keskiviikko 1. helmikuuta 2023

Kotoutumislain mukainen omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

Kuvituskuva.


Voit hakea opintojasi tuettaviksi kotoutumislain mukaan, jos olet maahanmuuttaja ja työnhakijana TE-toimistossa tai kuntakokeilussa. Lisäksi sinulla pitää olla voimassa oleva kotoutumissuunnitelma.

Kotoutumiskoulutus tai kielikurssi omaehtoisina opintoina

TE-toimisto tai kuntakokeilu kutsuu sinut kotoutumiskoulutukseen, kun olet ilmoittautunut työnhakijaksi ja sinulle on tehty kotoutumissuunnitelma. Koulutus sisältää suomen tai ruotsin kielen, sekä työelämä- ja yhteiskuntataitojen opetusta. Kotoutumisaikana voit myös itse etsiä sopivan koulutuksen ja pyytää omaa toimistoasi hyväksymään sen. Koulutuksen suositeltu laajuus on vähintään 20 tuntia viikossa. Se voi koostua esimerkiksi 16 tunnista kontaktiopetusta ja neljästä tunnista itsenäistä työskentelyä. Jos oma toimistosi hyväksyy koulutuksen, opintoja tuetaan kotoutumislain mukaisena omaehtoisena opiskeluna.

Muut opinnot omaehtoisina opintoina

TE-toimisto tai kuntakokeilu voi tukea kotoutumislain mukaan muutakin opiskelua, joka tapahtuu suomen tai ruotsin kielellä ja edistää kotoutumista ja työllistymistä. Se voi olla esimerkiksi ammatillista koulutusta, tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA) tai opiskelua avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Myös luku- ja kirjoitustaidon opinnot ja peruskouluopinnot ovat mahdollisia. Vieraalla kielellä tapahtuvaa opiskelua ei voida tukea. Opintoja tuetaan enintään 24 kk (perusopetuksen oppimäärää suorittavalle 48 kk). Tukea voi saada enintään kotoutumisajan loppuun.

Tuen hakeminen

Kun olet saanut opiskelupaikan ja haluat hakea opintojen tukemista työttömyysetuudella, sinun pitää toimittaa TE-toimistoon tai kuntakokeiluun TEM0714 (KK0714) -lomake. Oppilaitoksen edustaja täyttää lomakkeen. Lomake pitää lähettää ennen koulutuksen alkamista, mieluiten heti kun olet saanut opiskelupaikan. Sinun pitää odottaa tukemispäätöstä ennen kuin aloitat opiskelun. Jos TE-toimisto tai kuntakokeilu hyväksyy opinnot, opinnoista sovitaan kotoutumissuunnitelmassa ja virkailija lähettää lausunnon työttömyysetuuden maksajalle. Lausunto mahdollistaa työttömyysetuuden ja kulukorvauksen opintojen aikana. Työttömyysetuuden saamiseen voivat vaikuttaa muutkin tekijät, kuten oleskelulupatyyppi. Jos et saa ollenkaan työttömyysetuutta koulutuksen aikana, sinulla saattaa olla mahdollisuus hakea harkinnanvaraista kulukorvausta. Voit kysyä asiasta omalta virkailijaltasi. Ota huomioon, että jos koulutus on maksullinen, sinun pitää itse maksaa koulutusmaksu.

Opintojen seuranta

TE-toimisto tai kuntakokeilu seuraa tuettavien opintojen etenemistä. Yleensä seuranta tapahtuu niin, että asiakas ilmoittaa opintojen etenemisestä 6 kk välein Oma asiointi -palvelussa Oma suunnitelma -sivulla. Kun opinnot ovat edenneet suunnitelman mukaisesti, voit ilmoittaa, että suunnitelman tehtävä on toteutunut laittamalla rastin ruutuun ”kyllä”. Jos sinua on pyydetty toimittamaan opintosuoritusote tai oppilaitoksen todistus opintojen etenemisestä, voit liittää sen mukaan. Jos opinnot eivät ole edenneet riittävästi, toimita se silti TE-toimistoon tai kuntakokeiluun.

Opiskelun velvoittavuus

Kotoutumislain mukainen työttömyysetuudella tuettu opiskelu on velvoittavaa. Se tarkoittaa, että opintoja ei voi keskeyttää ilman pätevää syytä. Opiskelu ei ole kuitenkaan pätevä syy erota työstä tai jättää noudattamatta kotoutumissuunnitelmassa sovittua työnhakuvelvollisuutta. Voit lukea lisää opintojen aikaisesta työnhakuvelvollisuudesta kollegani Panun blogikirjoituksesta.

Opintojen tukeminen kotoutumislain vai palvelulain mukaan?

TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakkaan omaehtoista opiskelua voidaan tukea myös julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain mukaan. Voit hakea opintojen tukemista palvelulain mukaan, jos olet vähintään 25-vuotias ja sinulla on oikeus työttömyysetuuteen. Edellytyksenä tukemiselle on, että sinulla on TE-toimiston tai kuntakokeilun toteama koulutustarve ja että opiskelun katsotaan olennaisesti parantavan mahdollisuuksiasi työllistyä. Kotoutumisaikana ensisijainen vaihtoehto on kotoutumislain mukainen opiskelu.

Palvelulain mukainen opiskelu eroaa joiltain osin kotoutumislain mukaisesta opiskelusta. Opintojen pitää olla ammatillisia, eli kielikurssin tukeminen ei ole mahdollista. Vieraalla kielellä järjestettävää koulutusta sen sijaan on mahdollista tukea, jos järjestäjänä on Suomessa toimiva oppilaitos. Tuettavien opintojen pitää olla päätoimisia ja opintojen etenemistä seurataan. Opintojen ajalta ei voi saada kulukorvausta. Palvelulain mukainen opiskelu ei ole velvoittavaa, eli opinnot on mahdollista keskeyttää ilman työttömyysetuuden menetystä. Voit lukea lisää palvelulain mukaisen omaehtoisen opiskelun hakemisesta Panun tekstistä.

Muita opiskeluvaihtoehtoja työttömyysetuutta menettämättä

Työttömyysetuudella tuetun opiskelun lisäksi omaehtoisia opintoja on mahdollista suorittaa työttömyysetuutta menettämättä myös lyhytkestoisena ja sivutoimisena opiskeluna. Enintään 3 kk kestävät avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opinnot eivät myöskään estä työttömyysetuutta. Kannattaa tutustua myös Panun kirjoituksiin opintojen rahoitusvaihtoehdoista sekä työttömyysetuudella opiskeluun tulleista muutoksista.

Katja
Palveluasiantuntija, TE-puhelinpalveluiden monikieliset palvelut

Lähteet ja lisätietoa

Laki kotoutumisen edistämisestä (30.12.2010/1386)
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386

Ohje kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) soveltamisesta työ- ja elinkeinotoimistoissa (01.04.2015 TEM/642/07.10.02/2015)
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/540001/42077

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (28.12.2012/916)
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120916

Työ- ja elinkeinoministeriön ohje julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta (19.12.2017 TEM/2376/00.03.05.02/2017)
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/540001/42910

Työttömyysturvalaki (30.12.2002/1290)
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021290

Työ- ja elinkeinoministeriön ohje TE-toimiston tehtävistä työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanossa (29.12.2022 VN/34741/2022)
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/540001/48879

Työ- ja elinkeinoministeriön ohje työnhakijan palveluprosessista ja työnhakuvelvollisuudesta (12.4.2022 VN/10520/2022)
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/540001/48159keskiviikko 18. tammikuuta 2023

Muistilista työttömyysetuudella opiskelevalle

 

Kuvituskuva.

Opiskeletko työttömyysetuudella tuettuna? Hienoa, että olet saanut tuen. Sinulla on oikeuden lisäksi velvollisuuksia, kun opiskelet tuetusti. Alle on koottu muistilista, mitä sinun pitää muistaa tehdä. Huomaathan, että lista on laadittu yleisten ohjeiden perusteella. Jos olet saanut erilaiset ohjeet TE-toimistosta tai kunnasta, sinun pitää toimia niiden mukaan.

1.Etene opinnoissasi

Tärkeintä on, etenet opinnoissasi. Jos opiskelet korkeakouluopintoja, sinun pitää edetä opinnoissasi keskimäärin vähintään 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohden. Muissa kuin korkeakouluopinnoissa opintojen on edettävä koulutus- tai opintosuunnitelman mukaisesti.

Opintojen etenemistä seurattaessa otetaan huomioon vain tukiaikana suoritetut opinnot. Jos saat hyväksilukuja esimerkiksi aikaisemmista opinnoistasi tai työhistoriastasi, niitä ei huomioida riittävään etenemiseen.

Ota heti yhteyttä TE-toimiston tai kunnan yhteyshenkilöösi, jos opinnoissa ei ole mahdollista edetä. Tärkeää on sopia heti, miten tilanteessa on parhain menetellä.

2. Ilmoita, miten olet edennyt opinnoissasi

Pääsääntöisesti voit ilmoittaa Oma asiointi -palvelussa, miten olet edennyt opinnoissasi. Pyydettäessä voit toimittaa palvelun kautta esimerkiksi opintosuoritusotteesi. Työllisyyssuunnitelmaasi kirjataan, miten ja milloin ilmoitat opintojesi etenemisestä. Voit tarkistaa Oma asiointi -palvelun kautta, miten sinun pitää toimia. Tärkeää on, että noudatat suunnitelmaasi.

3. Hae töitä

Työttömyysetuudella opiskellessasi sinulla on työnhakuvelvollisuus. Haettavien työmahdollisuuksien määrä riippuu koulutustaustastasi. Jos olet suorittanut peruskoulun tai lukion jälkeisen tutkintoon johtavan, ammatillisia valmiuksia antavan koulutuksen (ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto), sinulla on täysimääräinen työnhakuvelvollisuus. Tämä tarkoittaa, että sinun pitää hakea neljää työmahdollisuutta kuukauden tarkastelujakson aikana. Jos sinulla ei ole aiempaa tutkintoa, sinun pitää hakea kolmea työmahdollisuutta kolmen kuukauden tarkastelujakson aikana.

Joissakin tilanteissa määrällistä työnhakuvelvollisuutta on voitu alentaa tai se on jätetty asettamatta. Voit tarkistaa oman tilanteesi Oma asioinnista työllistymissuunnitelmastasi tai yhteyshenkilöltäsi.

Huom! Jos olet aloittanut opinnot ennen 1.1.2023, työnhakuvelvollisuus ei välttämättä koske sinua.

4. Ilmoita, jos tilanteeseesi tulee muutoksia

Ilmoita heti, jos tilanteeseesi tulee muutoksia. Tuki on mahdollista keskeyttää työn, sairauden, perhevapaan tai muun vastaavan tilanteen vuoksi. Yhteyshenkilösi arvioi, onko tuen tilapäiselle keskeyttämiselle pätevä syy. Tilapäisen keskeytyksen aikana tukiaika ei kulu. Halutessasi saat opiskella. Tuen tilapäisestä keskeyttämisestä pitää ilmoittaa viipymättä TE-toimistolle tai kuntakokeilulle.

Jos sinulla heräsi kysymyksiä, ota yhteyttä Koulutusneuvontaan. Autamme mielellämme.

Antoisia opiskeluhetkiä ja menetystä opintoihin!

Miia
Koulutusneuvoja
Valtakunnallinen Koulutusneuvonta

keskiviikko 4. tammikuuta 2023

Kevään yhteishaut ─ koulutusneuvojan vuoden kohokohta

Tämän vuoden yhteishaut lähenevät. Tämä on aina kutkuttavan jännittävää aikaa koulutusneuvojalle. Meille tulee paljon puheluita, joissa nuoret ja heidän vanhempansa pohtivat sopivaa alaa ja sopivaa järjestystä haettaville koulutuksille. Joillekin valinta on helppoa, toisille haastavampaa. Usein pohdimme vaihtoehtoja yhdessä, mutta asiakas tekee aina lopullisen päätöksen itse. Tämä on parasta työssäni. On mahtavaa olla auttamassa asiakkaita yhdessä heidän elämänsä suurimmista päätöksistä. 

Tämän vuoden yhteishakuun liittyy minulle vielä enemmän jännitysmomentteja, kun minun nuoreni hakee opiskelupaikkaa korkeakoulusta. Valitseeko nuoreni nyt itselleen sopivan koulun ja saako hän toivomansa opiskelupaikan? Tänä vuonna jännitän oman nuoreni ja asiakkaideni puolesta. Yhteishaku on siis mielessä töissä ja vapaa-ajalla. Ei pääse päivämäärät unohtumaan. Uskon, että moni teistä lukijoista jakaa tämän saman jännityksen. Ihan huippuvuosi koulutusneuvojalle.  Haut alkavat jo tammikuussa ja jatkuvat koko kevään ajan. Opinnot alkavat syksyllä 2023.

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku


Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa voi hakea 

  • lukioon
  • ammatillisiin perustutkintoihin
  • vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatilliseen koulutukseen
  • tutkintoon valmentavaan koulutukseen (TUVA)
  • työhön ja itsenäiseen elämään valmistavaan koulutukseen (TELMA)
  • kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetuille linjoille.


Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku on tarkoitettu niille, joilla ei vielä ole ylioppilastutkintoa, ammatillista koulutusta tai korkeakoulututkintoa. Aiemman tutkinnon suorittaneet hakevat jatkuvassa haussa. Toisen asteen yhteishaku järjestetään Opintopolussa 21.2.–21.3.2023 klo 15. 

Hakulomakkeelle voi valita seitsemän toivomaansa koulutusta. Hakukohteet voivat olla lukioon, ammatilliseen oppilaitokseen tai valmentaviin koulutuksiin. Kannattaa aina valita useampi koulutus siltä varalta, että ei pääse ykköstoiveeseensa. Järjestys kannattaa miettiä huolella, sillä paikka ylemmästä kohteesta peruuttaa alemmat kohteet. Hakutoivejärjestystä voi muuttaa hakuaikana, mutta sen jälkeen on myöhäistä. Yhteishaussa tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa. Jos saa paikan alemmasta toiveesta, voi vielä jäädä jonottamaan ylempään kohteeseen. 

Suurimpaan osaan ammatillisista koulutuksista valitaan opiskelijat todistuksen perusteella, mutta joukossa on koulutuksia, joihin järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskokeita. Kaikki näihin koulutuksiin hakeneet kutsutaan soveltuvuuskokeisiin

Jokainen jännittää valintaa. Joskus voi kuitenkin olla erityisiä syitä sille, että kouluun pääsy on haastavampaa. Jos on jokin erityinen syy, voi käyttää harkinnanvaraista valintaa. Syitä Harkinnanvaraisen valinnan käyttämiselle voivat olla: oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, koulutodistuksen puuttuminen tai se että sitä ei voi vertailla vastaaviin suomalaisiin todistuksiin ja kielitaidon puuttuminen. Harkinnanvaraisessa valinnassa voi päästä kouluun, johon pisteet eivät tavallisesti riittäisi.

Urheilijoiden valinnat poikkeavat tavallisesta kaavasta. Jos tarkoituksena on yhdistää opiskelua ja urheilu-uraa, kannattaa tutustua asiaan Olympiakomitean sivuilla.

 

Korkeakoulujen yhteishaku

Korkeakoulujen yhteishaun vuosikello 2023

Korkeakouluopintoihin haetaan opiskelemaan yhteishaussa. Korkeakoulujen kevään yhteishaku on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä yhteishaussa haetaan sekä ammattikorkeakoulujen että yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin. Mukana ovat myös Taideyliopiston koulutukset. Hakuaika ensimmäisessä yhteishaussa on 4.1.–18.1.2023 klo 15. Opiskelupaikkoja ei tässä haussa aseteta mieluisuusjärjestykseen, joten haussa voi saada useamman opiskelupaikan.

Suurimpaan osaan korkeakouluopinnoista haetaan toisessa yhteishaussa. Silloin mukana ovat ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen suomen- ja ruotsinkieliset koulutukset. Hakuaika on 15.3.–30.3.2023 klo 15. Tässä haussa paikat pitää asettaa mieluisuusjärjestykseen. Haettavana on kuusi kohdetta, mutta hakijoille tarjotaan vain yhtä paikkaa. 

Osa opiskelupaikoista jaetaan pelkän todistuksen perusteella. Tieto opiskelupaikasta tulee ennen pääsykokeita. Jos pääsee opiskelemaan todistusvalinnassa, ei pääsykokeisiin tarvitse osallistua. Todistusvalinnan ja koepistevalinnan lisäksi voi opiskelupaikkaa hakea avoimen väylän haussa. Siinä pohjalle tarvitaan riittävä määrä avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Yhteishauista voi vastaanottaa vain yhden opiskelupaikan. Kannattaa miettiä tarkoin, minkä paikan vastaanottaa, jos on saanut opiskelupaikkoja ensimmäisestä ja toisesta yhteishausta. Paikan vastaanottaminen on sitovaa, eikä sitä voi perua. Moni arkailee paikan vastaanottamista yhteishaussa, jos ei saa ihan kaikkein mieleisintä opiskelupaikkaa, sillä paikan vastaanottamalla menettää oikeutensa ensikertalaisuuskiintiöön. Epäröiminen on inhimillistä ja järkevää, mutta kannattaa silti muistaa, että opiskelemaan voi päästä myös ensikertalaisuuskiintiön ulkopuolella, jos valittu paikka ei olisikaan oikea. 

 

Haku ammatilliseen opettajakoulutukseen 

Korkeakoulujen haut aloittaa haku ammatilliseen opettajakorkeakouluun 3.1.–19.1.2023 klo 15. Tässä haussa voit hakea ammatilliseen opettajakoulutukseen, ammatilliseen opinto-ohjaajakoulutukseen tai ammatilliseen erityisopettajakoulutukseen. Voit hakea enintään kahteen hakukohteeseen kerralla. Koulutus on täydennyskoulutusta eli tarvitset hakeutumisen pohjalle korkeakoulututkinnon.

Korkeakoulujen erillishaut

Korkeakoulut voivat lisäksi järjestää erillishakuja. Näiden hakuajat päätetään korkeakouluissa itsenäisesti ja ne vaihtelevat. Erillishakuja järjestetään erityisesti niille, joilla on jo aiempia opintoja. Aiemmat opinnot voivat olla avoimesta yliopistosta tai avoimesta ammattikorkeakouluista tai sitten hakukriteerinä on aiemman tutkinnon suorittaminen. Erillishaulla voi päästä yliopistoon myös silloin, kun on menestynyt lukion tiedekilpailuissa.
 

Lopuksi tahdon toivottaa jokaiselle onnea hakuun! Meillä Koulutusneuvonnassa autetaan mielellään koulutushakuihin liittyvissä asioissa. Minulle nämä ovat aina vuoden kohokohtia, etsimisen ja löytämisen tähtihetkiä. Alanvalintaan saat apua Uraohjauksesta.

 

Kirsti
Koulutusneuvoja
Valtakunnallinen koulutusneuvonta