keskiviikko 28. kesäkuuta 2017

”Herätti ajatuksia, kartoitti mahdollisuuksia, loi uskoa” - TE-puhelinpalvelujen uraohjauksen asiakaspalaute 2017


TE-puhelinpalvelujen uraohjauksessa kerättiin 2017 helmi-huhtikuun aikana palautetta puhelin- ja video-ohjauksessa päättäneiltä asiakkailta noin kuukausi ohjauksen päättymisen jälkeen. Kyselyn aikana uraohjauksessa päättyi yhteensä 317 ohjausprosessia (yksi tai useampi keskustelu saman psykologin ja asiakkaan kesken). Sähköpostiosoite kyselyn lähettämiseksi saatiin 283 asiakkaalta ja kyselyyn vastasi 113 asiakasta, mikä on 40 % sähköpostiosoitteen antaneista asiakkaista ja 36 % palautekyselyn aikana ohjauksessa päättäneistä asiakkaista. Palaute on pääosin hyvää ja kannustavaa, samansuuntaista ja vielä parempaa kuin puhelinohjauksen palautekyselyssä 2015. Kehittämisehdotuksiakin saatiin. Hyödynnämme palautteen palvelujemme kehittämisessä.
 
Mihin tarpeeseen psykologin uraohjausta haettiin ja miten ohjaus vastasi tarpeisiin?
Suurin osa palautetta antaneista tarvitsi ohjausta ammatin ja opiskelualan valintaan ja/ tai työnhakukohteiden ja uravaihtoehtojen kartoittamiseen ja oman aseman parantamiseen työmarkkinoilla. Osa palautetta antaneista kertoi myös tarkemmin tarpeistaan. Ohjausta haettiin soveltuvuuden arviointiin, itsetuntemuksen lisäämiseen, itsetunnon vahvistamiseen, vahvuuksien löytämiseen ja elämäntilanteen kokonaisuuden huomioimiseen tulevaisuuden suunnittelussa.
 
Palautetta antaneista asiakkaista yhdeksän kymmenestä (93 %) arvioi ohjauksen vastanneen tarpeisiinsa melko tai erittäin hyvin ja yksi kymmenestä melko tai erittäin huonosti. Palautetta antaneet kuvasivat vastauksissaan saaneensa apua tarpeisiinsa ammatin, alan ja koulutuksen valinnassa ja/ tai työnhaussa. Suurin osa palautetta antaneista kuvasi myös ohjauksen psykologista sisältöä, merkitystä ja hyötyjä. Ohjauksen kuvattiin myös opettaneen urasuunnittelutaitoja, itsenäistä tiedonhankintaa ja neuvoneen tietolähteille. Seuraavassa esimerkkejä palautteista asiakkaiden sanoin:
 
·       Keskustelujen kautta hahmottui ala, joka vastaa toiveitani ja vahvuuksiani ja jota aion opiskella. Lisäksi sain itseluottamusta tähän prosessiin ja myös töiden etsimiseen.
·       Sain työkaluja omien tavoitteiden ja vahvuuksien löytymiseen ja sitä kautta työnhakuun ja sopivien työtehtävien hahmottamiseen.
·       Ohjaus avasi silmäni työhaastattelutilanteista ja herätti melkoista itsepohdiskelua. Sain myös lisää itseluottamusta ja tuntui oikea suuntakin löytyvän ja selkeä suunnitelma tulevaisuudelle, ns. varasuunnitelmatkin valmiina.
·       Kävimme realistisesti läpi eri ammattivaihtoehtoja. Sain vinkkejä myös siihen, miten parhaiten nykyisessä työssä voisi jaksaa ja jatkaa. 
·       "Kokonaiskuvani" selkiytyi, opin ymmärtämään ja hyväksymään paremmin tilannettani. Sain kannustusta ja ymmärrystä, joka auttaa minua jaksamaan, sekä konkreettisia neuvojakin.
·       Selvensi millaista työtä kannattaa välttää ja millainen työ olisi sopivampi. Ohjaus oli todella laaja-alaista. Puhuimme paljon myös terveydellisistä seikoista jotka vaikuttavat työhön.
·       Ohjaus auttoi ymmärtämään kiinnostuksenkohteideni keskinäistä hierarkiaa, sekä niiden konkreettisia alakohtaisia sovelluksia. Ohjauksessa tutustuin useampaan uuteen sivustoon, jotka antoivat lisätietoa minua kiinnostavista aloista. Ymmärsin ohjauksen ansiosta yhden vaihtoehdon olevan selkeästi yli muiden kaikilla osa-alueella.
·       Ajatusten selventämiseen, haaveiden realismiin ja omien ominaisuuksien selvittämiseen. Testien tulokset tukivat omia ura-ajatuksia.
·       Uusia suuntaviivoja työelämään, työahdistusta purkamaan oli hyvä saada ns. ammattitaitoinen, mutta ulkopuolinen korva. Sain varmistusta siihen, mihin suuntaan kannattaa lähteä ja mitä vaihtoehtoja voi olla.
·       Sain uusia ideoita, miten voisin hyödyntää edellisiä opintojani ja mitkä uudet opinnot voisivat edesauttaa työllistymistä.
·       Mitkä ammatit minulle sopivat ja huomasin että testituloksissa oli tullut vahvuuteni esille. Tiedän miten toimin seuraavaksi.
·       Erittäin tärkeä palvelu, joka estää myös ihmisten masennussairautta työttömänä ja kannustaa hakemiseen.
 
Miten asiakkaat haluaisivat mieluiten saada uraohjausta?

Reilu kolmannes palautetta antaneista asiakkaista haluaisi mieluiten saada uraohjausta puhelimitse ajanvarauksella ja kolmannes kasvokkain tapaamalla TE-toimistossa. Joka seitsemäs haluaisi ohjausta puhelimella ilman ajanvarausta ja joka kymmenes videolla. Yksi palautetta antanut käyttäisi mieluiten verkko-ohjausta kirjoittamalla, mikä on vasta tulossa palvelumuotona valikoimaan. Kevään 2015 puhelinohjauksen palautekyselyssä vielä lähes puolet asiakkaista halusi ohjausta mieluiten kasvokkain TE-toimipaikassa tapaamalla. Etäpalvelun käyttökokemukset ovat kasvattaneet puhelin- ja videovälitteisen ohjauksen suosiota.                                        

Kehittämisehdotuksia

Asiakkaat korostivat, että heidän on tärkeä voida valita, millä kanavalla käyttävät uraohjausta. Muutama palautetta antanut odotti uraohjauksesta konkreettisempaa apua ajatuksia herättävän ja mahdollisuuksia löytävän keskustelun sijasta. Uraohjauksen video- ja puhelinohjauksesta tiedottamista toivottiin lisättävän, kaivattiin parannusta videotekniikkaan ja toivottiin mahdollisuutta mentorointiin ja vertaistukeen.

 Kiitos kaikille palautetta antaneille!


 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti