keskiviikko 19. elokuuta 2015

AVOIMEN OPINTOJEN TUKIMAHDOLLISUUKSISTANyt on elokuu ja avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat yhä useampien asiakkaiden ajatuksissa. Erityisesti kiinnostavat rahoitusvaihtoehdot. Tunnettua on, että näihin avoimen opintoihin ei Kelan opintotukea heru vaikka opiskelisi päätoimisesti ja samoja opintoja, mitä tutkintotavoitteisesti opiskelevatkin suorittavat. Minusta se on tukijärjestelmässä oleva epäkohta, mutta nykyisen taloustilanteen huomioon ottaen on varsin epätodennäköistä, että siihen tulisi muutosta lähiaikoina.


Mitä sitten voi saada, kun Kelan opintotukeen ei ole mahdollisuutta? Tässä blogitekstissä pohdin eri vaihtoehtoja, ensiksi työssäkäyvän kohdalta ja toiseksi työttömyysetuutta saavan osalta (koskee siis työttömiä, lomautettuja tai osa-aikatyötä tekeviä).

Työn ohessa palkkaa saaden

Työssäkäyvä voi tehdä avoimen opintoja usein työn ohessa, jolloin opintojen rahoituksena toimii palkka. Työn ohessa opiskeleminen on mahdollista varsinkin monien avoimen yliopiston opintokokonaisuuksien kohdalla, jotka etenevät varsin verkkaisesti ja opinnot ovat yleensä helposti sovitettavissa omaan päivärytmiin. Usein avoimen ammattikorkeakoulun polkuopinnot ovat päätoimisena opiskeluna liian raskaita työn ohessa suoritettavaksi. Silloin vaihtoehdoksi jää joko työtuntien määrän vähentäminen tai opintovapaan ottaminen opiskeluajaksi.

Opintovapaalla aikuiskoulutustuella

Kun avoimen opinnot ovat liian raskas taakka työn ohessa suoritettavaksi, voi anoa opintovapaata omasta työstä ja sille ajalle aikuiskoulutustukea Koulutusrahastosta. Aikuiskoulutustuki on ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan suuruinen etuus ilman korotusosia. Kyse on siis varsin hyvästä etuudesta.

Voit saada opintovapaata enintään 2 vuotta, jos olet ollut nykyisen työnantajan palveluksessa vähintään vuoden ajan. Työhistorian ei tarvitse olla yhdenjaksoista. Työsopimuksen ei tarvitse olla toistaiseksi voimassaoleva, vaan määräaikainen käy. Työsuhteen pitää kuitenkin kestää koko haettavan opintovapaan ajan.

Opintovapaan kannalta opintojen ei tarvitse liittyä millään tavalla nykyiseen työhön, mutta yksittäisten kurssien tapauksessa aikuiskoulutustuen saamisen kannalta opintojen pitää olla sellaisia, että ne voidaan katsoa joko ammatilliseksi lisä- tai täydennyskoulutukseksi (siitä lisää myöhemmin). Lisätietoja opintovapaasta löydät täältä.

Opintovapaan ajalle voit hakea aikuiskoulutustukea. Sitä voit saada enintään 19 kuukautta, jos sinulla on vähintään 8 vuotta yleistä työhistoriaa. Ennen aikuiskoulutustuen hakemista hanki itsellesi oikeus suorittaa opinnot avoimessa ja päätös opintovapaan myöntämisestä.

Aikuiskoulutustukea voit saada mihin tahansa avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin, jonka aikana suoritetaan tutkinnon osa, kuten esimerkiksi perus- tai aineopinnot. Sen sijaan yksittäisten kurssien suorittamiseen opintojen pitää olla hakijalle ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta, joko nykyisen työn tai aikaisemman koulutuksen kannalta katsottuna. Jos siis suoritat opintovapaan aikana yksittäisiä kursseja, kannattaa Koulutusrahastolle toimittaa hakemuksen liitteenä selvitys opintojen ammatillisuudesta. Voit pyytää työnantajaa kirjoittamaan selvityksen.

Lisäksi on syytä muistaa, että avoimen opintojen pitää olla Koulutusrahaston ehtojen mukaisesti päätoimista opiskelua, eli niiden laajuus tulee olla vähintään 3 opintopistettä kuukaudessa. Opintojen etenemistä seurataan. Tarkemmat tiedot aikuiskoulutustuesta ja sen hakemisesta löydät Koulutusrahaston kotisivuilta. (Huom. aikuiskoulutustuen etuusehdot muuttuvat 1.1.2017 alkaen!)

Sivutoimisesti opiskellen työttömyysetuudella

Työttömyysetuutta saavan kohdalla on kaksi tukivaihtoehtoa, riippuen siitä, onko kyse työttömyysturvalain kannalta katsottuna sivutoimisesta vai päätoimisesta opiskelusta. (Huomion arvoista on, että työttömyysturvalain ja Koulutusrahaston käsitykset päätoimisesta opiskelusta ovat erilaiset.)

Jos avoimen opinnoista kertyy opintosuunnitelman mukaan keskimäärin alle 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohden, on kyse sivutoimisesta opiskelusta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi avoimen yliopiston 25 opintopisteen perusopintokokonaisuuden suorittamiseen kuluu yli 5 kuukautta, opiskelu katsotaan sivutoimiseksi. Työttömyysetuuden saaminen jatkuu sivutoimisten opintojen aikana ihan normaalisti, kunhan pystyt vain opintojen aikana vastaanottamaan kokoaikatyötä sellaista tarjottaessa. Sinulla pitää olla oikeus työttömyysetuuteen esimerkiksi työttömyyden, lomautuksen tai osa-aikatyön perusteella.

Jos avoimen opinnot vaikuttavat selkeästi sivutoimisilta, voit ilmoittautua opintoihin ja ilmoittaa opinnoista TE-toimistolle esimerkiksi Oma asiointi -palvelun kautta kohdasta, jossa tehdään muutoksia työnhakuun. TE-toimisto selvittää, onko opinnoilla vaikutusta työttömyysturvaan.

Päätoimisesti opiskellen työttömyysetuudella

Jos avoimen opinnoista kertyy opintosuunnitelman mukaan keskimäärin vähintään 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohden, on kyse työttömyysturvalain kannalta katsottuna päätoimisesta opiskelusta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos esimerkiksi avoimen yliopiston 25 opintopisteen perusopintokokonaisuuden suorittamiseen kuluu 5 kuukautta (tai vähemmän), opiskelu katsotaan päätoimiseksi. (Poikkeuksena on sellainen tilanne, jos on opiskellut edellä mainitun kaltaisia avoimen opintoja vähintään 6 kuukautta työn ohessa, jolloin työttömäksi jäämisen jälkeen opinnot voidaan katsoa vakiintuneen työssäolon tai yritystoiminnan harjoittamisen perusteella sivutoimisiksi.)

Päätoimisten opintojen aikana voi saada työttömyysetuutta vain, jos paikallinen TE-toimisto lähtee puoltamaan työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua. Kyse on tarveharkintaan perustuvasta mahdollisuudesta, eli sinulla ei ole automaattisesti oikeutta työttömyysetuuden saamiseen päätoimisen opiskelun aikana. Opiskelun tukemisen pitää edistää hakijan työllistymismahdollisuuksia. Yleisiä edellytyksiä tuen saamiselle ovat muun muassa seuraavat:
  • hakija on TE-toimistossa työnhakijana,
  • hän on 25 vuotta täyttänyt,
  • hänellä on todettu koulutustarve,
  • opiskelusta on sovittu työllistymissuunnitelmassa lähtökohtaisesti ennen opintojen aloittamista ja
  • edellytykset työttömyysetuuden maksamiselle täyttyvät.

TE-toimiston kanssa voidaan sopia tarvittaessa avoimen yliopiston väyläopintojen tai avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintojen kohdalla niin, että avoimen opinnot ja varsinaiset tutkintoon johtavat opinnot muodostavat TE-toimiston kanssa laadittavassa suunnitelmassa yhden opintokokonaisuuden. Tällöin avoimen opintoihin ja varsinaisen yliopiston/ammattikorkeakoulun opintoja voidaan tukea yhtenä pakettina enintään 24 kuukautta. (Väylä- ja polkuopinnoilla tarkoitetaan sitä, että opiskelun tavoitteena on suorittaa riittävä määrä avoimen opintoja tarpeeksi hyvillä arvosanoilla, jotta voi saada opiskelupaikan varsinaisen yliopiston tai ammattikorkeakoulun puolelle ja päästä suorittamaan tutkinnon.)

Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun aikana voi saada sitä työttömyysetuutta (ansiopäiväraha, peruspäiväraha tai työmarkkinatuki) mihin on oikeus työttömänä ollessa ja kulukorvauksen (9 tai 18 e/pv). Työttömyysetuuteen voi saada korotusosan, kun opinnoista sovitaan TE-toimiston virkailijan kanssa laadittavassa suunnitelmassa ja korotusosan maksupäiviä on jäljellä. Työttömyysetuutta saaden voi opiskella enintään 24 kuukautta. Avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintojen pitää edetä tuetun opiskelun aikana vähintään 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohden. Opintojen etenemistä seurataan.

Erona sivutoimiseen opiskeluun on ainakin neljä keskeistä asiaa. Ensinnäkin, työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun aikana ei ole velvollisuutta vastaanottaa kokoaikatyötä, vaikka sellaista tarjottaisiin. Toiseksi, työttömyysetuuteen voi olla mahdollisuus saada korotusosa, koska opiskelusta sovitaan työllistymissuunnitelmassa. Kolmanneksi, työttömyysetuuden lisäksi voi saada kulukorvauksen. Neljänneksi, opintojen etenemistä seurataan säännöllisin väliajoin.

Jos työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu on sinun opintojesi ensisijainen rahoitusmuoto, neuvottele tukiasiasta oman TE-toimiston virkailijan kanssa hyvissä ajoin ennen opintojen aloittamista. Häneltä saat etuuden hakemiseen tarvittavat ohjeet ja lomakkeet.

Lisätietoja työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta löydät aikaisemmasta blogitekstistämme, Te-palvelut.fi -sivustolta ja ministeriön ohjeesta (s. 45-). Voit myös kysyä meiltä Työlinjan koulutusneuvonnasta puhelimitse, sähköpostitse tai Facebookissa.


/Panu

(Blogitekstiä päivitetty 1.9.2016. Lisätty huomautus aikuiskoulutustuen etuusehtojen muuttumisesta 1.1.2017 alkaen ja että sivutoimisista opinnoista voi ilmoittaa TE-toimistolle Oma asiointi -palvelun kautta.)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti