keskiviikko 1. helmikuuta 2023

Kotoutumislain mukainen omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

Kuvituskuva.


Voit hakea opintojasi tuettaviksi kotoutumislain mukaan, jos olet maahanmuuttaja ja työnhakijana TE-toimistossa tai kuntakokeilussa. Lisäksi sinulla pitää olla voimassa oleva kotoutumissuunnitelma.

Kotoutumiskoulutus tai kielikurssi omaehtoisina opintoina

TE-toimisto tai kuntakokeilu kutsuu sinut kotoutumiskoulutukseen, kun olet ilmoittautunut työnhakijaksi ja sinulle on tehty kotoutumissuunnitelma. Koulutus sisältää suomen tai ruotsin kielen, sekä työelämä- ja yhteiskuntataitojen opetusta. Kotoutumisaikana voit myös itse etsiä sopivan koulutuksen ja pyytää omaa toimistoasi hyväksymään sen. Koulutuksen suositeltu laajuus on vähintään 20 tuntia viikossa. Se voi koostua esimerkiksi 16 tunnista kontaktiopetusta ja neljästä tunnista itsenäistä työskentelyä. Jos oma toimistosi hyväksyy koulutuksen, opintoja tuetaan kotoutumislain mukaisena omaehtoisena opiskeluna.

Muut opinnot omaehtoisina opintoina

TE-toimisto tai kuntakokeilu voi tukea kotoutumislain mukaan muutakin opiskelua, joka tapahtuu suomen tai ruotsin kielellä ja edistää kotoutumista ja työllistymistä. Se voi olla esimerkiksi ammatillista koulutusta, tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA) tai opiskelua avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Myös luku- ja kirjoitustaidon opinnot ja peruskouluopinnot ovat mahdollisia. Vieraalla kielellä tapahtuvaa opiskelua ei voida tukea. Opintoja tuetaan enintään 24 kk (perusopetuksen oppimäärää suorittavalle 48 kk). Tukea voi saada enintään kotoutumisajan loppuun.

Tuen hakeminen

Kun olet saanut opiskelupaikan ja haluat hakea opintojen tukemista työttömyysetuudella, sinun pitää toimittaa TE-toimistoon tai kuntakokeiluun TEM0714 (KK0714) -lomake. Oppilaitoksen edustaja täyttää lomakkeen. Lomake pitää lähettää ennen koulutuksen alkamista, mieluiten heti kun olet saanut opiskelupaikan. Sinun pitää odottaa tukemispäätöstä ennen kuin aloitat opiskelun. Jos TE-toimisto tai kuntakokeilu hyväksyy opinnot, opinnoista sovitaan kotoutumissuunnitelmassa ja virkailija lähettää lausunnon työttömyysetuuden maksajalle. Lausunto mahdollistaa työttömyysetuuden ja kulukorvauksen opintojen aikana. Työttömyysetuuden saamiseen voivat vaikuttaa muutkin tekijät, kuten oleskelulupatyyppi. Jos et saa ollenkaan työttömyysetuutta koulutuksen aikana, sinulla saattaa olla mahdollisuus hakea harkinnanvaraista kulukorvausta. Voit kysyä asiasta omalta virkailijaltasi. Ota huomioon, että jos koulutus on maksullinen, sinun pitää itse maksaa koulutusmaksu.

Opintojen seuranta

TE-toimisto tai kuntakokeilu seuraa tuettavien opintojen etenemistä. Yleensä seuranta tapahtuu niin, että asiakas ilmoittaa opintojen etenemisestä 6 kk välein Oma asiointi -palvelussa Oma suunnitelma -sivulla. Kun opinnot ovat edenneet suunnitelman mukaisesti, voit ilmoittaa, että suunnitelman tehtävä on toteutunut laittamalla rastin ruutuun ”kyllä”. Jos sinua on pyydetty toimittamaan opintosuoritusote tai oppilaitoksen todistus opintojen etenemisestä, voit liittää sen mukaan. Jos opinnot eivät ole edenneet riittävästi, toimita se silti TE-toimistoon tai kuntakokeiluun.

Opiskelun velvoittavuus

Kotoutumislain mukainen työttömyysetuudella tuettu opiskelu on velvoittavaa. Se tarkoittaa, että opintoja ei voi keskeyttää ilman pätevää syytä. Opiskelu ei ole kuitenkaan pätevä syy erota työstä tai jättää noudattamatta kotoutumissuunnitelmassa sovittua työnhakuvelvollisuutta. Voit lukea lisää opintojen aikaisesta työnhakuvelvollisuudesta kollegani Panun blogikirjoituksesta.

Opintojen tukeminen kotoutumislain vai palvelulain mukaan?

TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakkaan omaehtoista opiskelua voidaan tukea myös julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain mukaan. Voit hakea opintojen tukemista palvelulain mukaan, jos olet vähintään 25-vuotias ja sinulla on oikeus työttömyysetuuteen. Edellytyksenä tukemiselle on, että sinulla on TE-toimiston tai kuntakokeilun toteama koulutustarve ja että opiskelun katsotaan olennaisesti parantavan mahdollisuuksiasi työllistyä. Kotoutumisaikana ensisijainen vaihtoehto on kotoutumislain mukainen opiskelu.

Palvelulain mukainen opiskelu eroaa joiltain osin kotoutumislain mukaisesta opiskelusta. Opintojen pitää olla ammatillisia, eli kielikurssin tukeminen ei ole mahdollista. Vieraalla kielellä järjestettävää koulutusta sen sijaan on mahdollista tukea, jos järjestäjänä on Suomessa toimiva oppilaitos. Tuettavien opintojen pitää olla päätoimisia ja opintojen etenemistä seurataan. Opintojen ajalta ei voi saada kulukorvausta. Palvelulain mukainen opiskelu ei ole velvoittavaa, eli opinnot on mahdollista keskeyttää ilman työttömyysetuuden menetystä. Voit lukea lisää palvelulain mukaisen omaehtoisen opiskelun hakemisesta Panun tekstistä.

Muita opiskeluvaihtoehtoja työttömyysetuutta menettämättä

Työttömyysetuudella tuetun opiskelun lisäksi omaehtoisia opintoja on mahdollista suorittaa työttömyysetuutta menettämättä myös lyhytkestoisena ja sivutoimisena opiskeluna. Enintään 3 kk kestävät avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opinnot eivät myöskään estä työttömyysetuutta. Kannattaa tutustua myös Panun kirjoituksiin opintojen rahoitusvaihtoehdoista sekä työttömyysetuudella opiskeluun tulleista muutoksista.

Katja
Palveluasiantuntija, TE-puhelinpalveluiden monikieliset palvelut

Lähteet ja lisätietoa

Laki kotoutumisen edistämisestä (30.12.2010/1386)
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386

Ohje kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) soveltamisesta työ- ja elinkeinotoimistoissa (01.04.2015 TEM/642/07.10.02/2015)
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/540001/42077

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (28.12.2012/916)
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120916

Työ- ja elinkeinoministeriön ohje julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta (19.12.2017 TEM/2376/00.03.05.02/2017)
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/540001/42910

Työttömyysturvalaki (30.12.2002/1290)
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021290

Työ- ja elinkeinoministeriön ohje TE-toimiston tehtävistä työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanossa (29.12.2022 VN/34741/2022)
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/540001/48879

Työ- ja elinkeinoministeriön ohje työnhakijan palveluprosessista ja työnhakuvelvollisuudesta (12.4.2022 VN/10520/2022)
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/540001/48159Ei kommentteja:

Lähetä kommentti