keskiviikko 29. tammikuuta 2020

Haluatko henkilöstöalalle?

Monia uraohjauspalveluumme soittavia tuntuu kiinnostavan työ henkilöstöalalla. Mitä kaikkea henkilöstöalalla tehdään ja miten sinne voi kouluttautua?

Jos yrityksessä on yksikin työntekijä, pitää yrityksessä jonkun hoitaa henkilöstöön liittyviä asioita. Henkilöstöasioiden hoito on eri yrityksissä organisoitu eri tavoin - henkilöstöasioita voi hoitaa esimies tai joku muu yrityksen henkilöstön jäsen. Yleensä tehtävän kuitenkin hoitaa yrityksen henkilöstöhallinto eli henkilöstöosasto eli HR. Henkilöstöosasto hoitaa erilaisia henkilöstöön liittyviä hallinnollisia tehtäviä kuten henkilöstötietojen ja työsuhdeasioiden hallinnan, palkanmaksun, työajan seurannan, henkilöstöraportoinnin sekä työterveydenhuollon järjestämisen. Henkilöstöosasto tukee yrityksen liiketoimintastrategiaa varmistamalla, että yrityksessä on sen toteuttamiseen tarvittava, osaava ja motivoitunut henkilöstö. Henkilöstöosasto hoitaa yleensä yrityksen rekrytoinnit ja henkilöstösuunnittelun esimiesten ja johdon tukena. Henkilöstöosaston vastuulla on myös huolehtia henkilöstön ja johdon osaamisen kehittämisestä, palkitsemis- ja motivointikeinojen kehittämisestä, henkilöstön työkyvystä ja työhyvinvoinnista, työviihtyvyydestä sekä henkilöstöasioita koskevien lakien noudattamisesta. Myös muutosten toimeenpanossa henkilöstöosastolla on oleellinen rooli.

Henkilöstöosaston tehtävät ja siten henkilöstöosaston koko voi erota suurestikin eri yrityksissä. Pienemmissä organisaatioissa tehtävänkuvat ovat usein laajempia tai henkilöstöasioita tehdään muiden tehtävien ohessa. Suuremmissa organisaatioissa henkilöstöosasto on yleensä suurempi, jolloin on enemmän mahdollisuuksia tehtäväkohtaiseen erikoistumiseen. Joskus henkilöstöhallinto ulkoistetaan kokonaan tai osittain henkilöstöpalveluyrityksiin (esim. rekrytointi, palkanlaskenta). Henkilöstöön liittyviä tehtäviä löytyy siten niin yritysten henkilöstöosastolta kuin henkilöstöalan konsulttiyrityksistäkin.

Työnimikkeitä alalla ovat esimerkiksi: henkilöstöjohtaja, henkilöstöpäällikkö, HR business partner, HR-assistentti, HR-koordinaattori, rekrytoija, koulutuskoordinaattori, palkanlaskija. Henkilöstöjohtaja on yleensä koko henkilöstöosaston esimies ja vastaa HR-asioiden hoidosta koko organisaatiossa. Henkilöstöjohtaja vastaa henkilöstöpolitiikasta ja –strategiasta sekä organisaatiokulttuurista. Hän toimii tiiviissä yhteistyössä yrityksen muun johdon kanssa osana yrityksen johtoryhmää. HR-päällikkö, HR-manager tai HR business partner taas on yleensä enemmän operatiivinen rooli: usein hän vastaa henkilöstöosaston tehtävistä käytännön tasolla toimien henkilöstöjohtajan alaisuudessa. Tehtäviin kuuluvat yleensä henkilöstösuunnittelu, rekrytointi, palkitsemisasiat, irtisanomiset, osaamisen kehittäminen, esimiesten tukeminen työsuhdeasioissa, työtyytyväisyyskyselyiden organisointi sekä työhyvinvointi- ja työkykyasiat. Yrityksessä voi olla myös oma täysin työhyvinvointiasioihin keskittyvä henkilö kuten työkykykoordinaattori. HR-assistentti tai HR-koordinaattori taas yleensä auttavat HR-päällikköä tämän tehtävissä sekä hoitavat jokapäiväisiä henkilöstöosaston tehtäviä kuten henkilöstötietokantaa ja työsuhdeasioita sekä palkanlaskentaan ja työajan seurantaan liittyviä tehtäviä. Palkanlaskenta voi myös olla keskitetty tietyille henkilöille tai kokonaan ulkoistettu. Mikäli yrityksessä on koulutuskoordinaattori, yleensä hänen tehtävänsä keskittyvät nimenomaan sisäisten ja ulkoisten henkilöstökoulutusten järjestämiseen. Työn sisältö nimikkeittäin voi vaihdella paljonkin eri yrityksissä. Parhaan käsityksen työn sisällöstä saat tutustumalla alan avoimiin työpaikkoihin ja niissä mainittuihin työn sisältöihin ja vaatimuksiin.

Voisi ajatella, että henkilöstöalalle haluavan tärkein ominaisuus on halu auttaa ihmisiä. Oleellista on ymmärtää, että henkilöstöosaston tärkein tehtävä on tukea yrityksen liiketoimintaa. Henkilöstöalalle haluavalla pitäisikin olla hyvä ymmärrys yritysten liiketoiminnasta sen lisäksi että haluaa toimia työssään ihmisten kanssa. Myös vaikeita päätöksiä, kuten irtisanomisia pitää pystyä tekemään. Koska henkilöstöosaston rooli on tukea niin johtoa, esimiehiä kuin työntekijöitäkin heidän työssään, henkilöstötyö edellyttää hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja. Työ sisältää paljon toimistotyötä, joten tässä työssä tietokone on paras kaverisi ja excelit ja powerpointit on hyvä tuntea. Palkanlaskennassa pitää myös olla tarkka ja hyvä numeroiden kanssa. Henkilöstöosastolla työ on usein vaihtelevaa ja kiireistäkin, joten joustavuus ja paineensietokyky ovat hyödyllisiä ominaisuuksia. Koska henkilöstöalalla ollaan tekemisissä työlainsäädännön kanssa, myös sitä on hyvä tuntea.

Alalla on töissä ihmisiä hyvin erilaisilla koulutus- ja kokemustaustoilla. Osa suuntaa alalle jo opinnoistaan lähtien, toiset myöhemmin urallaan. Yksi mahdollinen tie henkilöstötehtäviin on siirtyä yrityksen sisällä muista tehtävistä henkilöstöosastolle. Toinen yleinen tie on uudelleenkouluttautumisen myötä. Jos alalle haluaa kouluttautua, soveltuvia koulutuksia löytyy jokaiselta koulutusasteelta – alalla on töissä esimerkiksi merkonomeja, tradenomeja, insinöörejä sekä kauppatieteiden, hallintotieteiden, psykologian tai kasvatustieteiden maistereita. Alalle erittäin sopiva tausta on sellainen, jossa esimerkiksi työkokemuksen ja koulutuksen myötä yhdistyy niin liiketoimintaosaamista kuin jonkinlaista ihmisosaamistakin. Tarjolla on myös henkilöstöalan täydennyskoulutusta, joista esimerkkejä löydät esimerkiksi täältä. Lisäksi löytyy lyhyempää täsmäkoulutusta esimerkiksi työhyvinvointiin ja työkykyyn liittyen, samoin työlainsäädäntöön liittyvistä asioista. Avoin yliopisto tarjoaa laajasti henkilöstöhallinnon opintoja. Avoimessa yliopistossa voi suorittaa myös työ- ja organisaatiopsykologian opintoja, jotka käsittelevät esimerkiksi työelämätaitoja, työhyvinvointia, ikäjohtamista, kognitiivista ergonomiaa, työelämän konflikteja ja työyhteisön kommunikaatiota. Avoimen yliopiston opintotarjonnan löydät Opintopolusta.

Henkilöstötyö on mielenkiintoista ja vaihtelevaa työtä jossa saa olla tekemisissä niin ihmisten, bisneksen, koulutus- kuin työhyvinvointiasioidenkin kanssa. Suosittelen!Mari
urapsykologiLisätietoa aiheesta:
Joki, M. (2018). Henkilöstöasiantuntijan käsikirja. Vantaa: Helsingin Kauppakamari.
Kalliosalmi, Irmeli (2016). Mitä se HR oikein tekee? HR vaikuttaa organisaation jokaiseen kolkkaan. https://eventolehti.fi/artikkelit/mita-se-hr-oikein-tekee-hr-vaikuttaa-organisaation-jokaiseen-kolkkaan/
Viitala, R. (2007). Henkilöstöjohtaminen: Strateginen kilpailutekijä. Helsinki: Edita.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti