keskiviikko 30. maaliskuuta 2022

Mindfulness -taidot ja tunteiden myllerrys urasuunnittelussa


Nainen lukee kirjaa. Ympärillä on paljon kirjoja.

Tämän päivän työympäristöissä ja ammattien osaamisvaatimuksissa tapahtuvat nopeat muutokset herättävät meidät pohtimaan urakehitystä ja omaa paikkaamme työn maailmassa. Kevään isot koulutus- ja uravalinnat alkavat olla monien osalta päätöksessä. Urapäätösten tekeminen ja onnistuminen työmarkkinoiden muutoksissa voi tuntua hämmentävältä. Siksi on luonnollista, että tunteet vaihtuvat nopeasti innostuksesta epäuskoon. Uratilanteiden siirtymissä saatamme kokea huoliajatuksia tulevasta (entä-jos -ajattelu, murehtiminen), stressiä (onnistumisen odotukset) ja epävarmuuden sävyttämiä tunnekokemuksia (pelottaa, ahdistaa). Muutos koskettaa käsityksiä itsestämme, kuka olen ja miksi haluan tulla, uskoa omista kyvyistä, ja voimavaroista kehittyä ammatillisena osaajana. 

Kielteistä tunnekokemusta ammatinvalinnassa ja työuran muutoksissa voivat aiheuttaa monenlaiset seikat. Esimerkiksi koulutusvalinnassa voi herätä kriittisiä kysymyksiä: vastaako ala omia toiveita mieluisesta työstä, riittävätkö kykyni alavalinnoissa, ja olenko riittävän hyvä ammattien osaamisvaatimuksien muuttuessa. Työn menettäminen, oman työroolin ja työtaitojen epäselvyys, työpaikan ihmissuhderistiriidat, työolot, ja työpaikan uudistuneet toimintamallit herättävät kohtaamaan työuran muutosta, ja voivat aikaansaada kielteisiä reaktioita niin yksilössä kuin työympäristössäkin. Pettymykset ovat osa kehityspolkua ja koskettavat ammatillista itseluottamusta koulutusta ja työtä hakiessa. 

Miten tunteet estävät tai auttavat uravalinnassa?

Sanonta ”elämä ilman tunteita olisi tyhjää” pätee myös työ- ja uravalinnoissa, kun pyrimme oivaltamaan tarkoituksellisuutemme työn maailmassa. Ammatilliset vaihtoehdot ja työn mielekkyys arvioidaan usein tunnetasolla. Tunteilla on tärkeä viesti tarjottavana työn kiinnostusta arvioidessa, esimerkiksi kun koetaan kiinnostusta, tylsyyttä, epämiellyttävyyttä, keskinkertaisuutta, iloa tai intoa. On tärkeä ymmärtää, että kaiken sävyiset tunteet (esim. viha, ärsytys, pelko, syyllisyys, suru, alemmuus, hämmennys ja passiivisuus) ovat mahdollisia, kun oman ammatillisen itsemme toteuttamisen jatkuvuus on kyseenalaistettu. Tunteet herättävät meidät pohtimaan tietoisesti, mikä meille on viime kädessä tärkeää ja mitä voimme tehdä sisäisen tasapainon saavuttamiseksi, ja omien ammatillisten tarpeiden täyttämiseksi opiskelu- ja työympäristöissä. 

Meillä ihmisillä on tapana ongelmallisissa tilanteissa etsiä järkiselityksiä kohtaamillemme tapahtumille ja toiminnalle. Tulkinnoillamme on merkitys omien ammatillisten tavoitteiden eteenpäin viemisessä.  Tasapaino järjen ja tunteen äänen kuuntelemisessa on keskeinen taito urasuunnittelussa. Kun uramatka ei etene ja muutoksessa huomaa olevansa jumissa, umpikujassa, tunteiden vuoristorata voi yllättää. Saatamme vältellä tilanteiden ja asioiden kohtaamista, tai alamme epäillä itseämme. Epätietoisuus kasvaa ja päättämättömyys tulevista mahdollisuuksista koetaan raskaana. Tällöin on tärkeää pysähtyä ja pyrkiä ymmärtämään omaa uratarinaa ja tilannetta syvemmin. Sisäisiä selityksiä voi tutkia, ovatko tulkinnat urahuolista itseä kannustavia, ratkaisuja ja mahdollisuuksia visioivia vai itseä arvostelevia tai tulevaa epäileviä? 


Uravalinnoissa kannatta suosia järkeä ja antaa tunteiden istua takapenkillä. Näin voi edistää tavoitesuuntautunutta ongelmanratkaisua. Liikkeelle pääsyssä auttaa, kun harkitsee tietoisesti edessä olevia haasteita ja asettaa ratkaistavia asioita tärkeysjärjestykseen, ja toimii mikä on olennaista tässä  hetkessä. Kannattaa tutkia ammatillisia kiinnostuksia ja henkilökohtaisia taitoja ja vahvuuksia, sekä haussa olevia työpaikkoja. Voit etsiä uratarinoista tietoa ja löytää vaihtoehtoja omalle urapolulle. Tunteet auttavat tiedostamaan motivaation suunnan ammatillisen elämän tavoitteissa ja ohjaavat kohti sitä, mikä on tärkeää. 

Kaksi opastekylttiä, vasemmalle ja oikealle. Molemmissa lukee englanniksi choice.

Tietoisuustaidot 

Mindfulness määritellään tietoisuuden ominaisuudeksi ja olemisen tilaksi, jossa ihminen on tietoinen ajatuksista, tunteista, kehon aistimuksista ja ulkoisista ärsykkeistä. Tietoisen mielen tilaan pääsee, kun tarkoituksellisesti huomioi nykyhetken kokemusta ei-tuomitsevalla ja hyväksyvällä tavalla. Mindfulnessin harjoitukset voivat auttaa tulemaan tietoiseksi mieleen ilmestyvästä ajatusten jatkuvasta virrasta. Harjoitukset tukevat tunteiden itsesäätelyä: voimme hyväksyä ajatukset ohimeneviksi kiinnittymättä tai samaistumatta kielteisiin tunteisiin ja ajatuskehiin. Urakehityksen päätöksenteossa mindfulness-taitojen harjoittaminen on todettu vähentävän ahdistusta ja negatiivisia huoliajatuksia tulevaisuudesta, sekä lisäävän itsetuntemusta ja ongelmanratkaisutaitoja. 

Mindfulnessin kolme avainelementtiä ovat tietoisuus, nykyhetkessä oleminen ja hyväksyminen. Tietoisuustaitoa voi lähestyä pysähtymällä huomaamaan automaattiset ajatukset ja pysäyttämällä niiden aiheuttamat käyttäytymismallit esimerkiksi syvään hengittämällä. Pysähtyminen voi tarkoittaa myös hidastamista, jolloin voit hellittää muutoksen herättämästä kiirehdinnän tunteesta. Tilanteen tietoinen tarkkailu auttaa oppimaan senkin, että joskus huoliajatukset estävät meitä havaitsemasta hyviä puolia ja tarjolla olevia toiminnan mahdollisuuksia. Yksi keino on havainnoida ystävällisesti kokemusten herättämiä sisäisiä ajatus- ja käyttäytymismalleja ja nimeämällä itsessä herääviä tunteita. Epämukavat tunteet ovat tärkeitä kohdata. Voit tiedostaa, mitä sisäistä uskomusta tai itselle arvokasta asiaa muutos eniten horjuttaa. Kun tiedostat omat tapasi selittää toiminnan syitä, voit kysyä, mitä erilaisia tapoja itselläni on nähdä tässä ja nyt todellisuus? 

Hyväksyvä itsen kohtaaminen tarkoittaa ei-tuomitsevaa ja uteliasta asennetta nykyhetken kokemukseen. Huomion siirtäminen siihen, mitä tapahtuu tässä ja nyt, auttaa kokemusten tunnustamista ja herättää tietoisen toimijan meissä, jolla on tarkoitus ja tärkeä tehtävä käsillä. Mitkä ovat sellaisia tärkeitä konkreettisia tekemisiä, joilla voit ja haluat oikeasti vaikuttaa toivomaasi lopputulokseen? Mitkä puolestaan ulkoisista muutosolosuhteista johtuvia, joihin itse et voi vaikuttaa? Muutosta voi lähestyä pienempien itselle tärkeiden tavoitteiden ja tekojen kautta, ja nähdä vaihtoehtoja uudessa mittasuhteessa. 

Mieli kääntyy hiljalleen pois menneen kielteisestä murehtimisesta, miksi minä en -ajattelusta ja liiasta riskien ennakoinnista tulevaisuuden suhteen. Työmarkkinoilla tapahtuu asioita, jotka heijastuvat ajoittain sekä uudistavina että ikävinä muutosilmiöinä ja trendeinä. Niiden heijastuksien ymmärtäminen omalla työelämän polulla auttaa suunnistamaan arvojen mukaiseen työnsisältöön. Työuran virrassa voimme oppia uutta ja pyrkiä kehittymään toivomaamme suuntaan. Tulevaisuudessa auttaa, jos visioimme ja käsikirjoitamme itselle useampia ammatillisia työpolkuja ja vaihtoehtoisia reittejä saavuttaa tavoitteemme.

Mindfulness on keino vähentää stressiä ja negatiivisten ajatusten ja tunteiden pohtimista. Siitä voi olla apua, jos koet olevasi jumissa kielteisissä tunneajatuksissa, jotka liittyvät opiskelun tai työn epävarmuuteen. Seuraavilla verkkosivustoilla olevat harjoitukset tarjoavat työkaluja mielen hyvinvointitaitojen kehittämiseen ja itsestä oppimiseen. Voit huomata, että ongelmia tulee ja menee, ja saat vapauden olla kiintymättä liikaa vaikeisiin kokemuksiisi. Sinussa herää muutosjoustavuutta ja luottamusta kun kohtaat ajatuksia, ja voit ymmärtää niitä syvemmin ja hyväksyen.  


Johanna,
Psykologi, Uraohjaus

Linkit ja lähteet

MIELI Suomen mielenterveys ry
https://mieli.fi/vahvista-mielenterveyttasi/harjoitukset/ 

Nyyti ry:n Mindfulness tieto-osio https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/opi-elamantaitoa/stressi-voi-olla-hyvaa-tai-haitallista/mindfulness/

Galles, J., Lenz J., Peterson G.W., & Sampson Jr, J.P. Jr (2019). Mindfulness and Decision-Making Style: Predicting Career Thoughts and Vocational Identity. The Career Development Quarterly, 67(1), 77-91.

Jacobs S. J. & Blustein, D.L. (2008). Mindfulness as a Coping Mechanism for Employment Uncertainty. The Career Development Quarterly December 57, 174-180.
Tunnisteet: Tunteet, urasuunnittelu, tietoisuus, mindfulness -taidot, päätöksenteko.

keskiviikko 16. maaliskuuta 2022

Korkeakoulujen toinen yhteishaku alkaa 16.3. - vinkkejä AMK-hakuun

Kuvituskuva: Nuori nainen kansio sylissä.


Kiinnostavatko sinua ammattikorkeakouluopinnot? Olethan huomannut, että tänään on käynnistynyt korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku. Tästä artikkelista löydät vinkkejä AMK-tutkintoihin hakemiseen liittyen.

Taas on tullut yhteishaun aika. Joka kevät ja syksy yhteishaussa on mukana mitä kiinnostavimpia opiskeluvaihtoehtoja ammattikorkeakouluissa ympäri Suomen. Tänään alkavassa haussa ovat mukana ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen suomen- ja ruotsinkieliset koulutukset.

Kun ammattikorkeakouluopintoihin hakeminen on mielessä, hyvä paikka aloittaa on ammattikorkeakoulujen yhteinen Ammattikorkeakouluun.fi -sivusto. Sieltä löydät tietoa siitä, mitä ammattikorkeakoulussa voi opiskella. Sivustolla on listattu AMK-tutkinnot ja oppilaitokset, joissa kyseistä tutkintoa voi opiskella. Koulutuksen tiedoista löydät lisätietoa opintojen kestosta ja sisällöstä sekä siitä, millaisiin tehtäviin tutkinnon suorittaneet yleensä työllistyvät.

Kun olet päättänyt mihin opintoihin aiot hakea, itse hakeminen tapahtuu uudistuneen Opintopolun kautta. Hakuaika on 16.3. klo 8.00–30.3.2022 klo 15.00. Olemme keränneet vinkkejä Opintopolun käyttöön aiempaan artikkeliimme, sen löydät täältä. Opintopolusta löydät myös tekstitetyn opastusvideon, jossa on havainnollisesti kuvattu, miten Opintopolusta haetaan koulutuksia, esimerkiksi haun rajaamista.

Moni ammattikorkeakouluun opiskelemaan haluava tuskailee sen kanssa, että omalla paikkakunnalla ei ole opintoja tarjolla, tai että oman paikkakunnan oppilaitokseen on vaikea päästä sisään suuren hakijamäärän vuoksi. Silloin hyvä vaihtoehto voivat olla monimuoto- tai verkko-opinnot jossain kauempana sijaitsevassa oppilaitoksessa. Monimuoto-opinnoissa pääosa opinnoista tapahtuu etäopiskeluna, verkko-opinnoissa yleensä kokonaan, jolloin opintojen suorittaminen on mahdollista, vaikka oppilaitos sijaitsisi kauempanakin. Koska monimuoto- ja verkko-opinnot ovat enimmäkseen etänä tehtäviä, vaativat ne opiskelijalta motivaatiota, omatoimisuutta ja kykyä aikatauluttaa omaa tekemistään. Toisaalta ne myös yleensä tuovat joustavuutta opintoihin, jolloin opiskelu yleensä on mahdollista esimerkiksi työn ohessa. Opintopolusta löydät monimuoto- ja verkko-opinnot rajaamalla hakua kohdasta Opetustapa, katso kuva alla. Kun sitten teet Opintopolussa haun ja lähdet tutustumaan hakuvaihtoehtoihin, kannattaa vielä tarkistaa hakukohteen tiedoista kohta Koulutuksen perustiedot. Sieltä näet onko opetustavan tai -ajan suhteen ilmoitettu jotain lisätietoja – esimerkiksi montako lähipäivää kuukaudessa monimuoto-opintoihin sisältyy.

Kuva: Opintopolku opetustapa suodatinvalikko

Suurin osa AMK-tutkintojen yhteishakukohteista käyttää opiskelijavalinnassaan todistusvalintaa ja valintakoetta. Jos valintakohde käyttää opiskelijavalinnassaan valintakoetta, samaisella hakulomakkeella, jolla opintoihin haetaan, ilmoittaudutaan myös valintakokeeseen. Valintakokeeseen ilmoittautuessa valitaan koepaikkojen ja -aikojen listalta, missä ja koska kokeen haluaa tehdä. Voit tehdä valintakokeen missä tahansa ammattikorkeakoulussa, jossa AMK-valintakoe on käytössä ja jossa on vapaita suorituspaikkoja, riippumatta siitä, mihin olet hakemassa. Valintakokeet ovat tänä keväänä aikavälillä 30.5.–3.6.2022, kaikki päivät eivät kuitenkaan välttämättä ole käytössä kaikissa ammattikorkeakouluissa. Kokeita järjestetään aamupäivällä klo 9 alkaen ja iltapäivällä klo 14 alkaen. Erillistä kutsua kokeeseen ei lähetetä eli sinun kannattaa ottaa valitsemasi valintakokeen aika ja paikka ylös itsellesi. Löydät sen myös Oma Opintopolku -palvelusta. Huomaathan, että kun koepaikan ja ajan on valinnut, ei sitä hakuajan jälkeen voi enää vaihtaa.

Ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta löytyy yleistä tietoa ammattikorkeakouluun hakemisesta sekä valintakokeesta: mitä koe sisältää, mitä kokeessa tapahtuu ja mitä ottaa kokeeseen mukaan. Jos hakukohteesi käyttää valintakoetta opiskelijavalinnassaan, valintakokeesta kertova osio kannattaa lukea läpi huolella. Kokeen sisällöstä kertova osio antaa vinkkiä siitä, millaisiin asioihin kokeeseen valmistautuessa kannattaa keskittyä. Laitteistovaatimuksiin kannattaa tutustua, koska koe tehdään omalla tietokoneella. Huomaathan myös, ilman henkilöllisyystodistusta kokeeseen ei pääse sisälle ja oma kynä pitää olla mukana. Samaisella sivulla on tietoa myös yksilöllisistä järjestelyistä. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyitä, hakulomake pitää lähettää 6.4.2022 klo 15.00 mennessä sen oppilaitoksen hakijapalveluihin, jonka olet valinnut koepaikaksesi. Hakulomakkeen löydät valintakoe -sivulta. Ammattikorkeakoulun valintakoetta kävi kokeilemassa toissa vuonna myös uraohjauksen psykologimme. Hänen kokemuksistaan yhteishausta ja pääsykokeesta ensimmäisenä koronakeväänä voit lukea blogistamme, linkit kyseisiin juttuihin löydät alta Linkit-otsikon alta.

Onnea hakuun!

Mari
psykologi, uraohjaus

Linkit

http://suotuisasuunta.blogspot.com/2020/08/aikuisena-ammattikorkeakoulun.html 

keskiviikko 2. maaliskuuta 2022

TE-live on nykyaikainen ja monipuolinen rekrytointikanava

Kuvituskuva

Onko TE-live sinulle jo tuttu? TE-live -palvelu toimii valtakunnallisesti kaikille TE-toimialueiden maakuntakeskuksissa. Tuotannoista vastaavat tuottaja-toimittajat ja av-tuottajat, jotka tuottavat suoria lähetyksiä esimerkiksi avoimista työpaikoista ja rekrykoulutuksista. Lähetyksistä löytyy tallenteet. TE-liven tuottamasta sisällöstä saa parhaan käsityksen heidän sivuiltaan https://te-live.fi/. Etusivulla voi selata tulevia lähetyksiä ja etsiä omaan työnhakuun liittyviä sisältöjä.

Kuva osoitteesta: https://te-live.fi/ - TE-live etusivun katsotuimmat videot
 

Valitsemalla etusivulta ”näytä kaikki”, pääset sivulle https://te-live.fi/lahetykset, jossa pääset selaamaan lähetyksiä. Ylälaidasta voi jo valita ”Tulevat lähetykset” tai ”Tallenteet”. Myös TE-livelähetyksen sijainti alueittain tai paikkakunnittain voi kiinnostaa sinua. Oikeassa laidassa oleva ”lisää hakusana” auttaa vaikka tiettyä ammattialaa koskevien videoiden etsimisessä.

Kuva osoitteesta: https://te-live.fi/lahetykset - TE-live tulevat ja menneet lähetykset

TE-livelähetyksissä parasta on keskusteleva avoin ilmapiiri – jos katsot kotona suoraa lähetystä, sinun on helppo lähettää anonyymisti kysymyksiä lähetyksen vieraille. Lähetyksissä käsitellään työnhakijaa kiinnostavia asioita. Lähetyksissä haastatellaan työnantajia ja työntekijöitä, jotka kertovat avoimesti minkälaisesta työstä on kyse ja kattavasti avataan katsojalle tärkeitä asioita, kuten palkkaus. Työtä etsivälle TE-live tarjoaa syvällistä lisätietoa ja uutta näkökulmaa avoinna oleviin työpaikkoihin ja voi madaltaa kynnystä tehdä päätös hakea työpaikkaa, kun jo tietää paremmin millainen työpaikka ja työnantaja on kyseessä. Jos kouluttautuminen kiinnostaa, TE-livestä löytyy paljon lähetyksiä myös rekry- ja työvoimakoulutuksista, joissa vieraina työnantajien ja alalle valmistuneiden lisäksi nähdään kouluttajia

Uraohjauksen psykologina olen etsinyt TE-live.fi:stä tietoa tulevien lähetysten sisällöistä: lähetyslinkkejä jakamalla on miellyttävä lähettää omille asiakkaille tietoa osuvasta sisällöstä. Myös aikaisempien tallenteiden katsominen antaa käytännön esimerkkejä eri ammattialoista ja mitä alalla työskenteleviltä käytännössä odotetaan. Rekrylähetyksissä kysytään palkoista, työajoista, työilmapiiristä ja pätevyysvaatimuksistakin sekä näytetään mahdollisia tulevia työkavereita. Tällaisissa asioissa liikkuva kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. TE-live löytyy myös Facebookin ja Youtuben kautta – näilläkin somesivuilla kannattaa tehdä ammattialoja, oppilaitoksia ja työpaikkoja koskevia hakuja. Mukavaa nähdä TE-palvelut selkeästi erottuvana brändinä muiden hakutulosten joukossa näillä tärkeillä areenoilla, ja näkyvyyttä vahvistaa entisestään keväällä 2022 alkava valtakunnallinen TE-liven lanseerauskampanja.


Heli 

psykologi

Valtakunnallinen uraohjaus