keskiviikko 19. elokuuta 2015

Avoimen opintojen tukimahdollisuuksista
(Päivitetty 13.5.2019)

Nyt on elokuu ja avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat yhä useampien asiakkaiden ajatuksissa. Erityisesti kiinnostavat rahoitusvaihtoehdot. Tunnettua on, että näihin avoimen opintoihin ei Kelan opintotukea heru vaikka opiskelisi päätoimisesti ja samoja opintoja, mitä tutkintotavoitteisesti opiskelevatkin suorittavat. Minusta se on tukijärjestelmässä oleva epäkohta, mutta nykyisen taloustilanteen huomioon ottaen on varsin epätodennäköistä, että siihen tulisi muutosta lähiaikoina.


Mitä sitten voi saada, kun Kelan opintotukeen ei ole mahdollisuutta? Tässä blogitekstissä pohdin eri vaihtoehtoja, ensiksi työssäkäyvän kohdalta ja toiseksi työttömyysetuutta saavan osalta (koskee siis työttömiä, lomautettuja tai osa-aikatyötä tekeviä).


Työn ohessa palkkaa saaden


Työssäkäyvä voi tehdä avoimen opintoja usein työn ohessa, jolloin opintojen rahoituksena toimii palkka. Työn ohessa opiskeleminen on mahdollista varsinkin monien avoimen yliopiston opintokokonaisuuksien kohdalla, jotka etenevät varsin verkkaisesti ja opinnot ovat yleensä helposti sovitettavissa omaan päivärytmiin. Usein avoimen ammattikorkeakoulun polkuopinnot ovat päätoimisena opiskeluna liian raskaita työn ohessa suoritettavaksi. Silloin vaihtoehdoksi jää joko työtuntien määrän vähentäminen tai opintovapaan ottaminen opiskeluajaksi.


Opintovapaalla aikuiskoulutustuella


Kun avoimen opinnot ovat liian raskas taakka työn ohessa suoritettavaksi, voi anoa opintovapaata omasta työstä ja sille ajalle aikuiskoulutustukea Työllisyysrahastosta. Aikuiskoulutustuki on lähes ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan suuruinen etuus ilman korotusosia. Kyse on siis varsin hyvästä etuudesta.

Voit saada opintovapaata enintään 2 vuotta, jos olet ollut nykyisen työnantajan palveluksessa vähintään vuoden ajan. Työhistorian ei tarvitse olla yhdenjaksoista. Työsopimuksen ei tarvitse olla toistaiseksi voimassaoleva, vaan määräaikainen käy. Työsuhteen pitää kuitenkin kestää koko haettavan opintovapaan ajan. Lisätietoja opintovapaasta löydät Opintovapaa on lakisääteinen oikeus -blogitekstistäni.


Opintovapaan kannalta opintojen ei tarvitse liittyä millään tavalla nykyiseen työhön, mutta yksittäisten kurssien tapauksessa aikuiskoulutustuen saamisen kannalta opintojen pitää olla sellaisia, että ne voidaan katsoa joko ammatilliseksi lisä- tai täydennyskoulutukseksi (siitä lisää myöhemmin).

Opintovapaan ajalle voit hakea aikuiskoulutustukea. Sitä voit saada enintään
15 kuukautta, jos sinulla on vähintään 8 vuotta yleistä työhistoriaa. Ennen aikuiskoulutustuen hakemista hanki itsellesi oikeus suorittaa opinnot avoimessa ja päätös opintovapaan myöntämisestä.


Aikuiskoulutustukea voit saada mihin tahansa avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin, jonka aikana suoritetaan opintokokonaisuus tai tutkinnon osa, kuten esimerkiksi perus- tai aineopinnot. Sen sijaan yksittäisten kurssien suorittamiseen opintojen pitää olla hakijalle ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta, joko nykyisen työn, tehtävän tai aikaisemman koulutuksen kannalta katsottuna. Jos siis suoritat opintovapaan aikana yksittäisiä kursseja, kannattaa Työllisyysrahastolle toimittaa hakemuksen liitteenä selvitys opintojen ammatillisuudesta. Voit pyytää työnantajaa kirjoittamaan selvityksen.

Lisäksi on syytä muistaa, että avoimen opintojen pitää olla Työllisyysrahaston ehtojen mukaisesti päätoimista opiskelua, eli niiden laajuus tulee olla vähintään 3 opintopistettä kuukaudessa. Opintojen etenemistä seurataan. Tarkemmat tiedot aikuiskoulutustuesta ja sen hakemisesta löydät Työllisyysrahaston kotisivuilta.


Lyhytkestoisesti opiskellen työttömyysetuudella


Työttömyysetuutta saava voi opiskella enintään 6 kuukautta kestävät avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opinnot menettämättä työttömyysetuutta, jos TE-toimisto katsoo opinnot lyhytkestoiseksi opiskeluksi.

Vaatimuksena on, että sinun pitää olla 25 vuotta täyttänyt ennen opintojen alkamista ja opintojen pitää antaa ammatillisia valmiuksia tai tukea yritystoimintaa. Lyhytkestoinen opiskelu koskee 31.12.2018 tai sen jälkeen aloitettuja opintoja. Opintojen aikana sinulla on velvollisuus hakea ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä sekä osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin TE-toimiston tarjotessa niitä.

Lyhytkestoinen opiskelu on ensisijainen työttömyysetuudella opiskelun muoto suhteessa työttömyysetuudella tuettuun omaehtoiseen opiskeluun ja sivutoimiseen opiskeluun. Tämä tarkoittaa sitä, että TE-toimisto harkitsee aina ensiksi, voidaanko opintojasi tukea lyhytkestoisen opiskelun kautta.

Olen laatinut erillisen blogitekstin nimeltään Lyhytkestoinen opiskelu ei estä työttömyysetuuden saamista, josta löydät tarkemmat tiedot tästä tukimahdollisuudesta. Muistathan, että lyhytkestoisesta opiskelustakin pitää ilmoittaa TE-toimistolle.


Sivutoimisesti opiskellen työttömyysetuudella


Mikäli lyhytkestoisen opiskelun edellytykset eivät täyty, voi työttömyysetuuden saamisen säilyttää opintojen aikana, jos opiskelu katsotaan työttömyysturvalain kannalta sivutoimiseksi tai jos TE-toimisto lähtee puoltamaan päätoimisten opintojen kohdalla työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua. (Huomion arvoista on, että työttömyysturvalain ja Työllisyysrahaston käsitykset päätoimisesta opiskelusta ovat erilaiset.)


Jos avoimen opinnoista kertyy opintosuunnitelman mukaan keskimäärin alle 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohden, on kyse sivutoimisesta opiskelusta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi avoimen yliopiston 25 opintopisteen perusopintokokonaisuuden suorittamiseen kuluu yli 5 kuukautta, opiskelu katsotaan sivutoimiseksi. Laajuutta arvioitaessa opintojen mahdolliset loma-ajat vähennetään opiskeluajasta. Opintojen aikana sinulla on velvollisuus hakea ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä sekä osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin TE-toimiston tarjotessa niitä. Sinulla pitää olla oikeus työttömyysetuuteen esimerkiksi työttömyyden, lomautuksen tai osa-aikatyön perusteella.

Joissakin tapauksissa TE-toimisto voi katsoa laajuudeltaan päätoimisen opiskelun edellytykset (väh. 5 op/kk) täyttävät opinnot sivutoimisiksi vakiintuneen työssäolon tai yritystoiminnan harjoittamisen perusteella. Tämä koskee tilannetta, jossa olet tehnyt avoimen opintoja ensin työn ohessa ainakin palkansaajan työssäoloehdon täyttymisen pituisen ajan (n. 6kk) ja jäät sitten työttömäksi itsestä riippumattomista syistä. On myös tilanteita, joissa lyhempikin työhistoria voi riittää opintojen katsomiseen sivutoimisiksi (esim. lomautus tai irtisanominen TUTA-perusteella).

Jos avoimen opinnot vaikuttavat selkeästi sivutoimisilta, voit ilmoittautua opintoihin ja ilmoittaa opinnoista TE-toimistolle esimerkiksi Oma asiointi -palvelun kautta kohdasta, jossa tehdään muutoksia työnhakuun. TE-toimisto selvittää, onko opinnoilla vaikutusta työttömyysturvaan.


Päätoimisesti opiskellen työttömyysetuudella


Jos avoimen opinnoista kertyy opintosuunnitelman mukaan keskimäärin vähintään 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohden, on kyse työttömyysturvalain kannalta katsottuna päätoimisesta opiskelusta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos esimerkiksi avoimen yliopiston 25 opintopisteen perusopintokokonaisuuden suorittamiseen kuluu 5 kuukautta (tai vähemmän), opiskelu katsotaan päätoimiseksi. Laajuutta arvioitaessa opintojen mahdolliset loma-ajat vähennetään opiskeluajasta.

Silloin kun opinnoista kertyy keskimäärin vähintään 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohti, voi työttömyysetuuden saamisen säilyttää vain, jos jokin seuraavista vaihtoehdoista toteutuu: kyse on lyhytkestoisesta opiskelusta (enintään 6kk), opiskelu voidaan katsoa sivutoimiseksi vakiintuneen työssäolon (tai yritystoiminnan) perusteella, tai TE-toimisto lähtee puoltamaan työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua. Tässä kohtaa keskitymme jälkimmäiseen vaihtoehtoon, jonka hakeminen tulee kyseeseen erityisesti silloin, kun lyhytkestoisen opiskelun tukimahdollisuus on jo käytetty tai päätoiminen opiskelu kestää yli 6 kuukautta.

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu on aina oman alueesi TE-toimiston tarveharkintaan perustuva mahdollisuus, eli sinulla ei ole automaattisesti oikeutta työttömyysetuuden saamiseen päätoimisen opiskelun aikana. Opiskelun tukemisen pitää edistää hakijan työllistymismahdollisuuksia. Yleisiä edellytyksiä tuen saamiselle ovat muun muassa seuraavat:

 • hakija on TE-toimistossa työnhakijana,
 • hän on 25 vuotta täyttänyt,
 • hänellä on todettu koulutustarve,
 • opiskelusta on sovittu työllistymissuunnitelmassa lähtökohtaisesti ennen opintojen aloittamista ja
 • edellytykset työttömyysetuuden maksamiselle täyttyvät.


TE-toimiston kanssa voidaan sopia tarvittaessa avoimen yliopiston väyläopintojen tai avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintojen kohdalla niin, että avoimen opinnot ja varsinaiset tutkintoon johtavat opinnot muodostavat TE-toimiston kanssa laadittavassa suunnitelmassa yhden opintokokonaisuuden. Tällöin avoimen opintoihin ja varsinaisen yliopiston/ammattikorkeakoulun opintoja voidaan tukea yhtenä pakettina enintään 24 kuukautta. (Väylä- ja polkuopinnoilla tarkoitetaan sitä, että opiskelun tavoitteena on suorittaa riittävä määrä avoimen opintoja tarpeeksi hyvillä arvosanoilla, jotta voi saada opiskelupaikan varsinaisen yliopiston tai ammattikorkeakoulun puolelle ja päästä suorittamaan tutkinnon.)


Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun aikana voi saada sitä työttömyysetuutta (ansiopäiväraha, peruspäiväraha tai työmarkkinatuki) mihin on oikeus työttömänä ollessa. Työttömyysetuuteen voi saada korotusosan, kun opinnoista sovitaan TE-toimiston asiantuntijan kanssa laadittavassa suunnitelmassa ja korotusosan maksupäiviä on jäljellä. Työttömyysetuutta saaden voi opiskella enintään 24 kuukautta. Avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintojen pitää edetä tuetun opiskelun aikana vähintään 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohden. Opintojen etenemistä seurataan.


Erona sivutoimiseen opiskeluun on ainakin kolme asiaa. Ensinnäkin, työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun aikana ei ole velvollisuutta vastaanottaa kokoaikatyötä tai TE-toimiston tarjoamia palveluja. Toiseksi, työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun aikana etuuteen voi olla mahdollisuus saada korotusosa. Kolmanneksi, työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen aikana opintojen etenemistä seurataan säännöllisin väliajoin.


Jos työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu on sinun opintojesi ensisijainen rahoitusmuoto, ole yhteydessä Koulutusneuvonnan puhelinpalveluun hyvissä ajoin ennen opintojen aloittamista. Meiltä saat etuuden hakemiseen tarvittavat ohjeet.


Lisätietoja työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta löydät aikaisemmasta blogitekstistämme, TE-palvelut.fi -sivustolta ja ministeriön ohjeesta (alkaen s. 47). Meiltä Koulutusneuvonnan puhelinpalvelusta voit kysyä puhelimitse, sähköpostitse tai Facebookissa.


/Panu

(Päivitetty 13.5.2019. Muokattiin sivutoimista ja päätoimista opiskelua koskevia tekstejä.)
 
(Päivitetty 10.5.2019. Lisättiin lyhytkestoisen opiskelun vaihtoehto, lisättiin lyhytkestoinen opiskelu käsitekarttaan, korjattiin vanhentuneet linkit, päivitettiin Koulutusrahaston nimi Työllisyysrahastoksi, lisättiin lause "Lisätietoja opintovapaasta löydät Opintovapaa on lakisääteinen oikeus -blogitekstistäni", päivitettiin sivutoimisesta opiskelusta ensimmäinen kappale.)

(Päivitetty 18.12.2018. Korjattiin vanhentuneet linkit, laitettiin linkit avautumaan uudelle sivulle, lisättiin linkit työttömyysturvalakiin ja Koulutusrahaston sivulle otsikon "Sivutoimisesti opiskellen työttömyysetuudella" alle, lisättiin linkki TE-palvelujen omaehtoisen opiskelun tuen sivuille otsikon "Päätoimisesti opiskellen työttömyysetuudella" alle, lisättiin blogin loppuun linkki Koulutusneuvonnan Facebook-sivulle. Lisättiin otsikoiden "Sivutoimisesti opiskellen työttömyysetuudella" ja "Päätoimisesti opiskellen työttömyysetuudella" alle lauseet "Laajuutta arvioitaessa opintojen mahdolliset loma-ajat vähennetään opiskeluajasta." Lisättiin sana "lähes" lauseeseen "Aikuiskoulutustuki on [lähes] ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan suuruinen etuus ilman korotusosia", koska tukea on leikattu. Muutettiin lopusta sana Te-palvelut.fi --> TE-palvelut.fi.)
 

(Päivitetty 13.12.2017. Päivitettiin linkit koskien Koulutusrahastoa, opintovapaata ja ministeriön ohjetta. Lisättiin maininta "opintokokonaisuus tai" ja ", tehtävän" aikuiskoulutustukea koskevaan tekstin osaan. Lisättiin kohta opintojen katsomisesta sivutoimiseksi vakiintuneen työssäolon tai yritystoiminnan perusteella. Muokattiin viittausta edellä mainittuun asiaan otsikon "Päätoimisesti opiskellen työttömyysetuudella" alla. Muutettiin lopusta viittaukset Työlinjan koulutusneuvonnasta --> Koulutusneuvonnan puhelinpalveluun. Laitettiin linkit aukeamaan uuteen ikkunaan.)

(Päivitetty 11.8.2017. Muutettu aikuiskoulutustuen kestoaika. Poistettu tieto, että työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen koulutuksen ajalta maksettaisiin kulukorvausta. -Kirsti)

(Päivitetty 1.9.2016. Lisätty seuraavat asiat: Toimimaton lisätietoja opintovapaasta -linkki korjattu. Huomautus siitä, että aikuiskoulutustuen etuusehtoihin kaavaillaan muutoksia 1.1.2017 alkaen. Sivutoimisista opinnoista voi ilmoittaa TE-toimistolle Oma asiointi -palvelun kautta. Neljäs kohta päätoimisen ja sivutoimisen opiskelun eroihin. Ohjaus Työlinjan koulutusneuvontaan työttömyysetuudella tuetun omaehtoinen opiskelun tapauksessa.) 

33 kommenttia:

 1. Työttömien opiskelumahdollisuuksien rajoittamisessa ei ole yhtään mitään järkeä! Niin kauan kuin on työssä, voi opiskella työn ohessa ihan mitä haluaa. Sitten kun joutuu työttömäksi ja usein todella tarvitsisi lisäkoulutusta tai uudelleenkoulutusta, niin eipä enää voikaan opiskella mitä haluaa tai menee työttömyyskorvaukset. Kaikki rajoitukset työttömien opiskelulta tulee poistaa heti, koska ne usein tuhoavat työttömän tulevaisuuden! Työtön diplomi-insinööri, jonka osaamisella ei ole enää kysyntää työmarkkinoilla, ei voi tällä hetkellä kouluttautua esim. lääkäriksi työttömyysturvaa menettämättä. Hän ei saa myöskään opintotukea, joten opiskelu osoittautuu yleensä mahdottomaksi. Jos hän saisi opiskella 2 vuotta työttömyyskorvauksen avulla, olisivat opiskelut jo hyvällä mallilla ja opinnot voisi rahoittaa toisen vuoden jälkeen töillä. 2 vuotta opiskellut lääketieteilijä voi nimittäin toimia perushoitajana ja kolmannen vuoden jälkeen pääsee jo amanuenssiksi eli lääkäriharjoittelijaksi.
  Yleisesti voi todeta, että te-palveluilla ei ole tarjottavana akateemiseille työttömille yhtään mitään, joten olisi kohtuullista, että ihmisten tulevaisuutta ei pilattaisi typerillä byrokraattisilla rajoituksilla.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Valitettavasti sille emme voi mitään, että työttömyysturvalaki asettaa rajoituksia työttömyysetuuden saamiselle päätoimisen opiskelun aikana. Halutessaan kansalainen voi jättää asiaa koskevan kehitysehdotuksen eduskuntaan tai työ- ja elinkeinoministeriöön, jossa on paremmat vaikutusmahdollisuudet lakien suhteen.

   Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu perustuu aina tapauskohtaiseen tarveharkintaan, joten jokaisen tukiasiaa pohtivan kannattaa selvittää mahdollisuutensa paikallisesta TE-toimistosta. Tilastojen mukaan vuosina 2010-2012 työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun on aloittanut yhteensä 34830 henkilöä, joten kyllä tätä tukimuotoa oikeasti käytetään Suomessa. /Panu

   Poista
 2. Minä hain koulutusrahastolta kaksi vuotta sitten opiskelemani aineen aineopintoihin ennakkopäätöstä saanko koulutusrahaa. Sain päätöksen, että ei, koska opinnot ei liity ammattiini. Oliko se virheellinen päätös vai onko tuo muuttunut äskettäin? En ymmärtänyt valittaa asiasta. On ollut tosi raskasta yrittää opiskella työn ohella. Haluaisin tietää tosiaan, että sainko virheellisen päätöksen silloin, koska on törkeää, että opintojen pitäisi liittyä juuri omaan työtehtävään jos haluaa edetä uralla.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos kysymyksestäsi! No onpa kyllä harmillinen tilanne. Aikuiskoulutustuen ehdot ovat muuttuneet toukokuun 2015 loppupuolella siten, että tuettavilta avoimen yliopiston opinnoilta ei vaadita niiden olevan ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta, kun kyse on perus- tai aineopintokokonaisuudesta. /Panu

   Poista
 3. Olen tällä hetkellä polkuopinnoissa suorittamassa tuotantotalouden insinöörin opintoja. Paikallinen Te-keskus epäsi minulta mahdollisuuden työttömyyskorvaukseen polkuopintojen aikana vaikka muut ehdot täyttyivät. Aikaisempi koulutus on Rastorin työteknikkokoulutus ja tällä perusteella tuli kieltävä vastaus. Olen esittänyt ottavani vastaan hakemuksiani vastaavan työn jos sellaiseen pääsen, ja olenkin hakenut mutta heikolla menestyksellä. Nyt opiskelen ilman mitään korvausta tämän ensimmäisen vuoden. Kysynkin, että onko minulla mahdollisuutta saada työttömyyskorvausta kun/jos jatkan syksyllä varsinaiseen valmistavaan opinjaksoon? Nim. rahat ei oikeen riitä...

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos kysymyksestä! Mikäli saat opiskelupaikan varsinaiseen ammattikorkeakouluun tutkintoon johtaviin opintoihin, sinun kannattaa hakea TE-toimistolta työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua niihin opintoihin. Valitettavasti en pysty täältä lupaamaan, että opintoja lähdetään varmuudella tukemaan, koska tukiasia on aina harkinnanvarainen ja paikallisen TE-toimiston päätettävissä. Aina kannattaa kuitenkin hakea, siinä ei menetä mitään. /Panu

   Poista
 4. Täällä Pohjois-Pohjanmaalla ei ole asiantuntijaa ELYkeskuksella, joka valvoisi omaehtoisen opiskelun lausuntoja. Ei ole edes asiantuntijaa, jolta saisi perustelut kielteiselle päätökselle ja voisi toimittaa oikaisuvaatimuksen omatoimisen opiskelun tukemista koskien. Muilla Ely-keskuksilla tällainen asiantuntija on. Ennen päätösten yhdenvertaisuutta ja päätösten yhdenmukaisuutta te-keskusten välillä valvoi työttömyysturva-asiamies. Vuodesta 2016 sellaista ei ole. Nyt oikaisuvaatimusta ei siis voi toimittaa kenellekään täällä Pohjois-Pohjanmaalla. Ja minusta on Työlinja virkailijoita eettisesti väärin ohjata hakemaan tuota omaehtoista tukea, koska sitä ei hyvin todennäköisesti ainakaan yliopiston (jatko)tutkintoon saa tai tämä pitäisi ainakin mainita. Nimittäin jos tämän tuen varaan laskee, joutuu kielteisen päätöksen saatuaan luopumaan kovalla työllä saamastaan opiskelupaikkasta, karenssin te-keskukselta(syynä pintojen lopettaminen) sekä paljon kohtuutonta mielipahaa vain siitä, että haluaisi parantaa työllistymismahdollisuuksia.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos viestistä! Koskien työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua, on tärkeää, että asiakkaalle kerrotaan selkeät perustelut tehdylle ratkaisulle. Ministeriön ohjeistuksen s. 56 mukaisesti asiakkaalla on oikeus saada ratkaisun perustelut kirjallisesti. Asia voidaan hoitaa esimerkiksi siten, että TE-toimisto selostaa asian ensin asiakkaalle ja lähettää sen jälkeen vastaavat tiedot kirjallisesti asiakkaalle.

   Työttömyysturva-asiamiehen tehtävä on lakkautettu vuoden 2016 alusta alkaen. Mikäli asiakas on tyytymätön TE-toimiston ratkaisuun ja hänellä on esittää uusia perusteluja ratkaisun tueksi, voi asiakas pyytää TE-toimistolta asian uudelleen käsittelemistä. Jos asiakas epäilee, että nyt on toimittu virheellisesti, asiakas voi olla yhteydessä TE-toimiston esimiestasolla olevaan henkilöön (esim. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston asiakas voi olla yhteydessä palvelujohtaja Mari Tuomikoskeen).

   Silloin kun TE-toimisto ei lähde puoltamaan opintojen tukemista työttömyysetuudella, siitä ei anneta työvoimapoliittista lausuntoa. Tämän vuoksi kielteisestä ratkaisusta ei voi myöskään valittaa. Sen sijaan työttömyysetuuden maksajan päätöksestä voi valittaa työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan ja sen päätöksestä edelleen vakuutusoikeuteen.

   TE-toimisto toiminnasta voi jättää palautetta tämän lomakkeen kautta:
   http://toimistot.te-palvelut.fi/palaute

   Työlinjan koulutusneuvojan tehtävä on kertoa eri tukimahdollisuuksista ja asiakas itse päättää, hakeeko tukea vai ei. Valtakunnallisesti kielteiseen ratkaisuun on päädytty enimmillään noin 1/3 tapauksista, eli noin 2/3 ratkaisuista on ollut opiskelun tukemista puoltavia. Tieteelliseen jatkotutkintoon (lisensiaatti tai tohtori) johtavat opinnot eivät kuulu työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun piiriin lainkaan, mutta niiden kohdalla asiakkaan kannattaa pyytää TE-toimistoa selvittämään voisiko opinnot katsoa sivutoimisiksi. Sivutoimisilla opinnoilla ei ole estävää vaikutusta työttömyysetuuden saamiseen, jos opintojen aikana pystyy vastaanottamaan kokoaikatyötä.

   Jos kyse on uusista ylempään tai alempaan korkeakoulututkintoon johtavista yliopisto-opinnoista (huom. mikä ei ole tämän blogitekstin asia), TE-toimisto voi puoltaa opintojen tukemista työttömyysetuudella vain erityisestä syystä. Ministeriön ohjeessa s. 48-49 on kerrottu tarkemmin mitä erityisellä syyllä tarkoitetaan. Erityinen syy voi olla esimerkiksi, jos asiakas voisi lukea yliopistossa suoritettaviin opintoihinsa aikaisemmin (esim. avoimessa yliopistossa) suorittamiaan opintoja.

   Se katsooko TE-toimisto erityisen syyn olevan olemassa ja lähdetäänkö opiskelua tukemaan selviää vain hakemalla tukimahdollisuutta TE-toimistolta. Minä olen sitä mieltä, että tukea kannattaa hakea ja perustella hakemus hyvin. Valitettavasti mielipahalta ei voi kuitenkaan aina välttyä, kun tuen saaminen perustuu tarveharkintaan. Asiakkaan ja TE-toimiston käsitykset koulutustarpeesta eivät aina kohtaa.

   Jos TE-toimisto ei lähde puoltamaan omaehtoisten opintojen tukemista työttömyysetuudella ja asiakas päättää luopua opiskelupaikasta, opintojen lopettamisesta kokonaan ei seuraa korvauksetonta määräaikaa (karenssia) tai mitään muutakaan sanktiota työttömyysturvaan. Sanktio omaehtoisen koulutuksen opiskelupaikasta luopumisesta voi tulla vain, jos henkilö on alle 25-vuotias ja hänellä ei ole ammatillista- tai korkeakoulututkintoa suoritettuna.

   Ministeriön ohje löytyy täältä:
   https://www.finlex.fi/data/normit/42135-TEM871Ohje_julkisesta_ty_voima__ja.pdf

   /Panu

   Poista
 5. Hei,
  en tiedä, onko tämä oikea paikka kysyä, mutta kysynpä kuitenkin:
  Estääkö noin 5 vuotta sitten yliopistosta saatu ammatillisen lisensiaattitutkinnon suorittamisoikeus työttömyyspäivärahan saannin?

  Tällä hetkellä siis töissä, ja työssäoloehto täyttyy, enkä ole kirjoittautunut yliopistolle, mutta en myöskään irtisanonut jatko-opintopaikkaa. Onko tällaisen opiskeluoikeuden olemassaolo riski ansiosidonnaisen päivärahan saannille eli kannattaako opiskeluoikeus varmuuden vuoksi irtisanoa, jos työttömyys uhkaa?

  Kiitos!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos kysymyksestä! Opinto-oikeudesta ei tarvitse välttämättä luopua. Jos työttömyys toteutuu, TE-toimisto tutkii ammatillisesti suuntautuneen lisensiaatin tutkinnon opinto-oikeuden mahdollisen vaikutuksen työttömyysetuuden saamiseen. TE-toimisto voi katsoa opinnot päättyneiksi (vaikka opinto-oikeus olisikin olemassa), jos sinulla ei ole opintosuorituksia vähintään vuoteen etkä ole ottanut osaa opetukseen tai valmistellut ohjatusti lisensiaatintyötä. Päättyneiksi katsotuilla opinnoilla ei ole estävää vaikutusta työttömyysetuuden kuten ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan saamiseen. -Panu

   Poista
 6. Kirjoitatte yllä blogistekstissänne ”Jos avoimen opinnoista kertyy opintosuunnitelman mukaan keskimäärin alle 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohden, on kyse sivutoimisesta opiskelusta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi avoimen yliopiston 25 opintopisteen perusopintokokonaisuuden suorittamiseen kuluu yli 5 kuukautta, opiskelu katsotaan sivutoimiseksi. Työttömyysetuuden saaminen jatkuu sivutoimisten opintojen aikana ihan normaalisti, kunhan pystyt vain opintojen aikana vastaanottamaan kokoaikatyötä sellaista tarjottaessa.”

  Varmistin, että asia perustuu työttömyysturvalain 2 luvun 10 §:n 3 momenttiin.

  Luin myös te-toimiston sivuilta ”Sivutoimisten opintojen ajalta voit saada työttömyysetuutta, jos täytät myös muut työvoimapoliittiset edellytykset.” (http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_ jaat_tyottomaksi/tyottomyysturva/opinnot_tyottomyysetuus/index.html)

  Olen työtön työnhakija, saan ansiopäivärahaa ja suunnittelen sivutoimisia opintoja avoimessa yliopistossa.

  Kurssi 1 ajalla 10.1.-28.2.2017 ( 3op)
  Kurssi 2 ajalla 17.1.-10.3.2017 (3 op)
  Kurssi 3 ajalla 24.1.- 18.4.2017 (4 op)
  Kurssi 4 ajalla 1.3.- 25.4.2017 (6 op)

  Yhteensä kurssit kestävät yhtäjaksoisesti 3,5 kk ja opintopisteitä kertyy 16 op eli keskimäärin n. 4,6 op/kk.

  Olisiko yllä mainittujen sivutoimisten opintojen suorittaminen työttömyysturvalain tulkintanne mukaan ja blogitekstin nojalla hyväksyttävää menettämättä työttömyysturvaetuuttani?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos viestistä! Jos avoimen yliopiston opintokokonaisuus on laajuudeltaan yhteensä 16 op ja opiskelu ajoittuu ajalle 10.1.-25.4.2017 (ei lomajaksoja), on opintojen laajuus virkailijakäytössä olevan OMO-laskurin mukaan keskimäärin 4,53 op/kk. Tämä viittaa sivutoimiseen opiskeluun (alle 5 op/kk). Jos sivutoimisen opiskelun aikana pystyy vastaanottamaan kokoaikatyötä sellaista tarjottaessa, ei opiskelu estä työttömyysetuuden saamista.

   Mikäli päätät aloittaa opinnot avoimessa yliopistossa ja saat opiskelupaikan, ilmoita opinnoista TE-toimistolle Oma asiointi-palvelun kautta kohdasta, jossa tehdään muutoksia työnhakuun. TE-toimisto antaa ilmoituksen perusteella selvityspyynnön, johon annetun vastauksen perusteella opintojen vaikutus työttömyysturvaan tutkitaan.

   Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta! -Panu

   Poista
 7. Moikka! Kiitos tästä, todella hyvä tiivistys!

  Kiinnostaa tietää, ovatko tiedot nyt ajantasalla? Blogia päivitetty vuosi sitten ja tosiaan ainakin aikuiskoulutustukeen on tullut muutoksia.

  Mikähän tilanne on tuon päätoimisen omaehtoisen opiskelun kanssa, ovatko tiedot ennallaan?

  Kiitos!

  terkuin Leila

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos hyvistä huomioista! Aikuiskoulutustuen tukiaika on tosiaan muuttanut. Korjaamme tiedon.

   Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu on säilynyt muuten ennallaan, mutta kulukorvaus on poistunut. Päivitämme myös tämän tiedon ajantasalle.

   Kiitos! -Kirsti

   Poista
 8. hei,

  olen työtön työnhakija, ja käyn 1,5 pv viikossa ammattiani vastaamattomassa työssä. Saan työmarkkinatukea muilta päiviltä. Olen nyt ilmoittautunut ja päässyt avoimeen yliopistoon kurssille, joka kestää 7,5 vk ja on laajuudeltaan 5 op. Tarvitsen kurssin yliopiston dosentuurihakemusta varten. Dosentuuri taas auttaa saamaan rahoitusta omaaan ammattiini. Menetänkö työmarkkinatuen kurssin takia, vai voinko opiskella sen turvin? Miten käytännössä toimin?

  VastaaPoista
 9. Hei! Opintojen suhteen ei pitäisi olla huolta, sillä opinnot etenevät alle viisi opintopistettä kuukaudessa. Sivutoimiset opinnot eivät vaikuta työmarkkinatuen maksamiseen. Lisäksi tärkeää on, että opinnoista huolimatta olet edelleen valmis ottamaan kokoaikatyötä vastaan.

  Opinnoista pitää ilmoittaa TE-toimistoon. Helpoiten tämä käy Oman asioinnin kautta https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi. Saat TE-toimistosta selvityspyynnön opinnoista. Selvityspyynnöllä TE-toimisto varmistaa opintojen sivutoimisuuden.

  Onnea matkaan! -Kirsti

  VastaaPoista
 10. Hei! Onko alle 25 vuotiaalla, 23 vuotiaalla työttömällä työnhakijalla mitään mahdollisuutta päästä opiskelemaan omaehtoisesti työttömyysetuudella vai onko ainut tukimahdollisuus kelan opintotuki? Ollut jo pari vuotta työttömänä työnhakijana ja nyt päässyt suorittamaan ammattikouluun logistiikan perustutkintoa aikuiskoulutuksena.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä ja onnittelut opiskelupaikan johdosta! Alle 25-vuotias työtön työnhakija voi saada työttömyysetuutta opiskelun aikana vain a) työvoimakoulutuksen aikana, tai b) sivutoimisen opiskelun aikana. Sivutoimisen opiskelun aikana työttömyysetuutta voi saada vain, jos opintojen aikana pystyy vastaanottamaan kokoaikatyötä sellaista tarjottaessa. Työvoimakoulutukset löytyvät tältä sivulta:
   http://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/

   Alle 25-vuotias ei voi saada työttömyysetuutta päätoimisten opintojen aikana, koska TE-toimisto ei voi puoltaa ns. työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua. Ikävaatimus on lakiin kirjoitettu asia, jossa TE-toimisto ei voi joustaa. Se mikä katsotaan päätoimiseksi ja mikä sivutoimiseksi opiskeluksi on laajempi aihe kuin mitä tässä yhteydessä voidaan käydä läpi. Ammatilliseen perustutkintoon (esim. logistiikan perustutkinto) johtava opiskelu on yleensä päätoimista opiskelua. Opintojen sivutoimisuuden/päätoimisuuden tutkii aina oman alueen TE-toimisto.

   Sivutoimiseksi perustutkintoon johtavat opinnot voitaisiin katsoa TE-toimistossa esimerkiksi tilanteessa, jossa opintoja olisi tehty työn (tai yritystoiminnan) ohessa vähintään puoli vuotta ja jäisi sitten työttömäksi itsestä riippumattomista syistä. Jos sivutoimisen opiskelun kriteerit eivät täyty, jää opintojen rahoitusvaihtoehdoksi joko Kelan opintotuki tai osa-aikatyön tekeminen opintojen ohessa. -Panu

   Poista
 11. Onko alle 25 vuotiaalla, 23 vuotiaalla mitään mahdollisuutta päästä opiskelemaan omaehtoisesti työttömyysetuudella tuettuna, vai onko kelan opintotuki ainoa mahdollinen tukimahdollisuus? Pari vuotta ollut työttömänä ja nyt pääsisi syksyllä alkavaan kouluun. Kaikki muut työttömyysetuuden vaatimukset täyttyvät, paitsi tuo ikä..

  VastaaPoista
 12. Hei!

  Onko alle 25-vuotiaalla, 23-vuotiaalla mitään mahdollisuutta päästä missään tilanteessa opiskelemaan omaehtoisesti työttömyysetuudella tuettuna? Kaikki muut etuuden saamisen kriteerit täyttyvät, paitsi tuo ikä. Pari vuotta ollut työttömänä ja nyt olisi opiskelut syksyllä alkamassa. Vai onko alle 25 vuotiaan ainoa tukimahdollisuus Kelan opintotuki?

  VastaaPoista
 13. Hei,
  olen hankalassa tilanteessa, jossa uusi työpaikka on osoittautunut vääräksi valinnaksi. On mahdollista, että minut irtisanotaan 6kk koeajan puitteissa tai voi olla, että joudun itse lähtemään koeaikana (koko tiimi hermoromahduksen partaalla ja työterveys ja HR ovat mukana selvittämässä huonoja työolosuhteita jne). Olen nyt syksyllä aloittanut YAMK -opinnot ja suurin huoleni on miten opintojen käy jos joudun työttömäksi? Eli kun opinnot on jo aloitettu (lisäksi 22op hyväksytty aiemmista erikoistumisopinnoista) ja joudun työttömäksi, voinko saada työttömyystukea?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei Aino! Kiitos viestistä. Vaikuttaa aika ikävältä tilanteelta. Työttömyysetuutta voi saada kahdessa eri tilanteessa YAMK-opintojen aikana: a) jos opinnot katsotaan vakiintuneen työssäolon (tai yritystoiminnan) perusteella sivutoimisiksi ja opintojen aikana pystyy vastaanottamaan kokoaikatyötä, tai vaihtoehtoisesti b) jos opinnot katsotaan päätoimisiksi ja TE-toimisto lähtee puoltamaan ns. työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua. Opinnot voidaan katsoa TE-toimistossa sivutoimisiksi vakiintuneen työssäolon perusteella, jos niitä on tehty työn ohessa vähintään 6 kuukautta ja työsuhde on päättynyt itsestä riippumattomista syistä.

   Voit hakea työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua siten, että jos työsuhteesi päättyminen varmistuu ja olet 25 vuotta täyttänyt, ilmoittaudu ensiksi työnhakijaksi TE-palvelut.fi -sivustolta ja toimita sen jälkeen seuraavat lomakkeet täytettynä TE-toimistolle.

   Tästä täytät ensimmäisen osan itse ja loppuosan täyttää oppilaitos (pois lukien sivu 3/3):

   Koulutuspalvelun tuottajan selvitys TE-toimistolle työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista opinnoista (TEM621)
   https://www.suomi.fi/kansalaiselle/palvelut/lomake/2c069e80-fddc-4406-895a-f206e0e8d12f

   Tämän täytät kokonaan itse:

   Perustelut koulutustarpeelle (TEM623)
   https://www.suomi.fi/kansalaiselle/palvelut/lomake/6aa15f37-9929-4f44-ba93-0e4a17823829

   Laita liitteeksi AMK:n opintorekisteriote, josta näkyvät aikaisemmat opintosuorituksesi. Jos olet joutunut irtisanoutumaan terveydellisten syiden vuoksi ja sinulla on lääkärinlausunto asiasta, voit laittaa siitä kopion hakemuksen liitteeksi. TE-toimisto tutkii annettujen tietojen pohjalta, voidaanko opintoja lähteä tukemaan työttömyysetuudella. Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu on aina tarveharkintaan perustuva mahdollisuus, josta päättää oman alueen TE-toimisto. Lisätietoja tästä tukimahdollisuudesta löydät täältä:
   http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/index.html

   Tarvittaessa voit soitella meidän puhelinpalveluun 0295 020 702
   (ma-pe klo 9.00–16.15), niin jutellaan asiasta lisää. /Panu

   Poista
 14. Korkeakouludiplomi, Henkilöstö- ja talousosaaja, 63 op
  (12.03.2018 - 22.11.2019)
  Avoin AMK ja täydennyskoulutus

  Hei, tiedustelisin että onko ko. koulutus päätoimista opiskelua ? Saadakseni opiskella omaehtoisesti työmarkkinatuella, on TE- toimistosta ilmoitettu että opiskeluiden pitää olla päätoimista. Kiitos vastauksestanne.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kysymyksestä. Korkeakouludiplomi ei johda tutkintoon, mutta opiskelija saa todistuksen eli korkeakouludiplomin. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelu katsotaan työttömyysturvalain kannalta päätoimiseksi, jos opintosuunnitelman mukainen laajuus on keskimäärin vähintään 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohti.

   Jos opinnot ovat 63 opintopistettä ja kesto 12.03.2018 - 22.11.2019, jää keskimääräinen laajuus aika selkeästi alle 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohti, mikä viittaa sivutoimiseen opiskeluun. Sivutoiminen opiskelu ei estä työttömyysetuuden saamista, jos opintojen aikana pystyy vastaanottamaan kokoaikatyötä sellaista tarjottaessa.

   Mikäli päätät hakea sivutoimisiin avoimen AMK:n opintoihin ja saat opiskelupaikan, ilmoitathan opinnoista Te-palvelut.fi -sivustolta Oma asioinnin kohdasta, jossa tehdään muutoksia työnhakuun. TE-toimisto tutkii opintojen sivutoimisuuden/päätoimisuuden ja vaikutuksen työttömyysetuuden saamiseen. /Panu

   Poista
 15. Hei,
  olen harkinnut opintoja avoimessa yliopistossa. Ilmoittautuisin 1.8.2018 opintojaksoille. Virallisesti syyslukukausi alkaa 1.8.2018 ja päättyy 31.12.2018. Opetusperiodi alkaa 27.8.2018 ja päättyy 20.12.2017. Lähiopetuspäivät ja tentit on vaihtelevasti tuona aikana. Aloitan opiskelun heti 1.8.2018, lukemalla opiskelukirjoja ja tekemällä tehtäviä. Opintopisteitä syksystä kertyisi yhteensä 21 op. Mistä päivistä opiskelun 5 op:n keskimääräisyys lasketaan?
  Ilmoittautuisin näille kursseille jo nyt, jotta saan varmasti niihin opinto-oikeuden. En kuitenkaan ole varma, suoritanko niitä lopulta kaikkia, sillä tilanteet voi kuitenkin muuttua. Jos opiskelu laskennallisesti alittaa tuon 5 op:n määrän, tuleeko minun ilmoittaa näistä etukäteen TE-toimistoon vaikka en vielä tiedä suoritanko näistä kaikki tai vain osan?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä ja pahoittelut myöhäisestä vastauksesta. Sain tietää blogiteksteihin saapuneista kysymyksistä vasta tänään. Avoimen opintojen keskimääräistä laajuutta laskettaessa katsotaan opintosuunnitelmaa: milloin opiskelu alkaa, milloin opiskelu päättyy, onko virallisia loma-aikoja, montako opintopistettä opiskeluaikana kertyy.

   Opintosuunnitelmalla tarkoitetaan sitä suunnitelmaa, jota kyseinen opiskelija omissa opinnoissaan noudattaa. Tarkoituksena on selvittää, kykeneekö työnhakijana oleva henkilö ottamaan vastaan kokoaikatyötä opintojen estämättä. Jos henkilölle on laadittu henkilökohtainen opintosuunnitelma, on sitä käytettävä laajuuden arvioinnissa. Lähtökohtaisesti opintojen alkamis- ja päättymispäiväksi katsotaan opintojen todelliset alkamis- ja päättymispäivät.

   Opiskeluajan suhteen vaihtoehtoja ovat nämä. Opiskeluaika voi olla koulutuksen järjestäjästä ja henkilön opinnoista riippuen A) opinto-oikeusaika eli aika, jona henkilö voi suorittaa opintoja ja oppilaitos ottaa suoritukset vastaan, tai B) se voi olla tietyn kurssin alkamispäivästä päättymispäivään, taikka C) kurssin alkamispäivästä siihen liittyvään koe- tai tenttitilaisuuden päivään saakka. Viimeksi mainitussa tilanteessa päättymispäivänä pidetään sitä koe- tai tenttipäivää, jolloin henkilö aikoo kokeeseen osallistua tai viimeistä mahdollista koepäivää, jos henkilö ei muuta ilmoita.

   Opintopistemäärä jaetaan opiskeluajalla (opiskelukuukaudet). Laskettaessa opintojen mahdolliset loma-ajat vähennetään opiskeluajasta, mutta niitä ei taida avoimen yliopiston opinnoissa ollakaan. Valitettavasti tämän tarkemmin en pysty asiaa täältä avaamaan. Voin vain kertoa sen, mitä yllä on kerrottu.

   Opinnoista ilmoitetaan TE-toimistolle siinä vaiheessa, kun on saanut tiedon opiskeluoikeudesta. Voit ilmoittaa opinnoista sen tiedon perusteella mitä sinulla on siinä vaiheessa, kun olet saanut opiskeluoikeuden. Jos opintosuunnitelmaan tulee alkuperäisen ilmoituksen jälkeen muutoksia, ilmoitat niistä sitten TE-toimistolle ja TE-toimisto arvioi onko muutoksilla vaikutusta työttömyysetuuden saamiseen. Noin yleisesti, jos näyttää olevan yhtään riskiä, että opintojen päätoimisuuden (5 op/kk) ehto voi täyttyä ja olet 25 vuotta täyttänyt, kannattaa varmuuden vuoksi hakea työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua TE-toimistolta ennen kuin aloittaa opinnot. /Panu

   Poista
 16. Hei,
  Mitenkähän tämä asia menee käytännössä, jos on karenssi päällä ja karenssiaikana aloittaa omaehtoisen opiskelun työmarkkinatuella, ( opiskelu on katsottu sivutoimiseksi opiskeluksi. ) Voiko sivutoiminen opiskelija saada jälleen heti työmarkkinatukea kun opiskelu alkaa, eli karenssia ei tällöin enää huomioida ? Kiitollinen tiedosta !

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Sivutoimisten opintojen aikana ei voi saada työttömyysetuutta (eli työmarkkinatukea, peruspäivärahaa tai ansiopäivärahaa) niin pitkään, kun on voimassa korvaukseton määräaika (eli karenssi) tai työssäolovelvoite.

   Tilanne on toinen, jos aloittaa korvauksettoman määräajan tai työssäolovelvoitteen aikana työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun (joka on päätoimista opiskelua) tai työvoimakoulutuksen. Tuolloin työttömyysturvalain 10 luvun 2 § aiheuttaa sen, ettei korvaukseton määräaika tai työssäolovelvoite estä työttömyysetuuden saamista. /Panu

   Poista
 17. Moi !
  Minulle ei ole oikein auennut, että kumpaa nyt opiskelun pitäisi olla, päätoimista vai sivutoimista, että sitä voidaan työttömyysetuudella / työmarkkinatuella tukea ? ( omaehtoinen opiskelu hyväksytty TE-tstossa. )
  Otin tuosta allaolevasta viestistä nyt lähettäjän yhteystiedot pois, mutta TE- toimistosta saatu informaatio on kuitenkin.

  Kiitos vastauksesta jo etukäteen !

  Kopio TE-tston viestistä:
  ----Kun saat tiedon, että sinut on valittu koulutukseen niin, pyydä oppilaitosta täyttämään koulutuspalvelun tuottajan selvitys (TEM621) ( liitteenä)ja toimita se TE- toimistoon käsiteltäväksi. Lomakkeen (TEM621) saat myös osoitteesta www.suomi.fi. Tämän lomakkeen perusteella tutkitaan että koulutus on päätoimista niin että sitä voidaan työttömyysetuudella tukea.
  Onnea koulutusvalintaan!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos viestistä. Työttömyysetuuden saamisen voi säilyttää tietyin ehdoin kummassakin tilanteessa. Jos avoimen opiskelu on sivutoimista (keskimäärin alle 5op/kk), voi työttömyysetuuden saamisen säilyttää, jos opintojen aikana on valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä sekä TE-toimiston tarjoamia palveluja.

   Jos avoimen opiskelu on päätoimista (keskimäärin vähintään 5op/kk), voi työttömyysetuuden saamisen säilyttää, jos on 25 vuotta täyttänyt ja TE-toimisto lähtee puoltamaan työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua. Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun tapauksessa opintojen aikana ei ole velvollisuutta vastaanottaa työtä tai TE-toimiston tarjoamia palveluja. Opinnoissa pitää kuitenkin pystyä etenemään keskimäärin vähintään 5op/kk.

   Lisäksi on vielä sellainen vaihtoehto, että jos kyse on lyhytkestoisesta opiskelusta (enintään 6kk), voi työttömyysetuuden saamisen säilyttää opintojen aikana, jos on 25 vuotta täyttänyt, opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa ja opintojen aikana on valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä sekä TE-toimiston tarjoamia palveluja. Enintään 6 kuukauden opintojen tapauksessa ei lähtökohtaisesti tutkita opintojen sivutoimisuutta/päätoimisuutta, eikä myöskään asiakkaan koulutustarvetta. (Blogitekstiin on tulossa myöhemmin päivitystä tästä 31.12.2018 voimaan tulleesta lyhytkestoisen opiskelun mahdollisuudesta.)

   Toimita TEM621- ja TEM623-lomakkeet täytettynä TE-toimistolle ennen avoimen opintojen aloittamista, niin tukiasian selvittely lähtee siitä eteenpäin. Kovasti menestystä opintoihin!

   /Panu

   Poista