keskiviikko 17. maaliskuuta 2021

Kotoutumislain mukainen maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu

Kuvituskuva: Silta joen yli
Kuva: VisualHunt

Huomio:

Tämä blogikirjoitus sisältää osin vanhentunutta tietoa. Uusi työvoimapalvelumalli on tullut voimaan 2.5.2022. Blogikirjoitus tullaan päivittämään.


Huomautus kuntakokeilujen asiakkaille!

Jos olet saanut tiedon asiakkuutesi siirtymisestä kuntakokeiluun, ratkaisun työttömyysetuudella tuetusta opiskelusta antaa kotikuntasi. Kuntakokeilun asiakkaana käytät hakemiseen TEM-lomakkeiden sijaan KK-lomakkeita. Kotoutumislain mukaista omaehtoista opiskelua haetaan KK0714-lomakkeella. JTYP-lain mukaista omaehtoista opiskelua haetaan KK621 ja KK623 -lomakkeilla. Toimita lomakkeet suoraan kotikuntaasi, jonka yhteystiedot löydät Kuntaliiton verkkosivuilta.

Voit hakea opintojasi tuettaviksi kotoutumislain mukaan, jos olet maahanmuuttaja ja työnhakijana TE-toimistossa. Lisäksi sinulla pitää olla voimassa oleva kotoutumissuunnitelma.

Kotoutumiskoulutus tai kielikurssi omaehtoisina opintoina

TE-toimisto kutsuu sinut kotoutumiskoulutukseen, kun olet ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon ja sinulle on tehty kotoutumissuunnitelma. Koulutus sisältää suomen tai ruotsin kielen sekä työelämä- ja yhteiskuntataitojen opetusta. Kotoutumisaikana voit myös itse etsiä sopivan koulutuksen ja pyytää TE-toimistoa hyväksymään sen. Koulutuksen laajuuden pitää olla vähintään 20 tuntia viikossa. Se voi koostua esimerkiksi 16 tunnista kontaktiopetusta ja neljästä tunnista itsenäistä työskentelyä. Jos TE-toimisto hyväksyy koulutuksen, opintoja tuetaan kotoutumislain mukaisena maahanmuuttajan omaehtoisena opiskeluna.

Muut opinnot omaehtoisina opintoina

Kotoutumislain mukaan TE-toimisto voi tukea muutakin opiskelua, joka tapahtuu suomen tai ruotsin kielellä ja edistää kotoutumista ja työllistymistä. Se voi olla esimerkiksi ammatillista koulutusta, ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA) tai opiskelua avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Myös luku- ja kirjoitustaidon opinnot ja peruskouluopinnot ovat mahdollisia. Vieraalla kielellä tapahtuvaa opiskelua ei voida tukea. Opintoja tuetaan enintään 24 kk (perusopetuksen oppimäärää suorittavalle 48 kk). Tukea voi saada enintään kotoutumisajan loppuun.

Tuen hakeminen

Kun olet saanut opiskelupaikan ja haluat hakea opintojen tukemista työttömyysetuudella, sinun pitää lähettää TE-toimistoon TEM0714-lomake. Oppilaitoksen edustaja täyttää lomakkeen. Lomake on saatavissa Suomi.fi-sivuilta. TE-toimisto saattaa lisäksi pyytää sinua täyttämään TEM623-lomakkeen. Lomakkeet pitää lähettää TE-toimistoon ennen koulutuksen alkamista, mieluiten heti kun olet saanut opiskelupaikan. Sinun pitää odottaa TE-toimiston päätöstä ennen kuin aloitat opiskelun. Jos TE-toimisto hyväksyy opinnot, se lähettää lausunnon työttömyysetuuden maksajalle. Lausunto mahdollistaa työttömyysetuuden ja kulukorvauksen saamisen opintojen aikana. Ota huomioon, että jos koulutus on maksullinen, TE-toimisto ei maksa koulutusmaksua.

Opintojen seuranta

TE-toimisto seuraa tuettavien opintojen etenemistä. Yleensä seuranta tehdään niin, että asiakas ilmoittaa opintojen etenemisestä 6 kk välein Oma asiointi -palvelussa Oma suunnitelma -sivulla. Kun opinnot ovat edenneet suunnitelman mukaisesti, voit ilmoittaa, että suunnitelman tehtävä on toteutunut laittamalla rastin ruutuun ”kyllä”. Liitä mukaan opintosuoritusote tai oppilaitoksen todistus opintojen etenemisestä. Jos opinnot eivät ole edenneet riittävästi, toimita silti opintosuoritusote TE-toimistoon. Sen voi lähettää myös Turvaviestillä.

Opiskelun velvoittavuus

Kotoutumislain mukainen työttömyysetuudella tuettu opiskelu on velvoittavaa. Se tarkoittaa, että opintoja ei voi keskeyttää ilman pätevää syytä. Sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 60 päivän ajalta, jos keskeytät opinnot ilman pätevää syytä. Opiskelu ei ole kuitenkaan pätevä syy erota työstä tai jättää hakematta mahdollisia tarjottuja työpaikkoja.

Opintojen tukeminen kotoutumislain vai JTYP-lain mukaan?

TE-toimiston asiakkaan omaehtoista opiskelua voidaan tukea myös julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain (JTYP-laki) mukaan. Voit hakea opintojen tukemista JTYP-lain mukaan, jos olet vähintään 25-vuotias ja sinulla on oikeus työttömyysetuuteen. Edellytyksenä tukemiselle on, että sinulla on TE-toimiston toteama koulutustarve ja että opiskelun katsotaan olennaisesti parantavan mahdollisuuksiasi työllistyä. JTYP-lain mukainen omaehtoinen opiskelu on siis mahdollista myös maahanmuuttajalle. Kotoutumisaikana ensisijainen vaihtoehto on kuitenkin kotoutumislain mukainen opiskelu.

JTYP-lain mukainen opiskelu eroaa joiltain osin kotoutumislain mukaisesta opiskelusta. Opintojen pitää olla ammatillisia, eli kielikurssin tai VALMA-koulutuksen tukeminen ei ole mahdollista. Vieraalla kielellä järjestettävää koulutusta sen sijaan on mahdollista tukea, jos järjestäjänä on Suomessa toimiva oppilaitos. Tuettavien opintojen pitää olla päätoimisia ja opintojen etenemistä seurataan. JTYP-lain mukaiset opinnot eivät ole velvoittavia, eli ne on mahdollista keskeyttää ilman työttömyysetuuden menetystä. JTYP-lain mukaisen opiskelun ajalta ei makseta kulukorvausta.

Oheisessa taulukossa on vertailtu näitä kahta vaihtoehtoa.

Omaehtoinen opiskelu julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain mukaan: Kenelle: Vähintään 25-vuotiaalle työnhakijalle, jolla on koulutustarve. Mitä: Ammatillista opiskelua, joka olennaisesti parantaa mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille. Laajuus: Oltava päätoimista työttömyysturvalain mukaan. Eteneminen: Seurataan. Velvoittavuus: Ei ole velvoittavaa. Palvelun aikaiset tapahtumat: Palvelun aikana voi kieltäytyä tai erota työstä ilman seuraamusta. Palvelun aikana aloitettu yritystoiminta tai toiset opinnot eivät estä työttömyysetuutta palvelun aikana. Kulukorvaus: Ei. Lomakkeet: TEM621 ja TEM623. Omaehtoinen opiskelu kotoutumislain mukaan: Kenelle: Kotoutumisaikana työnhakijalle, jolla on koulutustarve. Mitä: Suomen tai ruotsin kielen, tai näillä kielillä tapahtuvaa opiskelua, joka tukee kotoutumista ja työllistymistä. Laajuus: Suositus vähintään 20 tuntia viikossa. Eteneminen: Seurataan. Velvoittavuus: On velvoittavaa. Palvelun aikaiset tapahtumat: Työstä kieltäytyminen ja eroaminen, yritystoiminta ja toiset opinnot voivat estää työttömyysetuuden. Kulukorvaus: Kyllä. Lomakkeet: TEM0714, pyydettäessä myös TEM623.
 
Muita omaehtoisen opiskelun mahdollisuuksia työttömyysetuudella ovat lyhytkestoinen opiskelu ja sivutoiminen opiskelu. Kannattaa tutustua myös blogikirjoituksiin JTYP-lain mukaisen omaehtoisen opiskelun hakemisesta ja opintojen rahoitusvaihtoehdoista.

Katja
Palveluasiantuntija

Lähteet ja lisätietoa

Laki kotoutumisen edistämisestä (30.12.2010/1386)
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386

Työ- ja elinkeinoministeriö: Ohje kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) soveltamisesta työ- ja elinkeinotoimistoissa (01.04.2015 TEM/642/07.10.02/2015)
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/540001/42077

Kotoutumislain käsikirja
https://kotouttaminen.fi/kotoutumislain-kasikirja

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (28.12.2012/916)
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120916

Työ- ja elinkeinoministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriön ohje julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta (19.12.2017 TEM/2376/00.03.05.02/2017)
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/540001/42910

Työttömyysturvalaki (30.12.2002/1290)
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021290

Työ- ja elinkeinoministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriön ohje TE-toimiston tehtävistä työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanossa (20.12.2018 TEM/2414/03.01.04/2018)
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/540001/42905

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti