keskiviikko 13. lokakuuta 2021

Opintojen etenemisvaatimus työttömyysetuudella tuetussa omaehtoisessa opiskelussa


Kuva - Opintojen eteneminen: Kuva selitetty tekstissä

(Päivitetty 20.5.2022)

Opintojen etenemiseen liittyvistä vaatimuksista löytyy hyvin vähän kirjallista aineistoa, joka inspiroi minua kokoamaan ajatukseni tähän blogitekstiin. Täsmennyksenä mainittakoon, että tekstini koskee nimenomaan työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun etenemistä. Kerron asioista tavalliseen tapaani kysymysten ja vastausten kautta. Toivottavasti tästä tekstistä on apua kaikille teille, jotka harkitsette työttömyysetuudella opiskelua tai jotka olette jo aloittaneet tuetut opinnot.

Toisin kuin lyhytkestoisessa ja sivutoimisessa opiskelussa, työttömyysetuudella tuetussa omaehtoisessa opiskelussa pitää edetä opinnoissa vaaditulla tavalla ja etenemistä seurataan määräajoin. Lisäksi opinnoilta vaaditaan päätoimisuutta. Opintojen etenemisen ja päätoimisuuden vaatimukset ovat joskus samat, mutta eivät suinkaan aina. Lähdetään vyyhdin purkamisessa liikkeelle siitä, että etenemisvaatimus riippuu suorittamistasi opinnoista.

Korkeakouluopinnot

Etenemisvaatimus on korkeakouluopinnoissa keskimäärin vähintään 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohti. Toisin sanoen, korkeakouluopinnoissa pitää edetä puolessa vuodessa vähintään 30 opintopistettä ja vuodessa 60 opintopistettä, jotta eteneminen on riittävää. Vaatimus koskee sekä tutkintoon johtavia että tutkintoon johtamattomia korkeakouluopintoja. Jälkimmäisistä esimerkkinä avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opinnot.

Korkeakouluopintojen etenemisvaatimus ei toteudu automaattisesti kaikissa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa opinnoissa, jotka ovat suunniteltu työn ohessa tehtäviksi. Sellaisessa tilanteissa kannattaa selvittää suoraan ammattikorkeakoulusta, onko opinnot mahdollista suorittaa nopeammalla aikataululla. On hyvä tiedostaa, että jos etenemisvaatimus (väh. 5 op/kk) ei toteudu ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen kohdalla, se ei tarkoita opintojen olevan sivutoimisia.

Ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavat opinnot ovat lähtökohtaisesti päätoimisia riippumatta siitä, kuinka monta opintopistettä opinnoista kertyy keskimäärin opiskelukuukautta kohti. Tilanne on opiskelun tukemisen kannalta hankala, jos opintojen etenemisvaatimus ei voi täyttyä, mutta päätoimisen opiskelun kriteerit täyttyvät. Silloin työttömyysetuutta voi saada vain, jos pystyy osoittamaan opinnot sivutoimiseksi työhistorian avulla, Se taas ei onnistu opintojen alkamisesta lähtien. Opintojen tukemisen kannalta on välttämätöntä, että sekä etenemisvaatimus että päätoimisuuden vaatimus toteutuvat.

Tutkintoon johtamattomissa korkeakouluopinnoissa opintojen päätoimisuuden vaatimus täyttyy, kun opintosuunnitelman mukainen laajuus on keskimäärin vähintään 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohti. Tutkintoon johtamattomissa korkeakouluopinnoissa opintojen päätoimisuuden vaatimus on siis sama kuin etenemisvaatimus.

Muut kuin korkeakouluopinnot

Muiden opintojen osalta edellytetään, että opinnot etenevät koulutus- tai opintosuunnitelmassa tarkoitetulla tavalla. Esimerkiksi ammatilliseen tutkintoon tai tutkinnon osaan johtavat opinnot kuuluvat tähän kategoriaan.

Kokemukseni perusteella on melko yleistä, että opintojen riittävän etenemisen ja opintojen päätoimisuuden vaatimukset sekoittuvat keskenään. Molemmat niistä vaatimuksista pitää täyttyä opintojen tukemisen kannalta, mutta ne eivät ole aina samat. Yritän havainnollistaa asiaa kahdella esimerkillä.

Esimerkki 1. Suoritat työttömyysetuudella tuetusti sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavia opintoja. Lain mukaan opintojen pitää edetä koulutus- tai opintosuunnitelmassa tarkoitetulla tavalla. Ammatilliseen perustutkintoon johtavat opinnot ovat päätoimisia riippumatta siitä, kuinka monta osaamispistettä opiskelukuukautta kohti opinnot etenevät. Riittävän opintojen etenemisen tahdin määrittää siis koulutus- tai opintosuunnitelma.

Huom.! Muista ilmoittaa koulutus- tai opintosuunnitelman muuttumisesta TE-toimistoon tai kotikuntaan riippuen siitä kumman asiakas olet.

Esimerkki 2. Suoritat työttömyysetuudella tuetusti ajoneuvoalan ammattitutkintoon johtavia opintoja. Lain mukaan opintojen pitää edetä koulutus- tai opintosuunnitelmassa tarkoitetulla tavalla. Ammattitutkintoon johtavat opinnot ovat päätoimisia, jos niiden opintosuunnitelman mukainen laajuus on keskimäärin vähintään 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohti. Opintojen on siis edettävä keskimäärin riittävän monta osaamispistettä opiskelukuukautta kohti senkin vuoksi, että opinnot ovat päätoimisia ja opiskelua voidaan tukea. Tässä on ero ammatilliseen perustutkintoon nähden.

Opintojen päätoimisuus muissa kuin korkeakouluopinnoissa

Tuettavien opintojen päätoimisuuden vaatimuksesta on säädetty julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 3 §:ssä. Päätoimisen opiskelun kriteereistä, eli minkälainen opiskelu katsotaan päätoimiseksi, on säädetty työttömyysturvalain 2 luvun 10 §:ssä. Opintojen päätoimisuus on aiheena liian laaja käsiteltäväksi tyhjentävästi tässä blogitekstissä. Tiivistetysti mainittakoon, että ammatillisen perustutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon osan suorittaminen täyttää päätoimisen opiskelun kriteerit. Päätoimisia ovat aikuisten perusopetuksen opinnot, joiden laajuus on vähintään 22 kurssia lukuvuodessa. Sellaiset lukio-opinnot katsotaan päätoimisiksi, joiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 150 opintopistettä (“vanhan lain” mukaan vähintään 75 kurssia). Ainakin nuorille suunnatut lukio-opinnot täyttävät nämä kriteerit. Päätoimisia ovat myös sisäoppilaitoksissa (esim. kansanopistot) järjestetyt lukio-opinnot. Muiden opintojen osalta vaatimukset menevät seuraavalla tavalla.

OpinnotVaatimus (keskimäärin vähintään...)
Laajuus on määritelty opintopisteinä (op)5 op/kk
Laajuus on määritelty opintoviikkoina (ov)3 ov/kk
Laajuus on määritelty osaamispisteinä (osp)4,5 osp/kk
Muut opinnot25 h/vko

Jos opintojen laajuutta ei ole määritelty opintopisteinä, opintoviikkoina tai osaamispisteinä, opiskelua on oltava keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa sisältäen kaiken opiskelun. Opintoihin lasketaan muun muassa lähiopinnot, etäopinnot ja mahdollinen työharjoittelu. Opintojen toteutuksella (esim. lähi- tai verkko-opinnot) ei ole merkitystä opintojen päätoimisuuden arvioinnissa.

Kuka opintojen etenemistä seuraa?

Opintojen etenemistä seuraa oman alueesi TE-toimisto. Jos olet kuntakokeilun asiakas, opintojen etenemistä seuraa kotikuntasi. Halutessasi voit tarkistaa Oma asioinnin etusivulta oletko kuntakokeilun asiakas.

Seuraa oman alueesi TE-toimiston tai kotikuntasi antamia ohjeita. Muista myös pitää TE-toimisto tai kotikunta ajan tasalla kaikista tuettua opiskelua koskevista muutoksista.

Miten opintojen etenemisestä sovitaan?

Opintojen etenemisen seurannasta sovitaan työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa siinä vaiheessa, kun opintojen tukemisesta työttömyysetuudella on päätetty. Suunnitelmaan kirjataan päivämäärät mihin mennessä ja miten opintojesi etenemistä seurataan. Yleensä sinun pitää ilmoittaa opintojen etenemisestä puolen vuoden välein, jos kysymys on pidemmistä opinnoista. Voit tarkistaa opintojesi seuranta-ajankohdat Oma asioinnista.

Kuinka opintojen etenemisestä ilmoitetaan?

Opintojen etenemisestä ilmoittaminen onnistuu kätevimmin rasti ruutuun -periaatteella Oma asioinnissa. Lain soveltamisohjeen 6 luvun 6 §:n mukaan opiskelijan oma ilmoitus TE-toimistolle riittää opintojen etenemisen todentamisessa. Kuntakokeilun asiakas ilmoittaa opintojen etenemisestä Oma asioinnin kautta tai suoraan kotikuntaan.

Seuraa oman alueesi TE-toimiston tai kotikuntasi antamia ohjeita. Mikäli sinua on pyydetty toimittamaan opintosuoritusote, tutkintotodistus tai jokin muu selvitys, voit tarvittaessa kuvata tai skannata sen ja lisätä Oma asioinnista tekemäsi ilmoituksen liitteeksi. Kannattaa suosia liitteissä joko pdf-, jpg- tai word-muotoa, jotta asiakirjat saadaan varmasti avattua. Vaihtoehtoisesti asiakirjoja voi toimittaa TE-toimistolle Turvaviestin kautta.

Tarkistathan Oma asioinnista, että puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi ovat ajan tasalla, jotta sinuun saadaan tarvittaessa yhteys.

Mitä tapahtuu, jos en ilmoita opintojen etenemisestä ajoissa?

Jos et ilmoita opintojen etenemisestä sovitulla tavalla ja sovitussa ajassa, opintoja ei voida enää tukea seuranta-ajankohdasta lukien ja työttömyysetuuden maksaminen katkeaa.

Mikäli toimitat selvityksen kuitenkin myöhemmin ja se hyväksytään, opintojen tukeminen työttömyysetuudella jatkuu siitä mihin se alunperin katkesi. Asiasta on säädetty lain soveltamisohjeen 6 luvun 7 §:ssä.

Tuetut opintoni eivät etene riittävästi. Voinko suorittaa rinnalla jotain muita opintoja siten, että niistä saadut opintopisteet otetaan huomioon etenemistä tarkasteltaessa?

Opintosuoritusten pitää olla tuettavaan opintokokonaisuuteen kuuluvia. Jos suoritat rinnalla muita opintoja, niitä ei huomioida. Toimi seuraavan kysymyksen vastauksessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Kuinka toimin, jos opinnot eivät etene vaaditulla tavalla?

Opintojen viivästyessä ota heti yhteyttä TE-toimistoon, jotta opintojen tukeminen voidaan arvioida uudelleen. Jos olet kuntakokeilun asiakas, ole yhteydessä kotikuntaasi.

Voit esimerkiksi jättää yhteydenottopyynnön Oma asioinnin kautta koskien koulutusta. Kerro tekstikentässä tilanteestasi. Sinuun ollaan puhelimitse yhteydessä TE-toimistosta tai kuntakokeilusta riippuen siitä kumman asiakas olet. 

Mikäli opintosi eivät etene esimerkiksi sairauden, perhevapaan tai työhön menon vuoksi, kysy viipymättä TE-toimistosta tai kotikunnasta voisiko opiskelun tukemisen keskeyttää tilapäisesti. Tilapäisen keskeytyksen aikana opinnoissa ei tarvitse edetä, mutta eteneminen on kuitenkin sallittua. Tilapäinen keskeytys onnistuu vain pätevästä syystä. Löydät lisätietoja tilapäisen keskeytyksen mahdollisuudesta lain soveltamisohjeen 6 luvun 5 §:stä.

Mitä opintojen etenemisen laiminlyönnistä voi seurata?

Pahimmassa tapauksessa sinulle maksettuja työttömyysetuuksia voidaan periä takaisin. Opintoja ei voida enää tukea työttömyysetuudella, jos opinnot eivät ole edenneet riittävästi sinulta saadun selvityksen mukaan. Oikeus etuuteen voidaan evätä takautuvasti siitä ajankohdasta, josta alkaen olet laiminlyönyt koulutus- ja opintosuunnitelmassa määrättyjä opintosuorituksia. Lainsäädäntö mahdollistaa etuuden lakkauttamisen myös sovitusta seuranta-ajankohdasta lukien. Seurauksista on säädetty lain ja soveltamisohjeen 6 luvun 7 §:ssä.

Huom.! Jos opintojen tukeminen joudutaan lopettamaan, samoja opintoja voidaan tukea uudelleen aikaisintaan opintojen oltua todisteellisesti keskeytyneenä vähintään vuoden ajan. Opintojen todisteellisella keskeytymisellä tarkoitetaan sitä, että sinulla ei ole opintosuorituksia vähintään vuoteen etkä ole muutoinkaan ottanut osaa opetukseen tai valmistellut lopputyötä. Sillä ei ole merkitystä, oletko ilmoittautunut oppilaitokseen poissaolevaksi vai läsnäolevaksi.

Opiskelun tukeminen työttömyysetuudella voi jatkua ihan normaalisti, jos TE-toimisto tai kotikunta arvioi esittämäsi suunnitelman perusteella sinun pystyvän suorittamaan puuttuvat opinnot ja saavuttamaan etenemistavoitteen seuraavan tarkastelujakson aikana. Tarvittaessa on mahdollista pidentää tarkastelujaksoa. Asiasta sovitaan työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa.

Hyväksyttäväksi syyksi opintojen etenemättömyydelle katsotaan, jos et saa suoritettua tukijakson aikana sovittua määrää opintoja oppilaitoksesta riippuvasta syystä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sellaista tilannetta, jossa olet suorittanut opinnot hyväksytysti, mutta suorituksia ei ole vielä ehditty kirjaamaan opintorekisteriin. Ilmoitathan tästäkin tilanteesta TE-toimistoon tai kotikuntaan.

Otetaanko hyväksiluvut huomioon etenemistä seurattaessa?

Ei oteta huomioon. Etenemistä seurattaessa vain tukiaikana suoritetut opinnot otetaan huomioon. Esimerkiksi aikaisemmista opinnoista tai työhistoriasta saatavia hyväksilukuja ei oteta huomioon. Asiasta on säädetty lain soveltamisohjeen 6 luvun 7 §:ssä.

Milloin opintojen ei tarvitse edetä?

Opintojen ei tarvitse edetä oppilaitoksen lomakuukausina, opintojen tukemisen tilapäisen keskeytyksen aikana tai jaksotettujen opintojen tapauksessa jaksojen välisenä aikana. Lomakuukaudet eivät ole opiskelukuukausia. Lomakuukausien pitää olla seurausta oppilaitoksesta johtuvista syistä. Lomakuukaudet ovat sellaisia, joista oppilaitos ilmoittaa esimerkiksi TEM621- tai KK621-lomakkeella. Myös sinulla on velvollisuus ilmoittaa opintojen aikaisista lomajaksoista. Korkeakouluopinnoissa opiskelukuukausia on lähtökohtaisesti 12 vuodessa, mutta otathan huomioon, että opintosuoritusten ei tarvitse jakautua tasaisesti ympäri vuoden. Kerron siitä lisää seuraavaksi.

Pitääkö suoritusmerkintöjä tulla rekisteriin jokainen kuukausi vähintään 5 op tai 3 ov tai 4,5 osp?

Ei tarvitse tulla. Opintojen etenemisen seurannassa tarkastellaan keskimääräistä etenemistä opiskelukuukautta kohti. Silloin kun etenemistä tarkastellaan opintosuoritusotteen tasolla ja jos etenemiselle on opinnoissasi asetettu tietty määrällinen vaatimus (esim. op tai ov tai osp/kk), tarkastelujakson aikana suoritettujen opintojen op tai ov tai osp yhteenlaskettu määrä jaetaan tarkastelujakson opiskelukuukausien määrällä. Eteneminen on ollut riittävää, jos tulos on etenemisvaatimuksen mukainen ja opiskelu on päätoimista. On täysin luonnollista, että opintosuorituksia kertyy epätasaisesti opintojen ajalle: yhtenä kuukautena voi tulla suorituksia 15 opintopistettä ja toisena kuukautena 0 opintopistettä.

Esimerkiksi korkeakouluopinnoissa kesäajat voivat olla hiljaisempia opintosuoritusten kertymisen osalta. Tärkeää on, että opintoja kertyy kuitenkin keskimäärin vähintään 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohti. Pitempien opintojen kohdalla tämä tarkoittaa vähintään 60 opintopistettä vuodessa. Kesän ajaksi kannattaa pyrkiä järjestämään esimerkiksi itseopiskelua, työssäoppimista, valmistautumista tuleviin tentteihin tai lopputyön tekemistä.

Tosielämässä voi tulla vastaan monenlaisia haasteita opinnoissa etenemisen suhteen. Joku hankala kurssi ei välttämättä mene läpi ensimmäisellä yrittämällä tai opintosuorituksen kirjautuminen rekisteriin voi viivästyä itsestä riippumattomista syistä. On tärkeää pitää TE-toimisto tai kotikunta ajan tasalla opintojen etenemisen haasteista.

Mistä saan lisätietoja?

Lisätietoja voit kysyä Koulutusneuvonnasta, jos haluat keskustella opintojen etenemisestä ja siihen liittyvistä vaatimuksista yleisellä tasolla. Oman alueesi TE-toimistoon saat yhteyden jättämällä Oma asioinnista yhteydenottopyynnön koskien koulutusta tai lähettämällä Turvaviestiä TE-toimiston kirjaamoon. Jos olet kuntakokeilun asiakas, ota yhteyttä kotikuntaasi. Halutessasi voit tarkistaa Oma asiointi-palvelun etusivulta oletko kuntakokeilun asiakas.

/Panu
Koulutusneuvoja
Valtakunnallinen koulutusneuvonta

Lähteet

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (28.12.2012/916) (viitattu 9.9.2021)
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120916

Työttömyysturvalaki (30.12.2002/1290) (viitattu 17.9.2021)
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021290

Työ- ja elinkeinoministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriön ohje TE-toimiston tehtävistä työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanossa (29.04.2022 TEM/12765/2022) (viitattu 20.5.2022)
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/540001/48158

Työ- ja elinkeinoministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriön ohje julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta (19.12.2017 TEM/2376/00.03.05.02/2017) (viitattu 9.9.2021)
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/540001/42910

TEM.fi: Työllisyyden kuntakokeilut (viitattu 15.9.2021)
https://tem.fi/tyollisyyskokeilut

Työmarkkinatori: Töiden ja tekijöiden kohtaamispaikka (viitattu 20.5.2022)
https://tyomarkkinatori.fi/

Kuntaliitto.fi: Työllisyyskokeilut (viitattu 15.9.2021)
https://www.kuntaliitto.fi/elinvoima-ja-tyollisyys/tyollisyys/tyollisyyskokeilut

OPH: Opintopolku.fi -portaali (viitattu 15.9.2021)
https://opintopolku.fi/wp/fi/

Suotuisa suunta: Opintojen osoittaminen sivutoimiseksi työhistorialla (viitattu 15.9.2021)
http://suotuisasuunta.blogspot.com/2021/02/opintojen-osoittaminen-sivutoimiseksi.html

Suotuisa suunta: Lyhytkestoinen opiskelu ei estä työttömyysetuuden saamista (viitattu 21.9.2021)
http://suotuisasuunta.blogspot.com/2019/02/lyhytkestoinen-opiskelu-ei-esta.html

(Päivitetty 20.5.2022. Päivitettiin linkit ja lähdeluettelo ajan tasalle.)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti