessä (olet vähintään 25-vuotias työnhakija, opintojen kesto on enintään 6 kk jne.) jo aloitettu opiskelu voidaan katsoa lyhytkestoiseksi, jos olet aloittanut opinnot työnhakijana ollessa. Opiskelu voidaan katsoa lyhytkestoiseksi myös siinä tilanteessa, jos olet aloittanut opinnot ennen työnhakijaksi ilmoittautumista ja jokin seuraavista edellytyksistä toteutuu:
 • opintojen todisteellisesta keskeytymisestä on vähintään yksi vuosi
 • opinnot on aloitettu työsuhteen aikana
 • opinnot on aloitettu työnantajan maksaman taloudellisen etuuden jaksottamisen aikana
 • opintoja on harjoitettu työvoimakoulutuksena.

Opintojen todisteellisella keskeytymisellä tarkoitetaan sitä, että sinulla ei ole opintosuorituksia vähintään vuoteen etkä ole muutoinkaan ottanut osaa opetukseen tai valmistellut lopputyötä. Sillä ei ole merkitystä, oletko ilmoittautunut oppilaitokseen poissaolevaksi vai läsnäolevaksi.

Lomautuksen aikana alkaneet opinnot ovat työsuhteen aikana alkaneita.

Jos jokin yläpuolella mainituista edellytyksistä täyttyy ja opintosi ovat alkaneet ennen 31.12.2018, sinun kannattaa olla yhteydessä Koulutusneuvontaan tai keskustella oman alueesi TE-toimiston asiantuntijan kanssa opintojen rahoitusvaihtoehdoista.

Kuinka lyhytkestoisen opiskelun mahdollisuus eroaa työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta ja sivutoimisesta opiskelusta?


Olen tehnyt vertailevan taulukon, joka auttaa toivottavasti hahmottamaan tilannetta. (Huom.! Kotoutumislain mukainen omaehtoinen opiskelu ei ole mukana tässä vertailussa.)

 
Lyhytkestoinen opiskelu on ensisijainen tukimuoto suhteessa työttömyysetuudella tuettuun omaehtoiseen opiskeluun ja sivutoimiseen opiskeluun.

Voiko lyhytkestoiseen opiskeluun saada tukea useammin kuin kerran?


Voi saada tietyin ehdoin. Lyhytkestoisen opiskelun mahdollisuus tulee uudelleen, kun on edellisten opintojen päättymisen jälkeen täyttänyt työttömyyspäivärahan edellytyksenä olevan työssäoloehdon ja työttömyyspäivärahan enimmäisaika on alkanut alusta. Lisätietoja työssäoloehdosta ja sen täyttymisestä löydät Kelan ja TYJ:n verkkosivuilta.

Voinko suorittaa ulkomaisen oppilaitoksen järjestämiä lyhytkestoisia opintoja?


Se on mahdollista, jos ulkomaisen oppilaitoksen tarjoamat opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa. Muista ilmoittaa ulkomaan opinnoista TE-toimistolle. Jos opiskelu edellyttää asumista ulkomailla, varmista työttömyysetuuden maksajan puolelta, ettei sillä ole estävää vaikutusta työttömyysetuuden saamiseen.

Voiko lyhytkestoisen opiskelun ja työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun ketjuttaa? Tavoitteenani on suorittaa ensin avoimen yliopiston väyläopinnot tai avoimen ammattikorkeakoulun polkuopinnot lyhytkestoisen opiskelun tuella puolessa vuodessa. Sen jälkeen pääsisin heti avoimen opintojen perusteella sisään yliopistoon tai ammattikorkeakouluun ja hakisin tutkintoon johtaviin opintoihin TE-toimistolta työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua kahdeksi vuodeksi.

Se on tietyin ehdoin mahdollista. Aluksi on syytä todeta, että työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu on aina harkinnanvarainen asia, josta päättää oman alueen TE-toimisto; työttömyysetuuden saaminen tutkintoon johtaviin yliopisto- tai ammattikorkeakouluopintoihin ei ole missään nimessä automaattista ja varmaa. Mikäli kaikki työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun kriteerit kuitenkin täyttyvät, nämä kysymyksessä mainitut opintojen rahoitusmahdollisuudet on mahdollista ketjuttaa kahdessa eri tilanteessa.
 1. Jos lyhytkestoisen opiskelun aikana suoritetut opinnot ovat työttömyysturvalain kannalta katsottuna sivutoimista opiskelua. Avoimen opiskelu on sivutoimista, kun opinnoista kertyy opintosuunnitelman mukaan keskimäärin alle 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohden.
 2. Jos lyhytkestoisen opiskelun aikana suoritetut opinnot ovat työttömyysturvalain kannalta katsottuna päätoimista opiskelua ja opinnot ovat olleet vähintään vuoden ajan keskeytyneenä tai jokin muista jo alkaneiden opintojen tukemisen edellytyksistä täyttyy (esim. jos opinnot ovat aloitettu työsuhteen aikana, ks. palvelulain 6 luku 4 §). Avoimen opiskelu on päätoimista, kun opinnoista kertyy opintosuunnitelman mukaan keskimäärin vähintään 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohden.
Suosittelen ottamaan tämän huomioon, jos suunnittelet jatkavasi lyhytkestoisena opiskeluna aloitettujen avoimen väylä- tai polkuopintojen jälkeen suoraan tutkinto-opiskelijaksi.

Voinko suorittaa työttömyysetuutta menettämättä lyhytkestoisen opiskelun aikana toisia opintoja sivutoimisesti opiskellen tai sivutoimisen opiskelun aikana toisia opintoja lyhytkestoisesti?

Kumpikin näistä on mahdollista. Muista ilmoittaa kaikista opinnoista TE-toimistolle tai kotikuntaan riippuen siitä kumman asiakas olet, jotta opintojen mahdollinen vaikutus työttömyysetuuden saamiseen tutkitaan. 

Lyhytkestoisen opiskelun aikana aloitettujen toisten opintojen päätoimisuus/sivutoimisuus selvitetään kuten normaalisti opintojen aloittamisesta lukien. Toisilla opinnoilla tarkoitetaan tässä erillisiä opintoja, jotka eivät ole samaa opintokokonaisuutta lyhytkestoisten opintojen kanssa. 

Toisten opintojen päätoimisuutta/sivutoimisuutta arvioitaessa ei huomioida lyhytkestoisia opintoja esimerkiksi laajuutta arvioitaessa. Jos toiset opinnot ovat sivutoimisia, opiskelu ei estä työttömyysetuuden saamista. Jos toiset opinnot ovat päätoimisia, ne estävät työttömyysetuuden saamisen opintojen aloittamisesta lukien.

Vastaavasti, jos sivutoimisen opiskelun aikana aloitat lyhytkestoisen opiskelun, ei lyhytkestoisilla opinnoilla ole vaikutusta aikaisempiin sivutoimisiin opintoihin. Sivutoimiset opinnot eivät voi muuttua päätoimisiksi niiden aikana aloitettujen lyhytkestoisten opintojen perusteella. Sillä ei ole merkitystä, onko opinnot sivutoimisia laajuuden vai työhistorian perusteella.

Edellä kerrottu on voimassa 27.10.2021 alkaen.

Voiko työttömyysetuudella opiskelu vaikuttaa palkkatuen suuruuteen?

Työttömyysetuudella opiskelulla voi olla vaikutusta palkkatukeen, jos se on jotain seuraavista:

Sen sijaan sivutoimisella opiskelulla ei ole vaikutusta. Sillä ei ole merkitystä, onko opiskelu sivutoimista laajuuden vai työhistorian perusteella. Sivutoimisen opiskelun edellytykset täyttävällä lyhytkestoisella opiskelulla ei ole vaikutusta palkkatukeen.

Pitääkö lyhytkestoisen opiskelun aikana hakea työtä?

Pitää hakea. Lyhytkestoisesti opiskelevia koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin työttömiä, joten opiskelun aikana on voimassa lähtökohtaisesti pääsäännön mukainen työnhakuvelvollisuus. Työnhakuvelvollisuudesta on sovittu TE-toimiston tai kuntakokeilun kanssa laadittavassa/päivitettävässä suunnitelmassa. Tämä on osa uutta työvoimapalvelumallia, joka on astunut voimaan 2.5.2022. Katso tarkemmat tiedot työnhakuvelvollisuudesta blogitekstistäni Opiskelun aikainen työnhakuvelvollisuus uudessa työvoimapalvelumallissa.

/Panu

Koulutusneuvoja
Valtakunnallinen koulutusneuvonta

Lähteet ja lisätietoja


Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (28.12.2012/916) (viitattu 13.9.2019)
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120916

Työttömyysturvalaki (30.12.2002/1290) (viitattu 23.1.2019)
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021290

Työ- ja elinkeinoministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriön ohje TE-toimiston tehtävistä työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanossa (29.04.2022 TEM/12765/2022) (viitattu 19.5.2022)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta (HE 59/2018) (viitattu 30.1.2019)
https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180059

TEM: Työttömille mahdollisuus opiskella työttömyysetuutta menettämättä (viitattu 23.1.2019)
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyottomille-mahdollisuus-opiskella-tyottomyysetuutta-menettamatta

Työmarkkinatori: Lyhytkestoinen opiskelu työttömyysetuudella (nro 19.5.2022)

Kela: Oletko työtön ja haluaisit opiskella? (viitattu 11.2.2019)
https://elamassa.fi/tarpit/oletko-tyoton-ja-haluaisit-opiskella/

Suotuisa suunta: Opintojen osoittaminen sivutoimiseksi työhistorialla (viitattu 17.11.2021)

Suotuisa suunta: Opiskelun aikainen työnhakuvelvollisuus uudessa työvoimapalvelumallissa (viitattu 19.5.2022)

(Päivitetty 19.5.2022. Lisättiin kysymys ja vastaus koskien uuden työvoimapalvelumallin mukaista hakuvelvollisuutta, päivitettiin linkit ja lähdeluettelo ajan tasalle.)

(Päivitetty 23.2.2022. Lisättiin tieto työttömyysetuudella opiskelun mahdollisesta vaikutuksesta palkkatukeen.)

(Päivitetty 4.1.2022. Päivitettiin alussa oleva käsitekartta, vastaus kysymykseen "Voiko jo aloitettuihin opintoihin saada tukea tätä kautta?" ja allekirjoitus.)

(Päivitetty 17.11.2021. Lisättiin kysymys ja vastaus koskien mahdollisuutta aloittaa lyhytkestoisen opiskelun aikana sivutoimiset opinnot. Lisättiin yksi lähde.)

(Päivitetty 7.10.2021. Lisättiin tarkennus, että lomautuksen aikana alkaneet opinnot ovat työsuhteen aikana alkaneita. Korjattiin kaksi kirjoitusvirhettä.)

(Päivitetty 8.6.2021. Tarkistettiin ja päivitettiin toimimattomat linkit.)

(Päivitetty 11.5.2021. Lisättiin alkuun huomautus kuntakokeilujen asiakkaille.)

(Päivitetty 19.2.2020. Poistettiin viittaukset aktiivimalliin, koska 1.1.2020 alkaen työttömän aktiivisuutta ei seurata.)

(Päivitetty 13.9.2019. Muokattiin hieman viimeistä kysymystä ja vastausta sekä lähdeluetteloa. Laitettiin linkit avautumaan uusiin ikkunoihin.)

(Päivitetty 12.9.2019. Lisättiin loppuun uusi kysymys ja vastaus siihen.)

24 kommenttia:

 1. Hei Panu ja kiitos mielenkiintoisesta artikkelista,
  Osaisitko neuvoa miten voisi soveltaa lyhytkestoinen opiskelu (6kk) ja vakituisen osa-aikatyön? Saako lyhytkestoiselle opiskelulle hakea työnantajalta opintovapaata? Kaikki edellytykset opintovapaan saamiselle muuten täyttyvät.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitoksia paljon kysymyksistä ja palautteesta. Lyhytkestoisen opiskelun edellytysten täyttyessä on mahdollista säilyttää sovitellun työttömyysetuuden saaminen myös vakituisen osa-aikatyön aikana.

   Opintovapaata voi hyvinkin olla mahdollista hankkia vakituisen osa-aikatyön ajalle. On kuitenkin syytä tiedostaa, että opintovapaan hankkimien tai työajan lyhentäminen omasta tahdosta katkaisee varsin todennäköisesti työttömyysetuuden saamisen. Lyhytkestoisen opiskelun mahdollistava lainsäädäntö ei tuo poikkeusta tähän tilanteeseen.

   Opintovapaan kohdalla opintojen ensisijaiset rahoitusvaihtoehdot ovat edelleen joko Työllisyysrahaston aikuiskoulutustuki tai Kelan opintotuki. Opintovapaasta löydät lisätietoja tästä blogitekstistäni:
   http://suotuisasuunta.blogspot.com/2016/10/opintovapaa-on-lakisaateinen-oikeus.html

   /Panu

   Poista
 2. Minulle ilmoitettiin TE-toimistosta eilen, että voin kyllä opiskella lyhytkestoisesti, mutta enintään 5 opintopistettä kuukautta kohden, eli jos opiskelen täydet 6 kk niin voin opiskella enintään 30 opintopisteen verran. Mitenkä tämä asia nyt oikein menee?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Suoritettavalla opintopistemäärällä (op/kk) ei ole merkitystä työttömyysturvalain 2 luvun 10 a §:n mukaisen lyhytkestoisen opiskelun tapauksessa. Työttömyysetuuden saaminen voi säilyä myös perinteisesti päätoimiseksi arvioidun opiskelun kohdalla, jos se täyttää vain lyhytkestoisen opiskelun edellytykset.

   Vaatimuksena on kuitenkin, että olet opintojen aikana valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä sekä osallistumaan työllistymistä edistäviin palveluihin TE-toimiston tarjotessa niitä. Suosittelen keskustelemaan asiasta vielä TE-toimiston asiantuntijan kanssa esimerkiksi jättämällä yhteydenottopyynnön TE-palvelut.fi -sivustolta Oma asiointi-palvelusta koskien koulutusta. /Panu

   Poista
 3. "Opintojen todisteellisella keskeytymisellä tarkoitetaan sitä, että sinulla ei ole opintosuorituksia vähintään vuoteen etkä ole muutoinkaan ottanut osaa opetukseen tai valmistellut lopputyötä. Sillä ei ole merkitystä, oletko ilmoittautunut oppilaitokseen poissa olevaksi vai läsnä olevaksi."

  Tämä ei valitettavasti pidä paikkaansa ainakaan Varsinais-Suomen te-toimistossa. Siellä opinnot katsotaan keskeytyneeksi siitä milloin opinto-oikeus on päättynyt ja mihin asti hakija on ollut läsnäolleeksi ilmoittautunut opiskelija.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Lainaamasi kohta blogitekstistäni perustuu suoraan työttömyysturvalain soveltamisohjeeseen, jonka sivulla 35 on kerrottu seuraavalla tavalla:

   "Opintojen keskeytyminen arvioidaan aina jälkikäteen ja selvityksenä keskeytymisestä on yleensä oppilaitoksen selvitys siitä, ettei henkilöllä ole opintosuorituksia vähintään vuoteen eikä hän muutoinkaan ole ottanut osaa opetukseen tai valmistellut lopputyötään. Merkitystä ei ole sillä, onko henkilö ilmoittautunut oppilaitokseen poissa olevaksi vai läsnä olevaksi."

   Työ- ja elinkeinoministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriön ohje TE-toimiston tehtävistä työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanossa (TEM/2414/03.01.04/2018)
   https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/540001/42905

   Mikäli koet, että lakia on sovellettu kohdallasi virheellisesti, voit kirjallisesti pyytää TE-toimistoa käsittelemään asian uudestaan. Muista perustella pyyntösi huolellisesti. Laita liitteeksi opintosuoritusote. Pyynnön voit toimittaa TE-toimistolle esimerkiksi Turvapostin kautta (https://turvaposti.te-toimisto.fi). Toivottavasti asia selviää! /Panu

   Poista
 4. Teille on varmasti tuttu selvitys opiskeluista työ-ja elinkeino toimistolle?

  Siinä on kohta "Opintojen alkaminen ja päättyminen"? Kohdassa kysytään siis opintojen alkais-ja päättymispäivämäärät?

  Mitä tähän kohtaan kuuluu täyttää?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kysymyksestäsi. Yleisluontoista kaikkiin tapauksiin sopivaa vastausta on vaikea antaa. Alkamispäivämäärä on yleensä opintojen virallinen alkamispäivämäärä. Jos opinnot ovat olleet keskeytyneinä pitkään, voi se joissain tapauksissa olla myös opintojen jatkamispäivämäärä. Päättymispäivämäärä on usein tiedossa jo ennen opintojen aloitusta. Se voi olla virallinen tutkinnon suorittamispäivämäärä tai avoimessa yliopistossa viimeinen tenttipäivä. Toisissa tapauksissa siitä joutuu antamaan arvion. Arvion tekemisessä sinua auttaa oppilaitos./Kirsti

   Poista
 5. Sellaista vielä kyselisin, että eikö olekin niin, että opintojen keskeytymisen syyllä ei ole merkitystä?

  Pitääkö hakijan esittää selvitys siitä, mitä muuta hän on sitten tehnyt, jos ei ole opiskellut sinä aikana kun on ollut läsnäolleeksi opiskelijaksi kirjautuneena ja ollut tutkinnonsuoritusoikeus yliopistossa?

  Kysymykset nimenomaan koskien te-palvelun toimintaa, lyhytkestoisia opintoja ja arviointia opintojen keskeytymistä?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei, kiitos kysymyksestäsi! TE-toimisto ei selvitä opintojen keskeytymisen syytä vuoden keskeytystä arvioitaessa. Se riittää, että sinulla ei ole vuoteen ollut opintosuorituksia, etkä ole ottanut osaa opetukseen tai valmistellut lopputyötäsi. Läsnäolevaksi ilmoittautumisella ei ole merkitystä. Vuoden keskeytys voidaan todeta ainoastaan jälkikäteen./Kirsti

   Poista
 6. Hei. Kun nämä koulutusasiat ovat teidän erikoisalaanne, niin kertoisitteko ovatko opintojen päättyminen ja opintojen keskeytyminen eri asioita?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei, kiitos viestistäsi. Hakijan opinnot voidaan katsoa päättyneiksi, kun opinnot ovat olleet keskeytyneenä vähintään vuoden. Siinä mielessä ne voivat siis olla sama asia. Opinnot voivat päättyä myös valmistumiseen tai eroon oppilaitoksesta./Kirsti

   Poista
 7. Hei!
  Minulla on opiskelupaikka Helsingin yliopistossa,farmasia tiedekunnassa.Opinnot ovat olleet tauolla useamman vuoden. Minulla on vakituinen osa-aikainen työpaikka. Suunnittelin opiskelevani tämän syksyn -20 Helsingissä.
  Onko minulla mahdollista saada omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuutta,jos jään opintovapaalle? Saan nykyisessä työssäni soviteltua päivärahaa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kysymyksestä. Opintovapaan aikaiset mahdolliset tukimuodot ovat joko Työllisyysrahaston aikuiskoulutustuki tai Kelan opintotuki. Valitettavasti opintovapaan aikana ei ole mahdollista saada työttömyysetuutta. Suosittelen yhteydenottoa meille Koulutusneuvontaan, niin käydään läpi eri vaihtoehdot opintojen rahoituksen suhteen. Yhteystiedot löydät täältä:
   https://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/puhelinpalvelut/puhelin_koulutusneuvonta/index.html

   /Panu

   Poista
 8. Hei! Haluaisin tietää että kun tietyistä kursseista on sovittu lyhytaikaisessa opiskelussa te-toimiston kanssa, ja ylimääräisiä alaan liittyviä kursseja saa opiskella, niin täytyykö niistä ilmoittaa vielä erikseen ja pyytää lupa? Minulle sanottiin että kunhan käyn nämä sovitut kurssit saan käydä ne ja jos haluan voin sitten lisäksi käydä muita alan kursseja, mutta unohdin kysyä täytyykö minun silti ilmoittaa niistä ns. ylimääräisistäkin opinnoista etukäteen?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Lyhytkestoisen opiskelun mahdollisuutta voi käyttää vain yhteen opintokokonaisuuteen. Kurssien lisääminen samaan opintokokonaisuuteen on mahdollista, kunhan ne ovat samaa opintojen muodostamaa kokonaisuutta. Ilmoita kokonaisuuteen lisättävistä kursseista TE-toimistolle ennen niiden aloittamista esimerkiksi jättämällä Oma asiointi-palvelusta yhteydenottopyyntö koskien koulutusta. Voit kirjata opintokokonaisuuteen lisättävien kurssien tiedot tekstikenttään. Asian käsittelee ja ratkaisun asiassa tekee TE-toimiston asiantuntija. /Panu

   Poista
 9. Kurssit ovat samaa opintokokonaisuutta. Eli varmistan vielä: vaikka ne kuuluvat ihan samaan kokonaisuuteen, niistä on pakko ilmoittaa etukäteen? Ajankäyttöä on vaikea arvioida, enkä ole varma kuinka paljon noita ylimääräisiä ehdin tehdä jo aiemmin sovittujen lisäksi. Mutta ovat siis ihan samaa opintokokonaisuutta ja sanottiin että saan tehdä muitakin kokonaisuuden kursseja jos ehdin, kunhan sitoudun tekemään nämä joista olin jo ilmoittanut. Jos ilmoitan näistä ylimääräisistä, sitoudun tekemään ne, enkä tiedä riittääkö aika jos esimerkiksi työllistynkin samalla. Mutta on siis pakko ilmoittaa? Ei saa tehdä saman kokonaisuuden kursseja ilman ilmoittamista?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Lähtökohtaisesti kaikista opinnoista ilmoitetaan TE-toimistolle. Esimerkiksi jos opiskelet lyhytkestoisen opiskelun kautta opintokokonaisuutta, johon on TE-toimiston kanssa sovittu kuuluvan kurssit A, B ja C, ja haluat sisällyttää opintokokonaisuuteen vielä kurssit D ja E, niin kursseista D ja E pitää ilmoittaa TE-toimistolle ennen niiden aloittamista. Oman alueen TE-toimiston asiantuntija arvioi, voidaanko kurssit sisällyttää opintokokonaisuuteen. Jättämällä yhteydenottopyynnön Oma asiointi-palvelusta koskien koulutusta pääset keskustelemaan asiasta TE-toimiston asiantuntijan kanssa.

   Huomion arvoista on, että jos tekee lyhytkestoisen opiskelun rinnalla jotain muita opintoja kuin mistä on sovittu TE-toimiston kanssa lyhytkestoisen opiskelun opintokokonaisuudesta sovittaessa, niillä muilla opinnoilla voi olla vaikutusta työttömyysturvaan. Kurssimäärä on järkevintä suunnitella siten, että koko opintokokonaisuus on tosiasiassa suoritettavissa 6 kuukauden sisällä. Blogitekstin otsikon "Mitä tapahtuu, jos opintoni etenevät suunniteltua hitaammin ja ne ovat edelleen kesken 6 kuukauden jälkeen?" alta löydät lisätietoa kyseisestä tilanteesta. /Panu

   Poista
 10. Ok, kiitos täsmentävästä vastauksesta!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Ole hyvä vain. Kovasti menestystä opintoihin sinulle. /Panu

   Poista
 11. Hei! Voiko lyhytkestoinen opiskelu kartuttaa 60-vuotta täyttäneen työttömän työssäoloehtoa samalla tavalla kuin työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu? Pitääkö ansiopäivärahan olla päättymässä tai päättynyt ennen kuin 60-vuotta täyttäneen opinnoista voi kertyä työssäoloehtoon laskettavaa aikaa?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Käsitykseni mukaan ei voi, koska lyhytkestoinen opiskelu ei ole työllistymistä edistävä palvelu. Työttömyysturvalain 5 luvun 4 a §:n mukaan "Työssäoloehtoon luetaan myös sellaiset täydet kalenteriviikot, joina henkilö on ollut 60 vuotta täytettyään työ- ja elinkeinotoimiston julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 1 §:n 2 momentin perusteella järjestämässä työllistymistä edistävässä palvelussa."

   Lähde:
   https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021290#O2L5P4a

   Työssäoloehtoa ja sen kertymistä koskevissa asioissa suosittelen olemaan yhteydessä työttömyysetuuden maksajaan, eli joko työttömyyskassaan tai Kelaan. /Panu

   Poista
 12. Hei! Työnhakeminen ja -vastaanottamisen käytänteet muuttuvat Toukokuussa 2022. Työttömältä edellytetään aktiivista työnhakemista ja -vastaanottamista jopa 4 kertaa kuukaudessa.

  Onko lyhytkestoisten opintojen aikana mahdollista neuvotella tuo aktiivinen määrä esim. yhteen kertaan kuukaudessa, jotta opiskelusta saisi parhaan mahdollisen hyödyn eikä valtaosa ajasta kuluisi työhakemuksia punnerrettaessa?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Tämän hetkisen tiedon mukaan lyhytkestoisen opiskelun piirissä (enint. 6 kk) opiskelevia koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin työttömiä, joten 2.5.2022 lähtien lyhytkestoisen opiskelun aikana on voimassa lähtökohtaisesti mainitsemasi pääsäännön mukainen työnhakuvelvollisuus (väh. 4 paikkaa/kk).

   Poikkeuksista pääsäännön mukaiseen työnhakuvelvollisuuteen on säädetty julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 3 luvun 5–7 §:ssä. Näillä näkymin lyhytkestoinen opiskelu itsessään ei ole syy työnhakuvelvollisuuden "keventämiselle".

   Olen kirjoittamassa Suotuisa suunta -blogitekstiä opiskelun aikaiseen työnhakuvelvollisuuteen liittyen, joka julkaistaan 27.4.2022. Siihen kannattaa sitten tutustua. Tarkoituksena on päivittää blogitekstejäni muutenkin uuden työvoimapalvelumallin osalta, kunhan lain soveltamista koskevat viranomaisohjeet valmistuvat/tarkentuvat.

   Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (28.12.2012/916)
   https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120916

   Mukavaa päivänjatkoa! /Panu

   Poista